skkn tạo hứng thú cho học sinh qua việc tìm hiểu nhiều cách giải cho một bài toán

11 658 0
skkn tạo hứng thú cho học sinh qua việc tìm hiểu nhiều cách giải cho một bài toán

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

- - - Sáng kiến kinh nghiệm - - - A- T VN . . Hng i mi phng phỏp dy hc toỏn hin nay l tớch cc hoỏ hot ng hc tp ca hc sinh nhm hỡnh thnh cho hc sinh t duy tớch cc, c lp sỏng to, nõng cao nng lc phỏt hin v gii quyt vn trờn c s nhng kin thc toỏn hc c tớch lu cú tớnh h thng. . t c iu ú thỡ vic gõy hng thỳ hc tp cho hc sinh cng gúp mt phn quan trng. . Mt hon cnh v iu kin cú th to hng thỳ, kớch thớch quỏ trỡnh hc tp ca cỏc em l tỡm nhiu li gii cho mt bi toỏn. iu ú khụng nhng giỳp cỏc em cng c kin thc liờn quan m nú kớch thớch s hng thỳ khi tỡm tũi, sỏng to li gii. ú l cỏch rốn t duy mt cỏch hiu qu. Trc nhng suy ngh ú tụi xin trỡnh by mt ví dụ nhm to hng thỳ hc tp ca hc sinh thụng qua tỡm nhiu li gii cho mt bi toỏn quen thuc. B- GII QUYT VN . Trong quỏ trỡnh toỏn hỡnh hc lp 8 cú ni dung bi tp sau Cho hỡnh vuụng ABCD, K l trung im AB. im L nm trờn ng chộo AC sao cho AL = 3 LC. Chng minh : KLD vuụng. Cỏch 1 : Hng dn : Ta thy KLD = KLA + ALD, do ú cn xột cp tam giỏc bng nhau cú cha gúc KLA v gúc ALD (hoc mt trong hai gúc ny) dn n hai gúc trờn bng 2 gúc nhn ca mi tam giỏc vuụng, t ú suy ra iu phi chng minh. 1.1. t di cnh hỡnh vuụng l a, di ng chộo l d. B C Ô Ngời viết : Hoàng Thị Phơng 1 A D O K L - - - S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - - - Gọi O là giao điểm của 2 đường chéo và E là trung điểm của AO. Tam giác AOB có KE là đường trung bình => KE // BO => KE ⊥ AO đồng thời KE = 2 1 BO = 4 1 d. Xét ∆ EKL và ∆ OLD có : KE = OL = 4 1 d. KEL = LOD = 90 0 EL = OD = 2 1 d Vậy ∆ EKL = ∆ OLD (c.g.c) => KEL = LDO mà LDO + OLD = 90 0 => KLE + OLD = 90 0 => KLD = 90 0 (đpcm). 1.2. B C K Ooooooooo A D Gọi F là trung điểm của BO, EL là đường trung bình của tam giác OBC => FL // BC => DFL = DBC = 45 0 và FL = 2 1 BC = 2 1 a. Xét tam giác AKL và tam giác FLD có : AK = FL = 2 1 a. KAL = LFD = 45 0 . AL = FD = 4 3 d. Vậy ∆ AKL = ∆ FLD (c.g.c) => ALK = FDL Ngêi viÕt : Hoµng ThÞ Ph¬ng 2 F O L - - - S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - - - Chứng minh tương tự 1.1 có KLD = 90 0 (đpcm) 1.3. B M C K A D Gọi M là trung điểm của BC. => KM là đường trung bình của ∆ ABC => KM // AC và KM = 2 1 AC = 2 1 d (1). ML là đường trung bình của ∆ BOC. => ML // BO và ML = 2 1 BO = 4 1 d (2). Từ (1) và (2) => KML = 90 0 . Xét ∆ KML = ∆ DOL (c.g.c) => MKL = ODL mà MKL = KLO (so le trong) => KLO = ODL Chứng minh tương tự 1.1 có KLD = 90 0 (đpcm) 1.4. B C K N A D Gọi N là trung điểm của CD, Ngêi viÕt : Hoµng ThÞ Ph¬ng 3 O L O L - - - S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - - - LN là đường trung bình của ∆ COD => LN // OD và LN = 2 1 OD = 4 1 d. Nối KO, KO là đường trung bình của ∆ BAD => KO // AD => KO ⊥ KO = 2 1 AD = 2 1 a. Xét ∆ KOL và ∆ DNL có : KO = DN = 2 1 a, OL = NL = 4 1 d. KOL = DNL (tương ứng vuông góc, đều tù). Vậy ∆ KOL = ∆ DNL (c.g.c) => KLO = DLN mà DLN = ODL (so le trong). => KLO = ODL. Chứng minh tương tự 1.1 có KLD = 90 0 (đpcm). 1.5. Gọi E là trung điểm của BO, F là trung điểm của OD. Ta có KE là đường trung bình của ∆ ABO => KE // AO => KE ⊥ BD và KE = 2 1 AO = 4 1 d. EL là đường trung bình của ∆ BOC. => EL // BC => EL ⊥ CD và EL = 2 1 BC = 2 1 a. B C FL là đường trung bình của ∆ COD. => FL // CD => FL ⊥ FL = 2 1 CD = 2 1 a. K Xét ∆ KEL = ∆ DFL có : A D KE = DF = 4 1 d. KEL = DFL (tương ứng vuông góc, đều tù). EL = FL = 2 1 a. Vậy ∆ KEL = ∆ DFL (c.g.c) Ngêi viÕt : Hoµng ThÞ Ph¬ng 4 F E L O - - - S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - - - => EKL = FDL mà EKL = KLA (so le trong) => KLA = FDL Chứng minh tương tự 1.1 có KLD = 90 0 (đpcm). 1.6. Gọi M là trung điểm của CD, LM là đường trung bình của ∆ COD => LM // OD và LM = 2 1 OD = 4 1 d. Mặt khác KM đi qua O, KM = AD = a và KM // AD => LMK = ODA = 45 0 . Xét ∆ KLM và ∆ DLC có : B C KM = DC = a KML = DCL = 45 0 . K M ML = CL = 4 1 d. Vậy ∆ KML = ∆ DLC (c.g.c) A D => LKM = LDC Gọi giao điểm của KM và LD là N. Ta thấy LDC + DNM = 90 0 , lại có DNM = KNL (đối đỉnh). => LKM = KNL = 90 0 . => KLD = 90 0 (đ.p.c.m). 1.7. Từ L kẻ LS ⊥ AB (S ∈ AB) và LT ⊥ AD (T ∈ AD) vì AC là phân giác góc BAD nên LS = LT, vì LC = 4 1 AC nên theo định lý Talét : DT = 4 1 AD = 4 1 a Và BS = 4 1 BA mà BK = 2 1 BA => KS = 4 1 AB = 4 1 a. Xét ∆ SKL và ∆ TDL có : Ngêi viÕt : Hoµng ThÞ Ph¬ng 5 O L N - - - S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - - - SL = TL (chứng minh trên) LSK = LTD = 90 0 . SK = TD = 4 1 a Vậy ∆ SKL = ∆ TDL (c.g.c) B C => SLK = TLD S Mà SLK + KLT = 90 0 . K => KLT + TLD = 90 0 . => KLD = 90 0 (đ.p.c.m). A D * Cách 2 : Hướng dẫn : Để chứng minh KL ⊥ LD có thể chứng minh KL vuông góc với 1 đường thẳng nào đó, mà đường thẳng này song song với LD (hoặc chứng minh LD vuông góc với 1 đường thẳng song song với KL). Trong cách chứng minh này việc tạo ra đường thẳng trung gian thích hợp là điều quan trọng. Theo hướng này, có các cách chứng minh sau : 2.1. Gọi P là trung điểm của OD => LP là đường trung bình của ∆ OCD => LP // CD => LP // AK và LP = 2 1 CD. B C => LP = AK = 2 1 a K Do đó AKLP là hình bình hành. A D => AP // KL (1). Trong tam giác ALD có DO ⊥ AL, LP // AK (c.m.t) => KP ⊥ AD => P là trực tâm. => AP ⊥ LD (2). Từ (1) và (2) => KL ⊥ LD hay KLD = 90 0 (đ.p.c.m) 2.2. Ngêi viÕt : Hoµng ThÞ Ph¬ng 6 O L P T L O - - - S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - - - Lấy E là trung điểm của OB, KE là đường trung bình của OB, KE là đường trung bình của ∆ ABO => KE // AO => KE // CL. Mặt khác KE = 2 1 AO => KE = 4 1 AC => KE = CL. Do đó KECL là hình bình hành => EC // KL (1) EL là đường trung bình của ∆ BOC => EL // BC => EL ⊥ CD. Trong ∆ ECD có EL ⊥ CD và CL ⊥ ED B C => L là trực tâm => DL là đường cao. => DL ⊥ EC (2) K Từ (1) và (2) => KL ⊥ LD Hay KLD = 90 0 (đ.p.c.m) A D Cách 3 : Hướng dẫn : Dùng định lý Pytago đảo để chứng minh ∆ KLD vuông tại L. Muốn vậy phải so sánh được độ dài 3 cạnh của tam giác đó. Để tính độ dài 3 cạnh của tam giác KLD có thể áp dụng định lý Pytago vào các tam giác vuông có liên quan. 3.1. Qua L kẻ đường thẳng song song với AD cắt AT ở I và cắt CD ở J, ta có LI ⊥ AB và LJ ⊥ CD. Theo định lý Talét ta có ; B C BI = 4 1 BA => IK = 4 1 BA = 4 a I J CJ = 4 1 CD => JD = 4 3 CD = 4 3a K LJ = 4 1 AD = 4 a IL = 4 3 BC = 4 3a A D Áp dụng định lý Pytago vào các tam giác : ∆ KIL : KL 2 = KI 2 + IL 2 . Ngêi viÕt : Hoµng ThÞ Ph¬ng 7 O E L O L - - - S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - - - = 8 5 16 10 16 9 16 2222 aaaa ==+ ∆ LJD : LD 2 = LJ 2 + LD 2 . = 8 5 16 10 16 9 16 2222 aaaa ==+ (Hoặc ∆ LJD = ∆ KIL (c.g.c) => LD = KL => LD 2 = KL 2 ). ∆ KAD : KD 2 = AK 2 + AD 2 = 4 5 4 2 2 2 a a a =+ Ta thấy : KL 2 + LD 2 = 2 2222 4 5 8 10 8 5 8 5 KD aaaa ===+ Theo định lý Pytago đảo thì ∆ KLD vuông tại L hay KLD = 90 0 (đ.p.c.m) 3.2. Lấy A là trung điểm của AO, KQ là đường trung bình của ∆ ABO => KQ // BO => KQ ⊥ AC và KQ = 2 1 BO = 4 1 BD = 4 d = 4 2a Áp dụng định lý Pytago vào các tam giác vuông : ∆ LOD : LD 2 = LO 2 + OD 2 = 22 2 2 4 2         +         aa = 8 5 4 2 16 2 222 aaa =+ ∆ KQL : KL 2 = 8 5 2 a ( ∆ KQL = ∆ LOD) A C ∆ KAD : KD 2 = 4 5 2 a (như trong 3.1) K => LD 2 + KL 2 = 8 5 2 a + 8 5 2 a = 4 5 2 a = KD 2 . A D Vậy theo định lý Pytago đảo thì ∆ KLD vuông tại L hay KLD = 90 0 (đ.p.c.m). * Cách 4 : Hướng dẫn : Ngêi viÕt : Hoµng ThÞ Ph¬ng 8 O L Q - - - S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - - - Theo tính chất của tam giác cân ; trung tuyến ứng với cạnh đáy đồng thời là đường cao, do đó cần tạo ra một tam giác cân mà một trong 2 đoạn KL hoặc LD thuộc cạnh đáy, đoạn kia nằm trên trung tuyến xuất phát từ đỉnh của tam giác cân đó. Cụ thể chứng minh như sau : 4.1. Kéo dài KL cắt tia BC ở M, KO là đường trung bình của ∆ ABC. => KO // BC => KO // BM và KO = 2 1 BC = 2 a . Xét ∆ KOL và ∆ MCL có : B C M KLO = MLC (đối đỉnh). OL = CL = 4 d K KLO = MLC (so le trong). Vậy ∆ KOL = ∆ MCL (c.g.c). A D => KO = CM = 2 a và KL = LM. Xét ∆ AKD = ∆ CMD có : AK = CM = 2 1 a. KAD = MCD = 90 0 . AD = CD = a Vậy ∆ AKD = ∆ CMD (c.g.c) => KD = MD => ∆ DKM cân đỉnh đỉnh D mà KL = LM (chứng minh trên). => DL là trung tuyến thuộc cạnh đáy => DL là đường cao. => DL ⊥ KL hay KLD = 90 0 (đ.p.c.m). 4.2. Ngêi viÕt : Hoµng ThÞ Ph¬ng 9 O L - - - S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - - - Trên tia đối của tia LD lấy điểm E sao cho EL = LD. Tứ giác ECDO có các đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường nên là hình bình hành => OE = CD = a và OE // CD. KO là đường trung bình của ∆ ABD. => KO = 2 1 AD = 2 1 a và KO // AD => KOE = 90 0 . Xét ∆ KOE và ∆ KAD có : KO = KA = 2 1 a KOE = KAD = 90 0 . OE = AD = a. K Vậy ∆ KOE = ∆ KAD (c.g.c) => KE = KD. A D => ∆ KED cân đỉnh K mà L là trung điểm của ED. => KL là trung tuyến thuộc cạnh đáy DE => KL là đường cao => KL ⊥ DE. => KLD = 90 0 (đ.p.c.m). C. KẾT LUẬN: Tóm lại tuỳ theo việc khai thác bài toán theo góc độ khác nhau, tuỳ thuộc vào trình độ kiến thức của từng khối lớp, từng học sinh mà chúng ta vận dụng hướng dẫn học sinh giải bài toán trên một cách phù hợp. Vì vậy đòi hỏi người giáo viên một sự đầu tư lớn trong việc nghiên cứu kiến thức sgk, hệ thống bài tập phương pháp hướng dẫn học sinh tìm lời giải. Từ đó giúp học sinh có năng lực độc lập sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề hiệu quả. - Chỉ qua một VD về bài toán trên đã có nhiều điều bổ ích cho việc hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài tập khai thác nhiều kiến thức phát triển tư duy một cách hiệu quả. Ngêi viÕt : Hoµng ThÞ Ph¬ng 10 E B C O L [...]...- - - S¸ng kiÕn kinh nghiÖm - - Nếu điều đó được áp dụng ở nhiều bài toán khác, thì tôi chắc chắn rằng hiệu quả giáo dục cao, giúp học sinh có kết quả tốt trong học tập và phát triển trí tuệ tạo ra được hứng thú trong học tập của học sinh Ngêi viÕt : Hoµng ThÞ Ph¬ng 11 . đề hiệu quả. - Chỉ qua một VD về bài toán trên đã có nhiều điều bổ ích cho việc hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài tập khai thác nhiều kiến thức phát triển tư duy một cách hiệu quả. Ngêi. tuỳ theo việc khai thác bài toán theo góc độ khác nhau, tuỳ thuộc vào trình độ kiến thức của từng khối lớp, từng học sinh mà chúng ta vận dụng hướng dẫn học sinh giải bài toán trên một cách phù. áp dụng ở nhiều bài toán khác, thì tôi chắc chắn rằng hiệu quả giáo dục cao, giúp học sinh có kết quả tốt trong học tập và phát triển trí tuệ tạo ra được hứng thú trong học tập của học sinh. Ngêi

Ngày đăng: 18/12/2014, 12:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan