bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 với dạng bài tập p2o5 tác dụng với naoh hoặc koh

14 1.9K 3
bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 với dạng bài tập p2o5 tác dụng với naoh hoặc koh

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH !"# $%&'()*+, /0 .'1$"2// 3 4 5 6'7.849:4 !"#$%&'()*+,- A/ 4 &;;<+6/'7 +:: I -Lời mở đầu: Nghị quyết Quốc hội khóa X kỳ họp thứ 8 về công tác đổi mới giáo dục phổ thông với mục tiêu là xây dựng nội dung chơng trình và phơng pháp giáo dục toàn diện cho thế hệ trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nớc , phù hợp với thực tiễn và truyền thống Việt Nam, tiếp cận trình độ giáo dục ở các nớc phát triển trong khu vực và trên thế giới. Để thực hiện tốt mục tiêu giáo dục ngời giáo viên cần có sự hiểu biết và nắm bắt chắc chắn những sự thay đổi về nội dung và phơng pháp giảng dạy cũng nh những yêu cầu trong công tác đổi mới phơng pháp - đó chính là lấy học trò làm trung tâm , phát huy tính tích cực học tập của học sinh . Học sinh tự tìm tòi kiến thức, vận dụng những kiến thức đã học vào quá trình giải các bài tập vào thực tế đời sống . Đối với bộ môn hóa học thì đây là một môn khoa học thực nghiệm , học sinh cần nghiên cứu các kiến thức trên cơ sở các thí nghiệm biểu diễn, thí nghiệm thực hành Qua đó học sinh phải biết tổng hợp kiến thức đồng thời vận dụng các kiến thức đã học vào giải các dạng bài tập là một vấn đề hết sức quan trọng . Thông qua việc giải các bài tập ấy nhằm giúp học sinh cũng cố các kiến thức đã học một cách có hệ thống , đồng thời phân loại đợc các dạng toán , các dạng bài tập một cách vững chắc . Đối với bộ môn hóa học thì thờng có hai dạng bài tập là bài tập định tính và bài tập định lợng . Với hai dạng bài tập này thì có thể dùng phơng pháp trắc nghiệm khách quan , trắc nghiệm tự luận hoặc hoặc phơng pháp tự luận để học sinh làm quen. Trong công tác bồi dỡng học sinh giỏi ngoài việc rèn luyện kỹ năng giải bài tập cho học sinh còn một vấn đề hết sức quan trọng nữa đó là những kiến thức của ngời thầy . Là giáo viên giảng dạy bộ môn hóa học đòi hỏi giáo viên phải có sự hiểu biết rộng về vốn kiến thức , phải biết phân loại các dạng bài tập và phát triển các dạng bài tập ấy ở dạng cao hơn thành các chuyên đề qua đó giúp cho học sinh nắm kỹ hơn kiến thức và đi sâu vào các dạng bài tập cơ bản , bài tập nâng cao, hệ thống hóa đợc chơng trình đã học và có tính sáng tạo trong học tập, trong việc giải toán hóa học. Sáng kiến kinh nghiệm năm 2009-2010 1 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH II =>?@8ABCDE?FGHI# 1- T =>?@8ABCD?FGHI# Bản thân là một giáo viên đã tham gia bồi dỡng học sinh giỏi môn hóa học trong quá trình giảng dạy đã phát hiện ra một số sai lầm của các em khi giải các bài tập hóa học nâng cao dạng P 2 O 5 tác dụng với kiềm. Từ đó tôi đi tới suy nghĩ cần phải có một hệ thống bài tập dạng này một cách tổng quát và hệ thống nhằm giúp giáo viên và học sinh tránh đợc những sai sót đáng tiếc và giải các dạng bài tập này một cách dễ dàng hơn. 2 :J=KIL@8==>?=>G# Có một lần khi luyện toán cho một nhóm học sinh khi giải đến dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với dd NaOH ( hoặc KOH ) tôi phát hiện ra sai lầm của học sinh nh sau : Ví dụ: Cho 14,2 g P 2 O 5 tác dụng với 150 g dd KOH 11,2% . Tính khối lợng muối tạo thành. Học sinh thờng giải nh sau : Nhóm học sinh thứ nhất : !" P 2 O 5 = #$% %&#$ = 0,1 mol !" KOH = '(#)) ##%#') = 0,3 mol P 2 O 5 + 6KOH 2K 3 PO 4 +3 H 2 O Theo PT : n KOH = 6 n P 2 O 5 Bài ra : n KOH = 3n P 2 O 5 nên P 2 O 5 d , sản phẩm tính theo KOH nK 3 PO 4 = * # n KOH = # * .0,3 = 0,1 mol m K 3 PO 4 = 0,1.212 = 21,2 g Nhóm học sinh thứ hai : P 2 O 5 + 4KOH 2 K 2 HPO 4 +H 2 O Theo PT: n KOH = 4 n P 2 O 5 Bài ra : n KOH = 3n P 2 O 5 P 2 O 5 d , sản phẩm tính theo KOH Và học sinh tính : nK 2 HPO 4 = % # n KOH = % # .0,3 = 0,15 (mol) m K 2 HPO 4 = 0,15.174 =26,1 g Nhóm học sinh thứ ba : 2 P 2 O 5 + 10 KOH 2K 3 PO 4 +2K 2 HPO 4 +4H 2 O Theo PT : n KOH = 5 n P 2 O 5 Bài ra : n KOH = 3n P 2 O 5 P 2 O 5 d, sản phẩm tính theo KOH Sáng kiến kinh nghiệm năm 2009-2010 2 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH Và học sinh tính đợc : nK 3 PO 4 = nK 2 HPO 4 = ' # nKOH = ' *&) = 0,06 mol m K 3 PO 4 = 0,06 . 212 =12,72 ( g) m K 2 HPO 4 = 0,06. 174 = 10,44 (g) Và một số sai lầm nữa mà học sinh mắc phải Tóm lại: Khi giải toán hóa học các em thờng mắc phải những sai lầm trên là do các em quan niệm rằng : Theo tính chất hóa học của Ôxít axít là Ôxít axít tác dụng với dd bazơ tạo thành muối và nớc ( trong phần lý thuyết các em đợc học là nh vậy ). Cho nên khi gặp những bài toán nh vậy các em cứ thế tiến hành viết phơng trình phản ứng để tính toán , cũng có những em khi viết phơng trình có thể tạo ra những muối này hay muối khác hoặc hỗn hợp của hai muối nhng cuối cùng các em vẫn cha có cách giải dạng toán này , các em cha hiểu và cha có kỹ năng vận dụng để viết phơng trình và tính toán chặt chẽ, sử dụng hết các điều kiện của bài ra. Trớc thực trạng nh vậy khi đợc nhà trờng phân công dạy bộ môn hóa học lớp 9 và bồi dỡng học sinh giỏi lớp 9 để các em tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp +,&- . , bản thân tôi hết sức băn khoăn trăn trở để làm sao khi giảng dạy và truyền thụ cho các em dể các em tiếp thu một cách tốt nhất và đạt hiệu quả cao nhất. Đầu năm học 2008 - 2009 tôi đã tiến hành khảo sát chất lợng bộ môn hóa học ở hai lớp 9 kết quả thu đợc nh sau : Lớp Số học sinh Giỏi Khá TB Yếu- Kém 9 1 41 0 5 19 17 9 2 40 0 8 20 12 Đặc biệt dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với KOH hoặc NaOH các em đều mắc phải sai lầm nh đã nêu ở trên Để khắc phục tình trạng này của học sinh bản thân tôi là một giáo viên dạy hóa học và đợc giao nhiệm vụ bồi dỡng học sinh giỏi tôi thấy cần thiết phải đa ra một giải phap tốt nhất nhằm giúp các em học sinh khi giải toán không mắc phải những sai lầm và từ đó các em có kỹ năng vận dụng giải bài tập hóa học một cách tốt hơn , đặc biệt với dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với dd kiềm cần có một hệ thống tổng quát chung cho các trờng hợp xảy ra- chọn hớng viết phơng trình phản ứng xảy ra nhanh nhất , tính toán thuận lợi nhất để các em làm quen. Kết quả đã thành công đối với các em học sinh do tôi trực tiếp giảng dạy và bồi dỡng . Chính vì vậy sau đây tôi xin nêu một sáng kiến nhỏ của tôi nhằm giúp học sinh về phơng pháp giải bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với KOH hoặc NaOH Sáng kiến kinh nghiệm năm 2009-2010 3 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH B- MN OPQR6;/6/ : I/ S TFI?AUV?FLFV=FW# Dạng bài tập P 2 O 5 tác dụng với dd NaOH hoặc KOH thực chất là axít H 3 PO 4 (do P 2 O 5 + H 2 O trong dd NaOH ) tác dụng với NaOH có thể xảy ra các phản ứng sau : H 3 PO 4 + NaOH NaH 2 PO 4 + H 2 O (1) H 3 PO 4 + 2NaOH Na 2 HPO 4 + 2H 2 O (2) H 3 PO 4 + 3NaOH Na 3 PO 4 + 3H 2 O (3) Giả sử có / chứa a mol H 3 PO 4 tác dụng với / có chứa b mol NaOH thu đợc / A ta có thể biện luận các chất theo tơng quan giữa a và b nh sau : $* POnH nNaOH = a b 1- Nếu 0 < a b <1 chỉ xảy ra phản ứng (1) taọ ra NaH 2 PO 4 và H 3 PO 4 còn d 2 - Nếu a b = 1 phản ứng (1) vừa đủ tạo ra NaH 2 PO 4 3- Nếu Nếu 1 < a b <2 xảy ra cả phản ứng(1) và phản ứng (2) taọ ra NaH 2 PO 4 và Na 2 HPO 4 4 - Nếu a b = 2 phản ứng (2) vừa đủ tạo ra Na 2 HPO 4 5 - Nếu Nếu 2 < a b <3 xảy ra cả phản ứng (2) và phản ứng (3) taọ ra Na 3 PO 4 và Na 2 HPO 4 6 - Nếu a b = 3 phản ứng (3) vừa đủ tạo ra Na 3 PO 4 7 - Nếu a b > 3 chỉ xảy ra phản ứng (3) tạo ra Na 3 PO 4 và NaOH còn d. Với các trờng hợp xảy ra nh trên học sinh có thể áp dụng làm các ví dụ cụ thể từ đó hình thành ở các em kỹ năng giải các các dạng bài tập này. Ví dụ 1: Cho học sinh áp dụng làm các bài tập mà các em thờng mắc sai lầm để từ đó các em đối chứng và rút ra sai lầm ở đâu : Cho14,8gP 2 O 5 tác dụng với 150 g dd KOH 11,2%.Muối nào đợc tạo thành?Khối lợng mỗi muối là bao nhiêu ? Giải : Muốn xác định đợc muối nào tạo thành thì học sinh phải xét tỉ lệ mol của các chất tham gia. Bài toán này có thể sẽ xảy ra các phản ứng sau : P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4 (1) Sáng kiến kinh nghiệm năm 2009-2010 4 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH H 3 PO 4 + KOH KH 2 PO 4 + H 2 O (2) H 3 PO 4 + 2KOH K 2 HPO 4 + 2H 2 O (3) H 3 PO 4 + 3KOH K 3 PO 4 + 3H 2 O (4) Theo (1) nH 3 PO 4 = 2n P 2 O 5 = 0,1.2 = 0,2 mol nKOH = '(#)) %&###') = 0,3 mol Tỉ lệ $* POnH nKOH = a b = %&) *&) =1,5 1 < a b <2 Vậy xảy ra phản ứng (2) và (3) tạo ra hai muối là KH 2 PO 4 và K 2 HPO 4 Phần tính toán học sinh viết phơng trình phản ứng xảy ra và tính. Cách 1 : Nếu viết phơng trình song song thì lập hệ phơng trình toán học để tính Cụ thể : H 3 PO 4 + KOH KH 2 PO 4 + H 2 O x mol x mol x mol H 3 PO 4 +2KOH K 2 HPO 4 + 2H 2 O y mol 2y mol y mol Ta có: =+ =+ *&)% %&) yx yx giải ra ta đợc = = #&) #& y ox Nh vậy m KH 2 PO 4 = 0,1. 136 = 13,6 g m K 2 HPO 4 = 0,1. 174 = 17,4 g Cách 2 : Hoặc nếu viết phơng trình phản ứng nối tiếp nh sau : H 3 PO 4 + KOH KH 2 PO 4 + H 2 O n KH 2 PO 4 = nKOH = n H 3 PO 4 = 0,2 (mol) ( tính theo H 3 PO 4 ) KOH d : 0,3 - 0,2 = 0,1 mol Vì KOH d nên : KOH + KH 2 PO 4 K 2 HPO 4 + H 2 O nKH 2 PO 4 =n K 2 HPO 4 = nKOH d = 0,1 mol Vậy nKH 2 PO 4 thu đợc sau cùng là : 0,2- 0,1 = 0,1 mol nK 2 HPO 4 = 0,1 mol mKH 2 PO 4 = 0,1. 136 = 13,6g mK 2 HPO 4 = 0,1.174 = 17,4 g Từ đó học sinh đối chiếu với bài làm của mình lúc đầu khi các em cha hình thành cách giải để rút ra sai sót Ví dụ 2 : Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam Phôt pho thu đợc chất A , cho chất A tác dụng với 800 ml dd NaOH 0,6 M thì thu đợc muối gì ? Tính khối lợng của muối đó . Giải : n p = *# %&( = 0,2 mol Có thể xảy ra các phản ứng sau : 4P + 5O 2 2P 2 O 5 (1) Sáng kiến kinh nghiệm năm 2009-2010 5 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4 (2) H 3 PO 4 + NaOH NaH 2 PO 4 + H 2 O (3) H 3 PO 4 + 2 NaOH Na 2 HPO 4 +2 H 2 O (4) H 3 PO 4 + 3NaOH Na 3 PO 4 +3 H 2 O (5) Theo phơng trình (1) nP 2 O 5 = % # n P = 0,1 mol Theo phơng trình (2) n H 3 PO 4 = 2nP 2 O 5 = 0,1.2 = 0,2 mol n NaOH = 0,8.0,6 = 0,48 mol Tỉ lệ $* POnH nNaOH = a b = %&) $0&) = 2,4 => 2< a b < 3 Xảy ra hai phản ứng (4) và (5) tạo ra hai muối Na 2 HPO 4 và Na 3 PO 4 .Khi xác định đợc muối tạo thành ở phản ứng (4) và (5) học sinh tiến hành giải theo hai cách nh ví dụ 1 , các em có thể viết phơng trình song song hoặc nối tiếp .Các phản ứng xảy ra : H 3 PO 4 + 2NaOH Na 2 HPO 4 +2H 2 O xmol 2x mol xmol H 3 PO 4 + 3NaOH Na 3 PO 4 + 3H 2 O ymol 3ymol ymol Ta co: =+ =+ $0&)*% %&) yx yx = = )0&) #%&) y x Vậy khối lợng muối Na 2 HPO 4 = 0,12.142 = 17,04 (g) 1 " Na 3 PO 4 = 0,08.164 = 13,12 (g) Ví dụ 3: Cho 21,3g P 2 O 5 tác dụng với 200g dung dịch KOH 8,4%. Muối nào đợc tạo thành? Khối lợng là bao nhiêu? Giải: Tơng tự nh ví dụ 1, 2 học sinh viết các phơng trình phản ứng xảy ra - xác định tỉ lệ mol các chất tham gia phản ứng để xem muối nào tạo thành và tính toán tơng tự nh ví dụ 1, 2. Các phản ứng xảy ra : P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 5 (1) H 3 PO 4 + KOH KH 2 PO 4 + H 2 O (2) H 3 PO 4 + 2KOH K 2 HPO 4 + 2H 2 O(3) H 3 PO 4 + 3KOH K 3 PO 4 + 3H 2 O (4) Theo phơng trình (1) nH 3 PO 4 = 2nP 2 O 5 = 2 ì 21,3 : 142 = 0,3 mol nKOH = (200 ì 8,4) : (100 ì 56) = 0,3 mol Ta có tỉ lệ nKOH : nH 3 PO 4 = 0,3 : 0,3 = 1 vậy chỉ xảy ra phản ứng (2) vừa đủ H 3 PO 4 + KOH KH 2 PO 4 + H 2 O Muối tạo thành là KH 2 PO 4 có số mol = nKOH = nH 3 PO 4 = 0,3 mol mKH 2 PO 4 = 0,3 . 136 = 40,8 (g) Sáng kiến kinh nghiệm năm 2009-2010 6 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH Ví dụ 4 : Cho 28,4 gam P 2 O 5 tác dụng với 400 ml dd NaOH 2M - Muối tạo thành có khối lợng là bao nhiêu ? Giải : nP 2 O 5 = 28,4: 142 = 0,2 mol; nNaOH = 0,4.2 = 0,8mol nH 3 PO 4 = 2 nP 2 O 5 = 0,4 mol. Các phản ứng xảy ra tơng tự nh ví dụ 2 Xét tỉ lệ mol n NaOH : n H 3 PO 4 = 0,8: 0,4 = 2 Chỉ xảy ra phản ứng (4) vừa đủ tạo ra Na 2 HPO 4 ( PTHH nh ví dụ 2) H 3 PO 4 + 2NaOH Na 2 HPO 4 + 2H 2 O nNa 2 HPO 4 = nH 3 PO 4 = % # nNaOH = 0,4 mol mNa 2 HPO 4 = 0,4. 142 =56,8 (g) Ví dụ 5 : Cho 14,2 gam P 2 O 5 tác dụng với dd KOH 20 % . Tính nồng độ % của mỗi muối trong dd thu đợc sau phản ứng. Giải : Các phản ứng xảy ra nh ví dụ 3 nH 3 PO 4 = 2nP 2 O 5 = 2. 14,2 : 142 = 0,2 mol nKOH = (168.20) :(100.56) = 0,6 mol Tỉ lệ nKOH : nH 3 PO 4 = 0,6 : 0,2 = 3 Vậy phản ứng (4) vừa đủ tạo muối K 3 PO 4 H 3 PO 4 + 3KOH K 3 PO 4 + 3H 2 O Theo phơng trình nK 3 PO 4 = nH 3 PO 4 = * # nKOH = 0,2 mol mK 3 PO 4 = 0,2 . 212 = 42,4 (g) Khối lợng dd sau phản ứng : 14,2 + 168 = 182,2 (g) C% (K 3 PO 4 ) = (42,4 : 182,2 ).100% = 23,27 % Nh vậy đối với ví dụ 3, 4 và 5 hai chất tham gia phản ứng vừa đủ , sản phẩm tạo thành chỉ có một muối duy nhất Ví dụ 6 :Cho 63,9 gam P 2 O 5 tác dụng với 144 gam dung dịch NaOH 20% . Tính nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch thu đợc sau khi phản ứng kết thúc . Giải : Các phản ứng xảy ra ( xem ví dụ 2 ) . Phản ứng (2),(3),(4),(5) nH 3 PO 4 = 2nP 2 O 5 = 2 ì 3,9 :142 = 0,9 mol nNaOH = (144 ì 20 ) :(100 ì 40) = 0,72 mol Tỉ lệ nNaOH : nH 3 PO 4 = 0,72 : 0,9 = 0,8 (mol) < 1 Vậy phản ứng chỉ tạo ra NaH 2 PO 4 và H 3 PO 4 d H 3 PO 4 + NaOH NaH 2 PO 4 + H 2 O nNaH 2 PO 4 = nNaOH = nH 3 PO 4 p = 0,72 mol(tính theo NaOH ) mNaH 2 PO 4 = 0,72 ì 120 = 86,4 g mH 3 PO 4 d = ( 0,8 - 0,72). 98 = 7,84g mdd sau +23: 63,9 + 144 = 207,9g Sáng kiến kinh nghiệm năm 2009-2010 7 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH C% NaH 2 PO 4 = (86,4 : 207,9 ) ì 100% 41,56% C% H 3 PO 4 d = (7,84 :207,9 ) ì 100% 3,77 % Ví dụ 7: Cho 10,65g P 2 O 5 tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 2M. Tính khối lợng các chất thu đợc trong dung dịch sau phản ứng. Giải: Các phản ứng xảy ra ( nh ví dụ 2) phản ứng 2, 3, 4, 5. nH 3 PO 4 = 2nP 2 O 5 = 10,65 ì 2:142 = 0,15 mol. nNaOH = 0,3 ì 2 = 0,6 mol Tỉ lệ nNaOH: nH 3 PO 4 = 0,6 : 0,15 = 4. Vậy chỉ xảy ra phản ứng tạo Na 3 PO 4 và NaOH còn d. H 3 PO 4 + 3NaOH Na 3 PO 4 + 3H 2 O. nNa 3 PO 4 = nH 3 PO 4 = 0,15 mol. nNaOH p = 3nH 3 PO 4 = 3 ì 0,15 = 0,45mol. m Na 3 PO 4 = 0,15 ì 120 = 18g mNaOH d = ( 0,6 - 0,45) ì 40 = 6g Nh vậy đối với ví dụ 6 và 7 chỉ xảy ra phản ứng tạo một muối - trong dung dịch sau phản ứng còn H 3 PO 4 d hoặc NaOH d. Trên đây là 7 ví dụ áp dụng cho 7 trờng hợp ( nh đã biện luận phần đầu). Qua các ví dụ này học sinh có thể hình thành đợc kĩ năng xác định muối tạo thành, căn cứ vào tỉ lệ mol NaOH hoặc KOH với H 3 PO 4 - khi xác định muối tạo thành ở các trờng hợp nào thì viết phản ứng xảy ra để tính toán. Có thể tạo ra 1 phản ứng tạo 1 muối. Có thể tạo ra 1 phản ứng tạo 1 muối còn H 3 PO 4 d hoặc NaOH d. Có thể xảy ra 2 phản ứng tạo 2 muối NaH 2 PO 4 và Na 2 HPO 4 hoặc Na 2 HPO 4 và Na 3 PO 4 . II/ Phần tính toán: - Nếu bài toán chỉ yêu cầu tính lợng sản phẩm, ta nên trình bày các phơng trình phản ứng theo phơng pháp song song ( với trờng hợp tạo ra hai muối) rồi dùng phơng pháp đại số để giải nh ví dụ 1, 2 hoặc dùng phơng pháp viết phơng trình phản ứng nối tiếp. - Nhng nếu bài toán còn yêu cầu mô tả hiện tợng thí nghiệm, bắt buộc ta phải viết phơng trình phản ứng theo thứ tự xảy ra ( phơng pháp nối tiếp) để lập luận. Sau đây là bài toán cho trờng hợp này: Bài toán 1: Tiến hành hai thí nghiệm sau: a- Cho từ từ dung dịch chứa 0,12 mol H 3 PO 4 vào dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. b - Cho từ từ dung dịch chứa 0,2 mol NaOH vào dung dịch chứa 0,12 mol H 3 PO 4 . Giải thích quá trình thí nghiệm bằng phơng tình hóa học. Tính số mol muối tạo thành. Sáng kiến kinh nghiệm năm 2009-2010 8 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH Giải: *Xét thí nghiệm a Vì cho từ từ dung dịch H 3 PO 4 vào dd NaOH nên các phản ứng xảy ra theo thứ tự: H 3 PO 4 + 3NaOH Na 3 PO 4 + 3H 2 O (1) nH 3 PO 4 = nNa 3 PO 4 = * # nNaOH = * # .0,2 mol Sau phản ứng (1) còn : 0,12 - * %&) = * #(&) (mol )H 3 PO 4 do đó có phản ứng sau : H 3 PO 4 + 2Na 3 PO 4 3Na 2 HPO 4 (2) nH 3 PO 4 = % # nNa 3 PO 4 = ( %&) = * #&) (mol) nNa 2 HPO 4 = % * nNa 3 PO 4 = 0,1(mol).++234%5vẫn còn d H 3 PO 4 : * #(&) - * #&) = 0,02 (mol) nên có phản ứng sau xảy ra : H 3 PO 4 + Na 2 HPO 4 2NaH 2 PO 4 (3) nH 3 PO 4 = nNa 2 HPO 4 = 0,02 (mol) nNaH 2 PO 4 = 2nH 3 PO 4 = 2 . 0,02 = 0,04 (mol) Vậy dung dịch sau thí nghiệm có chứa 0,04 mol NaH 2 PO 4 và 0,1 - 0,02 = 0,08 mol Na 2 HPO 4 Xét thí nghiệm b: Vì cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch H 3 PO 4 nên các phản ứng xảy ra theo thứ tự : Trớc hết : NaOH + H 3 PO 4 NaH 2 PO 4 +H 2 O (1) nNaOH = nH 3 PO 4 = nNaH 2 PO 4 = 0,12 (mol) (tính theo H 3 PO 4 ) Sau phản ứng (1) còn d 0,2 - 0,12 =0,08 mol NaOH do đó có phản ứng sau : NaOH + NaH 2 PO 4 Na 2 HPO 4 + H 2 O (2) nNa 2 HPO 4 = nNaH 2 PO 4 = nNaOH d = 0,08 (mol) Nh vậy dung dịch sau thí nghiệm có chứa 0,08 mol Na 2 HPO 4 và 0,12 - 0,08 = 0,04 mol NaH 2 PO 4 Bài toán 2 : Khi cho dung dịch H 3 PO 4 tác dụng với dung dịch NaOH ta thu đợc dung dịch A a)Hỏi A có thể chứa những muối nào ? b)Phản ứng nào có thể xảy ra khi thêm KOH vào A ? c)Phản ứng nào có thể xảy ra khi thêm H 3 PO 4 ( hoặc P 2 O 5 ) vào dung dịch A. Viết phơng trình phản ứng. d)Xác định thành phần A với nH 3 PO 4 = 0,18 mol; nNaOH = 0,3 mol Giải : Khi cho dung dịch H 3 PO 4 tác dụng với dung dịch NaOH xảy ra các phản ứng sau : H 3 PO 4 + NaOH NaH 2 PO 4 + H 2 O (1) Sáng kiến kinh nghiệm năm 2009-2010 9 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH H 3 PO 4 + 2NaOH Na 2 HPO 4 + 2H 2 O (2) H 3 PO 4 + 3NaOH Na 3 PO 4 + 3H 2 O (3) a- Dung dịch A chứa hỗn hợp 1, đến 2 hoặc 3 muối tạo ra các phơng trình trên b- Thêm KOH vào dd A( thêm ba zơ mạnh ) có các phản ứng sau : 3NaH 2 PO 4 + 6KOH Na 3 PO 4 + 2K 3 PO 4 + 6H 2 O 3Na 2 HPO 4 + 3KOH 2Na 3 PO 4 + K 3 PO 4 + 3 H 2 O c - Thêm H 3 PO 4 vào dung dịch A ( thêm a xít yếu) H 3 PO 4 + Na 3 PO 4 Na 2 HPO 4 2H 3 PO 4 + Na 3 PO 4 3 NaH 2 PO 4 H 3 PO 4 + Na 2 HPO 4 2 NaH 2 PO 4 Thêm P 2 O 5 thì : P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4 Sau đó xảy ra các phản ứng nh trên. d - Ta có tỉ lệ nNaOH:nH 3 PO 4 = 0,3:0,18 = 1,667 < 2 Vì vậy sẽ tạo ra hai phản ứng(1) và (2) nh câu a để tạo ra hai muối: H 3 PO 4 + NaOH NaH 2 PO 4 + H 2 O x mol x mol x mol H 3 PO 4 + 2NaOH Na 2 HPO 4 + 2H 2 O y mol 2y mol y mol =+ =+ *&)% #0&) yx yx = = #%&) )(&) y x Nh vậy dd A có chứa 0,06 mol NaH 2 PO 4 và 0,12 mol Na 2 HPO 4 . C- Kết luận: 1. Trong quá trình giảng dạy bộ môn hóa học cũng nh trong công tác bồi dỡng học sinh giỏi hàng năm, bản thân tôi đã phát hiện ra những sai sót của các em khi giải các bài tập cho P 2 O 5 vào NaOH. Các em đã quan niệm Oxít axít tác dụng với dung dịch bazơ nên viết phơng trình phản ứng: P 2 O 5 + 6 NaOH 2 Na 3 PO 4 + 3H 2 O và từ đó bắt tay vào tính toán. Vì vậy khi phát hiện ra những sai sót ấy của các em bản thân tôi đã củng cố lại cho các em dạng toán này để các em hiểu đợc trớc hết P 2 O 5 tác dụng với nớc tạo ra H 3 PO 4 . Sau đó H 3 PO 4 tác dụng với dung dịch NaOH theo 3 phơng trình hóa học nh đã trình bày ở trên - và tùy theo vào tỉ lệ số mol NaOH và H 3 PO 4 có thể bài toán sẽ tạo ra hỗn hợp 2 muối hoặc chỉ tạo ra 1 muối ( phản ứng vừa đủ) hoặc tạo ra 1 muối ( trong đó H 3 PO 4 d hoặc NaOH d). Làm nh thế sẽ dễ dàng cho các em hơn. Khi xét ví dụ 1: phản ứng xảy ra tạo hai muối ở phản ứng 2, 3. học sinh lại hỏi, vậy có thể tạo ra hai muối ở phản ứng 3, 4 không? Giáo viên lại đa ra VD2 phản ứng tạo ra hai muối ở phản ứng 3, 4 . Học sinh lại thắc mắc vậy có khi nào phản ứng xảy ra Sáng kiến kinh nghiệm năm 2009-2010 10 [...]... năm 20 09- 2010 12 Bài tập dạng P2O5 tác dụng với NaOH hoặc KOH PHONG GIAO DUC AO TAO PHAN RANG THAP CHAM TRNG THCS LY T TRONG ****************** SANG KIấN KINH NGHIấM ờ tai : DA NG BA T P2O5 TA DU I P C NG V NaOH HO KOH I C Sáng kiến kinh nghiệm năm 20 09- 2010 13 Bài tập dạng P2O5 tác dụng với NaOH hoặc KOH Ho va tờn : TRN THI C HANH Tụ : Sinh Hoa Thờ duc n vi : Trng THCS Ly T Trong Nm hoc : 20 09- 2010... 27 0 0 0 0 Đây là kết quả kiểm tra thực tế của đội tuyển học sinh giỏi trờng THCS do bản thân tôi trực tiếp bồi dỡng Ngoài ra các em còn biết vận dụng các kiến thức đã đợc tiếp thu để giải những bài tập khó hơn và phức tạp hơn nhiều ờ thi tuyờn vao trng chuyờn Sáng kiến kinh nghiệm năm 20 09- 2010 11 Bài tập dạng P2O5 tác dụng với NaOH hoặc KOH Tóm lại tong quá trình giảng dạy đòi hỏi ngời giáo viên...Bài tập dạng P2O5 tác dụng với NaOH hoặc KOH chỉ tạo có một muối nào đó không ? và giáo viên lần lợt cho các ví dụ 4,5,6,7 để khẳng định bảy trờng hợp có thể xảy ra ( nh đã trình bày ở trên ) 2- Tháo gỡ cho các em từng phần những... bồi dỡng học sinh giỏi bản thân tôi đã rút ra đợc một bài học đó là đòi hỏi ở ngời thầy ngoài việc nắm kiến thức cơ bản cần phải nghiên cứu tổng hợp kiến thức xắp xếp thành hệ thống từng dạng, từng chuyên đề để ôn luyện cho các em , vì chúng ta đang dạy đối tợng là những học sinh bình thờng chứ không phải là lớp chọn, trờng chuyên Bản thân tôi là một giáo viên đã tham gia bồi dỡng học sinh giỏi môn... là nội dung và những biện pháp thực hiện mà bản thân tôi đã ôn luyện cho các em học sinh lớp 9 , tuy nó chỉ là một dạng bài tập nhỏ trong rất nhiều các dạng bài tập khó, bài tập phức tạp khác Song theo tôi nghĩ đó cũng là một điều hết sức cần thiết để mỗi giáo viên khi dạy học môn hóa học cần phải bồi dỡng cho học sinh để các em dễ dàng nắm bắt và từ đó định hớng cho các em khi gặp phải các dạng toán... một cách thành thạo, giúp các em lĩnh hội thêm kiến thức và từ đó làm đợc các bài tập tổng hợp , bài tập khó hơn trong quá trình giải toán 3 -Kết quả qua một số lần kiểm tra tôi thấy chất lợng của học sinh đã đợc nâng lên rõ rệt : Lần 1 : Trớc khi cha áp dụng nội dung và biện pháp trên Tổng số Giỏi Khá TB Sl % SL % SL % 20 0 0 5 25 10 50 Sl 5 Lần 2 Sau khi áp dụng nội dung và các biện pháp trên : Tổng... chọn, trờng chuyên Bản thân tôi là một giáo viên đã tham gia bồi dỡng học sinh giỏi môn hóa học , trong quá trình giảng dạy tôi đã phát hiện ra một số sai lầm của các em khi giải bài tập hóa học dạng P2O5 tác dụng với kiềm Từ đó tôi đi tới suy nghĩ cần phải có một hệ thống bài tập dạng này một cách tổng quát nhằm giúp các em tránh đợc những sai lầm đáng tiếc và giải các bài tập dạng này một cách dễ... tong quá trình giảng dạy đòi hỏi ngời giáo viên cần nắm bắt và tiếp cận với sự thay đổi của chơng trình và nội dung sách giáo khoa, phơng pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực học tập bộ môn của học sinh Từ đó hình thành ở các em kỹ năng lĩnh hội kiến thức do đặc thù bộ môn Ngoài ra còn rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức để làm các bài tập Song song với việc trang bị cho các em về những kiến thức... năm 20 09- 2010 13 Bài tập dạng P2O5 tác dụng với NaOH hoặc KOH Ho va tờn : TRN THI C HANH Tụ : Sinh Hoa Thờ duc n vi : Trng THCS Ly T Trong Nm hoc : 20 09- 2010 Thang 3/ 2010 Sáng kiến kinh nghiệm năm 20 09- 2010 14 . Đầu năm học 2008 - 20 09 tôi đã tiến hành khảo sát chất lợng bộ môn hóa học ở hai lớp 9 kết quả thu đợc nh sau : Lớp Số học sinh Giỏi Khá TB Yếu- Kém 9 1 41 0 5 19 17 9 2 40 0 8 20 12 Đặc. kinh nghiệm năm 20 09- 2010 4 Bài tập dạng P 2 O 5 tác dụng với NaOH hoặc KOH H 3 PO 4 + KOH KH 2 PO 4 + H 2 O (2) H 3 PO 4 + 2KOH K 2 HPO 4 + 2H 2 O (3) H 3 PO 4 + 3KOH K 3 PO 4 . 2 ì 3 ,9 :142 = 0 ,9 mol nNaOH = (144 ì 20 ) :(100 ì 40) = 0,72 mol Tỉ lệ nNaOH : nH 3 PO 4 = 0,72 : 0 ,9 = 0,8 (mol) < 1 Vậy phản ứng chỉ tạo ra NaH 2 PO 4 và H 3 PO 4 d H 3 PO 4 + NaOH

Ngày đăng: 20/12/2014, 07:27

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • A/ HOÀN CẢNH NẢY SINH ÁP DỤNG SKKN

    • B- QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP :

      • I/ Nội dung và các giải pháp thực hiện:

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan