Giáo án lịch sử lớp 12

117 777 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 20:54

Bài 1SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.1.Kiến thức: Giúp học sinh nhận thức một cách khái quát tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành, hai siêu cường Xô – Mỹ đối đầu nhau (CNXH >< CNTB) Trật tự hai cực Ianta trở thành nhân tố chủ yếu chi phối các mối quan hệ quốc tế và nền chính trị của thế giới nửa sau thế kỷ XX.2.Thái độ: Hai hệ thống xã hội đối lập nhau, chuyển sang đối đầu quyết liệt, gây căng thẳng trong QH quốc tế. Nước ta cách mạng tháng Tám thành công năm 1945, nhân dân ta tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cách mạng VN gắn liền với cách mạng thế giới, chịu tác động của cuộc “chiến tranh lạnh”.3. Kỹ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy , khái quát để đi đến nhận định , đánh giá về những sự kiện lớn của thế giớiII. THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC. Bản đồ thế giới và bản đồ châu Á trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai.Tranh ảnh tư liệu về Hội nghị Ianta và sự thành lập tổ chức LHQ… Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử-Địa-GDCD PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (1945 – 2000) Chương I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) Tuần: 1 Ngày soạn:15/08/2010 Tiết : 1 Ngày dạy: Bài 1 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949) I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1.Kiến thức: - Giúp học sinh nhận thức một cách khái quát tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, một trật tự thế giới mới được hình thành, hai siêu cường Xô – Mỹ đối đầu nhau (CNXH >< CNTB) - Trật tự hai cực Ianta trở thành nhân tố chủ yếu chi phối các mối quan hệ quốc tế và nền chính trị của thế giới nửa sau thế kỷ XX. 2.Thái độ: - Hai hệ thống xã hội đối lập nhau, chuyển sang đối đầu quyết liệt, gây căng thẳng trong QH quốc tế. - Nước ta cách mạng tháng Tám thành công năm 1945, nhân dân ta tiến hành 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, cách mạng VN gắn liền với cách mạng thế giới, chịu tác động của cuộc “chiến tranh lạnh”. 3. Kỹ năng: Rèn luyện phương pháp tư duy , khái quát để đi đến nhận định , đánh giá về những sự kiện lớn của thế giới II. THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC. -Bản đồ thế giới và bản đồ châu Á trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai. -Tranh ảnh tư liệu về Hội nghị Ianta và sự thành lập tổ chức LHQ… III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC. 1. Ổn định lớp: 2. Giới thiệu chương trình Lịch Sử 12 và một số yêu cầu đối với học sinh: 3. Bài mới: GV nhắc khái quát về giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ hai , ảnh hưởng của các cường quốc chi phối chính của cuộc chiến đến trật tự thế giới mới sau chiến tranh. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ KIẾN THỨC CƠ BẢN  - Giáo viên đặt câu hỏi:  !"# $%&'() *+& ' -Học sinh theo dõi SGK để trả lời câu hỏi. Sd bản đồ TG và Hình 1 SGK hình ảnh của ba nhân vật chính tại Hội nghị và bổ sung Hội nghị này còn gọi là hội nghị Tam cường , vì cả Liên Xô, Mỹ , Anh điều là lực lượng quan trọng , nòng cốt trong chiến tranh. Cũng vì vậy Hội nghị Ianta cũng là hội nghị thực hiện mục tiêu chiến lược riêng của mỗi nước, I. Hội nghị Ianta (2/1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc Từ ngày 4 đến 11-2-1945, Hội nghị quốc tế họp ở Ianta (Liên Xô cũ) với sự tham dự của nguyên thủ ba cường quốc là I.Xtalin (Liên Xô), Ph.Rudơven (Mĩ), U.Sớsin (Anh). *Hội nghị đã đưa ra những quyết định quan trọng: - Nhanh chóng tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và quân phiệt Nhật. - Thành lập tổ chức Liên hợp quốc để duy Lịch Sử 12- Cơ bản Trang 1 Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử-Địa-GDCD nhằm phân chia thành quả trong cuộc chiến tranh chống phát xít , tương xứng với công lao của họ , vì vậy Hội nghị diễn ra trong tình trạng gay go và quyết liệt. Giáo viên làm rõ Phân chia phạm vi ảnh hưởng và khu vực chiếm đóng…Sd Lược đồ TG ,-. /!0/1-' Trật tự TG là sự sắp xếp, phân bổ và cân bằng q.lực giữa các cường quốc nhằm duy trì sự ổn định của QHQT. Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân. GV hướng dẫn học sinh quan sát hình 2 ( Lễ ký Hiến chương Liên Hợp Quốc tại Xan Phranxixco) và giới thiệu bối cảnh của hội nghị: -Tại hội nghị Ianta 2/1945 ba nguyên thủ đứng đầu nhà nước :LX, A, M thống nhất thành lập tổ chức LHQ. -Từ ngày 25/4 – 26/6/1945 hội nghị quốc tế họp ở Xan Phranxico ,gồm đại diện hơn 50 nước, thông qua Hiến chương thành lập tổ chức LHQ. -Ngày 24/10/1945 Hiến chương có hiệu lực (hàng năm 24/10 là ngày LHQ). Tiếp đó GV hỏi : 234 +56 *78&' -Học sinh dùng hiểu biết và theo dõi SGK trả lời câu hỏi. GV nhật xét rồi chốt ý. GV hỏi nguyên tắc hoạt động, đảm bảo nhất trí giữa 5 cường quốc có tác dụng như thế nào? HS suy nghĩ và trả lời GV nhận xét và chốt ý. Hoạt động: Cả lớp . 19):$;<=;> *?@*75 8 #<5  A ;B *+& '9. "&*-C D-E*78&' HS suy nghĩ trả lời câu hỏi, học sinh khác bổ sung ý kiến , cuối cùng GV chốt ý: -F< Hội nghị của tất cả các nước hội viên, mỗi năm họp một lần. G<" Cơ quan chính trị quan trọng nhất, chịu trách nhiệm chính về hoà bình và an ninh thế giới, thông qua 5 nước lớn (Anh, Pháp, Mỹ, Liên Xô, Trung Quốc). GHIJ là cơ quan hành chính, đứng đầu là tổng thư ký do hội đồng bảo an giới thiệu. * Liên hợp quốc có hàng trăm tổ chức chuyên môn khác, trụ sở đặt tại New York (Mỹ). trì hòa bình, an ninh thế giới. - Phân chia phạm vi ảnh hưởng và khu vực chiếm đóng ở châu Âu và châu Á. => Những quyết định của hội nghị Ianta và những thỏa thuận sau đó của 3 cường quốc đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới - /!00 II. Sự thành lập Liên Hợp Quốc + Từ ngày 25/4 - 26/6/1945 Hội nghị quốc tế với sự tham gia của đại diện 50 nước họp tại Xan Phranxicô (Mĩ) để thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức LHQ. 24/10/1945 Hiến chương chính thức có hiệu lực. + Mục đích: - Nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới. + Nguyên tắc hoạt động: - Bình đẳng chủ quyền giữa các nước và quyền tự quyết của các dân tộc. - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. - Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào. - Giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình. - Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn: Liên Xô (Nga), Mĩ, Anh, Pháp và Trung Quốc. +Hiến chương còn còn quy định bộ máy của LHQ gồm có 6 cơ quan chính: Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Ban thư ký… + Vai trò: Giữ gìn hoà bình, an ninh quốc tế; thúc đẩy giải quyết tranh chấp quốc tế bằng hoà bình; phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị về kinh tế, văn hoá… giữa các nước thành viên. - 9/1977 VN là thành viên thứ 149 của LHQ Lịch Sử 12- Cơ bản Trang 2 Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử-Địa-GDCD - Các tổ chức Liên hợp quốc có ở VN: WHO (y tế) FAO (lương thực) IMF (tiền tệ) ILO (lao động) ICAO (hàng không) UNESCO (vh…) - 2006 LHQ có 192 quốc gia thành viên; 16/10/2007 Đại hội đồng LHQ đã bầu VN làm ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an nhiệm kì 2008 – 2009. Hoạt động nhóm . GV chia lớp thành 2 nhóm K(L-*MNOP# &&'9C$F@" --=' K(L- Q+R "2SI#& .>D"& ' HS đọc SGK thảo luận và trả lời câu hỏi. GV nhận xét và chốt ý. Các nhân tố dẫn tới sự hình thành hệ thống XH: - Về địa- chính trị… - Về kinh tế… HS nghe và ghi chép. 3. Sự hình thành hai hệ thống xã hội đối lập Sau chiến tranh thế giới hai đã hình thành 2 hệ thống đối lập nhau: Tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa: - Nước Đức bại trận bị các nước Đồng minh chiếm đóng. Do sự bất đồng giữa các nước Đồng minh, trên lãnh thổ nước Đức ra đời hai nhà nước: Cộng hoà liên bang Đức (9/1949), Cộng hoà dân chủ Đức (10/1949) với hai chế độ khác nhau. - Thời kỳ 1945 – 1947 các nước Đông Âu ra đời, tháng 1/1949 thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). Tháng 10 năm 1949 thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Đức…hình thành hệ thống XHCN. - Năm 1947 Mĩ đề ra kế hoạch “phục hưng châu âu” (kế hoạch Macsan) tăng cường ảnh hưởng và sự khống chế của Mĩ đối với Tây Âu. Hệ thống TBCN hình thành, gồm Mỹ và các nước Tây Âu. 4. Củng cố: -Nội dung cơ bản của hội nghị Ianta , ảnh hưởng của nó đối với thế giới. -Sự ra đời và phát triển của tổ chức LHQ. 5. Dặn dò : Hoàn thiện sơ đồ về tổ chức LHQ, và chuẩn bị bài mới. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) Lịch Sử 12- Cơ bản Trang 3 Duyệt: Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử-Địa-GDCD Tuần: 1 Ngày soạn:15/08/2010 Tiết : 2 Ngày dạy : Chương II LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) Bài 2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) GQ&G I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1.Kiến thức - Nắm những vấn đề cơ bản về công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở LX từ 1945 đến 1991, và khái quát những nét lớn về Liên Bang Nga từ năm 1991 đến nay. - Sự ra đời các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu và quá trình xây dựng CNXH ở đây từ 1950 -1991. -Mối quan hệ hợp tác giữa Liên Xô, Đông Âu và các nước Chủ nghĩa xã hội khác. 2. Thái độ: -Thấy được những thành quả trong lao động sáng tạo của nhân dân Liên Xô và các nước Đông Âu trong xây dựng CNXH. -Phê phán những sai lầm của một bộ phận lãnh đạo Đảng, chính phủ ở LX&ĐA, từ đó rút kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay. 3. Kỹ năng -Rèn luyện tư duy phân tích, đánh giá cho học sinh trong nhận thức đúng về Chủ nghĩa xã hội. -Hình thành một số khái niệm mới: Cải cách, đổi mới, đa nguyên, quan liêu, bao cấp… II. THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC. -Lược đồ châu Âu và Liên Xô sau chiến tranh thế giới thứ hai. -Phim ảnh tư liệu về công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở LX&ĐA (1945-1991) Liên Bang Nga (1991-2000) III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC. Tiết 1 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi : 1) Hãy nêu hoàn cảnh, nội dung, ý nghĩa của Hội nghị Ianta 2/1945? 2) Trình bày sự thành lập, mục đích và nguyên tắc hoạt động của tổ chức LHQ 3. Bài mới: GV khái quát tình hình Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai và nhấn mạnh trong chiến tranh chống phát xít họ bị thiệt hại nặng nề cả người và của, sau chiến tranh nhân dân Liên Xô tiến hành khôi phục đất nước, tiếp tục công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, đến những năm 70 trở thành nước có nền kinh tế thứ hai thế giới … thầy trò cùng tìm hiểu bài học. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ KIẾN THỨC CƠ BẢN Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân GV khái quát về cuộc chiến tranh thế giới thứ hai , đặc biệt là cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại của nhân dân Xô viết sau đó nêu câu hỏi: G/$$ &75NT& IT3I&'U&B LJM &' HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, GV nhật xét và chốt ý. I. Liên Xô và các nước Đông Âu 1945 – giữa những năm 70 1. Liên xô a. Liên Xô từ 1945 đến 1950. - Hậu quả của chiến tranh rất nặng nề (khoảng 27 triệu người chết, gần 2000 thành phố bị phá huỷ…). - Với tinh thần tự lực tự cường nhân dân Liên Xô đã hoàn thành kế hoạch 5 năm Lịch Sử 12- Cơ bản Trang 4 Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử-Địa-GDCD - Sau thế chiến thứ hai , LX bị chiến tranh tàn phá nặng nề( 27 tr người chết , 1710 thành phố, 70.000 làng mạc ,32000 nhà máy xí nghiệp…), vì vậy phải tiến hành khôi phục kinh tế (1946-1950). GU&B  kinh tế công,nông nghiệp được khôi phục, KH-KT pt nhanh chóng , 1949 thử thành công bom nguyên tử… Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân GV yêu cầu HS theo dõi SGK để trả lời câu hỏi: V IIT3I&W75XTN+)0; $P!>YIS !Z &' HS trả lời câu hỏi, GV nhận xét rồi chốt ý. - Công nghiệp : LX trở thành nước công nghiệp đứng thứ hai thế giới, đi đầu trong các nghành công nghiệp mới( vũ trụ , điện hạt nhân). - Nông nghiệp: Tuy còn khó khăn nhưng sản lượng hàng năm tăng 16%. - KHKT: năm1957 là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo; năm 1961 phóng tàu vũ trụ có người lái bay quanh trái đất. Sd Hình 3 SGK - Văn hoá: có ¾ dân số có trình độ trung học và đại học , xã hội ổn định. [M*Z0 L&' Sau khi học sinh trả lời câu hỏi GV chốt ý rồi cho HS chép bài. Những thành tựu đạt được đã cũng cố và tăng cường sức mạnh của nhà nước Xô Viết; nâng cao uy tín và vị thế của LX trên trường quốc tế , làm chỗ dựa cho phong trào cách mạng thế giới. Hoạt động 1: Cả lớp và cá nhân GV dùng bản đồ: Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu sau chiến tranh thế giới thứ hai (hình 4 SGK), yêu cầu HS quan sát rồi nêu câu hỏi: \*)FTR ! '[M*L' HS quan sát bản đồ ,kết hợp SGK suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi , HS khác bổ sung ý kiến. GV nhận xét và chốt ý. - Trong những năm 1944-1945 -Thời kỳ 1945-1949 - Ý nghĩa: Sự ra đời các nước nước dân chủ nhân dân ở ĐA đánh dấu sự lớn mạnh của CNXH , bước đầu trở thành hệ thống thế giới. Hoạt động 2: Cả lớp GV yêu cầu HS theo dõi SGK sau đó nêu câu hỏi: \*)FTR N+)0 khôi phục kinh tế (1946 -1950) trước thời hạn 9 tháng. - Đến năm 1950, sản lượng công nghiệp tăng 73% và sản lượng nông nghiệp đạt mức trước chiến tranh. - Năm 1949, chế tạo thành công bom nguyên tử, phá thế độc quyền vũ khí hạt nhân của Mĩ. b. Liên Xô từ 1950 đến đầu những năm 70. + Kinh tế: Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ, đi đầu trong nhiều ngành công nghiệp quan trọng và đã chiếm lĩnh các đỉnh cao trong nhiều lĩnh vực khoa học – kỹ thuật. + Khoa học – kỹ thuật: -1957 Liên Xô là nước đầu tiên phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất. -1961 phóng con tàu đưa nhà vũ trụ Gagarin bay vòng quanh trái đất, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ. + Đối ngoại: Liên Xô chủ trương duy trì hòa bình và an ninh thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc và giúp đỡ các nước XHCN. 2. Các nước Đông Âu - Do những thắng lợi to lớn của Hồng quân Liên Xô, vào giai đoạn cuối của chiến tranh thế giới thứ hai (1944 − 1945), một loạt các nhà nước dân chủ nhân dân ra đời ở nhiều nước Đông Âu. - Các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu đã hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng: Xây dựng bộ máy nhà nước mới, tiến hành cải cách ruộng đất, quốc hữu hóa các xí nghiệp của tư bản nước ngoài, ban hành các quyền tự do dân chủ… vào những năm 1945 – 1949. - Trong những năm 1950 – 1975, các nước Đông Âu đã thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm, nhằm xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội và đạt nhiều thành tựu to lớn.Từ những nước nghèo Lịch Sử 12- Cơ bản Trang 5 Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử-Địa-GDCD (X      ' /  0 * +& ' HS suy nghĩ trả lời , GV chốt ý. Xây dựng CNXH trong hoàn cảnh khó khăn , cơ sở vật chất kỹ thuật lạc hậu , các thế lực phản động trong và ngoài nước ra sức chống phá. K/0  Nhận được sự giúp đỡ của LX, và sự nỗ lực của nd , công cuộc xây dựng CNXH đã đạt được nhiều thành tựu về kinh tế ,KH-KT trở thành các quốc gia công –nông nghiệp. Hoạt động : DL- - GV chia lớp thành 2 nhóm rồi tiến hành thảo luận theo câu hỏi sau đây: +Nhóm 1: Sự ra đời, mục tiêu, vai trò của Hội đồng tương trợ kinh tế? +Nhóm 2: Sự ra đời, mục tiêu, vai trò của Hiệp ước phòng thủ Vácsava? Đại diện nhóm trả lời câu hỏi , nhóm khác bổ sung , cuối cùng GV chốt ý. + Hội đồng tương trợ kinh tế. + Hiệp ước phòng thủ Vácsava. nàn lạc hậu, các quốc gia Đông Âu đã trở thành những quốc gia công – nông nghiệp. 3. Quan hệ hợp tác giữa các nước XHCN ở châu Âu 4. Củng cố : -Những thành tựu xd CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 – nửa đầu những năm 70 . 