0

Giáo án đại số 9 soạn theo chuẩn ktkn

81 1,259 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/12/2014, 20:17

Giáo án: Đại số 9 Tuần 1 Ngày soạn : 10/08/2014 Ngày dạy : Từ 11/08 đến 16/08/2014 CHƯƠNG I: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA. Tiết 1 . CĂN BẬC HAI I. MỤC TIÊU : a, Về kiến thức: - Nắm được đònh nghóa, ký hiệu về căn bậc hai số học của số không âm . - Biết được liên hệ của phép khai phương với quan hệ thứ tự và dùng liên hệ này để so sánh các số. b, Về kó năng: Vận dụng kiến thức giải được các bài tập về căn bậc hai, phép khai phương và so sánh các số c, Về thái độ: HS có ý thức và có hứng thú với bài học. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS * GV: Phấn màu, bảng phụ, MTBT * HS: Ôân lại đònh nghóa căn bậc hai của một số không âm đã học ở lớp 7, MTBT, phiếu học tập III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY : a, Kiểm tra bài cũ: Không b, Dạy nội dung bài mới: GV giới thiệu chương trình và cách học bộ môn (5 phút) Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Ghi bảng Hoạt động 1: Căn bậc hai số học - Y/c HS nhắc lại đònh nghóa căn bậc hai, nêu các ký hiệu về căn bậc hai của số a>0? Số 0? - Tại sao số âm không có căn bậc hai? - Cho HS tự làm ?1 lên phiếu cá nhân GV lưu ý thêm cách trả lời 3 là CBH của 9 vì 3 2 = 9 mỗi số dương có hai CBH đối nhau nên -3 cũng là CBH của 9 * Từ bài ?1 dẫn dắt HS tới Đ/N căn bậc hai số học (CBHSH) * Nêu mối liên hệ giữa CBHSH và căn bậc hai -Y/c HS nghiên cứu VD1 và chú ý ở SGK - Gv nhấn mạnh khắc sâu cho HS hai chiều của ĐN - Cho HS làm ?2 Y/c HS nghiên cứu ý a - Gọi HS lên bảng làm 3 ý còn lại - GV giới thiệu thuật ngữ phép - HS nhắc lại đònh nghóa đã học ở lớp 7. - Số âm không có CBH vì bình phương mọi số đều không âm - Thực hiện cá nhân, trả lời - Chú ý theo dõi - 1 HS đọc Đ/N - HS khác nhắc lại - HS trả lời - Nghiên cứu SGK và trả lời - Nghe giới thiệu , ghi vở - HS tự nghiên cứu cách giải ý a và trình bày - 3 HS lên bảng làm 1. Căn bậc hai số học ?1 . a)Căn bậc hai của 9 là 3 và -3 b) Căn bậc hai của 4/9 là 2/3 và -2/3 c, Căn bậc hai của 0,25 là 0,5 và - 0,5 d) Căn bậc hai của 2 là 2;2 − * ĐN : sgk/4 * VD : - CBHSH của 49 là 749 = - CBHSH của 13 là 13 * Chú ý :    = ≥ ⇔≥= ax x aax 2 0 )0(, ?2. b, 864 = vì 8 ≥ 0 và 8 2 =64 c, 81 = 9 vì 9 ≥ 0 và 9 2 = 81 d, 21,1 = 1,1 vì 1,1 ≥ 0 và 1,1 2 = 1,21 ?3. a, CBH của 64 là 8 và -8 Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 1 Giáo án: Đại số 9 khai phương, quan hệ giữa CBH và CBHSH. - Giới thiệu cho HS để khai phương một số dùng bảng số hoặc MTBT. - Cho HS làm ?3. - Gọi HS nhận xét - HS đọc SGK/ 5 - Chú ý theo dõi - 1 HS trả lời miệng ý a - 2 HS lên bảng làm b, CBH của 81 la 9 và -9 c, CBH của 1,21 là ø 1,1 và -1,1. Hoạt động 2: So sánh các căn bậc hai số học GV nhắc lại ở lớp 7 :a,b không âm ,a<b thì ba < *cho HS thảo luận nhóm điều ngược lại -GV khẳng đònh ĐL và cho hs tiếp nhận các VD -GV ĐVĐ:tìm x >=0 để 2>x ?HS suy nghó trả lời Gv giới thiệu VD3 -Cho Hs làm ?5 HĐ4:cũng cố (Bài tập) : Bài 1: cho Hs làm miệng các số 121; 144; 169 Bài 2 HS làm trên phiếu cá nhân Bài 3: hướng dẫn hs dùng đònh nghóa CBH suy ra pt x 2 =a với a>0 có 2 nghiệm axax −== 21 ; * Dặn dò : -Học thuộc đònh nghóa CBHsh, Đònh lý so sánh ,các số chính phương từ 1 đến 196 -nắm kỹ chú ý trong sgk -làm bài tập còn lại trong sgk -chuẩn bò :bài 2 bằng cách tìm hiểu các bài ? +Ôâân tập đònh lý Pitago ,qui tắc tìm giá trò tuyệt đối -HS thảo luận nhóm :a,b không âm , ba < thì trong 2 số a và b số nào lớn hơn? -HS đọc đònh lý -HS làm VD2 sau khi đã có bài mẫu (câu a)? -HS làm ?4 lên phiếu cá nhân * HS trả lời tình huống Làm ?5 ,93 = nên 3<x nghóa là 9<x ,với 90 .99,0 <≤ <⇔<≥ xVay xxx -HS làm bài tập theo yêu cầu của GV *HS đúng tại chỗ trả lời bài 1 *Bài 2: HS làm trên phiếu cá nhân sau đó đổi chéo cho nhau v 2) So sánh các căn bậc hai số học a) ĐL:( để so sánh ) SGK/5 b) VD: *So sánh 4 và 15 ta có 16>15 nên 1516 > . Vậy 4> 15 * tìm x không âm biết x <3. Vi ,93 = nên 3<x nghóa là 9<x ,với 90 .99,0 <≤ <⇔<≥ xVay xxx Bài tập : Bài 1: * số 121: 11121 = (vì 11>=0 và 11 2 =121) là CBHsh của nó .nên -11 cũng là CBH của 121 Bài 2:so sánh 2 và 3 Ta có 2= 4 mà 4 > 3 vậy 2> 3 Bài 3:a) phương trình có 2 nghiệm 2,2 21 −== xx , dùng máy tính ta tìm được 414,1;414,1 21 −≈≈ xx IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 2 Giáo án: Đại số 9 Tuần 1 Ngày soạn : 10/08/2014 Ngày dạy : Từ 11/08 đến 16/08/2014 Tiết 2 §2. CĂN THỨC BẬC HAI VÀ HẰNG ĐẲNG THỨC AA = 2 I. MỤC TIÊU a, Về kiến thức: Biết tìm điều kiện xác đònh A . Nắm được hằng đẳng thức AA = 2 b, Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức trên vào giải bài tập có liên quan đến tìm điều kiện xác đònh của biểu thức, rút gọn các biểu thức. c, Về thái độ: HS có ý thức tích cực trong học tập. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS a, Chuẩn bò của GV: Bảng phụ, phiếu học tập. b, Chuẩn bò của HS: Phiếu nhóm, ôn đònh lí Pytago và quy tắc tính giá trò tuyệt đối của một số. III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY a, Kiểm tra bài cũ: (7 phút) HS1: Phát biểu đònh nghóa CBHSH của a? Chữa Bài tập 1 (SBT / 3). HS2: Phát biểu và viết đònh lí so sánh các căn bậc hai số học? Chữa Bài 4 (SGK / 7) b, Dạy nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Căn