SKKN nâng cao năng lực hoạt động của ban chỉ huy liên – chi đội trong trường tiểu học

14 1.5K 8
SKKN nâng cao năng lực hoạt động của ban chỉ huy liên – chi đội trong trường tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Hoạt động Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là con đường giáo dục không thể thiếu trong quá trình giáo dục các em. Bởi vì mỗi trẻ em trong quá trình giáo dục để phát triển trí tuệ, phẩm chất, năng lực đều phải thông qua hệ thống giáo dục trong nhà trường, gia đình và xã hội, đặc biệt là trong nhà trường phổ thông. Đối với đội thiếu niên tiền phong giáo dục thông qua các hoạt động thực tiển của đội và tự rèn luyện của đội viên. Chính vì vậy Đội thiếu niên tiền phong được Đảng và Bác Hồ coi đó là sự nghiệp đào tạo lớp người mới cho đất nước.

  1. Cơ sở lí luận   !"!#$%&'()#%*!+$%!"!#  ! !,-.%/-012"3,4 !!-3#)56-78,!!9 &4):"31  ;3)1!<=,;3)&)#)>= ?2)'@A1,:%:/:& )BCBDE8) ?FG3!= 44H;3I-2--&J3@$%8K4):- 3-L6=AI%#>1/:-A1 ,;32 $%"=I%!<=,-M>-//!( 3-!NO-)4-5P3'& BCBD1?4!! 9@)8> M@!&9P;3$%- $%%;-Q):1?!!9&/=R '=%% )//-!<=,)$ =!#!<=,)&*;3BCBD% )@E5I=1)L%& 4@?%1?)L%#NO2@'3S =T'UVWO-0-!&X#)>= >/'VW),%!/E)5= %*0%M& J31%B9!(! MBY!/Z-=,[ -S\]3->/='VW)3!N4! Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học. !;3&'V^3=_1B9 !TBDBU-1?!1! 3;3 ))1,& 2. Cơ sở thực tiển J3#% 1!! M-MA(P39 M# $%!/&B!!M>;=& #P-)K`@E! &a9 $%8:):Z-EE$%?%"$):!/%:- G)1-P3M-Pb0c$%N21 ,$"=Y--"=;3!)%7;3- Q?M>$"=;3!-;3$%)d@@ "$)K31A1)& $%1,4- #@"$M>-!<=,@-=b>-E #Ae@E"3!M!),$%) 1,@&4?)>=#!!E @ - f$%81%#1,4%M) 'V^!11,& 41,%)!!  M#)3!N;3'!/"3!M&'3= _1BDB!),1,,%)0%M& '1 ,4,%);3%##BDBE"3I%->/4' ,$%=4201"2;3g) &X#)>=),>/'),%)Q"3!M)/ &B>/ '),%%NOBDB2 d-88S!"!#>/ "23& )#)>='4)3!N4! !!9"=YMhCI301 ;3'V^!! Mi& j Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.  ! "#" $%& '( $%& BP=):%#%!3=IdA1 =k%;3'!"!#)!(K )Y&5/L22 @EI3/? ;3'l%f'5Y?! ,%-89>-G3)):$%11,&$%1 1, I3FP!%MG)1;3&: $%1M>-!<=,1$%@20%;)=20 ;3%# $%5P!(3-!NOL;I K3;3/:&C!3@ ,3%282I !L0%$),!=,& )(  $%& BSPhB>/,)'Vi )#'VW3=_1;3B9!-fBDB!/ ),mkA9A-$n!-Ao3)&)c *(! "#" $%&  P=6ApKA3m ! "#"+#, /0&1DK=f % )),-!,%-,%)-;3'!!  M ! "#"&23,4.5mDK=f#% ? )!'@$%4@$%3 ,#1,,%);3%#& ! "#".67 8$mDK=f 5f-@=,):$%0%!nKL),$%%?- q Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học. 3?&Bg@@8,f$%1,f,%))%4 )3!N;3' ! "#"$& ! 14):K=KL $%1,4)3!N!,%;3%#& ! "#"9 0.1 K%)9 !El%  %!3"2"!#&Bg@!f !3?L>5k ;3LKAp& :;6<3 BCBD(! M!/3) f&X#)>=%4.=%!NOBDB2"3 I%!/),&B=3@S>! P!L$%')SP(K)Y! M BY!/Z^[^\]3& =># ?@ $%& \%:A!3#3 ,&rQ:3=O%4 %?),#2M-'`)>=&44 ),;3%##$% MO&KL34):$% gsWZZ91,4),;3'@0K&)#)>= $%E?8t5=)b0-,);3 = 201"2;3$%& ';3! MBY!/Z6?"3I% 5=&B=!"!#;3$%)dN8 =k%&X#)>=%8)5=L8, %5/>/$%#__!lAe%3 "22"3@E.=%!BCBD;3K)Y& =A@690 u Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học. BB BC 390 D& Z BvwxjvZj oE%,)M j BvsxjvZj M)P, q 4vsxjvZj 0F)3M!& u BZvxjvZj yI=1K& R EZZxjvZj B"3> 5$%5k)@F a 4ZZxjvZj SAp3))A z BZjxjvZj 3M;3!5k=, w BvZWqxjvZq BSAp3)o\\C s BuxjvZq !5k=,))=,& EFG: B926 7#7HI ?J&K@ J30%%B9!;3! MBY!/Z&'2I 1>/=!;3K)Y!N m$%!'38A9A-3%! ),8&B1O3%-3"23 I{B0():IO)A3%3#% 6 #%!3?L=IA3m '(="3E3>L&K/$D1 |'3%f)3!N)!,%;3S=& Bg)!'31,f,%)?3- 3%Y!,%!:> -'N5$%H)Y! ;3%#& |)_%)Lb0S2Rv}-'3_%? -3 AI)d! !3"23& )="3 #7$BM "2#D1 R Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học. |B9!"3I%8t>/' -3@ '-3@> /  :$%@,"2& |34?Y):);,%:) !!T3@4? U& |3%3%%4):'3%,!, -3@@-3@K'%),)KL AKA9A;3-E:$%2%3)& *(="3"&K1 |3?A1"3I%;3=MA-3A4=3  ?;3-S"3I%),M;=8M)8 )-!l"3!M& |'L$%M:u-:R-$%SM  f3%H& >#N0"#" ?J&K@7H Bg1!)L=I!!3%A42 A3m '(>O #""7;# #7$<0.7#P8# 2 2C ( WD4?):);,%:13MIA1 &$%2@;20 ,%)?3m@.% /P4-@01-@0-/213ML$%@; ,ME=;& WD4?):-!1,4>/& Q3%3:>/-'];>/& a Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học. WB3%%):']!,DN?!3! E=;2'--=,%0-2&)&)c WXE0%M:?=51MQ: )5F=m |B@)?;39P!)!-@E #.%/P)I;3%&B3%3A I=$%A1/-f $%M>4K& |yFL=@!'VW ,$%3%3E=;89>/),%)?3& )(>O #&QNR Wo36#?'-BDB) >/!#'])5F>/')=P 82=;3Zv)ZZ;30%MT!g=P82=@Y%),( !U&\>/ )-#P-P;3 g89>/l%I=Pf$%3%3:>/) "23&C>/ p89A3m SE&M'1 z  qvw  qv>/8mfBCBD w  qvs  ZR>/A9A s  ZRs  qvS23 s  qvZv  qv>/)>?#& SE&M)1 z  qvw  qv>/!NK> w  qvs  ZR>/882M s  ZRs  qvS23 z Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học. s  qvZv  qv>/b03=).,& SE&M*1 z  qvw  qv>/8J43-3 w  qvs  ZR>/8 s  ZRs  qvS23 s  qvZv  qv>/b0_0"O& SE&MT1 z  qvw  qv>/8>  w  qvs  ZR>/9PM s  ZRs  qvS23 s  qvZv  qv>/b0E%-KK-)& SE&MU1 z  qvw  qv>/8%f3 w  qvs  ZR>/dK!# s  ZRs  qvS23 s  qvZv  qv>/)9 SE&MV1 z  qvw  qv>/%f3 w  qvs  ZR>/%P!:& s  ZRs  qvS23 s  qvZv  qv>/) SE&MW1 z  qvw  qv8-%f3>  w Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học. w  qvs  ZR>!NK s  ZRs  qvS23 s  qvZv  qvb0& W*E@>/!)3!89>/& WBDBA,>/g89-)%$%%8, *(D& X"&HE>/$D a. Tập huấn bồi dưỡng năng lực. WkA9A;3$"=YA9-A9) A9!"=Y& W)882;3M;3)& W'-8AK!&)&)c W9PM')m |@"3K!#M& |!(Zv)ZZ& |~;3g)!'& |!(2!#F)> 4/& @@F89M%d& W K!#mEE-;3 !9P-9P& WB>/'!(8K%d!-@= )AP=!:> & W'_%)Lb0,);3& b. Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ của Đội. s Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học. WB>?#`m>?-S4#$1= !-H& |'Mb>?# |B1m3';3%%I-!( S=>?#mM-3-L•-)N!N&\' 6_%)L>?#->?1Q5$%-@F& | %A48mg)!'3=3>8 )8:d8%#8& WB>/ab0)q8!4& WB! 38%f3;3 |BDB:d$%_%!ngITYU-3=) 8?):,%f3& |'8:d8%f3& WB! 3!NK-#& 0&J&?,"6.7,J&.O#" '(0&J&? Bg! 3K!#>/'g0% MmjvZZWjvZj)jvZjWjvZq&;3!?I!n!,& W)_%.ab0gsvWsR}A):0%M!:_% .ab0SgRvWav}& W$%18! 389A-1>?#- %A48 A):0%M!:#B9!2 )_(& W8%f3-81%"2!N! 3!NK& W!`?$%3%3E=;)@,"2K m!$/I="b-!\O?$% Zv [...]... việc một cách khoa học và cụ thể - Muốn có được BCH Liên - Chi đội có đầy đủ năng lực, hoạt động có hiệu quả và đạt kết quả tốt trước hết phải lựa chọn thật kỹ đội ngũ BCH Chi đội và Liên đội từ đó tạo ra đội ngũ BCH có năng lực, nhạy bén trong công việc và giúp tổng phụ trách trong mọi hoạt động của Đội 11 Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học - Phải thường.. .Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học tham gia sôi nổi, kết quả năm 2012-2013 bán được 819.000đ Với số tiền có được tặng quà cho các em học sinh nghèo vào dịp Trung thu năm 2012 - Cháu ngoan Bác Hồ của trường năm 2012-2013 đạt 80,35%, 2 Phạm vi, vi mô áp dụng Ở đề tài này tôi chỉ tập trung nghiên cứu trên những học sinh là BCH của Liên - Chi đội và chỉ. .. dẫn thực hiện nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh của nhà xuất bản thanh niên Trên đây là toàn bộ SKKN của bản thân trong quá trình hoạt động Đội rất mong sự đóng góp của tập thể để sáng kiến được công nhận và thực hiện cho những năm học sau Xin chân thành cảm ơn Thứ 11, ngày 03 tháng 5 năm 2013 Người viết 12 Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học Nguyễn Thành Nguyên... nghiên cứu 5 III Giới hạn của đề tài 6 IV Các giả thiết nghiên cứu 7 V Kế hoạch thực hiện B Nội dung 8 I Thực trạng các vấn đề cần được giải quyết 9 II Các biên pháp giải quyết vấn đề 10 III Hiệu quả, phạm vi, vi mô áp dụng C Kết luận 11 I Ý nghĩa đề tài đối với công tác dạy và học 13 Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học 12 II Bài học kinh nghiệm, Hướng phát... đơn vị trường tiểu học Thị trấn 1 C – KẾT LUẬN I- Ý nghĩa đề tài đối với công tác dạy và học Từ khi tôi áp dụng các biện pháp tập huấn trên thì các phong trào và các hoạt động luôn diễn ra tốt Thực hành kỹ năng, múa và ghi sổ sách rất tốt Ban chỉ huy của từng chi đội tự triển khai các kỹ năng cho chi đội của mình và tự ghi chép sổ sách Vì thế tôi tiếp tục áp dụng các biện pháp này cho những năm học. .. PGD & ĐT mở lớp tập huấn BCH Liên - Chi đội cấp huy n, cấp tài liệu tập huấn BCH cho các đơn vị trường Tổ chức các cuộc giao lưu TPT nhằm trao đổi kinh nghiệm với nhau Tổng phụ trách có điều kiện học hỏi và rút kinh nghiệm cho bản thân để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của mình * Tài liệu tham khảo - Sổ tay phụ trách Đội của nhà xuất bản Kim Đồng - Kỹ năng Công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh - Nghi... Phải thường xuyên bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho các cán bộ Đội và công tác tập huấn BCH nên làm thường xuyên ở đầu năm học Vì đây là việc làm rất cần thiết để đưa phong trào hoạt động Đội ngày một tốt hơn III- Đề xuất * Đối với nhà trường: Quan tâm và tào điều kiện cho các buổi tập huấn BCH liên chi đội được diễn ra hàng năm Hổ trợ kinh phí in ấn tài liệu * Đối với huy n Đoàn: cần phối hợp chặt chẻ... những năm học tiếp theo II- Bài học kinh nghiệm, hướng phát triển Qua thời gian thực tế tập huấn BCH Liên - Chi đội, tôi rút ra cho mình bài học kinh nghiệm: - Khi làm việc gì thấy kết quả đạt chưa cao thì mình phải tìm hiểu nguyên nhân từ đâu, tìm hiểu thực tế tại sau kết quả không được cao Nhất là bản thân tôi tự nhận thấy sai sót của mình, tự nhận ra khuyết điểm của mình Muốn đạt kết quả tốt thì . & W'_%)Lb0,);3& b. Tập huấn kỹ năng nghiệp vụ của Đội. s Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học. WB>?#`m>?-S4#$1= !-H& |'Mb>?# |B1m3';3%%I-!( S=>?#mM-3-L•-)N!N&' 6_%)L>?#->?1Q5$%-@F& |. "23& )#)>='4)3!N4! !!9"=YMhCI301 ;3'V^!! Mi& j Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học.  ! "#" $%& '(. 8$mDK=f 5f-@=,):$%0%!nKL),$%%?- q Nâng cao năng lực hoạt động của Ban chỉ huy Liên – Chi đội trong trường tiểu học. 3?&Bg@@8,f$%1,f,%))%4 )3!N;3' !

Ngày đăng: 30/11/2014, 07:20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan