giáo án lịch sử lớp 12 phần lịch sử thế giới

43 1,176 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 21:11

Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Ngày soạn: 02.8.2014 Phần Một LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Chương I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) Bài 1 Tiết: 1 – Trang 4 SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945-1949) I MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức -Trên cơ sở những quyết định của Hội nghị Ianta (1945 ) cùng những thoả thuận sau đó của 3 cường quốc ( Liên xô, Mĩ, Anh ) một trật tự thế giới mới được hình thành với đặc trưng lớn là thế giới chia làm hai phe: XHCN và TBCN, do 2 siêu cường Liên Xô và Mĩ đứng đầu mỗi phe, thường được gọi là trật tự Ianta. - Mục đích:, nguyên tắc hoạt động và vai trò quan trọng của Liên hợp quốc. 2. Về tư tưởng : Giúp học sinh nhận thức khách quan về những biến đổi to lớn của tình hình thế giới sau chiến tranh thế giới thứ hai, đồng thời biết quí trọng, giữ gìn hoà bình thế giới. 3. Về kĩ năng: - Quan sát, khai thác tranh ảnh, bản đồ. - Các kĩ năng tư duy,: So sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện. II.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: 2. Giới thiệu khái quát về Chương trình Lịch sử lớp 12 Chương trình Lịch sử 12 nối tiếp chương trình lịch sử 11 và có 2 phần: + Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại ( 1945 – 2000 ). + Phần hai: Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000 ). 3. Dẫn dắt vào bài: CTTG 2 kết thúc đã mở ra một thời kì mới của lịch sử thế giới với những biến đổi vô cùng to lớn . Một trật tự thế giới mới đượchình thành với đăc trung cơ bàn là thế giới chia làm hai phe: XHCN và TBCN .Một tổ chức quốc tế mới được thành lập và duy trì đến ngày nay, làm nhiệm vụ bảo vệ hoà bình, an ninh thế giới : Liên hợp quốc. 4. Tiến trình tổ chức dạy - học Phương Pháp Kiến thức cơ bản -H: Hội nghị Ianta được triệu tập trong bối cảnh lịch sử nào? - + Nhanh chóng đánh bại các nước phát xít. + Tổ chức lại trật tự thế giới sau chiến tranh. I. Hội nghị Ianta (2/1945 ) và những thoả thuận của 3 Cường quốc: 1. Hoàn cảnh - Đầu 1945, chiến tranh thế giới thứ hai sắp kết thúc, nhiều vấn đề bức thiết đặc ra trước các nước Đồng minh đòi hỏi phải giải quyết : 1 Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Phương Pháp Kiến thức cơ bản +Phân chia thành quả chiến thắng của các nước thắng trận. -H: Hội nghị I đã đưa ra những quyết định quan trọng nào? : + Việc nhanh chống đánh bại hoàn toàn các nước phát xít, Hội nghị đã thống nhất mục đích là tiêu diệt tận gốc CNPX Đức quân phiệt Nhật.Để kết thúc sớm chiến tranh trong thời gian 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại PX Đức, Liên Xô tham chiến chống Nhật ở châu Á. + Ba cường quốc thống nhất thành lập tổ chức Liên hợp quốc dựa trên nền tảng và nguyên tắc cơ bản là sự thống nhất giữa 5 cường quốc: Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc để giữ gìn hoà bình, an ninh thế giới sau chiến tranh. + Hội nghị đã thoả thuận việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít và phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. GV hướng dẫn quan sát hình 2 ( Lễ kí Hiến chương LHQ tại San Phranxixcô ( Mĩ ) H. Ng tắc nào là quan trọng nhất? - Từ 4 đến 11/2/1945 một Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Ianta ( Liên Xô ) với sự tham dự của những người đứng đầu 3 cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh. 2. Nội dung ( Những quyết định) - Tiêu diệt gốc CNPX Đức - Nhật. Để kết thúc sớm chiến tranh trong thời gian 2 đến 3 tháng sau khi đánh bại PX Đức, Liên Xô tham chiến chống Nhật ở châu Á. - Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hoà bình và an ninh thế giới. - Phân chia khu vực đóng quân & phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á. 3. Ý nghĩa: Những quyết định của Hội nghị Ianta đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, từng bước thiết lập sau chiến tranh, thường gọi là trật tự “2 cực Ianta”. II. Sự hình lập Liên hợp quốc 1. Sự thành lập - Theo quyết định của hội nghị Ianta - Từ ngày 25/4 đến 26/6/1945, một Hội nghị quốc tế lớn gồm đại biểu 50 nước họp tại Xan Phranxixcô ( Mĩ ) đã thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập tổ chức LHQ . - Ngày 24-10-1945, sau khi các nước thành viên phê chuẩn, LHQ chính thức ra đời. 2. Mục đích: - Duy trì hoà bình và an ninh thế giới; - Thúc đẩy , phát triển các mối quan hệ hữu nghị , hợp tác giữa các nước trên cơ sở tôn trọng quyền bình đẳng và nguyên tắc dân tộc tự quyết. 3. Nguyên tắc hoạt động.: - Chủ quyền bình đẳng giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. - Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. - Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất cứ nước nào. - Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng con đường hoà bình - Chung sống hoà bình & sự nhất trí giữa 5 nước lớn: Liên Xô (Nga), Mĩ, Anh, Pháp & Trung Quốc. 2 Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Phương Pháp Kiến thức cơ bản - Đại hội đồng, Hội đồng bảo an, Hội đồng kinh tế & XH, Hội đồng quản thác, toà án quốc tế và ba thư ký. - Các tổ chức LHQ tại VN, có nhiều đại diện tổ chức LHQ tại Việt Nam: WHO: tổ chức y tế, UNSCO: Tổ chức Văn hóa Khoa học – giáo dục ; ILO: Tổ chức lao động; FAO: Tổ chức nông lương ; UNICEF: Quĩ nhi đồng quốc tế, UNDP: Chương trình phát triển LHQ, WTO: Tổ chức thương mại TG, WB: Ngân hàng TG 4. Tổ chức của LHQ có 6 cơ quan chính: ( trong đó có 3 cơ quan quan trọng nhất) - Đại hội đồng:192 thành viên mỗi năm họp1 lần, quyết định những vấn đề quan trọng của LHQ - Hội đồng bảo an: Duy trì hòa bình và an ninh thế giới, mọi quyết định phải được 5 cường quốc thông qua - Ban thư ký là cơ quan hành chính của LHQ đứng đầu là tổng thư ký có nhiệm kỳ 5 năm - Ngoài ra, LHQ còn có nhiều tổ chức chuyên môn khác. Trụ sở tại Niu Oóc (Mỹ). 5. Quan hệ Việt Nam – LHQ - 9 /1977 VN gia nhập LHQ là thành viên 149 - 16/10/2007 được bầu là UV ko thường trực III . Sự hình thành 2 hệ thống xã hội đối lập Ko dạy 5. Củng cố: + Hội nghị Ianta và những quyết định quan trọng của Hội nghị này đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới từng bước thiết lập sau CTTG thứ hai, thường gọi là trật tự hai cực Ianta. + Sự thành lập, mục đích, nguyên tắc hoạt động, vai trò của LHQ.  3 Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Chương II: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000) Bài 2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU( 1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991- 2000) Ngày soạn: 01/8/2014 Tiết: 2 – Trang 10 I.MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức - Những thành tựu trong công cuộc xây dựng CNXHTcủa Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến giữa 1970 và ý nghĩa của nhưữngthành tự đó. - Quan hệ hợp tác toàn diện của Liên Xô và các nước Đông Âu đã làm củngcố, tăng cuờng hệ thống XHCN thế giới. 2. Về tư tưởng : - Học sinh khâm phục những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng CNXH của Liên Xô và các nước Đông Âu; 3. Về kĩ năng: - Quan sát, phân tích lược đồ, tranh ảnh và rút ra nhận xét. II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Ổn định lớp; 2. Kiểm tra bài cũ: 1. Hãy nêu hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Hội nghị Ianta? 2. Sự hình thành hệ thống XHCN và TBCN diễn ra như thế nào? 3. Dẵn dắt vào bài 4. Tiến trình tổ chức dạy – học Phương pháp Kiến thức cơ bản - H: Tại sao Liên Xô phải tiến hành khôi phục kinh tế (1945 – 1950)? - là nước bị tàn phá nặng nề cả về người và của: hơn 27 triệu người chết, 1710 thành phố và hơn 70.000 làng mạc bị thiêu huỷ, 32000 xí nghiệp bị tàn phá.Do vậy LX phải bắt tay thực hiện kế hoạch 5 năm khôi phục kin tế (1946-1950). I. Liên Xô và các nước Đông Âu từ 1945 đến nửa đầu những năm 70 1. Liên Xô: a. Công cuộc khôi phục kinh tế (1945-1950) - Nguyên nhân: + Sau CTTG thứ hai, mặc dù là nước thắng trận, song LX lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề nhất. + Do vậy LX thực hiện kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946- 1950) - Kết quả: + Hoàn thành kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế trong thời gian 4 năm 3 tháng + Công – nông nghiệp đều được phục hồi, khoa học -kỹ thuật phát triển nhanh chóng. + Năm 1949, LX chế tạo thành công bom nguyên tử 4 Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Phương pháp Kiến thức cơ bản H: Thành tựu của Liên Xô? * Tháng 4/1961, người đầu tiên – công dân LX Iuri Gagarin đã cùng con tàu Phương Đông bay vòng quanh trái đất , mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người. . - GV bổ sung: tuy công cuộc xây dựng CNXH thời kì này đã phạm những sai lầm, thiếu sót. Đó là tư tưởng chủ quan, nóng vội, đốt cháy giai đoạn, CNXH, xã hội Xô Viết vẫn ổn định. H: Bối cảnh của Đông Âu, có gì khác với bối cảnh của Liên Xô? b. Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH (1950 đến nửa đầu những năm 70): -Sau khi hoàn thành khôi phục kinh tế, LX tiếp tục thực hiện nhiều kế hoạch dài hạn nhằm xây dựng CSVCKT của CNXH. - Thành tựu: * Về kinh tế: + 1950 sản lượng công nghiệp tăng 73% so với trước chiến tranh. + 1972 sản lượng công nghiệp tăng 321 lần, thu nhập quốc dân tăng 112 lần. + Trở thành cường quốc công nghiệp thứ 2 sau Mỹ, chiếm 20% sản lượng công ngiệp TG + Đi đầu công ngiệp vũ trụ, điện nguyên tử, dẫn đầu than, sắt, dầu mỏ, thép, xi măng + Nông ngiệp tăng 16% năm, riêng 1970 sản lượng ngũ cốc đạt 186 triệu tấn. + Đời sống nhân dân được nâng cao. * Văn hóa, khoa học kỹ thuật: + Đứng đầu thế giới về trình độ học vấn + 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất + 1961 phóng thành công tàu vũ trụ đưa Gagarin bay vòng quanh trái đất * Quân sự: Đạt thế cân bằng về sức mạnh quân sự với Mỹ, - Ý nghĩa: + Thể hiện tính ưu việt của CNXH + Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mỹ & đồng minh của Mỹ. + Là nước XHCN lớn mạnh, hùng hậu nhất, là chỗ dựa của phong trào cách mạng thế giới 2. Các nước Đông Âu: a. Sự ra đời các nhà nước dân chủ nhân dân Đông Âu: (Hướng dẫn hs đọc SGK) - Từ 1944 – 1945 chớp lấy thời co HQLX tiến quân truy quét quân đội PX Đức qua lãnh thổ Đông Âu, nhân dân các nước Đ.Âu nổi dậy giành chính quyền thành lập các nhà nước DCND. - Từ 1945 – 1949, các nước Đông Âu lần lượt hoàn thành cách mạng DCND, thiết lập chuyên chính vổ sản, thực hiện nhiều cải cách dân chủ và tiến lên xây dựng CNXH. - Ý nghĩa:Sự ra đời nhà nước DCND Đ.Âu đánh dấu CNXH đã vượt ra khỏi phạm vi một nước và trở thành hệ thống thế giới. 5 Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Phương pháp Kiến thức cơ bản H: Quan hệ chính trị, quân sự có gì nổi bật nhất? b. Công cuộc xây dựng CNXH ở các nước Đông Âu: (Hướng dẫn hs đọc SGK) * Bối cảnh lịch sử: + Khó khăn rất lớn hầu hết cấc nước đều xuất phát từ trình độ phát triển thấp, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực không ngừng chống phá. + Thuận lợi: Nhận được sự giúp đỡ của LX. - Thành tựu: đạt nhiều thành tựu to lớn về kinh tế và khoa học, kĩ thuật, đưa các nước XHCN Đ.Âu trở thành các quốc gia công – nông nghiệp. 3. Quan hệ hợp tác giữa các nước XHCN ở Châu Âu. (Hướng dẫn hs đọc SGK) a. Quan hệ kinh tế, văn hoá khoa học kĩ thuật: - 8/1/1949, Hội đồng tương trợ kinh tế SEV thành lập với sự tham gia LX và hầu hết các nước Đông Âu.Tăng cường sự hợp tác kinh tế, văn hoá khoa học kĩ thuật giữa các nước XHCN, nâng cao đời sống nhân dân. - Hạn chế: b. Quan hệ chính trị quân sự: - 14/5/1955, tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vacsava được thành lập. - Mục tiêu: Thiết lập liên minh phòng thủ quân sự và chính trị giữa các nước XHCN châu Âu. - Vai trò: Gìn giữ hoà bình ở châu Âu & TG, tạo thế cân bằng về quân sự giữa XHCN và TBCN. c. Ý nghĩa: Quan hệ hợp tác giữa các nước XHCN đã tăng cường sức mạnh của hệ thống XHCN thế giới; ngăn chặn, đẩy lùi âm mưu của CNTB. 5. Củng cố: - GV khái quát bài H: Những thành tựu xây dựng CNXH của LX và Đ.Âu (1945 đến nửa đầu những năm 70) ?  6 Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Chương II: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991-2000) Bài 2 LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU( 1945-1991) LIÊN BANG NGA (1991- 2000) Ngày soạn: 02.8.2014 Tiết: 3 – Trang 14 I. MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức - Cuộc khủng hoảng của Liên Xô và các nước Đông Âu, nguyên nhân ta rã chế độ XHCN ở cá nước này. - Tình hình Liên Bang Nga trong thập niên 90 sau khi Liên Xô ta rã. 2. Về tư tưởng : - Học sinh hiểu được nguyên nhân ta rã cử cá nước này là do đã xây dựng mô hình CNXH chưa đúng đắn, chưa khoa học và chậm sửa chửa sai lầm. Qua đó, tiếp tục củng cố cho các em niềm tin vào CNXH, vào công cuộc xây dựng đất nước. 3. Về kĩ năng: - Quan sát, phân tích lược đồ, tranh ảnh và rút ra nhận xét. II. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ 1.Hãy nêu hoàn cảnh, nội dung và ý nghĩa của Hội nghị Ianta? 3 Dẵn dắt vào bài 4.Hoạt động dạy và học Phương pháp Kiến thức cơ bản (Hướng dẫn hs đọc SGK) II- LIÊN XÔ VÀ ĐÔNG ÂU TỪ GIỮA NHỮNG NĂM 70 ĐẾN 1991 1. Liên Xô từ giữa những năm 70 đến năm 1991 (SGK) a. Tình hình kinh tế- xã hội - Từ giữa những năm 70 trở đi, Liên Xô lâm vào sự “trì trệ”, khủng hoảng. - Nguyên nhân: +Do tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 - phải cải cách. + Các nhà lãnh đạo LX chậm đề ra đường lối cải cách, làm cho nền kinh tế LX lâm vào sự trì trệ với các biểu hiện + Về lực lượng sản xuất: trình độ kĩ thuật kém, năng suất lao động thấp. + Về mặt quan hệ sản xuất: duy trì chế độ quan liêu bao cấp, nên không kích thích tính chủ động, sáng tạo của người lao động. + Về mặt xã hội: thiếu dân chủ, thiếu kỉ cương, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng kém so với p Tây. 7 Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Phương pháp Kiến thức cơ bản GoocBaChốp 1985 làm tổng bí thư b. Công cuộc cải tổ (1985-1991) Kết quả của cải tổ - Làm tan rã chế độ XHCN ở Liên Xô. - Thất bại, khủng hoảng trầm trọng - Dẫn đến mất ổn định, thực hiện chế độ đa đảng, thủ tiêu chính quyền Xô viết. - Lâm vào rối loạn, xung đột gay gắt. c. Sự tan rã của Liên bang Xô viết - Ngày 19/8/1991, một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô tiến hành cuộc đảo chính nhằm lật đổ Goócbachốp. Cuộc đảo chính thất bại (21/8/1991). - Diễn biến tan rã của Liên bang Xô viết: + ĐCS LX bị đình chỉ hoạt động (29/8/1991). + Các nước Cộng hòa tuyên bố độc lập; + Quốc hội bãi bỏ Hiệp ước liên bang năm 1922 + Ngày 25/12/1991, lá cờ đỏ búa liềm trên nóc điện Cremli đã bị hạ xuống. 2. Các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991 a. Tình hình kinh tế- xã hội - Cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 và cuộc cách mạng KHKT đã tác động trực tiếp vào các nước Đ. làm cho nhịp độ tăng trưởng ở các nước này giảm rõ rệt. - Các thế lực phản động trong nước câu kết với các nước phương Tây làm cho tình hình chính trị phức tạp, càng thúc đẩy sự khủng hoảng về kinh tế- xã hội. - Liên Xô lúc này đang ở tình trạng khủng hoảng nên không giúp đỡ được các nước Đ Â. b. Sự tan rã của chế độ XHCN ở Đông Âu - Nổ ra sớm nhất ở Ba Lan (cuối năm 1988) lan sang các nước khác, Những người cộng sản bị mất quyền lãnh đạo. Hậu quả: Đất nước tiếp tục khủng hoảng, chế độ XHCN ở Đông Âu tan rã. CHDC Đức sáp nhập vào CH Liên bang Đức (3/10/90) 3. Nguyên nhân tan rã của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu - Nguyên nhân tan rã: + Thiếu tôn trọng đầy đủ các qui luật phát triển khách quan về kinh tế- xã hội. Chủ quan, duy ý chí, thực hiện cơ chế tập trung quan liêu bao cấp thay cho cơ chế thị trường. + Không bắt kịp sự PT của khoa học- KT + Phạm sai lầm trong quá trình cải tổ. + Sự chống phá của các thế lực phản động trong và ngoài nước. - Hậu quả của sự tan rã là một tổn thất chưa từng có đối 8 Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Phương pháp Kiến thức cơ bản Sau khi LX sụp đổ 4.5.2012 V. Putin lên làm tổng thống nhiệm kỳ 3 ( 5 năm) với lịch sử phong trào cộng sản - công nhân quốc tế. Hệ thống XHCN thế giới không còn. Trật tự thế giới hai cực đã kết thúc III. LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN NĂM 2000 Liên bang Nga là quốc gia kế thừa địa vị pháp lý của Liên Xô trong quan hệ quốc tế. - Về kinh tế: từ 1990 – 1995, tăng trưởng bình quân hằng năm của GDP là số âm. Giai đoạn 1996 – 2000 bắt đầu có dấu hiệu phục hồi (năm 1990 là -3,6%, năm 2000 là 9%). - Về chính trị: + Từ năm 1992, tình hình chính trị không ổn định do sự tranh chấp giữa các đảng phái và xung đột sắc tộc, nổi bật là phong trào ly khai ở Tréc-ni-a. + Tháng 12. 1993, Hiến pháp Liên bang Nga được ban hành, quy định thể chế Tổng thống Liên bang. Đối nội, nước Nga phải đối mặt với 2 thách thức lớn là sự không ổn định do tranh chấp giữa các đảng phái và những xung đột dân tộc sắc tộc. - Về đối ngoại: Một mặt thân phương Tây, mặt khác khôi phục và phát triển các mối quan hệ với châu Á. ( Trung Quốc, Ấn Độ và ASEAN …) * Từ năm 2000, V. Putin lên làm tổng thống, tình hình nước Nga có nhiều chuyển biến khả quan: kinh tế dần hồi phục và phát triển, chính trị và xã hội ổn định, vị thế quốc tế được nâng cao. Tuy vậy, nước Nga vẫn phải đương đầu với nhiều thách thức: Nạn khủng bố, li khai, việc khôi phục và giữ vững vị thế cường quốc Á – Âu … 5. Củng cố: 1. Những thành tựu xây dựng CNXH của LX và Đ.Âu (1945 đến nửa đầu 70. 2. tình hình Liên bang Nga từ 1991 - 2000 9 Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Chương III CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 - 2000) Bài 3 CÁC NƯỚC ĐÔNG BẮC Á Ngày soạn: 02.8.2014 Tiết: 4 – Trang 19 I .MỤC TIÊU BÀI HỌC 1. Về kiến thức - Nét chung về khu vực Đông Bắc Á và những biến đổi to lớn của khu vực này sau chiến tranh thế giới thứ hai. - Những vấn đề cơ bản về Trung Quốc sau CTTG thứ hai, bao gồm: 2. Về tư tưởng : - Mở rộng hiểu biết về các nước trong khu vực. 3. Về kĩ năng: - Các kĩ năng tư duy,: So sánh, phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện. II.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ 1. Nguyên nhân ta ra của chế độ XHCN ở LX và Đâu? 2. Tình hinhg LBN trong thập niên 90 (1991 – 2000). 3. Dẫn dắt vào bài: 4.Tiên trình dạy- học bài mới: Phương pháp Kiến thức cơ bản H. Sự thành lập nước CHDC ND T.Hoa diễn ra như thế nào và có ý nghĩa gì? I. Nét chung về khu vực Đông Bắc Á ( ko dạy) II. Trung Quốc 1. Sự thành lập nước CHDCND T.Hoa và thành tựu 10 năm đầu xây dựng chế độ mới (1949 – 1959) a) Hoàn cảnh: Sau khi kháng chiến chống Nhật thắng lợi, Trung Quốc tồn tại 2 lực lượng + Lực lượng Đảng CS do Mao Trạch Đông làm chủ tịch, được Liên Xô giúp ko ngừng phát triển + Lực lượng quốc dân đảng do Tưởng Giới Thạch cầm đầu được Mỹ giúp, nhằm biến Trung Quốc thành thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Vì vậy, Mỹ giúp Tưởng phát động nội chiến. b) Diễn biến: 20-7-1946 Tưởng tấn công vào căn cứ địa quân cách mạng, do chênh lệch lực lượng, diễn biến làm 2 giai đoạn: - Giai đoạn phòng ngự tích cực ( 20-7-1946 – 6 -1947) tiêu hao sinh lực địch, xây dựng lực lượng cách mạng, 10 [...]... - Xu thế phát triển của thế giới ngày nay: 1 Trật tự thế giới hình thành theo hướng “đa cực” 2 Các quôc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế 3 Mĩ ra sức thiết lập trật tự “một cực” bá chủ thế giới nhưng khó thực hiện 4 Hoà bình thế giới được củng cố , tuy nhiên nội chiến, xung đột vẫn diễn ra ở nhiều nới * Sang thế kỉ XXI, xu thế hoà bình, hợp tác quốc tế là xu thế. .. nhu cầu lương thực, 2/3 thịt, sữa, đánh cá thứ nhì thế giới Năm 1968 kinh tế Nhật vượt Anh, Pháp, Cộng hòa LB Đức, Ý và Canađa đứng thứ 2 thế giới tư bản (sau Mỹ) - Kết luận: Từ đầu những năm 70 trở đi, Nhật Bản trở thành một trong ba trung tâm kinh tế tài chính của thế giới (cùng với Mỹ và Tây Âu), dự trữ vàng và ngoại tệ vượt Mỹ, cạnh tranh khắp thị trường thế giới *Hạn chế: Mất cân đối giữa thành... 2015 GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Chương V: QUAN HỆ QUỐC TẾ ( 1945 – 2000) Bài 9 QUAN HỆ QUỐC TẾ TRONG VÀ SAU THỜI KÌ CHIẾN TRANH LẠNH Ngày soạn: 02.8.2014 Tiết: 11 – Trang 58 I /MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Về kiến thức - Nắm vững nét chính của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai - Những cuộc chiến tranh cục bộ và hậu quả của nó đối với thế giới 2 Về tư tưởng : - Nhận thức rõ mặc dù hoà bình thế giới được... 10.8.2014 Tiết :12 – Trang 62 I /MỤC TIÊU BÀI HỌC 1 Về kiến thức - Nắm vững nét chính của quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới thứ hai - Tình hình chung và các xu thế phát triển của thế giới từ sau chiến tranh lạnh 2 Về tư tưởng : - Nhận thức rõ mặc dù hoà bình thế giới được duy trì nhưng trong tình trạng chiến tranh lạnh - Trong bối cảnh chiến tranh lạnh, nhân dân ta phải tiến hành 2 cuộc kháng chiến... khó thực hiện + Hoà bình thế giới được củng cố , tuy nhiên nội chiến, xung đột vẫn diễn ra ở nhiều nơi GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Kiến thức cơ bản + Liên Xô càng lâm vào khủng hoảng trì trệ IV Thế giới sau chiến tranh lạnh - Từ 1989 -1991 chế độ XHCN đã khủng hoảng và sụp đổ ở Liên Xô và Đông Âu, các liên minh kinh tế,quân sự của các nước XHCN giải thể + Liên Xô tan vỡ - hệ thống thế giới của CNXH không còn... gạo đứng thứ 3 thế giới + Công nghiệp:Trong thập niên 80, ÂĐ đứng hàng thứ 10 thế giới về xuất khẩu công nghiệp, đã chế tạo được 19 Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 Phương pháp GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Kiến thức cơ bản nhiều máy móc hiện đại + Khoa học – kĩ thuật: Đang cố gắng vươn lên hàng các cường quốc về công nghệ phần mềm, công nghệ hạt nhân, công nghệ vũ trụ + văn hoá – giáo dục: Thực... chiến tranh thế giới thứ hai, cục diện thế giới rơi vào tình trạng chiến tranh lạnh Chiến tranh lạnh giữa 2 siêu cường Mĩ và Liên Xô thậm chí có lúc đẩy nhân loại đứng trước bên bờ vực của cuộc chiến tránh thế giới mới Chiến tranh lạnh đã trở thành nhân tố chủ yếu chi phối Csc quan hệ quốc tế trong những thập niên cuối TK XX Để hiểu rõ quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh như thế nào chúng... thời kỳ “phi thực dân hoá” trên lập – Đánh dấu thời kỳ “phi thực dân hoá” trên phạm phạm vi thế giới là thời kỳ nào? … vi thế giới 3 Tây Âu từ 1973 đến 1991 a) Kinh tế - Nhiều nước lâm vào suy thoái, khủng hoảng, phát triển không ổn định, kéo dài đến đầu thập niên 90 27 Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 EU: liên hiệp châu âu (European Union) GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN - Luôn vấp phải sự cạnh tranh... thủ đáng gờm, thách thức Mĩ 33 Bùi Văn Mai THPT Trần Quang Khải NĐ 2014 - 2015 Phương pháp + Phạm vi ảnh hưởng của Liên Xô bị mất, phạm vi ảnh hưởng của Mĩ thu hẹp dần - Xu thế phát triển của thế giới ngày nay: + Trật tự thế giới được hình thành theo hướng “đa cực” + các quíôc gia điều chỉnh chiến lược phát triển, tập trung vào phát triển kinh tế + Mĩ ra sức thiết lập trật tự “một cực” bá chủ thế giới. .. Khải NĐ 2014 - 2015 Phương pháp GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Kiến thức cơ bản sống nhân dân được cải thiện rõ rệt GDP tăng trung bình hằng năm trên 8%, những năm 90 có mức tăng trưởng cao nhất thế giới, năm 2000 GDP đạt 1.080 tỉ USD, đời sống nhân dân được nâng cao + Khoa học kỹ thuật, văn hóa giáo dục TQ đạt nhiều thành tựu: phóng 5 tàu vũ trụ vào không gian, là quốc gia thứ 3 thế giới (sau Nga, Mỹ) có tàu đưa . hợp, đánh giá sự kiện. II.TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC 1.Ổn định lớp: 2. Giới thiệu khái quát về Chương trình Lịch sử lớp 12 Chương trình Lịch sử 12 nối tiếp chương trình lịch sử 11 và có 2 phần: +. 2014 - 2015 GIÁO ÁN LS 12 CƠ BẢN Ngày soạn: 02.8.2014 Phần Một LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000 Chương I SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI. phần: + Phần một: Lịch sử thế giới hiện đại ( 1945 – 2000 ). + Phần hai: Lịch sử Việt Nam (1919 – 2000 ). 3. Dẫn dắt vào bài: CTTG 2 kết thúc đã mở ra một thời kì mới của lịch sử thế giới với
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án lịch sử lớp 12 phần lịch sử thế giới, giáo án lịch sử lớp 12 phần lịch sử thế giới, giáo án lịch sử lớp 12 phần lịch sử thế giới

Từ khóa liên quan