thức bậc hai (16 phút) 1. Căn thức bậc hai ?1 Xét tam giác ABC vuông tại B có: AB 2 +BC 2 =AC 2 (ĐL Pytago) =>AB 2 =25-x 2 do đó x= 2 25 x− *Tổng quát : (Sgk / 8) A xác đònh khi 0 ≥ A VD1: (SGK / 8) ?2 x25 − xác đònh khi 5 - 2x ≥ 0 5,252 ≥⇔−≤−⇔ xx Vậy khi x ≥ 2,5 thì x25 − xác đònh -GV cho học sinh làm ?1 - GV kết luậm và giới thiệu 2 25 x− là căn thức bậc hai của 25-x 2 còn 25-x 2 là biểu thức lấy căn -Yêu cầu HS đọc tổng quát và trả lời: A xác đònh khi nào ? -GV nêu VD1 ở SGK và phân tích - Yêu cầu HS làm ?2 - Gv nhấn mạnh lại cho HS -HS làm và trả lời ?1 - Hs tiếp nhận kiến thức - 1 HS đọc Tổng quát A có nghóa khi A ≥ 0 -Chú ý theo dõi và làm - HS làm ?2 Hoạt động 2: Tìm hiểu về hằng đẳng thức AA = 2 (15 phút) 2. Hằng đẳng thức AA = 2 ?3 a -2 1 0 2 3 a 2 4 1 0 4 9 - Cho hs làm ?3 tại lớp - Cho hs quan sát kết quả trong - 1 HS lên điền vào bảng phụ Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 3 Giáo án: Đại số 9 bảng và nhận xét quan hệ của 2 a và a. - Gv giới thiệu đònh lý - GV dẫn dắt học sinh chứng minh đònh lý - Cho HS làm VD2 - GV trình bày câu a của VD3, Y/C HS làm ý b - Cho HS làm Bài 7 (SGK/10) - GV nêu “Chú ý” ở SGK - GV giới thiệu ý a VD4 và cho HS làm ý b -Cho HS làm bài 8 a,d (SGK) - Gọi 2 HS lên bảng làm -Hs aa = 2 - HS đọc Đònh lí -HS tham gia xây dựng chứng minh - Xem VD2 và trình bày - 1 HS lên bảng làm ý b - 2 HS trả lời - HS quan sát trên bảng phụ - Chú ý theo dõi ý a và lên bảng làm ý b - HS làm bài 8 trên bảng - HS1 làm ý a - HS 2 làm ý d 2 a 2 1 0 2 3 a 2 1 0 2 3 *ĐL : SGK/9 Chứng minh: (SGK/9) VD2 :tính ( ) 777) 121212) 2 2 =−=− == b a VD3: rút gọn ( ) 1212 2 −=− = 12 − ( ) 25 5252) 2 −= −=−b Bài 7. (SGK/10) a, 2 1,0 = 1,0 = 0,1 b, ( ) 2 3,0 − = 3,0 − = 0,3 * Chú ý : 0, 0, 2 2 <−= ≥= AAA AAA VD4: Rút gọn ( ) ( ) ( ) 33 2 36 2 2 ) 222 2;2) aaaab xxx xxa −=== −=−=− ≥− Bài 8. Rút gọn ( ) ( ) ( ) ( ) 2;23 2323) )32(;32 3232) 2 2 <−= −=− >−= −=− aa aad a c, Củng cố, luyện tập: (5 phút) - Y/c HS nhắc lại căn thức bậc hai, đònh lí aa = 2 - Bài tập: Tìm x, biết: 2 x = 7 d, Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (2phút) - Nắm vững điều kiện để A có nghóa, hằng đẳng thức AA = 2 - BTVN: Bài 6; 7; 8 còn lại và 9;10 (SGK / 10,11) IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …… Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 4 Giáo án: Đại số 9 Tuần 2 Ngày soạn : 10/08/2014 Ngày dạy : Từ 18/08 đến 23/08/2014 Tiết 3 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : a, Về kiến thức: Củng cố điều kiện để căn có nghóa (căn bậc hai xác đònh )và hằng đẳng thức AA = 2 , phân tích đa thức thành nhân tử và giải phương trình. b, Về kỹ năng: Vận dụng kiến thức đã học vào giải bài tập chính xác. c, Về thái độ: HS hứng thú, say mê giải toán. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS a, Chuẩn bò của GV: Bảng phụ, phiếu học tập, MTBT. b, Chuẩn bò của HS: Phiếu nhóm, MTBT III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY a, Kiểm tra bài cũ: (7 phút) *HS1: Chữa bài 9 b;c (SGK/10) *HS2: Chữa bài 10 (SGK/11) b, Dạy nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Dạng bài tập tính toán đơn giản (20 phút) Bài 11: Tính 52543) 111318:36 16918.3.2:36) 22 2 ==+ −=−= − d b Bài 12: Tìm x để mỗi căn thức sau có nghóa 72) +xa xác đònh 5,3 2 7 072 −=−≥⇔≥+⇔ xx x c +−1 1 ) xác đònh 1 010 1 1 >⇔ >+−⇔≥ +− ⇔ x x x Bài 13:Rút gọn b, aaaaa 75252 2 −=−=− d, aaa 13345 36 −=− (a<0) - GV hướng dẫn học sinh làm bài tập 11 b, d - Cho HS làm bài 12 a,c - Nêu điều kiện để căn có nghóa? - Một phân thức dương khi nào ? - GV hướng dẫn HS làm bài 13 b,d - Gọi HS lên bảng làm - Vận dụng kiến thức nào đã học để làm bài 13? - Chú ý theo dõi - 2HS lên bảng làm bài 11b và d - 1 HS đọc đề bài - 1 HS nêu điều kiện để căn có nghóa - Suy nghó trả lời - HS làm bài 13 b,d - HS1 làm ý b - HS2 làm ý d -Vận dụng hằng đẳng thức mới học Hoạt động 2: Dạng bài tập phức tạp (12 phút) Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 5 Giáo án: Đại số 9 Bài 14:Phân tích thành nhân tử a) ( )( ) 333 2 +−=− xxx ( ) 2 2 55.52) −=+− xxxd Bài 15: a, ( )( ) 5;5 055 05 2 −==⇔ =+−⇔ =− xx xx x - Cho HS làm bài 14 a, d (SGK/11) - GV gợi ý cho HS làm - Cho HS hoạt độïng nhóm làm Bài 15 - Y/c các nhóm nêu kết quả và nhận xét - 1 HS đọc đề bài - HS suy nghó đưa ra kết quả - Hoạt động nhóm làm bài trong 3’ - Đại diện 1 nhóm đưa ra kết quả - Nhóm khác nhận xét c, Củng cố, luyện tập: (4 phút) - Y/c HS nhắc lại điều kiện để A xác đònh. Bài tập: Rút gọn phân thức: 5 5 2 − − x x (Với 5≠x ( ) ( ) 5 5 5.5 5 5 2 += − +− = − − x x xx x x d, Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (2 phút) Ôân tập lại kiến thức của §1, §2 BTVN: Bài 14(b,c); 16 (SGK/11, 12) và Bài 12; 13 (SBT/5) IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 6 Giáo án: Đại số 9 Tuần 2 Ngày soạn : 10/08/2014 Ngày dạy : Từ 18/08 đến 23/08/2014 Tiết 4 §3. LIÊN HỆ GIỮA PHÉP NHÂN VÀ PHÉP KHAI PHƯƠNG I. MỤC TIÊU : a, Về kiến thức: HS nắm được nội dung và cách chứng minh đònh lí về liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương b, Về kỹ năng: Biết dùng các quy tắc khai phương một tích và nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức c, Về thái độ: HS hứng thú, tích cực học tập. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS a, Chuẩn bò của GV: Bảng phụ, phiếu học tập, MTBT. b, Chuẩn bò của HS: Phiếu nhóm, MTBT III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY a, Kiểm tra bài cũ: (5phút) Chữa bài 16 (SGK/11) b, Dạy nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Tìm hiểu về đònh lí liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương (12 phút) 1. Đònh lý ?1 ( ) 20 5.45.425.16 2 22 = == 205.425.16 == Vậy: 25.1625.16 = * Đ/l: Với baba ba 0, =⇒ ≥ * Chứng minh: (SGK/12) * Chú ý: (SGK/13) - GV cho Hs làm ?1 trên phiếu học tập -GV cho HS nhận xét về ( ) ( ) ?25.16;25.16 −−−− Từ điều trên suy ra trường hợp tổng quát -GV dẫn dắt HS c/m đònh lý dựa vào đònh nghóa CBHSH -GV nêu chú ý ở SGK - Hs làm ?1 trên phiếu Học tập - HS nêu trường hợp tổng quát -HS tiếp nhận phần chứng minh đònh lý - Cần c/m ba. là CBHSH của ab - 1 HS đọc chú ý Hoạt động 2: p dụng (21 phút) 2. p dụng a)Quy tắc khai phương một tích * Quy tắc :SGK/13 * VD1 (SGK/13) ?2 30010.6.5 100.36.25360.250) 8,415.8,0.4,0 225.64,0.16,0225.64,0.16,0) == = == = b a b)Quy tắc nhân các căn bậc hai * Quy tắc : SGK/13 *Từ đònh lý trên hãy tính ?25.44,1.49 -Muốn khai phương một tích các số không âm talàm thế nào ? -Cho HS hoạt động nhóm bài ?2 * Cho Hs làm VD 2 - Muốn nhân các căn bậc hai của các số không âm ta có - 1 HS lên bảng tính -HS nêu qui tắc khai phương - Hoạt động nhóm làm ?2 trong 3’ - 2 HS lên bảng làm - HS nêu quy tắc nhân các căn bậc hai - 2 HS lên bảng làm -HS hình thành công thức Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 7 Giáo án: Đại số 9 thể? Cho Hs làm ?3 *GV giới thiệu chú ý *GV lưu ý : áp dụng biểu thức này có thể rút gọn biểu thức chứa CBH _GV giới thiệu qua VD3 - Cho HS làm ?4 theo nhóm - Cho HS làm Bài 17 ý c và Bài 18 ý d - Gọi HS lên bảng làm mở rộng với 2 biểu thức -HS tiếp nhận - HS xem VD3 và trình bày lại -HS làm ?4 theo nhóm trong 3’ - Cử 1 đại diện lên bảng trình bày - 2 HS lên bảng làm - HS khác nhận xét * VD2: (SGK/13) ?3 847.6.2 49.36.2.29,4.72.20) 1525.3.375.375.3, == = === b a Chú ý : với A.B ≥ 0 ta có ( ) AAA BABA == = 2 2 * * VD3 : (SGK/14) ?4 với a,b không âm abbaabab aaaaaa 86432.2, 612.312.3, 222 233 == == Bài 17. (SGK/14) c) 66 6.1136.121360.1,12 = == Bài 18. (SGK/14) 5,4 5,1.5.7,25,1.5.7,2) = =d c, Củng cố, luyện tập: (5 phút) - Yêu cầu HS nhắc lại đònh lý và 2 quy tắc trong bài. Cho HS làm bài tập: Khai phương tích 422.7.37.4.7.3.328.21.3 === d, Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (2 phút) Học thuộc đònh lý và các quy tắc. BTVN: 17 (a,b,d); 18(a,b,c); 19; 20; 21; 22 (SGK/14,15). IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 8 Giáo án: Đại số 9 Tuần 3 Ngày soạn : 10/08/2014 Ngày dạy : Từ 25/08 đến 30/08/2014 Tiết 5 LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU : a, Về kiến thức: Củng cố cho HS quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân các căn bậc hai trong tính toán và biến đổi biểu thức. b, Về kỹ năng: Vận dụng làm bài tập biến đổi biểu thức, chứng minh, rút gọn, tìm x và so sánh hai biếu thức. c, Về thái độ: Rèn cho HS tính tích cực và tư duy. II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS a, Chuẩn bò của GV: Bảng phụ, MTBT. b, Chuẩn bò của HS: Phiếu nhóm, MTBT III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY a, Kiểm tra bài cũ: (7phút) HS1: Phát biểu quy tắc khai phương một tích? Chữa bài 17 (a,d) HS2: Phát biểu quy tắc nhân các căn bậc hai? Chữa bài 20a (SGK) b, Dạy nội dung bài mới: Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Nội dung ghi bảng Hoạt động 1: Dạng toán tính giá trò căn thức (11 phút) Dạng 1: Tính giá trò căn thức Bài 22 (SGK/15) a, ( ) ( ) 5251213.12131213 22 ==+−=− ( )( ) 55.3 25.98178171817) 22 == =+−=−c Bài 23: chứng minh a, Biến đổi vế trái ta có: ( )( ) ( ) VP==−= −=+− 134 323232 2 2 Vậy đẳng thức được c/m Bài 26: So sánh 925925 6434 64835925 34925, +<+⇒ <⇒ ==+=+ =+a b, Với a > 0, b > 0 có 2 0>ab - Cho HS làm bài 22 (a,c) - Y?C HS nhận xét các biểu thức dưới căn - Gọi HS lên bảng làm - Cho HS làm bài 23 ý a Y/c nhận xét về vế trái của câu a? Hai số là nghòch đảo của nhau thì tích của chúng ntn? - Cho Hs Làm Bài 26 - Y/c HS nêu hướng làm ý a - Hướng dẫn HS làm ý b - 1 HS nêu yêu cầu - HS nhận xét - 2 HS lên bảng làm - HS nhận xét VT - 1 HS trả lời - Quan sát đề bài trên bảng phụ và nêu hướng làm ý a - 1 HS lên bảng làm - HS thực hiện theo hướng dẫn Hoạt động 2: Dạng toán tìm x (15phút) Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 9 Giáo án: Đại số 9 ( ) baba baabbaba baba +<+⇒ +>++=+ +=+ 2 )( 2 2 Bài 25: Tìm x, biết: ( ) ( ) 4;2 31612 0614) 4 5 5454, 4284 8.168.16:2 4 816:1) 21 2 2 2 =−=⇒ =−⇔=− =−− =⇔ =⇔= =⇔=⇔=⇔ =⇔= =⇔ = xx xx xd x xxb xxx xxC x xCa Bài 34 (SBT/8) 281254, 14 9535, −=⇔=− =⇔ =−⇔=− xxd x xxa - Cho HS Làm Bài 25 - Y/c Vận dụng đònh nghóa về căn bậc hai để tìm x ở ý a - Cho HS hoạt động nhóm làm ý b, d - Y/c nhóm khác nhận xét - Cho HS làm Bài 34 (SBT/8) - Gọi Hs lên bảng làm - 1 HS lên bảng trình bày - Hoạt động nhóm làm bài - Đại diện hai nhóm trình bày - Đại diện nhóm khác nhận xét - 1 HS nêu yêu cầu - 2 HS lên bảng làm c, Củng cố, luyện tập: (4 phút) - Yêu cầu HS nhắc lại các quy tắc khai phương một tích và quy tắc nhân các căn bậc hai? Bài tập: Tính giá trò của biểu thức ( ) 2 14−x tại x = -2 Ta có: ( ) 414 2 −=− xx tại x=-2 ta có: 66424 =−=−−=−x d, Hướng dẫn HS tự học ở nhà: (2 phút) Nắm vững kiến thức bài học BTVN: 24; 25 c (SGK/16) và Bài 30 (SBT/7) IV. Rút kinh nghiệm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 10 [...]... số x sao cho x3=a Vd1 : 2 là căn bậc ba của 8 vì 23=8 -5 là căn bậc ba của -125 3 vì (-5) =-125 Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba Căn bậc ba của số a được kí hiệu là Chú ý : Căn bậc ba của số dương là số Hãy làm bài tập ?1 ( chia dương, của số âm là số âm, của nhóm ) số 0 là số 0 Các em có nhận xét gì về căn 2 Tính chất : Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 30 Giáo án: Đại số 9 bậc baacủa số dương, số. .. VD3 - HS xem VD3 và trình bày lại - Cho HS làm ?4 theo nhóm - Gọi đại diện lên bảng trình bày -HS làm ?4 theo nhóm trong 3’ - Cử 1 đại diện lên bảng trình bày - GV nhận xét, kết luận - Chú ý theo dõi 196 14 = = 0,14 10000 100 b, Quy tắc chia các căn bậc hai * Quy tắc : SGK/17 * VD2: (SGK/17) ?3 99 9 99 9 a) = = 9 =3 111 111 b) 52 117 = 52 4 2 = = 117 9 3 *Chú ý : A ≥ 0, B > 0; A = B A B VD3 : (SGK/18)... Xn Cẩm 26 Giáo án: Đại số 9 Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 27 Giáo án: Đại số 9 Tuần 7 Tiết 14 Ngày soạn: / / Ngày dạy: / / lun tËp I MỤC TIÊU : a, Về kiến thức: Cđng cè kiÕn thøc vỊ rót gän biĨu thøc chøa c¨n thøc bËc hai b, Về kỹ năng: TiÕp tơc rÌn kü n¨ng rót gän c¸c biĨu thøc cã chøa c¨n thøc bËc 2, t×m §KX§ cđa biĨu thøc c, Về thái độ: Cã ý thøc häc tËp II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS a, Chuẩn bò của... nghiệm: Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 17 Giáo án: Đại số 9 Tuần 5 Ngày soạn : 31/08/2014 Ngày dạy : Từ 08/ 09 đến 13/ 09/ 2014 Tiết 10 lun tËp I MỤC TIÊU : a, Về kiến thức: b, Về kỹ năng: c, Về thái độ: TÝch cùc trong häc tËp II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS a, Chuẩn bò của GV: B¶ng phơ, phiÕu häc tËp, MTBT b, Chuẩn bò của HS: Phiếu nhóm, MTBT III TIẾN TRÌNH BÀI DẠY a, Kiểm tra bài... – THCS Xn Cẩm 29 Giáo án: Đại số 9 Tuần 8 Tiết 15 9 C¨n bËc ba Ngày soạn: / / Ngày dạy: / / I MỤC TIÊU : a, Về kiến thức: HS n¾m ®ỵc ®Þnh nghÜa vỊ c¨n bËc ba cđa mét sè BiÕt ®ỵc 1 sè tÝnh chÊt cđa c¨n bËc ba b, Về kỹ năng: KiĨm tra ®ỵc mét sè lµ c¨n bËc ba cđa mét sè kh¸c, biÕt t×m c¨n bËc ba nhê b¶ng sè vµ MTBT c, Về thái độ: Cã høng thó víi bµi häc II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS a, Chuẩn bò của GV:... Cẩm 24 Giáo án: Đại số 9 Ngày soạn : 31/08/2014 Ngày dạy : Từ 15/ 09 đến 20/ 09/ 2014 Tuần 6 Tiết 11 : §8 rót gän biĨu thøc chøa c¨n thøc bËc hai I MỤC TIÊU : a, Về kiến thức: HS biÕt sư dơng c¸c phÐp tÝnh vµ c¸c phÐp biÕn ®ỉi thÝch hỵp vµo rót gän biĨu thøc chøa c¨n thøc bËc hai b, Về kỹ năng: VËn dơng ®ỵc kiÕn thøc vµo gi¶i bµi tËp c, Về thái độ: Cã ý thøc trong häc tËp II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS a, Chuẩn. .. Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 35 Giáo án: Đại số 9 Tuần 9 Tiết 18 kiĨm tra 45 phót Ngày soạn: / / Ngày dạy: / / I MỤC TIÊU : a, Về kiến thức: Kiểm tra khả năng lónh hội kiến thức trong chương I của HS b, Về kỹ năng: Rèn cho HS tính toán chính xác, làm bài khoa học c, Về thái độ: Có ý thức làm bài, trung thực trong KT II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS a, Chuẩn bò của GV: §Ị + §¸p ¸n MĐNT Chủ đề Nhận... nµo? 25 49 1 16 9 100 13 Giáo án: Đại số 9 - Yªu cÇu lµm bµi tËp 35 a (SGK/20) ®Ĩ t×m x trong biĨu thøc ta ph¶i lµm g×? => x = - Tr¶ lêi gỵi ý cđa GV 4 3 =4 3 c) ⇔ 3.x 2 = 12 12 12 = = 4=2 3 3 => x 2 = x cã mÊy gi¸ trÞ? V× sao ? Y/c HS tr×nh bµy lêi gi¶i - 1 HS lªn b¶ng lµm x1 = 2 , x2 = − 2 Bµi 35 (SGK/20) T×m x ( x − 3) 2 = 9 a) Ho¹t ®éng 3: D¹ng bµi tËp rót gän biĨu thøc ( phót) => x − 3 = 9 - Yc... HS tự học ở nhà :(2 phút) - Học thuộc đònh lí và các quy tắc trong bài - BTVN: Bài 28 (b,c); 29; 30 (b, c, d); 31; 32 (SGK/18, 19) IV Rút kinh nghiệm: Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 12 Giáo án: Đại số 9 Tuần 4 Ngày soạn : 31/08/2014 Ngày dạy : Từ 01/ 09 đến 06/ 09/ 2014 Tiết 7 lun tËp I Mơc tiªu a, VỊ kiÕn thøc: Hs ®ỵc cđng cè c¸c kiÕn thøc vỊ khai ph¬ng mét th¬ng vµ chia hai c¨n bËc hai... Lµm theo híng dÉn ý a 18 ≥ 0) 2 =-  2  xy = − 4 xy   9 3 c) x - Cho HS lµm bµi 45 §Ĩ so s¸nh ®ỵc ta cÇn lµm thÕ nµo? Sư dơng tÝnh chÊt nµo cđa CBH? 2 xy ( x > 0) (y 3 2 víi x > 0, y ≥0 x x 2 2 = 2x x Bµi 45 So s¸nh b,7 vµ 3 5 = 7= 7 2 = 49 3 5 = 9. 5 = 45 V× 49 > 45 -> 7 > 3 5 1 1 6 vµ 6 6 2 d) 1 6 = 6 6 1 1 = 2 6 6 1 = 18 2 Giáo án: Đại số 9 - H·y nªu c¸ch lµm ý b Y/C lªn b¶ng thùc hiƯn - Cho HS . Cẩm 1 Giáo án: Đại số 9 khai phương, quan hệ giữa CBH và CBHSH. - Giới thiệu cho HS để khai phương một số dùng bảng số hoặc MTBT. - Cho HS làm ?3. - Gọi HS nhận xét - HS đọc SGK/ 5 - Chú ý theo. hướng làm ý a - 1 HS lên bảng làm - HS thực hiện theo hướng dẫn Hoạt động 2: Dạng toán tìm x (15phút) Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 9 Giáo án: Đại số 9 ( ) baba baabbaba baba +<+⇒ +>++=+ +=+ 2 )( 2 2 Bài. căn bậc hai Ngơ Đình Ngun – THCS Xn Cẩm 11 Giáo án: Đại số 9 thể? Cho Hs làm ?3 *GV giới thiệu chú ý _GV giới thiệu qua VD3 - Cho HS làm ?4 theo nhóm - Gọi đại diện lên bảng trình bày - GV nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án đại số 9 soạn theo chuẩn ktkn, Giáo án đại số 9 soạn theo chuẩn ktkn,