0

Nâng cao hiệu quả bài thực hành khảo sát mạch R, L, C nối tiếp

11 1,219 2
  • Nâng cao hiệu quả bài thực hành khảo sát mạch R, L, C nối tiếp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2014, 21:54

Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhước,tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang1/12 PH PH PH PHẦ Ầ Ầ ẦN N N NM M M MỞ Ở Ở ỞĐẦ ĐẦ ĐẦ ĐẦU U U U Kínhthưaquýthầy,cô. Dòngđ i ệnkhôngđổilàkiếnthứcmàhọcsinhđãđượchọcởchươngtr ì nh lớp9;lênlớp11,chươngDòngđ i ệnkhôngđổiđượcnângcaohơn,đisâuvào cácđịnhluậtvàxácđịnhcácđạilượngđặctrưngcủadòngđiện,nhữngtínhchất, hiệntượngđượclàmrõhơnvềmặtđịnhtínhlẫnđịnhlượng. Trongchươngtrìnhlớp12,họcsinhđượchọcDòngđiệnxoaychiều.Các tínhchấtvàcôngthứccủađịnhluậtOhmđốivớidòngđiệnkhôngđổiđềuáp dụngđượcchodòngđiệnxoaychiều;tuynhiên,cónhiềuvấnđềrấtkhácbiệt. Vídụ:Dòngđiệnvàđ i ệnáp(hiệuđiệnthế)đượcmôtảbằngbiểuthứchàmsin vàcó3giátr ị: cựcđại,hiệudụng,tứcthời;giữađ i ệnápvàdòngđiệncósựlệch phanhau;tụđiệndẫnđiệnđược;ngoàiđiệntrởthuần,cuộndâycòncóđại lượngmangtínhchấtgiốngđ i ệntrở,cảntrởdòngđiện, Nhữngvấnđềtrênphảiđượchọcsinhkiểmchứng,minhhọabằngthực nghiệmdochínhhọcsinhthựchiện. Trongđiềukiệnthiếtb ị dạyhọchiệnnay,cácđ i ệnkếcóđộtincậykhông cao,mỗilầnđocógiátr ị khácnhau,cáccuộndâykhônghoàntoàngiốngnhau vàrấtdễhỏngnênkhitiếnhànhbà i thựchànhrấtkhóđocácgiátrịvàchưađáp ứngđượcyêucầucủasáchgiáokhoa.Vìvậy,Tôiđãthayđổimộtvàisốliệu banđầuđểthuậnlợihơnkhihọcsinhthựchiệnbàithựchành;cácsốliệucủa bàithựchànhtrongbàiviếtnàytô i đãđonhiềulần,mỗi l ầnđocácgiátrịcó khácnhaukhônglớn,nhưngưuđiểmlàchứngminhđượcsựkhácbiệtgiữa dòngđ i ệnxoaychiềuvàdòngđ i ệnkhôngđổi.Dođó,tô i đãchọnkếtquảnày mongquýthầy,côđọcvàgópý. Xinchânthànhcámơn. Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhước,tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang2/12 B B B Bà à à ài i i ith th th thự ự ự ực c c ch h h hà à à ành: nh: nh: nh: KH KH KH KHẢ Ả Ả ẢO O O OS S S SÁ Á Á ÁT T T TM M M MẠ Ạ Ạ ẠCH CH CH CHR, R, R, R,L, L, L, L,C C C CN N N NỐ Ố Ố ỐI I I ITI TI TI TIẾ Ế Ế ẾP P P P CH CH CH CHƯƠ ƯƠ ƯƠ ƯƠNG NG NG NGTR TR TR TRÌ Ì Ì ÌNH NH NH NHV V V VẬ Ậ Ậ ẬT T T TL L L LÝ Ý Ý Ý12 12 12 12N N N N   ÂNG NG NG NGCAO CAO CAO CAOV V V VÀ À À ÀC C C CƠ Ơ Ơ ƠB B B BẢ Ả Ả ẢN N N N I. I. I. I.L L L Lý ý ý ýdo do do doch ch ch chọ ọ ọ ọn n n nđề đề đề đềt t t tà à à ài i i i: : : : 1. 1. 1. 1.Trongnhữngnămgầnđây,bàithựchành“KhảosátmạchR,L,Cnố i tiếp”đượcthựchiệnmộtcáchhờihợt,thiếuch í nhxác;vìđâylàbà i thamkhảo, khônglấyđiểmhệsố2nhưcácbà i thựchànhkhácnêngiáoviênthườngítquan tâmđếnsốliệu,chỉchúýđếncáchmắcmạch,cáchsửdụngđồnghồđo. 2. 2. 2. 2.Nguyênnhâncủasựthiếuch í nhxácnàylàdocácthôngsốcủadụngcụ thựchànhdẫnđếncácgiátr ị quáchênh l ệchnhaugiữacácU R ,U L ,U C .Vìvậy giảnđồvectơvẽkhônggiốngnhưh ì nh19.2sáchgiáokhoa12cơbản.Rất nhiềuhọcsinhthắcmắcphả i vẽgiảnđồvectơnhưthếnào?Cóthểvẽtượng trưngmàkhôngtheođúngsốliệuđođượckhông?Hoặcsaokhôngdùngtụđiện cógiátr ị điệndunglớnhơnđểgiảmdungkháng?v.v Bảnthântô i cũngchỉ khuyênhọcsinhnênvẽgiảnđồtheosốliệumàcácemđođược,chứchưakhắc phụcnhữngkhuyếtđ i ểmtrên. 3. 3. 3. 3.Bộthínghiệmkhảosát“MạchR,L,Cnốitiếp”vàcácđồnghồđanăng đượctrangbịkháđầyđủchocáctrườngphổthông,việc l ắprápmạchđiệnrất dễdàng:chỉcó3linhkiệnmắcnố i tiếpvà1đồnghồđođiệnáp,họcsinhchỉ cầnthayđổivịtr í cácchốtđo l àcóđượccácsốliệucầnđo.V ì thếhọcsinhcó thểtựmìnhkiểmchứnglýthuyếtđãhọc. 4. 4. 4. 4.Thôngquagiảnđồvectơcủabà i thựchànhcầnchứngminhchohọc sinhthấyđượcsựlệchphagiữacácđiệnáp(đâylàsựkhácbiệtgiữadòngđiện xoaychiềuvàdòngđiệnkhôngđổi). 5. 5. 5. 5.Trongsáchgiáokhoa,hướngdẫnbà i thựchànhkhiđocuộndâykhông có l ỏ i thép,tô i ngh ĩ nêndùngcuộndâycó l ỏ i thépv ì hai lí do:Một l àchứngminh đượcđộtựcảmLcủacuộndâyphụthuộcvào l ỏ i thép;Hai l ànhờcó l ỏ i thépmà độtựcảmLcủaốngdâytăngdẫntớ i đ i ệnápU L tăng,giảnđồvectơrõhơn. 6. 6. 6. 6.Cáclinhkiệntrongthùng“KhảosátmạchR,L,C”khiđochogiảnđồ vectơkhôngcânđốivàgóc l ệchphaϕgiữađiệnápvàdòngđiệnquá l ớn(trên 80 0 )đ i ềunàytrongthựctếnêntránh.Vậynêncầnlàmgiảmgóc ϕ . Khigiảngdạycáctiếtthựchành,tô i luônt ì mcáchxửlínhữngnhược đ i ểmtrênđểphépđohợplíhơn,giảnđồvectơcủacácđ i ệnáprõràngvàcân đố i hơn;đồngthời,giả i đápđượcthắcmắccủahọcsinh,giúphọcsinhsángtạo trongviệchọcvàhành. Saunhiềulầnnghiêncứuvàtiếnhànhđovớ i cáclinhkiệncócácthôngsố khácvớisáchgiáokhoa(R,cuộndâycó l ỏithép,nốitiếp2cuộndây, )tôiđã đođượccácgiátrịcácđ i ệnáptươngđốicânđốivàcóđượcgiảnđồvectơgần giốngnhưcách ì nhởsáchgiáokhoavàsáchgiáoviên. Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhước,tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang3/12 II. II. II. II.Nh Nh Nh Nhữ ữ ữ ững ng ng ngbi bi bi biệ ệ ệ ện n n nph ph ph phá á á áp p p pth th th thự ự ự ực c c chi hi hi hiệ ệ ệ ện: n: n: n: A. A. A. A.L L L Lự ự ự ựa a a ach ch ch chọ ọ ọ ọn n n nlinh linh linh linhki ki ki kiệ ệ ệ ện: n: n: n: 1. 1. 1. 1.Linhkiệntrongthùng“Khảosá t mạchR,L.C” : R R R R l àbiếntrởnúmxoay cógiátr ị từ10 Ω đến100 Ω .ChọnR R R R= = = =100 100 100 100 Ω Ω Ω Ω ;C=4 µ F;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y ykh kh kh khô ô ô ông ng ng ngl l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép p p p. Cácgiátr ị đođượcchogiảnđồvectơkhôngcânđối;góclệchϕquá l ớn. 2. 2. 2. 2.Đểcókếtquảhợplíhơn,thayR R R R= = = =680 680 680 680Ω Ω Ω Ω(khôngcóR=220Ωhoặc 270Ωnhưsáchgiáokhoađãdùng);C=4µF;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y yc c c có ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép p p p. B. B. B. B.Ti Ti Ti Tiế ế ế ến n n nh h h hà à à ành nh nh nhđ đ đ đo: o: o: o: Đểthựchiệntốtbà i thựchành,tô i tiếnhànhqua4bước: B B B Bướ ướ ướ ước c c c1 1 1 1: : : :ĐobằngVônkếxácđịnhU R ;U C ;U dâ y ;U Rdâ y vàU MQ . B B B Bướ ướ ướ ước c c c2 2 2 2: : : :Đobằngthướcvàcompa,vẽgiảnđồ,xácđịnhU r ;U L ;U MQ ; ϕ . B B B Bướ ướ ướ ước c c c3 3 3 3: : : :Tínhtoáncácđạilượng;t ì mr;L;C;cosϕ;ϕ. B B B Bướ ướ ướ ước c c c4 4 4 4: : : :Sosánhcáckếtquảvàđưaragiátrịcủar;L;C;cos ϕ ; ϕ . 1. 1. 1. 1.Đ Đ Đ Đo o o ob b b bằ ằ ằ ằng ng ng ngV V V Vô ô ô ôn n n nk k k kế ế ế ế: : : : Ngu Ngu Ngu Nguồ ồ ồ ồn n n nc c c có ó ó óU U U U= = = =12V 12V 12V 12V; ; ; ;f f f f= = = =50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 1.1. 1.1. 1.1. 1.1.Dùngcáclinhkiệntrongthùngthínghiệm:R R R R= = = =100 100 100 100Ω Ω Ω Ω;C=4µF(che giátrịcủaC l ại);cuộndâykh kh kh khô ô ô ông ng ng ngc c c có ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép p p p : U R =1,25V;U dâ y =0,6V;U Rdâ y =1,36V;U C =12,05V;U MQ =12,12V (đượcthểhiệnởgiảnđồ1,trang4) 1.2. 1.2. 1.2. 1.2.Dùngcuộndâyc c c có ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép p p p;R R R R= = = =100 100 100 100Ω Ω Ω Ω;C=4µF. U R =1,6V;U dâ y =0,805V;U Rdâ y =2,1V;U C =13,32V;U MQ =12,50V (đượcthểhiệnởgiảnđồ2,trang4) 1.3. 1.3. 1.3. 1.3.Bâygiờ,dùngR R R R= = = =680 680 680 680Ω Ω Ω Ω(cótrongthùngDòngđiệnkhôngđổ il ớp 11);cuộndâyc c c có ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép p p p;C=4 µ F: U R =8,24V;U dâ y =0,74V;U Rdâ y =8,28V;U C =8,45V;U MQ =12,01V (đượcthểhiệnởgiảnđồ3,trang5) Nh Nh Nh Nhữ ữ ữ ững ng ng ngv v v vấ ấ ấ ấn n n nđề đề đề đềc c c cầ ầ ầ ần n n nl l l lư ư ư ưu u u uý ý ý ýtrong trong trong trongkhi khi khi khith th th thự ự ự ực c c chi hi hi hiệ ệ ệ ện n n nb b b bướ ướ ướ ước c c cn n n nà à à ày: y: y: y: * * * *Cácsốđocứnhảyliêntụcvàgiátr ị khácnhau,phảiđonhiềulần,ghi lạicácgiátrịrồichọngiátr ị xuấthiệnnhiềunhất. * * * *Nguồndùng12Vnhưnggiátrịđiệnápđođược l ạilớnhơn12V(đo nhiềulầncũngcógiátr ị nhưthế).Đâylàthựctếchưagiả i th í chđược,cólẻdo sốđocủađiệnkếchênh l ệchsovớinguồn. * * * *Khidùngcuộndâycólỏ i thép,giátrịU dâ y cótănglên(cùngR=100Ω) * * * *Cuộndâycókhikhôngdẫnđ i ệnvìđưalỏ i thépra,vàonhưnggiátr ị Vônkếkhôngđổ i vàrấtbé, l úcthếnàythìnênkiểmtrachốtở2đầudây. Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhước,tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang4/12 2. 2. 2. 2.Đ Đ Đ Đo o o ob b b bằ ằ ằ ằng ng ng ngth th th thướ ướ ướ ước c c cv v v và à à àcompa. compa. compa. compa.V V V Vẽ ẽ ẽ ẽgi gi gi giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồv v v vé é é éct ct ct ctơ ơ ơ ơ: : : : 2.1. 2.1. 2.1. 2.1.Gi Gi Gi Giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồ1: 1: 1: 1:v v v vớ ớ ớ ới i i iR R R R= = = =100 100 100 100Ω Ω Ω Ω; ; ; ;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y ykh kh kh khô ô ô ông ng ng ngc c c có ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i i; ; ; ;t t t tỉ ỉ ỉ ỉl l l lệ ệ ệ ệ: : : :1V 1V 1V 1V= = = =1cm. 1cm. 1cm. 1cm. Cáchvẽ:+Vẽvectơcóđộdài1,25cm. +Dùngcompavẽ2vòngtròncóbánkínhU dâ y dài0,6cmtâmN vàU Rdâ y dài1,36cmtâmM.HaivòngtròngiaonhautạiP. =;=;= Từđósuyra =;= * * * *Khiđobằngthướctheotỉlệx í chđãchọn:(đoch í nhxácđến1mm) U r =0,3V;U L =0,48VvàU MQ =11,9V;ϕ=85 0 * * * *Giảnđồvectơkhônghợplí;gócϕquálớn. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2.Gi Gi Gi Giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồ2: 2: 2: 2:V V V Vớ ớ ớ ới i i iR R R R= = = =100 100 100 100Ω Ω Ω Ω; ; ; ;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y yc c c có ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép. p. p. p. Tươngtự : U r =0,36V;U L =0,72V;U MQ =12,2V;ϕ=82 0 * * * *Giảnđồvectơ2cóU L lớnhơngiảnđồvectơ1v ì Ltăng,Z L tăngtheo vàtổngtrởZgiảm,cườngđộdòngđ i ệnquamạchsẽtăngvàđiệnápU L cũng tăng;gócϕcógiảm. * * * *Giảnđồvectơcórõhơnmộtchútnhưnggócϕvẫnquálớn. U r U R U R MN U Rdây MP U dây NP NHU L HP N N N N tr tr tr trụ ụ ụ ục c c ci i i i M M M M P P P P Q Q Q Q H H H H ϕ ϕ ϕ ϕ Gi Gi Gi Giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồ1 1 1 1 H H H H N N N N P P P P M M M M ϕ ϕ ϕ ϕ tr tr tr trụ ụ ụ ục c c ci i i i Q Q Q Q Gi Gi Gi Giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồ2 2 2 2 Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhước,tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang5/12 *Giảnđồvectơcógóclệchphaϕgiữauvàilớn,điềunàytrongthựctế cầnphảitránhkhisửdụngcácthiếtbịđiệnvìthếgiảnđồnàykhônghợplí. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3.Gi Gi Gi Giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồ3: 3: 3: 3:V V V Vớ ớ ớ ới i i iR R R R= = = =680 680 680 680Ω Ω Ω Ω; ; ; ;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y yc c c có ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép. p. p. p. KhiđobằngthướcU r =0,32V;U L =0,65V;U ng =11,7V;ϕ=41 0 . VìRvàZ C khôngchênh l ệchnhaunhiềunêngiảnđồvectơcóphầncân đố i hơn,gầngiốngh ì nh19.2trongsáchgiáokhoa l ớp12cơbản;góclệchpha giữađiệnápvàdòngđiệngiảmđ i nhiều. Nh Nh Nh Nhữ ữ ữ ững ng ng ngv v v vấ ấ ấ ấn n n nđề đề đề đềc c c cầ ầ ầ ần n n nl l l lư ư ư ưu u u uý ý ý ýtrong trong trong trongkhi khi khi khith th th thự ự ự ực c c chi hi hi hiệ ệ ệ ện n n nb b b bướ ướ ướ ước c c cn n n nà à à ày: y: y: y: *CácgiátrịU r ,U L ,U ng đượcđotrựctiếpbằngthướcnênviệct ì mgiao đ i ểmPcủa2điệnápU dâ y vàU Rdâ y phả i hếtsứccẩnthậnvàchínhxác. *Khicuộndâycólỏithìcácđiệnápđềutăngv ì Z L tăng;Zgiảm;Ităng. *KhidùngR=680ΩcácđiệnápU R vàU C khôngchênh l ệchnhiềuvì thếgiảnđồvectơthayđổirấtrõ,nhất l àgóclệchphaϕ. 3. 3. 3. 3.T T T Tí í í ính nh nh nhto to to toá á á án n n nc c c cá á á ác c c cđạ đạ đạ đại i i il l l lượ ượ ượ ượng ng ng ng: : : : 3.1. 3.1. 3.1. 3.1.V V V Vớ ớ ớ ới i i iR R R R= = = =100 100 100 100Ω Ω Ω Ω; ; ; ;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y ykh kh kh khô ô ô ông ng ng ngc c c có ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi. i. i. i. r 1 = r R U R U =24Ω L 1 = . .2 L R U R U fπ =0,122H C 1 = 2 . R C U fRUπ =3,8µF Gi Gi Gi Giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồ3 3 3 3 tr tr tr trụ ụ ụ ục c c ci i i i Q Q Q Q H H H H P P P P N N N N M M M M ϕ ϕ ϕ ϕ Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhước,tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang6/12 1 R U Z R U = =969,6Ω cos R r Z ϕ + = =0,128 ⇒ϕ 1 =82 0 39’:góclệchphaquálớn. Đ Đ Đ Đi i i iệ ệ ệ ện n n ná á á áp p p phai hai hai haiđầ đầ đầ đầu u u uđ đ đ đo o o oạ ạ ạ ạn n n nm m m mạ ạ ạ ạch ch ch chđ đ đ đo o o oạ ạ ạ ạn n n nm m m mạ ạ ạ ạch: ch: ch: ch: U MQ = 2 2 ( ) ( ) R r L C U U U U + + − =11,8V 3.2. 3.2. 3.2. 3.2.V V V Vớ ớ ớ ới i i iR R R R= = = =100 100 100 100Ω Ω Ω Ω; ; ; ;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y yc c c có ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép. p. p. p. r 2 = r R U R U =22,5 Ω L 2 = . .2 L R U R U fπ =1,433H C 2 = 2 . R C U fRUπ =3,83 µ F 2 R U Z R U = =781,25Ω cos R r Z ϕ + = =0,1568 ⇒ϕ 2 =80 0 58’43’’:góclệchphavẫnquá l ớn. Đ Đ Đ Đi i i iệ ệ ệ ện n n ná á á áp p p phai hai hai haiđầ đầ đầ đầu u u uđ đ đ đo o o oạ ạ ạ ạn n n nm m m mạ ạ ạ ạch ch ch chđ đ đ đo o o oạ ạ ạ ạn n n nm m m mạ ạ ạ ạch: ch: ch: ch: U MQ = 2 2 ( ) ( ) R r L C U U U U + + − =12,7V 3.3. 3.3. 3.3. 3.3.V V V Vớ ớ ớ ới i i iR R R R= = = =680 680 680 680Ω Ω Ω Ω; ; ; ;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y yc c c có ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép. p. p. p. r 3 = r R U R U =26,4Ω L 3 = . .2 L R U R U fπ =0,17H C 3 = 2 . R C U fRUπ =4,57 µ F 3 R U Z R U = =1003,5Ω cos R r Z ϕ + = =0,704 ⇒ϕ 3 =45 0 15’22’’:góclệchphagiảmđángkể. Đ Đ Đ Đi i i iệ ệ ệ ện n n ná á á áp p p phai hai hai haiđầ đầ đầ đầu u u uđ đ đ đo o o oạ ạ ạ ạn n n nm m m mạ ạ ạ ạch ch ch chđ đ đ đo o o oạ ạ ạ ạn n n nm m m mạ ạ ạ ạch: ch: ch: ch: U MQ = 2 2 ( ) ( ) R r L C U U U U + + − =11,54V Nh Nh Nh Nhữ ữ ữ ững ng ng ngv v v vấ ấ ấ ấn n n nđề đề đề đềc c c cầ ầ ầ ần n n nl l l lư ư ư ưu u u uý ý ý ýtrong trong trong trongkhi khi khi khith th th thự ự ự ực c c chi hi hi hiệ ệ ệ ện n n nb b b bướ ướ ướ ước c c cn n n nà à à ày: y: y: y: *Cuộndâycó l ỏithépthìch ỉ cóLtăng,cònrkhôngb ị ảnhhưởngnhưng giátrịcủarvẫnb ị chênhlệchgiữacác l ầnđo.Đ i ềunàylàmchohọcsinhdễ hiểunhầmrthayđổi l àdolỏ i sắt. Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhước,tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang7/12 *Mặcdùgiátrịđ i ệndungcủatụđãbiếtnhưngvẫnphảit í nh,khigiátr ị C b ị chênhlệch l ớnthìnênđo l ạ i nhiều l ầnđểsaisốchấpnhậnđược. *Liệucóthể l àmtăngLlên(đểU L tăng,giảnđồvectơrõhơn)bằngcách nố i tiếp2cuộndâylạikhông?Đ i ềunàycũngđãđượcđothửnhưnggiátrịLvà rbịsailệchnhiềuvàkhôngtănggấpđôinhư lí thuyết;mặtkháckhimắcnối tiếp2cuộndâysẽlàmchomạchđiệnphứctạp. 4. 4. 4. 4.So So So Sos s s sá á á ánh nh nh nhc c c cá á á ác c c cs s s số ố ố ốli li li liệ ệ ệ ệu u u uv v v và à à àk k k kế ế ế ết t t tqu qu qu quả ả ả ảđ đ đ đo o o oc c c cá á á ác c c cđạ đạ đạ đại i i il l l lượ ượ ượ ượng ng ng ng: : : : 4.1. 4.1. 4.1. 4.1.Quathựctếgiảngdạy,tôiđãhướngdẫnhaihọcsinhthựchiệnhaibài báocáothựchành(Phụlục2và3)vớihaigiátrịcủaR(R=100Ωlàgiátr ị ban đầuthườngdùngởcácnămquavàR=680Ωlàlinhkiệntrongthùngthiếtbị đ i ệnkhôngđổicủalớp11)vàcuộndâykhôngcó l ỏisắt.Từcácsốliệuthunhận được,tôinhậnthấycáchọcsinhnắmbắtvấnđềnhanh,kỹnăngsửdụngđồng hồđothànhthạovàcácgiảnđồvectơcủahọcsinhcũngtươngđồngvớigiảnđồ củatôithựchiện. 4.2. 4.2. 4.2. 4.2.Cácgiátr ị chênhlệchnhau,cầnđonhiều l ần,chọnkếtquảhợplívà chấpnhậnsaisố. 4.3. 4.3. 4.3. 4.3.Từcácsốliệucủatôiđovàhaibàicủahọcsinh;tôiđưaracácgiátrị củaL,r,C,cosϕvàϕnhưsau: r r r r= = = = r ± ± ± ±∆ ∆ ∆ ∆ r r r r= = = =24,3 24,3 24,3 24,3 ± ± ± ± 2 2 2 2( ( ( ( Ω Ω Ω Ω ); ); ); ); 1 2 3 24,3( ) 3 r r r r + + = = Ω, , , , min 1,95( ) 2 Max r r r − ∆ = = Ω L=0,118±0,004(H)(khôngcólỏ i sắt) L=0,156±0,014(H)(có l ỏisắt);C=3,99±0,385(µF) cosϕ=0,704±0,01 ϕ=45 0 ±2 0 (từgiảnđồvectơ);ϕ=52,5 0 ±2 0 (từphépt í nh) Cáckếtquảtừbàicủahọcsinhvàbàicủatôigầngiốngnhau(sailệchít) vàgiảnđồvectơgầngiốngh ì nh19.2củasáchgiáokhoa. Ởlớp12(Phụlục2và3),tôichỉphâncôngmộtnhóm l àmth í nghiệmvới R=680(Ω),cònbanhómkiadùngR=100(Ω).Khiviếtbáocáo,cáchọcsinh củabanhómdùngR=100(Ω)sosánhkếtquảvànhậnthấysựkhácnhau.Một sốhọcsinhnghĩ l ànhómmìnhđosai,nhưngtôiđãgiả i thíchnguyênnhâncủa sựkhácnhaukhôngphảidocáchđomàdothiếtb ị .V ì vậycáchthayđổigiátrị củaRcũnglàmộtưuđiểmcủaphépđo. III. III. III. III.K K K Kế ế ế ết t t tqu qu qu quả ả ả ảv v v và à à àhi hi hi hiệ ệ ệ ệu u u uqu qu qu quả ả ả ảph ph ph phổ ổ ổ ổbi bi bi biế ế ế ến n n nứ ứ ứ ứng ng ng ngd d d dụ ụ ụ ụng ng ng ngn n n nộ ộ ộ ội i i idung dung dung dungv v v và à à ào o o oth th th thự ự ự ực c c cti ti ti tiễ ễ ễ ễn n n n: : : : 1. 1. 1. 1.Đá Đá Đá Đánh nh nh nhgi gi gi giá á á ák k k kế ế ế ết t t tqu qu qu quả ả ả ả: : : : 1.1 1.1 1.1 1.1Vớisốliệumới,góc l ệchϕgiảmđángkểsovớ i bàithựchànhtrước vàgầnvớ i thựcnghiệmhơn. Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhước,tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang8/12 1.2 1.2 1.2 1.2Họcsinhnhậnrađượcgóclệchϕphụthuộcvàtínhchấtcủamạch đ i ện(R,L,C). 1.3. 1.3. 1.3. 1.3.Giảnđồ3gầngiốngvớihình19.2củasáchgiáokhoađãgâyhứng thúchohọcsinhvàcácemtinvàokếtquảcủamìnhlàm. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4.ChứngminhđượcgiátrịcủaLphụthuộcvàoốngdâycó l ỏisắtvà khôngcólỏ i sắt. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5.Rènluyệnchohọcsinhkỹnăngsửdụngđồnghồđiện;t í nhtoán đượcsaisốcủaphépđo,vậndụnglýthuyếtđểxử l ýkếtquảđođược. 2. 2. 2. 2.Nh Nh Nh Nhữ ữ ữ ững ng ng ngki ki ki kiế ế ế ến n n nngh ngh ngh nghị ị ị ị: : : : 2.1. 2.1. 2.1. 2.1.Trongsáchgiáokhoavàsáchgiáoviênlớp12cơbảncóghidùng R=220Ωhay270Ωvàtụcóđ i ệndung4µFvà10µFnhưngtrongthùng“Khảo sátmạchR,L,C”chỉcóbiếntrởnúmxoaycóR=10Ωđến100Ωvàtụcó C=1µFđến4µF;dođó,khiđocácgiátrịkhôngchođượcgiảnđồvectơcân đố i nhưhình19.1trongsáchgiáoviênvàhình19.2sáchgiáokhoa.Nêntrangbị cáclinhkiệnthíchhợpđểgiáoviênkhôngcầnphả i ghépmạch(nốitiếp2cuộn dâyđểcóU L lớnhoặcghéptụsongsongđểgiảmbớtU C ). 2.2. 2.2. 2.2. 2.2.Điểmthuhútvàthuyếtphụccủacácbàithựchànhlàkếtquảcủacác phépđo,thếnhưngđasốcácdụngcụđocủaphòngthínghiệmđềukhôngbền vàsaisốquá l ớn(đồnghồcổngquang;vônkế;ampekế; ).Đ i ềunàylàmcho họcsinhthườngthắcmắcsaocácgiátrịkhôngkhớp?Cóphảidocácthaotác tiếnhànhkhông?Hoặccácemđosai? Cầntrangbịdụngcụđángtincậycho phòngthựchành. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3.Cầntrangb ị chophòngth í nghiệmốngdâycócảmkhángbằngdung khángcủatụđểcóc c c cộ ộ ộ ộng ng ng ngh h h hưở ưở ưở ưởng ng ng ngđ đ đ đi i i iệ ệ ệ ện n n nv ì đâylàmộtt í nhchấtrấtriêngcủadòng đ i ệnxoaychiều. 2.4. 2.4. 2.4. 2.4.Mỗibàithựchànhđượchọctrong2tiếtvàmỗihọckỳcó2bài,nên tínhđ i ểmtrungbìnhcủacácbàithựchànhtrongmộthọck ì đểviệcthựchiện cácbà i thựchànhđạtchấtlượngvànghiêmtúchơn. 2.5. 2.5. 2.5. 2.5.Cầnthốngnhấtcácphươngántiếnhànhbàithựchànhchungchohai khối12nângcaovàcơbảnphùhợpvớ i họcsinh. 2.6. 2.6. 2.6. 2.6.Đểbàithựchànhcónộidungđầyđủvàkhoahọc,cầnxâydựngmột mẫubáocáodùngchung(Phụlục1). PhanRang-ThápChàm,ngày02tháng4năm2012 Ng Ng Ng Ngườ ườ ườ ười i i ivi vi vi viế ế ế ết t t t Mai Mai Mai MaiTh Th Th Thị ị ị ịPh Ph Ph Phướ ướ ướ ước c c c Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhước,tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang9/12 Tr Tr Tr Trườ ườ ườ ường ng ng ngTHPT THPT THPT THPTNguy Nguy Nguy Nguyễ ễ ễ ễn n n nTr Tr Tr Trã ã ã ãi i i i T T T Tổ ổ ổ ổL L L Lý ý ý ý– – – –KTCN KTCN KTCN KTCN Ba Ba Ba Baù ù ù ùo o o oca ca ca caù ù ù ùo o o oth th th thöï öï öï öïc c c cha ha ha haø ø ø ønh nh nh nh: : : : KH KH KH KHẢ Ả Ả ẢO O O OS S S SÁ Á Á ÁT T T TM M M MẠ Ạ Ạ ẠCH CH CH CHR R R R, , , ,L L L L, , , ,C C C CN N N NỐ Ố Ố ỐI I I ITI TI TI TIẾ Ế Ế ẾP P P P ♦ ♦ ♦ ♦ Họvàtên: Lớp: Nhóm: ♦ ♦ ♦ ♦Ngàylàmthựchành: / / N N N NỘ Ộ Ộ ỘI I I IDUNG: DUNG: DUNG: DUNG: I. I. I. I.M M M Mụ ụ ụ ục c c cđí đí đí đích: ch: ch: ch: II. II. II. II.D D D Dụ ụ ụ ụng ng ng ngc c c cụ ụ ụ ụ: : : : III. III. III. III.K K K Kế ế ế ết t t tqu qu qu quả ả ả ả: : : : 1. 1. 1. 1. U R =MN= ± ; 2. 2. 2. 2. U dây =NP= ± 3. 3. 3. 3.U MP =MP= ± ;4. 4. 4. 4.U PQ =PQ= ± 5. 5. 5. 5.U r =NH= ± ;6. 6. 6. 6.U L =HP= ± 7. 7. 7. 7.Vẽgiảnđồvectơ:theotỉlệđãchọn(1cm 1cm 1cm 1cmt t t tươ ươ ươ ương ng ng ngứ ứ ứ ứng ng ng ng1V 1V 1V 1V) M M M MN N N NP P P PQ Q Q Q R R R Rr r r r, , , ,L L L LC C C C Ph Ph Ph Phụ ụ ụ ụl l l lụ ụ ụ ục c c c1 1 1 1 Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhước,tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang10/12 8. 8. 8. 8.C= 2 . R C U fRUπ = ± 9. 9. 9. 9.r= r R U R U = ± 10. 10. 10. 10. R U Z R U = = ± 11. 11. 11. 11.L= . .2 L R U R U fπ = ± 12. 12. 12. 12. cos R r Z ϕ + = = ± 13. 13. 13. 13.ϕ= ± 14. 14. 14. 14.U MQ = 2 2 ( ) ( ) R r L C U U U U + + − = ± IV. IV. IV. IV.Nh Nh Nh Nhậ ậ ậ ận n n nx x x xé é é ét: t: t: t: [...]...Sáng kiến: Nâng cao hiệu quả bài th c hành Khảo sát mạch R, L, C nối tiếp Ý kiến c a Hội đồng Sáng kiến c sở Trường THPT Nguyễn Trãi: kiế đồng kiế Trườ ường Nguyễ Trã Chủ tịch Chủ (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên) T c giả: Mai Thị Phư c, tổ Lý – KT C ng nghiệp, trường THPT Nguyễn Trãi . Bảnthântô i c ngchỉ khuyênhọcsinhnênvẽgiảnđồtheosốliệum c cemđođư c, chứchưakh c phụcnhữngkhuyếtđ i ểmtrên. 