5. Dặn dò : Học bai và đọc trước mục II, III. Lịch Sử 12- Cơ bản Trang 6 Duyệt: Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử-Địa-GDCD Tuần: 2 Ngày soạn:15/08/2010 Tiết : 3 Ngày dạy: Chương II LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) Bài 2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000) GQ&G I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. II. THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC. III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC. Tiết 2 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi : Những thành tựu xd Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô từ 1945 – nửa đầu những năm 70 ? 3. Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ KIẾN THỨC CƠ BẢN Hoạt động : Cả lớp và cá nhân GV yêu cầu HS theo dõi SGK sau đó nêu câu hỏi: Tại $$ Z]-^_*&I`XXW 75NT--CI*' HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, GV NX và chốt ý. ?ND & KQ của cuộc cải cách của M.Goocbachốp HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi, GV NX và chốt ý. K() : Tập trung vào cải cách KT (chuyển KT bao cấp sang KT thị trường); sau chuyển trọng tâm sang cải cách hệ thống c.trị và đổi mới tư tưởng. KU&B  G9=I&: Chuyển qua KT thị trường vội vã , thiếu sự điều tiết của nhà nước, gây rối loạn nền KT G9=4: Thực hiện chế độ Tổng thống, đa nguyên chính trị làm suy yếu vai trò lãnh đạo của ĐCS ,gây cục diện hỗn loạn. -> Đưa đất nc vào tình trạng kh/hoảng toàn diện. - 19/8/1991 một số vị lãnh đạo cũ tiến hành cuộc đảo chính lật đổ M.Goocbachop đến 21/8/1991 thất bại gây hậu quả nghiêm trọng: * ĐCS Xô Viết bị đình chỉ hoạt động, chính phủ bị giải tán, làn sóng chống CNXH lên cao. * 21/12/1991 có 11 nước CH tách khỏi Liên bang, II. Liên xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến 1991 1. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở Liên Xô - Từ sau cuộc khủng hoảng năng lượng 1973, nền kinh tế của Liên Xô chậm ngày càng lâm vào tình trạng trì trệ và suy thoái. -Tháng 3/1985 M. Goocbachốp lên nắm quyền và tiến hành công cuộc cải tổ, nhưng tình hình đất nước không được cải thiện, ngày càng mất ổn định, giảm sút về kinh tế, rối ren về chính trị và xã hội. - Ban lãnh đạo Liên Xô đã phạm phải nhiều sai lầm, thiếu sót…, cuối cùng, ngày 25/12/1991 M. Goocbachốp từ chức, Liên bang Xô Viết sụp đổ. 2. Sự khủng hoảng của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu. - Từ sau cuộc kh/hoảng NL 1973, nền KT ở các nước Đ.Âu lâm vào tình trạng trì trệ và suy thoái. Khủng hoảng bao trùm các Lịch Sử 12- Cơ bản Trang 7 Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử-Địa-GDCD Thành lập CĐCQGĐL (SNG)- Sd Hình 5 tr.15 * 25/12/1991 M.Goocbachop từ chức LB Xô Viết sụp đổ. Hoạt động : Cả lớp và cá nhân GV nêu câu hỏi: Sự khủng hoảng CNXH ở các nước Đông Âu như thế nào? Thất bại trong cuộc cải cách ở Liên Xô tác động như thế nào đến các nước Đông Âu? HS suy nghĩ để trả lời , Sd H6 GV NX và kết luận. Hoạt động : Cả lớp Về nguyên nhân sụp đổ của CNXH ở LX và các nước ĐA , GV yêu cầu học sinh đọc SGK , kết hợp với gợi ý của GV để nắm được những nguyên nhân chủ yếu. GV nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan. Hoạt động : Cả lớp và cá nhân GV dùng lược đồ và khái quát tình hình LB Nga sau khi LX tan dã (diện tích gấp 1,6 châu Âu, 1,8 Hoa Kỳ…), sau đó nêu câu hỏi: Em hãy nêu những nét chính về tình hình Liên Bang Nga từ 1991 đến nay? HS trả lời ,GV nhận xét và chốt ý. HS nghe và ghi chép. nước, ban lãnh đạo các nước này lần lượt bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS, chấp nhận chế độ đa nguyên, tiến hành tổng tuyển cử tự do, chấm dứt chế độ XHCN. - Sau khi « Bức từng Beclin » sụp đổ, 3/10/1990 nước Đức đã thống nhất với tên gọi chung CHLB Đức. Từ cuối năm 1989, các nước XHCN ở Đông Âu tan rã. 3. Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nước Đông Âu - Đường lối lãnh đạo mang tính chủ quan, duy ý chí, cơ chế tập trung quan liêu bao cấp kéo dài, sự thiếu dân chủ và công bằng. - Không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến. - Sai lầm trong quá trình cải tổ. - Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước. III. Liên Bang Nga 1991 – 2000 - Từ sau 1991 Liên bang Nga là quốc gia kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô trong quan hệ quốc tế. Trong thập niên 90, dưới chính quyền Tổng thống Enxin, tình hình Liên bang Nga khó khăn và khủng hoảng, kinh tế tăng trưởng âm, tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào ly khai ở Trécxnia.… - Về đối ngoại, một mặt ngã về phương Tây nhưng không đạt kết quả như mong muốn, về sau Nga khôi phục và phát triển các mối quan hệ với châu Á (Trung Quốc, Ấn Độ, các nước ASEAN…) - Từ năm 2000, chính quyền của Tổng thống V. Putin, đưa nước Nga thoát dần khỏi khó khăn khủng hoảng, có nhiều chuyển biến khả quan, kinh tế hồi phục và phát triển, chính trị dần ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao để trở lại vị thế cường quốc Á – Âu. 4. Củng cố : -Sự khủng hoảng CNXH ở CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu từ sau những năm 70 và nguyên nhân sụp đổ . 5. Dặn dò : Trả lời câu hỏi trong SGK và đọc trước bài mới. CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á Lịch Sử 12- Cơ bản Trang 8 Duyệt: Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử-Địa-GDCD Chương III CÁC NƯỚC Á ,PHI VÀ MỸ LA-TINH (1945 – 2000). Tuần: 2 Ngày soạn:16/08/2010 Tiết : 4 Ngày dạy: Bài 3 CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á I. MỤC TIÊU BÀI HỌC. 1.Kiến thức: - Giúp học sinh thấy được những biến đổi lớn lao ở khu vực Đông Bắc Á (TQ,TT…) sau CTTG II. - Các giai đoạn phát triển của cách mạng Trung Quốc từ 1946-2000. 2. Thái độ ,tình cảm ,tư tưởng: - Sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á từ sau năm 1945, hướng nhận thức đến quy luật phát triển tất yếu của lịch sử. - Chủ nghĩa xã hội ra đời và phát triển còn gặp nhiều khó khăn và thử thách. 3. Kỹ năng: - Rèn luyện kỹ năng tổng hợp và hệ thống hoá các sự kiện lịch sử. - Khai thác tranh ảnh lịch sử nhằm hiểu được nội dung các sự kiện lịch sử. II. THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC. - Lược đồ khu vực Đông Bắc Á sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Phim, ảnh tư liệu về TQ và TT III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC. 1.Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ. Câu hỏi: 1) Nguyên nhân sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ? 3. Bài mới: GV hệ thống lại kiến thức cũ về các nước châu Á , đặc biệt là Triều Tiên &TQ trước khi vào bài mới. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ KIẾN THỨC CƠ BẢN Hoạt động : Cả lớp và cá nhân -GV sử dụng bản đồ thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai , yêu cầu học sinh xác định vị trí địa lý của cá nước ở khu vực Đông Bắc Á. Yêu cầu chỉ rõ: Đông Bắc Á có diện tích khoảng 10,2 trkm 2 , 2 , dân số 1,47 tỷ năm 2000 , có nhiều nguồn tài nguyên… vì vậy khu vực này trở thành điểm đến của chủ nghĩa thực dân… sau đó GV nêu câu hỏi: Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, các nước trong khu vực Đông Bắc Á có những chuyển I. Nét chung về khu vực Đông Bắc Á. + Là khu vực rộng lớn và đông dân nhất TG, trước 1945, đều bị thực dân nô dịch (trừ NB). +Sau 1945 Đông Bắc Á có nhiều biến chuyển quan trọng: - Cách mạng Trung Quốc thắng lợi, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa ra đời (1/10/1949). - Cuối thập niên 90 (1997&1999), Hồng Công và Ma Cao đã trở về chủ quyền với TQ. - Sau năm 1945, bán đảo Triều Tiên đã bị chia Lịch Sử 12- Cơ bản Trang 9 Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử-Địa-GDCD biến như thế nào? -HS theo dõi SGK để trả lời câu hỏi , GV nhận xét rồi chốt ý. Yêu cầu khái quát được các ý chính sau đây: - Đây là khu vực rộng lớn …. - Sau chiến tranh khu vực có nhiều biến đổi: + Cách mạng TQ thành công (1/10/1949), đến 1997 TQ thu hồi Hồng Kông sau đó là Ma Cao. +Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt: Hàn Quốc 5/1948 và CHDCNDTT 9/1948. +Sau chiến tranh các nước tiến hành xây dựng và phát triển kinh tế, đạt nhiều thành tựu như: HQ, ĐL HK, Nhật Bản thứ 2 tg, TQ đạt tốc độ tăng trưởng cao. Sd Hình 7 SGK tr.20 Hoạt động : Cả lớp và cá nhân GV dùng bản đồ và khái quát cục diện tình hình TQ sau chiến tranh chống Nhật kết thúc ,cuộc nội chiến Quốc – Cộng kéo dài 6 năm, sau đó y.cầu HS xem hình trong SGK rồi nêu câu hỏi: Sự thành lập và y nghĩa của sự ra đời của nước cộng hoà nhân dân Trung Hoa? HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi , HS khác bổ sung , cuối cùng GV nhận xét và chốt ý. V0!- 1/10/1949 nhà nước CHNDTH ra đời do chủ tịch Mao Trạch Đông lãnh đạo. Sd Hình 8 SGK tr.21 [M - Đánh dấu sự hoàn thành CM DTDC ở TQ. -Tăng cường lực lượng cho CNXH. -Ah lớn đến PT CMTG, đặc biệt là kh.vực ĐNA. Hoạt động : Cả lớp và cá nhân -GV nêu câu hỏi: Nhiệm vụ của cách mạng Trung Quốc mười năm đầu xây dựng chế độ mới và những thành tựu đạt được? - HS theo dõi SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét và chốt ý. K(-3Đưa đất nước thoát khoải nghèo nàn , lạc hậu , vươn lên PT về mọi mặt. K/0  - 1950-1952; hoàn thành khôi phục kt ,cải cách ruộng đất. - 1953-1957:Thực hiên kế hoạch 5 năm , KT,VH, GD có những bước tiến lớn. - Đối ngoại: thi hành chính sách đối ngoại tích cực, góp phần thúc đẩy sự PT của PT CMTG Hoạt động : Cả lớp và cá nhân cắt thành hai miền theo vĩ tuyến 38 0 : Đại Hàn Dân quốc ở phía Nam (8/1948) và Cộng hoà DCND Triều Tiên ở phía Bắc (9/1948). Quan hệ giữa 2 nước này đối đầu căng thẳng, từ năm 2000, đã có những cải thiện bước đầu theo chiều hướng tiếp xúc và hoà hợp dân tộc. + Trong nửa sau thế kỷ XX, khu vực Đông Bắc Á đạt tăng trưởng nhanh chóng về kinh tế, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt như: Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và đặc biệt những thành tựu to lớn của Nhật Bản, Trung Quốc từ cuối những năm 70. II. Trung Quốc 1. Sự thành lập nước CHND Trung Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949- 1959). a. Sự thành lập nước CHND Trung Hoa - 1/10/1949 nước CHDCND Trung Hoa được thành lập do Mao Trạch Đông làm chủ tịch. - Đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn, không những với đất nước Trung Quốc mà còn đối phong trào giải phóng dân tộc thế giới. b. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949- 1959). +Về kinh tế: Để khắc phục tình trạng đói nghèo, lạc hậu và xây dựng phát triển đất nước, TQ đã thực hiện thắng lợi công cuộc khôi phục kinh tế (1950 -1952) và kế hoạch 5 năm đầu tiên (1953 – 1957). Bộ mặt đất nước thay đổi rõ rệt (246 công trình xây dựng, công nghiệp tăng 140%, nông nghiệp tăng 25% ) +Về đối ngoại, thi hành chính sách củng cố hoà bình và thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới. 2. Trung Quốc những năm không ổn định (1959 – 1978). - Với việc thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng” (“Đường lối chung”, “Đại nhảy vọt”, Lịch Sử 12- Cơ bản Trang 10 [...]... cứ khối liên minh qn sự hoặc chính trị - Tháng 3-1970, Mĩ dùng tay sai đảo chính lật nào; tiếp nhận viện trợ từ mọi phía, khơng có đổ Xihanuc - Ngày 17-4-1975, thủ đơ Phnơm Pênh được giải điều kiện ràng buộc - Giai đoạn kháng chiến chống Mĩ (1970-1975): phóng, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Lịch Sử 12- Cơ bản 13 Trang Trường THPT Vĩnh Bình Bắc Tổ Sử- Địa-GDCD Ngày 18/3/1970, Chính phủ Xihanúc... CHỨC DẠY- HỌC 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: - Những thành quả trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Châu Phi từ sau chiến tranh thế giới thứ hai? - Những khó khăn các nước Mỹ Latinh gặp phải sau ngày độc lập? Lịch Sử 12- Cơ bản 21 Trang Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử- Địa-GDCD 3 Bài mới: GV khái qt về nước Mỹ trong giai đoạn đầu của lịch sử thế giới hiện đại và... định lớp 2 Kiểm tra bài cũ Câu hỏi: - Sau chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Mỹ phát triển như thế nào ? Ngun nhân ? - Chính sách đối ngoại của Mỹ từ sau chiến tranh thế giới thứ hai ? 