Giáo án tự chọn lịch sử 11

18 5,789 16
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/11/2014, 11:27

CHỦ ĐỀ 1:CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN TỪ THẾ KỶ XVI ĐẾN CUỐI THẾ KỶ XIXI – Mục tiêu: 1, Kiến thức : Trên cơ sở kiến thưc đă học,hoc sinh hiểu biết sâu sắc và có hệ thống hơn về : Nguyên nhân bùng nổ các cuộc cách mạng tư sản. Những hình thức của cuộc cách mạng tư sản Kết quả và ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản thời cổ đại. 2, Kỹ năng: Rèn luyện khả năng nhận thức và thực hành để hiểu sâu hơn bản chất của sự kiện lịch sử ,những mặt tích cực và hạn chế của cuộc cách mạng tư sản. Sử dụng khái niệm “cách mạng tư sản” trong học tập lịch sử. 3, Thái độ: Đánh giá đúng vai trò của các cuộc cách mạng tư sản trong lịch sử phát triển của xã hội loài người. Liên hệ để hiểu rõ vì sao nhân dân ta không đi theo con đường cách mạng tư sản trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đât nước. Nguyễn Thị Thanh Huyền Tiết 1 Ngày 15/12/ 2009 CH 1: CC CUC CCH MNG T SN T TH K XVI N CUI TH K XIX I Mc tiờu: 1, Kin thc : Trờn c s kin thc hc,hoc sinh hiu bit sõu sc v cú h thng hn v : - Nguyờn nhõn bựng n cỏc cuc cỏch mng t sn. - Nhng hỡnh thc ca cuc cỏch mng t sn - Kt qu v ý ngha ca cỏc cuc cỏch mng t sn thi c i. 2, K nng: - Rốn luyn kh nng nhn thc v thc hnh hiu sõu hn bn cht ca s kin lch s ,nhng mt tớch cc v hn ch ca cuc cỏch mng t sn. - S dng khỏi nim cỏch mng t sn trong hc tp lch s. 3, Thỏi : - ỏnh giỏ ỳng vai trũ ca cỏc cuc cỏch mng t sn trong lch s phỏt trin ca xó hi loi ngi. - Liờn h hiu rừ vỡ sao nhõn dõn ta khụng i theo con ng cỏch mng t sn trong u tranh gii phúng dõn tc v xõy dng õt nc. II Những vấn đề chính: 1, Nguyên nhân bùng nổ của cuộc cách mạng t sản thời cận đại 2, Động lực và giai cấp lạnh đạo cách mạng t sản 3, Kêt quả và ý nghĩa lịch sử III Nội dung bài giảng: I - Nguyên nhân bùng nổ các cuộc cách mạng T Sản Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi nhớ Hoạt động 1: Cá nhân * Cách mạng t sản là gì? Lực lợng chủ yếu đa cách mạng t sản đến thắng lợi là nhân dân lao động song thành quả rơi vào tay giai cấp t sản, cách mạng t sản trong một thời gian ngắn đã xây dựng một chế độ xã hội tiến bộ hơn chế độ phong kiến, làm cho sự phát triển to lớn nhng cách mạng t sản chỉ thay thế hình thức bóc lột, phong kiến bằng hình thức bóc lột khác cao hơn. Hoạt động 2: Cá nhân tập thể *Những nguyên nhân nào làm bùng nổ các cuồc cách mạng t sản? - Học sinh dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 để trả lời. - giáo viên nhận xét , chốt ý ví dụ: Pháp trớc 1789 khoảng 24 triệu nông dân(chiếm 90% dân số) công cụ canh tác lạc hậu 1/3 đất đai bị bỏ hoang, 1, Khái niêm cách mạng t sản: Cách mạng t sản là cuộc cách mạng do gia cấp t sản lãnh đạo nhằm đánh đổ chế độ phong kiến mở đờng cho chủ nghĩa t bản phát triển thiết lập sự thống trị của giai cấp t sản. 2,Nguyên nhân bùng nổ cuộc cách mạng t sản *Sâu xa: - Tình trạng lạc hậu nền kinh tế nông nghiệp và sự thống trị của giai cấp phong 1 Nguyễn Thị Thanh Huyền năng suất thấp , nghĩa vụ phong kiến đè nặng lên vai nông dân Bối cảnh đó kinh tế t bản chủ nghĩa xâm nhập vào nông thôn ->bị cản trở *Cai gì đã cản trơ s phát triển của chủ nghĩa t bản ? - giáo viên gọi ý : Trong tình hình nớc Anh và một số nớc khác , những gì gây cản trở quá trình tích luỹ t bản chủ nghĩa, việc xây dựng và phát triển công trờng , thủ công cũng nh việc tiêu thụ hàng hoá? (sự cai trị chuyên chế của nhà vua ,thuế má , lao dịch làm nhân dân bị phá sản, những quy định chặt chẽ của của chế độ phờng hội là trở ngại cho sự phát triển công thơng, thủ công ) - Giáo viên chốt: chế độ phong kiến là trở lực chính cho sự phát triển của chủ nghĩa t bản ở nhiều nớc . Riêng Bắc Mỹ sự thống trị thuộc địa điều này dễ nhận thấy ở Nê đéc lan, Bắc mỹ, Anh, Pháp . Với những luật lệ khắt khe (đánh thuế nặng kiểm soát hàng hoá chặt chẽ, sản xuất theo kiểu bắt buộc, số lợng sản phẩm và nhân công bị hạn chế ) -> ngăn cản sự phát triển công thơng nghiệp, nhân dân bị bóc lột -> sức mua kém ,thị trờng bị thu hẹp => nhng trở ngại đó làm nẩy sinh mâu thuẫn giữa chủ nghĩa t bản đang phát triển với chế độ phong kiến -> nguyên nhân sâu xa của cách mạng t sản. Cách mạng nói chung và cách mạng t sản nói riêng nổ ra khi có tình thế cách mạng.Theo Lên Nin tình thế cách mạng xuất hiện khi giai cấp thống trị lâm vào cuộc kkủng khoảng toàn diện, nghiêm trọng , giai cấp bị trị nổi dậy đấu tranh mạnh mẽ. * ngoài những cuộc cách mạng t sản (Anh, Pháp,Hà Lan ,Mỹ ) các cuộc cách mạng t sản khác trong thời cận đại nổ ra dới hình thức nào? - Cuộc đấu tranh và trung lập các quốc gia dân tộc thiểu số Mỹ La Tinh(1810-1820), Nội chiến Mỹ(1861-1865) , Duy tân Minh Trị Nhật Bản (1868) ,Thống trị Đức, ý, cải cách nông nô Nga(1861) => xuất phát t nguyên nhân sâu xa trên => hình thức diễn ra khác nhau thời gian , bản chất là cách mạng t sản (vì nó giải phóng lc lợng sản xuất mới, đa đất nớc phát triển theo con đừơng T Bản Chủ Nghĩa kiến chuyên chế đối với nông dân. - Những trở ngại cho s phát triển công thơng nghiệp t bản chủ nghĩa + Chế độ phong kiến cộng những luật lệ hà khắc + Sự thống trị thuộc địa(bắc mỹ) * Trực tiếp : - Giai cấp thống trị không thể thống trị nh cũ. - Giai cấp bị trị không muốn sống nh cũ - Quần chúng đợc tổ chức, tập hợp , lãnh đạo. 2 Nguyễn Thị Thanh Huyền *Các hình thức cách mạng T Sản thời cận đại: + Nội chiến + Giải phgóng dân tộc + Cải cách *Bài tập về nhà : 1, Lập bảng hệ thống kiến thức về các cuộc cách mạng t sản thế kỷ XVI - XI X ở các nớc theo mẫu sau: Nớc Thời Gian Hình thức,diễn biến chính Kết quả 2, Phân tích nguyên nhân sâu xa của các cuộc t sản nổ ra trong thế kỷ XVI - XI X Tiết 2 Ngày 28/12 /2009 II - Động lực và giai cấp Lãnh đạo cách mạng T Sản Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi nhớ Hoạt động 1: Cá nhân Một nhiệm vụ của cách mạng T Sản là lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế hoặc hạn chế sự thống trị của phong kiến quí tộc nên tập hợp đợc đông đảo các tầng lớp , gia cấp trong xã hội, tuy các giai cấp tầng lớp này có những điểm khác nhau về quyền lợi mục đích đấu tranh. *Lực lợng chủ yếu tham gia cách mạng t T Sản là gì? - Học sinh dựa vào kiến thức đã học để trả lời. - Giáo viên nhận xét chốt ý. * Trong các giai cấp đó giai cấp nào giữ vai trò quan trọng thúc đẩy cách mạng thắng lợi? Vì sao? 1, Động lực cách mạng T Sản - Lực lợng tham gia cách mạng T Sản gồm: + Giai cấp T sản , quý tộc mới. + Quần chúng nhân dân, nông dân thợ thủ công, dân nghèo thành thị, công nhân . => Quần chúng nhân dân giữ vai trò 3 Nguyễn Thị Thanh Huyền - Giáo viên chốt : Quần chúng nhân dân giữ vai trò quan trọng và có vầ có tác động thúc đẩy cách mạng đi đến thắng lợi *Ví dụ: Cách mạng T Sản Pháp 1789 Qua các cuộc cách mạng T Sản chúng ta thấy:Khi quần chúng hoạt động tích cực, tự giác -> đa cách mạng lên đỉnh cao khi quần chúng thực hiện một cuộc cách mạng đợc triệt để hơn(thống nhất ý) trái lại khi quần chúng không đấu tranh -> cần phải tiến hành các cuôc cải cách T Sản thì giai cấp thống trị sẽ làm cách mạng từ trên xuống ( Thống nhất đức, cải cách nông nô Nga) => cách mạng T Sản không đem lại những quyền lợi cơ bản cho quần chúng. Hoạt động 2 *Lực lợng nào lãnh đạo cách mạng: - Giáo viên chốt: Lãnh đạo là giai cấp t sản. *Ví dụ : - Cách mạng t sản Pháp 1789 : T sản quý tộc mới. - Cách mạng t sản Anh 1640 :T sản kết hợp chủ nô - Chiến tranh giành độc lập Bắc Mỹ 1776: Phong kiến đã t sản hoá . - Cải cách Minh Trị (1868) , Nông Nô (1861), Thống nhất Đức , ý -> T sản hoá * Giai cấp t sản có vai trò nh thế nào trong các cuộc cách mạng t sản ? - Giáo viên chốt : Mọi chế độ xã hội (trừ nguyên thuỷ ) đều có một giai cấp trung tâm và một kiểu quan hệ xã hội đặc trng của nó. Trong xã hội T Bản thì giai cấp t sản là trung tâm , là lực lợng đi đầu chống phong kiến lạc hậu. + Chuẩn bị cho thắng lợi của CNTB : T sản là lực lợng nắm thế lực kinh tế mới -> phá vỡ nền kinh tế tự nhiên => mâu thuẫn với chế độ phong kiến -> hăng hái chống phong kiến -> còn non yếu -> liên kết với quần chúng nhân dân -> lãnh đạo họ đấu tranh chống phong kiến. + Thúc đẩy lịch sử phát triển : TS đã phá vỡ quan hệ phong kiến gia trởng thuần phát góp phần vào hình thành các quốc gia thống nhất , thị trờng tiền tệ Góp phần nâng cao trí tuệ con ngời. + Phá bỏ sự ràng buộc con ngời khỏi chế độ pk, nhng lại ràng buộc con ngời bằng quan quan trọng và có vầ có tác động thúc đẩy cách mạng đi đến thắng lợi 2, Giai cấp lãnh đạo cách mạng T sản * Giai cấp t sản và t sản hoánh : - Cách mạng t sản Pháp 1789 : T sản quý tộc mới. - Cách mạng t sản Anh 1640 : T sản kết hợp chủ nô. - Chiến tranh giành độc lập Bắc Mỹ 1776: Phong kiến đã t sản hoá. - Cải cách Minh Trị (1868) , Nông Nô (1861), Thống nhất Đức , ý : T sản hoá 4 Nguyễn Thị Thanh Huyền hệ đồng tiền -> phẩm chất con ngời thành giá trị trao đổi -> đẩy con ngời vào hoàn cảnh cùng cực. Bài tập về nhà: 1, Vẽ sơ đồ minh hoạ cho sự phát triển đi lên của cách mạng TS Pháp cuối TKỷ XVIII 2, Vai trò của quần chúng nhân dân trong các cuộc CMTS thể hiện nh thế nào? Tiết 3, 4 Ngày 3 / 1 / 2010 III - Nhiệm vụ và ý nghĩa lịch sử của cách mạng t sản Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi nhớ Hoạt động1: cá nhân và tập thể. - GV thuyết trình: Mục tiêu của cách mạng t sản là hạn chế hoặc đánh đổ chế độ phong kiến , xác lập sản xuất TBCN. * Nhiệm vụ của cách mạng t sản là gì? - HS trả lời - GV chốt ý: + Nhiệm vụ dân tộc : đợc biểu hiện khác nhau trong mỗi cuộc cách mạng t sản , tuỳ theo hoàn cảnh mỗi nớc . Ví dụ : * CMTS Hà Lan: đấu tranh chống Tây Ban Nha để giải phóng dân tộc. * CMTS Pháp: Xoá bỏ đặc quyền của quý tộc sau đó tiến hành chiến tranh cách mạng bảo vệ tổ quốc và thành quả cách mạng . * Thống nhất Đức , ý: Xoá bỏ tình trạng cát cứ phong kiến -> giải phóng các bộ phận lãnh thổ bị nớc ngoài chiếm đóng * Nhật Bản : Đánh đổ Mạc Phủ -> xoá bỏ những đặc quyền của các Điamyô -> thống nhất quốc gia. * CMTS ở một số nớc Phơng Đông ( Châu á, Châu Phi, Mỹ La Tinh) đều kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ chống phong kiến và chống các nớc đế quốc đã hoặc đang xâm lợc đất nớc họ. + Nhiệm vụ dân chủ: Xác lập nền dân chủ t sản -> thành lập nhà nớc cộng hoà t sản ( hoặc quân chủ lập hiến ) ban bố các quyền tự do dân chủ t sản. - GV cho hs lấy một số ví dụ từ một số cuộc cách t sản để minh hoạ . * Ví dụ: - CMTS Anh: quý tộc mới và t sản đã thừa nhận hiện trạng rào đất cớp ruộng 1, Nhiệm vụ cách mạng t sản: - Nhiệm vụ dân tộc: đợc biểu hiện khác nhau trong mỗi cuộc cách mạng t sản , tuỳ theo hoàn cảnh mỗi nớc . - Nhiệm vụ dân chủ: Xác lập nền dân chủ t sản -> thành lập nhà nớc cộng hoà t sản ( hoặc quân chủ lập hiến ) ban bố các quyền tự do dân chủ t sản. 5 Nguyễn Thị Thanh Huyền của nông dân làm đồng cỏ - CMTS Pháp : 1789 đã chia nhỏ từng lô đất , bán cho nông dân trả dần trong 10 năm Hoạt động 2: tập thể ý nghĩa lịch sử của mỗi cuộc cách mạng thờng có hai ý nghĩa : + đối với dân tộc + đối với thế giới * Các cuộc CMTS có ý nghĩa nh thế nào đến sự phát triển của lịch sử thế giới? - hs trả lời. - gv chốt ý: CMTS đã xác lập chủ nghĩa t bản mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài ngời , thời cận đại . Mỗi cuộc cách mạng có một vị trí , ảnh hởngnhất định đến sự phát trển của nớc đó và thế giới. - GV cho hs lấy ví dụ : * CMTS Hà Lan : Mở đầu thời cận đại * CMTS Anh : Tạo điều kiện cho chủ nghĩa t bản phát triển mạnh . * CM Công nghiệp : Thay đổi về kỹ thuật xã hội. - Kỹ thuật : đó là những phát những phát minh , sáng chế ra máy móc trong công nghiệp . - Xã hội : hình thành 2 giai cấp cơ bản : T sản công nghiệp và vô sản. 2, ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng t sản: - CMTS đã xác lập chủ nghĩa t bản mở ra thời cận đại . - CM Công nghiệp : Thay đổi về kỹ thuật xã hội. + Kỹ thuật : đó là những phát những phát minh , sáng chế ra máy móc trong công nghiệp . + Xã hội : hình thành 2 giai cấp cơ bản : T sản công nghiệp và vô sản. Bài tập về nhà: 1, Phân tích ý nghĩa của cách mạng t sản đối với sự phát triển xã hội . 2, Lập bảng so sánh về nội dung cách mạng t sản và cách mạng xã hội chủ nghĩa: động lực cách mạng , lãnh đạo , mục tiêu , kết quả , tính chất . Tiết 5, 6 Ngày 5 / 1/ 2010 Chủ đề 2: Phong trào công nhân thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX I Mục tiêu: 1, Kiến thức : Cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản về: - Phong trào công nhân ở các nớc vào thế kỷ XIX. - Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế từ giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 6 Nguyễn Thị Thanh Huyền - Từ đó , hiểu biết về những bớc phát triển trong phong trào đấu tranh của công nhân thế giới thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 2, Kỹ năng : - Rèn luyện năng lực t duy và thực hành ( Phân tích , liên hệ kiến thức đã học với hiện tại ) - Vận dụng những kiến thức của chủ đề để hiểu sâu hơn phần lịch sử thế giới cận đại từ thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX . 3, Thái độ : - Bồi dỡng lòng biết ơn các chiến sỹ cách mạng trong phong trào công nhân. - Củng cố lòng tin vào sự thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội và con đờng mà nhân dân Việt nam đang đi dới sự lãnh đạo của Đảng. II Nội dung : Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi nhớ Hoạt động 1: Cá nhân. - GV thuyết trình : Cách mạng công nghiệp diễn ra ở Anh thế kỷ XVIII -> lan rộng đến Âu, Mỹ => hệ quả -> hình thành 2 giai cấp t sản và vô sản. 2 giai cấp này ngày càng mâu thuẫn sâu sắc -> làm bùng nổ nhiều cuộc đấu tranh liên tiếp của công nhân. Tại sao công nhân Anh lại phá máy ? Vì họ nghĩ máy móc là nguồn gốc, thủ phạm gây nên sự đói nghèo. Qua phong trào rút ra mặt mạnh , yếu của phong trào ? Mạnh : - ý thức và tinh thần đoàn kết dần hình thành và phát triển. - Xây dựng tổ chức công đoàn chống lại t sản. Yếu : ý thức còn thấp cha xác định đợc kẻ thù chính của mình. *Trình bày diễn biến của các cuộc khởi nghĩa ở Li ông và Sơ lê din? Hoạt động nhóm: - nhóm1: Giải thích khái niệm phong trào hiến chơng? - nhóm2: Tóm lợc diễn biến , ý nghĩa , tính chất của phong trào? HS thảo luận cử đại diện trả lời. GV chốt ý; - N1: + Hiến chơng là văn kiện công bố những yêu sách lớn , quy định chung để cùng nhau thực hiện. + Phong trào hiến chơng có mục tiêu chính trị rõ nét , có tính chất quần chúng 1, Phong trào công nhân nửa đầu thế kỷXIX a, Phong trào đập phá máy móc ở Anh: * Nguyên nhân: - Máy móc ra đời nhiều - Công nhân thất nghiệp. *1779 800 công nhân Lăng ca sia nổi dậy đập phá máy móc -> phong trào lan rộng nhiều nơi. * Kết quả : Bị đàn áp dã man. b, Các cuộc khởi nghĩa ở Li ông và Sơlêdin: - ở Pháp: + 1831 công nhân dệt Li ông bãi công đòi tăng lơng. + 1834 công nhân dệt Li ông lại nổi dậy khởi nghĩa đòi quyền sống . + Kết quả : Khởi nghĩa bị đàn áp và thất bại . - ở Đức : 1844 công nhân dệt Sơlêdin khởi nghĩa -> phá huỷ nhà cửa của bọn t bản -> Khởi nghĩa bị đàn áp và thất bại . c, Phong trào hiến chơng ở Anh: - 1830 -> 1848 công nhân Anh biểu tình thu thập chữ kýđòi quốc hội thi hành phổ thông đầu phiếu . - Kết quả: + buộc giai cấp t sản Anh phải nhợng bộ . + Phong trào bị đàn áp -> dập tắt. 7 Nguyễn Thị Thanh Huyền rộng lớn ( công nhân tổ chức mít tinh lấy chữ ký , đa kiến nghị đến Quốc hội , đòi quyền tuyển cử và giảI quyết một số vấn đề chính trị.) - N2: +1830 -> 1848 công nhân Anh biểu tình thu thập chữ kýđòi quốc hội thi hành phổ thông đầu phiếu. + buộc giai cấp t sản Anh phải nhợng bộ, ngày làm 10h, quy định chế độ nghỉ ngày chủ nhật =>Đây là phong có tổ chức chính trị đầu tiên của giai cấp công nhân Anh. * Nguyên nhân thất bại của cuộc cách mạng ở Pháp và Châu Âu? - Thiếu sự lãnh đạo. - Nông dân bị TS lừa gạt -> ngả về TS * ảnh hởng của cuộc cách mạng này đối với Châu Âu? Khởi đầu ở pháp -> nhanh chóng lan ra các nớc Châu Âu khác . * Rút ra nhận xét về phong trào công nhân nửa đầu thế kỷ XIX. Hoạt động2: Tập thể - GV hớng dẫn hs su tầm tài liệu đã học về cuộc đời ,hoạt động cách mạng và tình bạn vĩ đại của Mác và Ăng ghen -> lập niên biểu về cuộc đời và hoạt động của Mác và Ăng ghen. - Tháng 12 / 1847 Đại hội II của Đồng minh những ngời cộng sản họp giao cho Mác - Ăng ghen soạn thảo cơng lĩnh của Đồng minh . - Tháng 2 /1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản đợc công bố trên các báo ở luân đôn Pháp. * Trình bày nội dung cơ bản của Tuyên ngôn Đảng cộng sản? d, Cách mạng năm 1848 ở Pháp và Châu Âu: - 23/ 6 / 1848 Vô sản Pa ri khởi nghĩa -> thất bại => Đây là cuộc đấu tranh lớn đầu tiên của giai cấp vô sản chống lại giai cấp ts - Phong trào nhanh chóng lan ra các nớc Châu Âu khác . => Giai cấp vô sản trởng thành về ý thức, và đảm nhận s mệnh lịch sử của mình. Tạo điều kiện cho CNXHKH ra đời. 2, Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học: a, Các Mác và Ph. Ăng ghen: - Tháng 8/ 1844 Mác - Ăng ghen gặp nhau ở Pháp -> trở thành đôi bạn thân thiết. - 1842 -> 1847 Vừa nghiên cứu lý luận cách mạng vô sản, vừa hoạt động trong phong trào công nhân Tây Âu -> tiền đề lý luận cho chủ nghĩa xã hội khoa học. b,Đồng minh những ngời cộng sản và Tuyên ngôn của Đảng cộng sản. - 1836 tổ chức Đồng minh những ngời chính nghĩa thành lập -> Đồng minh những ngời cộng sản. - Tháng 2 /1848 Tuyên ngôn Đảng cộng sản đợc công bố. + Nội dung: gồm lời mở đầu và 4 chơng. + ý nghĩa : * Tuyên ngôn Đảng cộng sản là một văn kiện lịch sử có giá trị lớn. * T tởng Tuyên ngôn Đảng cộng sản đến nay vẫn tiếp tục soi đờng đấu tranh của nhân dân lao động bị áp bức toàn thế giới. Bài tập : Hãy điền niên đại, sự kiện phù hợp vào chỗ chấm trong các câu sau: - Tuyên ngôn Đảng cộng sản xác định sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản là 8 Nguyễn Thị Thanh Huyền - Công xã Pa ri là. - Đảng kiểu mới theo học thuyết lê nin chống lại và đề ra những nguyên tắc Tiết 7,8 Ngày 10 /1 / 2010 Chủ đề 2: Phong trào công nhân thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX I Mục tiêu: 1, Kiến thức : Cung cấp cho học sinh những hiểu biết cơ bản về: - Phong trào cộng sản và công nhân quốc tế từ giữa thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX - Từ đó , hiểu biết về những bớc phát triển trong phong trào đấu tranh của công nhân thế giới thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. 2, Kỹ năng : - Rèn luyện năng lực t duy và thực hành ( Phân tích , liên hệ kiến thức đã học với hiện tại ) - Vận dụng những kiến thức của chủ đề để hiểu sâu hơn phần lịch sử thế giới cận đại từ thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX . 3, Thái độ : - Bồi dỡng lòng biết ơn các chiến sỹ cách mạng trong phong trào công nhân. - Củng cố lòng tin vào sự thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa xã hội và con đờng mà nhân dân Việt nam đang đi dới sự lãnh đạo của Đảng. II Nội dung : Hoạt động thầy và trò Nội dung ghi nhớ Hoạt động 1: cá nhân GV diễn giảng: Nửa sau thế kỷ XIX CNTB phát triển mạnh chuyển dần sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Do tác động của chủ nghĩa Mác, cuộc đấu tranh của công nhân thế giới đã giành những thắng lợi mới. * Cuộc đấu tranh t tởng trong quốc tế 1 diễn ra nh thế nào? * Trình bày những chính sách mà Công xã Pa ri thực hiện ? * Nguyên nhân thất bại? 3,Phong trào công nhân thế giới nửa sau thế kỷ XIX : a,Quốc Tế 1: - 28/ 9/ 1864 Quốc Tế 1 thành lập . - Hoạt động: + Đấu tranh chống các khuynh hớng sai lầm trong phong trào công nhân. + Đòi thực hiện ngày làm 8h. + Bảo vệ phụ nữ và trẻ em - 1876 Quốc tế 1 tuyên bố giải tán . b,Công xã Pa ri 1871 - 18 /3/ 1871 cách mạng bùng nổ. - 26 /3 / 1871 Bỗu cử hội đồng công xã -> thành lập chính quyền mới. - Thi hành nhiều chính sách tiến bộ. - Tồn tại 72 ngày rồi thất bại. 9 Nguyễn Thị Thanh Huyền Hoạt động 2: Tập thể GV thuyết trình : Công xã Pa ri thất bại , quốc tế 1 giải tán , phong trào công nhân đi vào thoái trào , CNTB lợi dụng tình hình đó đàn áp và phá hoại phong trào công nhân nhng không dập tắt đợc phong trào , sau đó phong trào đợc phục hồi và phát triển. * Trình bày những sự kiện chứng tỏ sự phát triển của trào công nhân thế giới cuối XIX đầu XX ? * Nét nổi bật của quốc tế 2? Đấu tranh giữa hai khuynh hớng : - Khuynh hớng cách mạng : Kiên quyết chống CNQP, chống chiến tranh , bảo vệ nguyên lý Mác . - Khuynh hớng vô chính phủ : chủ trơng thoả hiệp với giai cấp t sản , ủng hộ chiến tranh xâm lợc thuộc địa của giai cấp t sản. Hoạt động 5: Cá nhân tập thể: * Lê-nin có vai trò nh thế nào trong phong trào công nhân nga ? GV diễn giảng: Nga Hoàng thất bại trong chiến tranh Nga- Nhật (1904 1905 ) -> mâu thuẫn xã hội gay gắt. Gvgọi hs trình bày nguyên nhân, diễn biến. => Rút ra ý nghĩa? * Tại sao nói Cách mạng 1905 1907 ở Nga là cuộc cách mạng t sản kiểu mới ? 4,Phong trào công nhân thế giới cuối XIX đầu XX: * Tiêu biểu: - ở Đức: 1890 giành thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội -> giai cấp t sản phải bãi bỏ đạo luật đặc biệt ( tháng 10 / 1878). - ở Anh, Pháp : công nhân biểu tình , bãi công đòi tăng lơng giảm giờ làm . - ở Mỹ : 1 / 5 / 1886 gần 40 vạn công nhân đình công , biểu tình đòi tăng lơng giảm giờ làm. * Kết quả: nhiều tổ chức Đảng ra đời: - 1875 Đảng XHDC Đức ra đời. - 1876 Đảng công nhân Mỹ ra đời. - 1879 Đảng công nhân Pháp thành lập. 1883 Nhóm giải phóng lao động Nga ra đời. Quốc Tế 2: - Thành lập 14 / 7/ 1889 tại Pa ri Pháp . - Hoạt động : Thông qua các kỳ đại hội - Vai trò của quốc tế 2: + 1889 1895 có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của phong trào công nhân thế giới , hạn chế ảnh hởng của các trào lu cơ hội , vô chính phủ . + 1895 Ăng ghen mất Quốc tế 2 bị phân hoá - > suy yếu > tan rã năm 1914. 5, Lê-nin và phong trào cách mạng Nga đầu thế kỷ XX: a, Hoạt động của Lê-nin trong phong trào công nhân nga : - 1895 Lê-nin thống nhất các nhóm Mác xít ở Pêtécbua. - T7 / 1903 Đại hội 2 của Đảng CNXH dân chủ Nga triệu tập -> hình thành 2 phái Bôn sê vích và phái Men sê vích. - Lê-nin viết nhiều tác phẩm để chống lại các quan điểm sai lầm của phái Men sê vích -> xây dựng một chính Đảng kiểu mới. b, Phong trào cách mạng Nga đầu XX: * Cách mạng 1905 1907: - Nguyên nhân: + Sâu xa: Mâu thuẫn xã hội gay gắt. + Trực tiếp : 9/ 1/ 1905 14 vạn công nhân Pêtécbua thỉnh cầu Nga Hoàng cải thiện đời sống -> họ bị đàn áp . - Diễn biến: + Hè 1905 phong trào cách mạng lên cao. + 7/ 12/ 1905 tại Mát xcơ va công nhân tổng bãI công -> khởi nghĩa vũ trang. - Kết quả; Thất bại 10 [...]... những điều kiện lịch sử dẫn tới sự hình thành và phát triển nền văn minh công nghiệp thế kỷ XVIII XIX - Hiểu rõ và trình bày đợc những thành tựu cơ bản của nền văn minh công nghiệp thế kỷ XVIII XIX Bớc chuyển biến lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội loài ngời 2, Kỹ năng : - Biết phân tích đánh giá các sự kiện, hiện tợng của lịch sử xã hội loài ngời trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể 11 Nguyễn Thị... Những giá trị mà giai cấp t sản cần đó là + Sáng tạo nền văn hoá mới của giai những thành tựu khoa học, giá trị nhân cấp t sản đoạ, hiện thực t tởng tự do , những giá trị này đã bị phong kiến che lấp - Nội dung phong trào: + Phê phán XHPK và giáo hội - Thể hiện t tởng của mình , muốn lên + Đề cao giá trị con ngời tiếng chống lại thế lực phong kiến và giáo + Đòi tự do cá nhân hội => Phong trào văn hoá phục... 4tiết I Mục tiêu: 1, Kiến thức : - Bối cảnh lịch sử và quá trình phát xít hóa chính quyền ở Đức, I-ta-li-a , Nhật Bản - Quan hệ quốc tế và sự bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) 2, Kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng phân tích các t liệu , đồ dùng trực quan để hiểu ý nghĩa của các sự kiện lịch sử cơ bản - Nâng cao khả năng so sánh các sự kiện lịch sử , liên hệ thực tế 3, Thái độ : - Xác định... 4tiết I Mục tiêu: 1, Kiến thức : - Bối cảnh lịch sử và quá trình phát xít hóa chính quyền ở Đức, I-ta-li-a , Nhật Bản - Quan hệ quốc tế và sự bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) 2, Kỹ năng : - Rèn luyện kỹ năng phân tích các t liệu , đồ dùng trực quan để hiểu ý nghĩa của các sự kiện lịch sử cơ bản - Nâng cao khả năng so sánh các sự kiện lịch sử , liên hệ thực tế 3, Thái độ : - Xác định... Những điều kiện lịch sử nào dẫn tới sụ ra đời của nền văn minh công nghiệp ? Điều kiện nào là quan trọng nhất Tiết 11, 12 Ngày 2 / 2/ 2010 Chủ đề 3: Nền văn minh công nghiệp thế kỷ XVIII XIX I Mục tiêu: 1, Kiến thức : - Có hiểu biết cơ bản về những điều kiện lịch sử dẫn tới sự hình thành và phát triển nền văn minh công nghiệp thế kỷ XVIII XIX - Hiểu rõ và trình bày đợc những thành tựu cơ bản của... thành tựu văn học, nghệ thuật: - Văn học: *Đánh giá của em về những thành tựu của +Trào lu lãng mạn: Vích-to Huy-gô nền văn học nghệ thuật ? + Trào lu hiện thực: Tiêu biểu Ban-dắc, Xtăng- đan, Mô-pa-xăng, Lép Tôn-xtoi - GV nhận xét , chốt ý - Âm nhạc: + Cổ điển: Béc-tô-ven, Mô-da + Lãng mạn; Uây-nơ, Stranx, Đê-buy-xi - Điêu khắc: bức tợng nữ thần tự do Hoạt động 4: Cá nhân * Trình bày ý nghĩa lịch sử. .. thành tựu cơ bản của nền văn minh công nghiệp thế kỷ XVIII XIX Bớc chuyển biến lớn trên tất cả các mặt của đời sống xã hội loài ngời 2, Kỹ năng : - Biết phân tích đánh giá các sự kiện, hiện tợng của lịch sử xã hội loài ngời trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể - Nhận thức đúng về nền văn minh công nghiệp thế kỷ XVIII XIX và có kĩ năng liên hệ với điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá của nớc ta hiện nay 3,... nớc đế quốc: gian nào? ở đâu? - Tháng 1 / 1919 Hội nghị hòa bình họp tại Véc xai ( Pháp ) - 28/6/1919 Hòa ớc Véc xai đợc ký kết -> * Đó là những mâu thuẫn nào? làm nảy sinh mâu thuẫn mới + Đức mâu thuẫn các nớc đế quốc thắng trận + Anh,Pháp mâu thuẫn Nhật, Mỹ, ý - Tháng 11/ 1921 Mỹ triệu tập hội nghị tại * Hệ thống Véc xai - Oa sinh tơn hình Oa sinh tơn -> một trật tự thế giới mới của thành dẫn tới... cảnh: * Hội nghị Muy Ních triệu tập trong bối - Tháng 3/ 1938 Đức thôn tính áo cảnh lịch sử nh thế nào? - Đức đa ra yêu sách đòi cắt vùng xuy đét ra khỏi Tiệp khắc - 29/9/1938 Anh,Pháp, Đức, ý triệu tập Hội nghị Muy Ních để giải quyết tiệp khắc * Nhận xét về hiệp ớc Muy Ních? Là đỉnh cao chính sách thỏa hiệp của * Nội dung: các nớc t bản Phơng tây tránh cuộc - Tiệp khắc phải cắt vùng xuy đét cho Đức... chạy bằng sức nớc - 1785 phát minh ra máy dệt chạy bằng sức nớc 13 Nguyễn Thị Thanh Huyền + 1769 Giêm Oát phát minh ra máy hơi nớc - 1769 phát minh ra máy hơi nớc + 1825 Anh khánh thành đoạn đờng sắt đầu tiên - 1825 Anh khánh thành đoạn đờng sắt đầu tiên - Nhóm 2: Nêu những phát minh khoa học tiêu biểu trong thế kỷ XIX * Khoa học : gv chốt: Có nhiều phát minh lớn tiêu biểu: - Sác lơ Đác Uyn Thuyết . Tây Ban Nha với lực lợng phát xít Phran- cô . - 10/2/1939 Hải quân Anh hỗ trợ cho lực lợng phát xít chiếm đảo Mi-nô-ca. - 27/2/1939 Anh, Pháp cắ đứt quan hệ ngoại giao với Tây Ban Nha. . với Liên Xô-> cuộc đấu tranh căng thẳng giữa 3 lực l- ợng báo hiệu 1 cuộc chiến tranh thế giới đang đế gần. * Trình bày diễn biến chính của chiến tranh Tây Ban Nha? * Em có nhận xét gì về. t sản , tu theo hoàn cảnh mỗi nớc . Ví dụ : * CMTS Hà Lan: đấu tranh chống Tây Ban Nha để giải phóng dân tộc. * CMTS Pháp: Xoá bỏ đặc quyền của quý tộc sau đó tiến hành chiến tranh cách
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tự chọn lịch sử 11, Giáo án tự chọn lịch sử 11, Giáo án tự chọn lịch sử 11