3. 3. 3. 3.Bộthínghiệmkhảosát“MạchR,L,Cnốitiếp”v c c ồnghồđanăng đượctrangbịkháđầyđủchocáctrườngphổthông,vi c l ắprápmạchđiệnrất dễdàng:ch c 3linhkiệnmắcnố i tiếpvà1đồnghồđođiệnáp,họcsinhchỉ c nthayđổivịtr í c cchốtđo l c đượccácsốliệucầnđo.V ì thếhọcsinhcó thểtựmìnhkiểmchứnglýthuyếtđãh c. 4. 4. 4. 4.Thôngquagiảnđồvect c abà i thựchànhcầnchứngminhchoh c sinhthấyđượcsựlệchphagiữac c iệnáp(đâylàsựkhácbiệtgiữadòngđiện xoaychiềuvàdòngđiệnkhôngđổi). 5. 5. 5. 5.Trongsáchgiáokhoa,hướngdẫnbà i thựchànhkhiđocuộndâykhông c l ỏ i thép,tô i ngh ĩ nêndùngcuộndâycó l ỏ i thépv ì hai lí do:Một l àchứngminh đư c ột c mLcủacuộndâyphụthuộcvào l ỏ i thép;Hai l ành c l ỏ i thépmà đột c mLcủaốngdâytăngdẫntớ i đ i ệnápU L tăng,giảnđồvectơrõhơn. 6. 6. 6. 6 .C clinhkiệntrongthùng“KhảosátmạchR,L ,C khiđochogiảnđồ vectơkhôngcânđốivàg c l ệchphaϕgiữađiệnápvàdòngđiệnquá l ớn(trên 80 0 )đ i ềunàytrongthựctếnêntránh.Vậynêncầnlàmgiảmg c ϕ . Khigiảngdạycáctiếtthựchành,tô i luônt ì mcáchxửlínhữngnhư c đ i ểmtrênđểphépđohợplíhơn,giảnđồvect c ac c i ệnáprõràngv c n đố i hơn;đồngthời,giả i đápđượcthắcmắccủahọcsinh,giúphọcsinhsángtạo trongviệchọcv hành. Saunhiềulầnnghiêncứuvàtiếnhànhđovớ i c clinhkiệnc c cthôngsố khácvớisáchgiáokhoa(R,cuộndâycó l ỏithép,nốitiếp2cuộndây, )tôiđã đođượccácgiátr c c i ệnáptươngđốicânđốiv c đượcgiảnđồvectơgần giốngnh c ch ì nhởsáchgiáokhoavàsáchgiáoviên. Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhư c, tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang3/12 II. II. II. II.Nh Nh Nh Nhữ ữ ữ ững ng ng ngbi bi bi biệ ệ ệ ện n n nph ph ph phá á á áp p p pth th th thự ự ự c c c chi hi hi hiệ ệ ệ ện: n: n: n: A. A. A. A.L L L Lự ự ự ựa a a ach ch ch chọ ọ ọ ọn n n nlinh linh linh linhki ki ki kiệ ệ ệ ện: n: n: n: 1. 1. 1. 1.Linhkiệntrongthùng“Khảosá t mạchR,L .C : R R R R l àbiếntrởnúmxoay c giátr ị từ10 Ω đến100 Ω .ChọnR R R R= = = =100 100 100 100 Ω Ω Ω Ω ;C= 4 µ F;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y ykh kh kh khô ô ô ông ng ng ngl l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép p p p. C cgiátr ị đođượcchogiảnđồvectơkhôngcânđối;góclệchϕquá l ớn. 2. 2. 2. 2.Đ c kếtquảhợplíhơn,thayR R R R= = = =680 680 680 680Ω Ω Ω Ω(khôngcóR=220Ωho c 270Ωnhưsáchgiáokhoađãdùng) ;C= 4µF;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y yc c c c ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép p p p. B. B. B. B.Ti Ti Ti Tiế ế ế ến n n nh h h hà à à ành nh nh nhđ đ đ đo: o: o: o: Đểthựchiệntốtbà i thựchành,tô i tiếnhànhqua4bư c: B B B Bướ ướ ướ ư c c c c1 1 1 1: : : :ĐobằngVônkếx c ịnhU R ;U C ;U dâ y ;U Rdâ y vàU MQ . B B B Bướ ướ ướ ư c c c c2 2 2 2: : : :Đobằngthướcvàcompa,vẽgiảnđồ,x c ịnhU r ;U L ;U MQ ; ϕ . B B B Bướ ướ ướ ư c c c c3 3 3 3: : : :Tínhtoánc c ạilượng;t ì mr;L ;C; cosϕ;ϕ. B B B Bướ ướ ướ ư c c c c4 4 4 4: : : :Sosánhcáckếtquảvàđưaragiátr c ar;L ;C; cos ϕ ; ϕ . 1. 1. 1. 1.Đ Đ Đ Đo o o ob b b bằ ằ ằ ằng ng ng ngV V V Vô ô ô ôn n n nk k k kế ế ế ế: : : : Ngu Ngu Ngu Nguồ ồ ồ ồn n n nc c c c ó ó óU U U U= = = =12V 12V 12V 12V; ; ; ;f f f f= = = =50Hz 50Hz 50Hz 50Hz 1.1. 1.1. 1.1. 1.1.Dùngcáclinhkiệntrongthùngthínghiệm:R R R R= = = =100 100 100 100Ω Ω Ω Ω ;C= 4µF(che giátr c aC l ại);cuộndâykh kh kh khô ô ô ông ng ng ngc c c c ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép p p p : U R =1,25V;U dâ y =0,6V;U Rdâ y =1,36V;U C =12,05V;U MQ =12,12V (đượcthểhiệnởgiảnđồ1,trang4) 1.2. 1.2. 1.2. 1.2.Dùngcuộndâyc c c c ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép p p p;R R R R= = = =100 100 100 100Ω Ω Ω Ω ;C= 4µF. U R =1,6V;U dâ y =0,805V;U Rdâ y =2,1V;U C =13,32V;U MQ =12,50V (đượcthểhiệnởgiảnđồ2,trang4) 1.3. 1.3. 1.3. 1.3.Bâygiờ,dùngR R R R= = = =680 680 680 680Ω Ω Ω Ω (c trongthùngDòngđiệnkhôngđổ il ớp 11);cuộndâyc c c c ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép p p p ;C= 4 µ F: U R =8,24V;U dâ y =0,74V;U Rdâ y =8,28V;U C =8,45V;U MQ =12,01V (đượcthểhiệnởgiảnđồ3,trang5) Nh Nh Nh Nhữ ữ ữ ững ng ng ngv v v vấ ấ ấ ấn n n nđề đề đề đ c c c cầ ầ ầ ần n n nl l l lư ư ư ưu u u uý ý ý ýtrong trong trong trongkhi khi khi khith th th thự ự ự c c c chi hi hi hiệ ệ ệ ện n n nb b b bướ ướ ướ ư c c c cn n n nà à à ày: y: y: y: * * * *C csốđocứnhảyliêntụcvàgiátr ị khácnhau,phảiđonhiềulần,ghi lạicácgiátrịrồichọngiátr ị xuấthiệnnhiềunhất. * * * *Nguồndùng12Vnhưnggiátrịđiệnápđođư c l ạilớnhơn12V(đo nhiềulầncũngcógiátr ị nhưthế).Đâylàthựctếchưagiả i th í chđư c, cólẻdo sốđocủađiệnkếchênh l ệchsovớinguồn. * * * *Khidùngcuộndâycólỏ i thép,giátrịU dâ y c tănglên (c ngR=100Ω) * * * *Cuộndâycókhikhôngdẫnđ i ệnvìđưalỏ i thépra,vàonhưnggiátr ị Vônkếkhôngđổ i vàrấtbé, l úcthếnàythìnênkiểmtrachốtở2đầudây. Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhư c, tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang4/12 2. 2. 2. 2.Đ Đ Đ Đo o o ob b b bằ ằ ằ ằng ng ng ngth th th thướ ướ ướ ư c c c cv v v và à à àcompa. compa. compa. compa.V V V Vẽ ẽ ẽ ẽgi gi gi giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồv v v vé é é éct ct ct ctơ ơ ơ ơ: : : : 2.1. 2.1. 2.1. 2.1.Gi Gi Gi Giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồ1: 1: 1: 1:v v v vớ ớ ớ ới i i iR R R R= = = =100 100 100 100Ω Ω Ω Ω; ; ; ;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y ykh kh kh khô ô ô ông ng ng ngc c c c ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i i; ; ; ;t t t tỉ ỉ ỉ ỉl l l lệ ệ ệ ệ: : : :1V 1V 1V 1V= = = =1cm. 1cm. 1cm. 1cm. C chvẽ:+Vẽvect c độdài1,25cm. +Dùngcompavẽ2vòngtròncóbánkínhU dâ y dài0,6cmtâmN vàU Rdâ y dài1,36cmtâmM.HaivòngtròngiaonhautạiP. =;=;= Từđósuyra =;= * * * *Khiđobằngthướctheotỉlệx í chđãchọn:(đoch í nhx c ến1mm) U r =0,3V;U L =0,48VvàU MQ =11,9V;ϕ=85 0 * * * *Giảnđồvectơkhônghợplí;g c quálớn. 2.2. 2.2. 2.2. 2.2.Gi Gi Gi Giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồ2: 2: 2: 2:V V V Vớ ớ ớ ới i i iR R R R= = = =100 100 100 100Ω Ω Ω Ω; ; ; ;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y yc c c c ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép. p. p. p. Tươngtự : U r =0,36V;U L =0,72V;U MQ =12,2V;ϕ=82 0 * * * *Giảnđồvectơ 2c U L lớnhơngiảnđồvectơ1v ì Ltăng,Z L tăngtheo vàtổngtrởZgiảm ,c ờngđộdòngđ i ệnquamạchsẽtăngvàđiệnápU L c ng tăng;g c c giảm. * * * *Giảnđồvect c rõhơnmộtchútnhưngg c vẫnquálớn. U r U R U R MN U Rdây MP U dây NP NHU L HP N N N N tr tr tr trụ ụ ụ c c c ci i i i M M M M P P P P Q Q Q Q H H H H ϕ ϕ ϕ ϕ Gi Gi Gi Giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồ1 1 1 1 H H H H N N N N P P P P M M M M ϕ ϕ ϕ ϕ tr tr tr trụ ụ ụ c c c ci i i i Q Q Q Q Gi Gi Gi Giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồ2 2 2 2 Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhư c, tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang5/12 *Giảnđồvect c góclệchphaϕgiữauvàilớn,điềunàytrongthựctế c nphảitránhkhisửdụngcácthiếtbịđiệnvìthếgiảnđồnàykhônghợplí. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3.Gi Gi Gi Giả ả ả ản n n nđồ đồ đồ đồ3: 3: 3: 3:V V V Vớ ớ ớ ới i i iR R R R= = = =680 680 680 680Ω Ω Ω Ω; ; ; ;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y yc c c c ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi i i ith th th thé é é ép. p. p. p. KhiđobằngthướcU r =0,32V;U L =0,65V;U ng =11,7V;ϕ=41 0 . VìRvàZ C khôngchênh l ệchnhaunhiềunêngiảnđồvect c phầncân đố i hơn,gầngiốngh ì nh19.2trongsáchgiáokhoa l ớp1 2c bản;góclệchpha giữađiệnápvàdòngđiệngiảmđ i nhiều. Nh Nh Nh Nhữ ữ ữ ững ng ng ngv v v vấ ấ ấ ấn n n nđề đề đề đ c c c cầ ầ ầ ần n n nl l l lư ư ư ưu u u uý ý ý ýtrong trong trong trongkhi khi khi khith th th thự ự ự c c c chi hi hi hiệ ệ ệ ện n n nb b b bướ ướ ướ ư c c c cn n n nà à à ày: y: y: y: *C cgiátrịU r ,U L ,U ng đư c otrựctiếpbằngthướcnênviệct ì mgiao đ i ểmPcủa2điệnápU dâ y vàU Rdâ y phả i hếtsứccẩnthậnvàchínhx c. *Khicuộndâycólỏith c c iệnápđềutăngv ì Z L tăng;Zgiảm;Ităng. *KhidùngR=680 c c iệnápU R vàU C khôngchênh l ệchnhiềuvì thếgiảnđồvectơthayđổirấtrõ,nhất l àgóclệchphaϕ. 3. 3. 3. 3.T T T Tí í í ính nh nh nhto to to toá á á án n n nc c c c á á c c c cđạ đạ đạ đại i i il l l lượ ượ ượ ượng ng ng ng: : : : 3.1. 3.1. 3.1. 3.1.V V V Vớ ớ ớ ới i i iR R R R= = = =100 100 100 100Ω Ω Ω Ω; ; ; ;cu cu cu cuộ ộ ộ ộn n n nd d d dâ â â ây y y ykh kh kh khô ô ô ông ng ng ngc c c c ó ó ól l l lỏ ỏ ỏ ỏi. i. i. i. r 1 = r R U R U =24Ω L 1 = . .2 L R U. Ω L=0,118±0,004(H)(khôngcólỏ i sắt) L=0,156±0,014(H) (c l ỏisắt) ;C= 3,99±0,385(µF) cosϕ=0,704±0,01 ϕ=45 0 ±2 0 (từgiảnđồvectơ);ϕ=52,5 0 ±2 0 (từphépt í nh) C ckếtquảtừbàicủahọcsinhvàbàicủatôigầngiốngnhau(sailệchít) vàgiảnđồvectơgầngiốngh ì nh19. 2c asáchgiáokhoa. Ởlớp12(Phụl c2 và3),tôichỉphâncôngmộtnhóm l àmth í nghiệmvới R=680(Ω) ,c nbanhómkiadùngR=100(Ω).Khiviếtbáocáo ,c chọcsinh c abanhómdùngR=100(Ω)sosánhkếtquảvànhậnthấysựkhácnhau.Một sốhọcsinhnghĩ l ànhómmìnhđosai,nhưngtôiđãgiả i thíchnguyênnhâncủa sựkhácnhaukhôngphảidocáchđomàdothiếtb ị .V ì vậycáchthayđổigiátrị c aRcũnglàmộtưuđiểmcủaphépđo. III. III. III. III.K K K Kế ế ế ết t t tqu qu qu quả ả ả ảv v v và à à àhi hi hi hiệ ệ ệ ệu u u uqu qu qu quả ả ả ảph ph ph phổ ổ ổ ổbi bi bi biế ế ế ến n n nứ ứ ứ ứng ng ng ngd d d dụ ụ ụ ụng ng ng ngn n n nộ ộ ộ ội i i idung dung dung dungv v v và à à ào o o oth th th thự ự ự c c c cti ti ti tiễ ễ ễ ễn n n n: : : : 1. 1. 1. 1.Đá Đá Đá Đánh nh nh nhgi gi gi giá á á ák k k kế ế ế ết t t tqu qu qu quả ả ả ả: : : : 1.1 1.1 1.1 1.1Vớisốliệumới,g c l ệchϕgiảmđángkểsovớ i bàithựchànhtrư c vàgầnvớ i thựcnghiệmhơn. Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhư c, tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang8/12 1.2 1.2 1.2 1.2Họcsinhnhậnrađượcgóclệchϕphụthuộcvàtínhchấtcủamạch đ i ện(R,L ,C) . 1.3. 1.3. 1.3. 1.3.Giảnđồ3gầngiốngvớihình19. 2c asáchgiáokhoađãgâyhứng thúchohọcsinhv c cemtinvàokếtqu c amìnhlàm. 1.4. 1.4. 1.4. 1.4.Chứngminhđượcgiátr c aLphụthuộcvàoốngdâycó l ỏisắtvà khôngcólỏ i sắt. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5.Rènluyệnchohọcsinhkỹnăngsửdụngđồnghồđiện;t í nhtoán đượcsais c aphépđo,vậndụnglýthuyếtđểxử l ýkếtquảđođư c. 2. 2. 2. 2.Nh Nh Nh Nhữ ữ ữ ững ng ng ngki ki ki kiế ế ế ến n n nngh ngh ngh nghị ị ị ị: : : : 2.1. 2.1. 2.1. 2.1.Trongsáchgiáokhoavàsáchgiáoviênlớp1 2c bảncóghidùng R=220Ωhay270Ωvàt c đ i ệndung4µFvà10µFnhưngtrongthùng Khảo sátmạchR,L ,C ch c biếntrởnúmxoaycóR=10Ωđến100Ωvàt c C= 1µFđến4µF;dođó,khiđocácgiátrịkhôngchođượcgiảnđồvect c n đố i nhưhình19.1trongsáchgiáoviênvàhình19.2sáchgiáokhoa.Nêntrangbị c clinhkiệnthíchhợpđểgiáoviênkhôngcầnphả i ghépmạch(nốitiếp2cuộn dâyđ c U L lớnhoặcghéptụsongsongđểgiảmbớtU C ). 2.2. 2.2. 2.2. 2.2.Điểmthuhútvàthuyếtphụccủacácbàithựchànhlàkếtqu c ac c phépđo,thếnhưngđas c cdụngcụđocủaphòngthínghiệmđềukhôngbền vàsaisốquá l ớn(đồngh c ngquang;vônkế;ampekế;. C ntrangbịdụngcụđángtincậycho phòngthựchành. 2.3. 2.3. 2.3. 2.3 .C ntrangb ị chophòngth í nghiệmốngdâyc c mkhángbằngdung khángcủatụđ c c c c cộ ộ ộ ộng ng ng ngh h h hưở ưở ưở ưởng ng ng ngđ đ đ đi i i iệ ệ ệ ện n n nv ì đâylàmộtt í nhchấtrấtriêngcủadòng đ i ệnxoaychiều. 2.4. 2.4. 2.4. 2.4.Mỗibàithựchànhđượchọctrong2tiếtvàmỗihọck c 2bài, nên tínhđ i ểmtrungbìnhcủacácbàithựchànhtrongmộthọck ì đểviệcthựchiện c cbà i thựchànhđạtchấtlượngvànghiêmtúchơn. 2.5. 2.5. 2.5. 2.5 .C nthốngnhấtcácphươngántiếnhànhbàithựchànhchungchohai khối12nângcaov c bảnphùhợpvớ i họcsinh. 2.6. 2.6. 2.6. 2.6.Đểbàithựchànhcónộidungđầyđủvàkhoah c, cầnxâydựngmột mẫubáocáodùngchung(Phụl c1 ). PhanRang-ThápChàm,ngày02tháng4năm2012 Ng Ng Ng Ngườ ườ ườ ười i i ivi vi vi viế ế ế ết t t t Mai Mai Mai MaiTh Th Th Thị ị ị ịPh Ph Ph Phướ ướ ướ ư c c c c Sángkiến:NângcaohiệuquảbàithựchànhKhảosátmạchR,L,Cnốitiếp. Tácgiả:MaiThịPhư c, tổLý–KTCôngnghiệp,trườngTHPTNguyễnTrãi Trang9/12 Tr Tr Tr Trườ ườ ườ ường ng ng ngTHPT THPT THPT THPTNguy Nguy Nguy Nguyễ ễ ễ ễn n n nTr Tr Tr Trã ã ã ãi i i i T T T Tổ ổ ổ ổL L L Lý ý ý ý– – – –KTCN KTCN KTCN KTCN Ba Ba Ba Baù ù ù ùo o o oca ca ca caù ù ù ùo o o oth th th thöï öï öï ö c c c cha ha ha haø ø ø ønh nh nh nh: : : : KH KH KH KHẢ Ả Ả ẢO O O OS S S SÁ Á Á ÁT T T TM M M MẠ Ạ Ạ ẠCH CH CH CHR R R R, , , ,L L L L, , , ,C C C CN N N NỐ Ố Ố ỐI I I ITI TI TI TIẾ Ế Ế ẾP P P P ♦ ♦ ♦ ♦ Họvàtên:
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả bài thực hành khảo sát mạch R, L, C nối tiếp, Nâng cao hiệu quả bài thực hành khảo sát mạch R, L, C nối tiếp, Nâng cao hiệu quả bài thực hành khảo sát mạch R, L, C nối tiếp

Từ khóa liên quan