3 Bài mới: GV khái qt về vị trí địa lý và đặc điểm chính trị của các nước châu Âu Lịch Sử 12- Cơ bản 24 Trang Trường THPT Vĩnh Bình Bắc Tổ Sử- Địa-GDCD HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ Hoạt động 1 : Cả lớp và cá nhân - Giáo. .. Hoạt động 2: Cả lớp và cá nhân -GV đặt vấn đề: CM khoa học – kỹ thuật học cơ bản: tốn, lý, hố, sinh: Lịch Sử 12- Cơ bản 35 Trang Trường THPT Vĩnh Bình Bắc Tổ Sử- Địa-GDCD đã đạt được những thành tựu gì ? -HS dựa vào SGK và thực tiễn cuộc sống để trả lời - GV nhận xét và chốt ý Trong lĩnh vực khoa học cơ bản : đã đạt những thành tựu hết sức to lớn, những bước tiến nhảy vọt trong lịch sử các ngành Tốn,... là sự phát triển tiếp tục của Học thuyết Phucưđa trong điều kiện lịch sử mới Lịch Sử 12- Cơ bản 29 GV: Nguyễn Đình Thế các cuộc chiến tranh ở Triều tiên (1950 -1953), V N (1954 -1975) để làm giàu… 2 Tình hình chính trị - xã hội + Cơng cuộc cải cách dân chủ về kinh tế: Với 3 cuộc cải cách lớn: Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế, giải tán các “Daibátxư”; Cải cách rộng đất, địa chủ khơng được sở hữu q... tình hình thế giới ln căng thẳng, phức Lịch Sử 12- Cơ bản 31 Trang Trường THPT Vĩnh Bình Bắc Tổ Sử- Địa-GDCD tạp - Vì sao chiến tranh Đơng Dương chịu sự tác động của hai phe + Mỹ giúp Pháp can thiệp vào hai phe + Liên Xơ, Trung Quốc giúp Việt Nam Hoạt động 3: Cả lớp và cá nhân GV: Nguyễn Đình Thế qn sự tạm thời 2 Cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) - Sau năm 1945 bán đảo Triều Tiên bị chia cắt làm 2... mục III, IV Duyệt: Tuần: 6 Tiết :12 Ngày soạn:18/08/2010 Ngày dạy : Chương V QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000) Bài 9: QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KỲ CHIẾN TRANH LẠNH -2tiếtI MỤC TIÊU BÀI HỌC II THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC Tiết 2 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ Lịch Sử 12- Cơ bản 32 Trang Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử- Địa-GDCD Câu hỏi: Biểu hiện của... THIẾT BỊ ,TÀI LIỆU DẠY HỌC III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC Tiết 2 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ Lịch Sử 12- Cơ bản 15 Trang Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử- Địa-GDCD Câu hỏi: Trình bày vài nét KQ về cuộc đấu tranh giành độc lập ở ĐNÁ ? 3 Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRỊ KIẾN THỨC CƠ BẢN Hoạt động : Cả lớp và cá nhân 3 Sự ra đời và phát triển của tổ chức ASEAN: GV u cầu HS dựa... Bản đồ châu Á, Nhật và thế giới sau chiến tranh - Tranh ảnh minh hoạ về thành tựu phát triển của kinh tế Nhật III TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC 1 Ổn định lớp 2 Kiểm tra bài cũ Lịch Sử 12- Cơ bản 27 Trang Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử- Địa-GDCD Câu hỏi: - Các giai đoạn phát triển của các nước Tây Âu từ sau chiến tranh thế giới thứ hai? - Hồn cảnh ra đời và q trình PT của Khối thị trường... cộng đồng quốc tế 2 Thái độ: -Giáo dục tinh thần đồn kết quốc tế, ủng hộ sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của các nước châu Phi và Mỹ Latinh -Cùng chia sẻ những khó khăn mà nhân dân châu Phi và Mỹ Latinh đang gặp phải 3 Kỹ năng: - Lựa chọn những sự kiện tiêu biểu, khái qt, tổng hợp các sự kiện lịch sử tiêu biểu đánh giá rút ra những kết luận - Kỹ năng khai thác bản đồ và sử dụng vào dạy học II THIẾT . trì trệ và suy thoái. Khủng hoảng bao trùm các Lịch Sử 12- Cơ bản Trang 7 Trường THPT Vĩnh Bình Bắc GV: Nguyễn Đình Thế Tổ Sử-Địa-GDCD Thành lập CĐCQGĐL (SNG)- Sd Hình 5 tr.15 * 25 /12/ 1991 M.Goocbachop. Nga 1991 – 2000 - Từ sau 1991 Liên bang Nga là quốc gia kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô trong quan hệ quốc tế. Trong thập niên 90, dưới chính quyền Tổng thống Enxin, tình hình Liên bang Nga. nghĩa thực dân. Ngay khi Nhật đầu hàng Đồng minh nhiều nước ĐNÁ nổi dậy giành chính quyền như: Việt Nam, Lào, Inđônêsia (tháng 8 và tháng 10/1945). Lịch Sử 12- Cơ bản Trang 12 Trường THPT Vĩnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lịch sử lớp 12, Giáo án lịch sử lớp 12, Giáo án lịch sử lớp 12