Hướng dẫn giải bài tập hóa học 9 nâng cao

182 4.7K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2014, 18:27

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt. http://violet.vn/lambanmai8283 Email: lambanmai8283@gmail.com lời nói đầu Làm thế nào để học giỏi môn hoá học? Làm sao để có kỹ năng t duy đặc trng của Hoá học, kỹ năng trả lời và giải các bài tập hoá học? Làm sao có thể vận dụng các kiến thức Hoá học vào cuộc sống? Hy vọng rằng quyển sách Hớng dẫn giải bài tập hoá học 9 sẽ phần nào đáp ứng yêu cầu của các em yêu thích môn học có nhiều ứng dụng thực tiễn này. Quyển sách đợc biên soạn theo chơng trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm 6 chơng, trong đó 5 chơng đầu tơng ứng với 5 chơng của sách giáo khoa Hoá học 9. Mỗi chơng gồm các nội dung sau: A. Tóm tắt lí thuyết của chơng dới dạng sơ đồ. B. Hớng dẫn giải bài tập sách giáo khoa C. Các câu hỏi và bài tập tự luyện. Chơng 6 trình bày một số phơng pháp giải bài tập Hóa học. Quyển sách Hớng dẫn giải bài tập hoá học 9 là quyển thứ hai trong bộ sách tham khảo hoá học từ lớp 8 đến lớp 12. Các câu hỏi và bài tập trong sách đợc biên soạn đa dạng, trong đó các kỹ năng t duy đặc trng của hoá học đợc chú trọng. Phần tính toán của các bài tập không quá phức tạp. Đối với các câu hỏi và bài tập có hớng dẫn, các em nên tự mình giải trớc, nếu có vớng mắc mới xem phần hớng dẫn. Một bài tập có thể có nhiều cách giải khác nhau, tuy nhiên đáp số thì giống nhau. Mặc dù chúng tôi đã có nhiều cố gắng, nhng do trình độ và thời gian biên soạn còn hạn chế nên quyển sách không thể tránh khỏi các sai sót. Chúng tôi chân thành cảm ơn mọi ý kiến đóng góp của các bạn đọc, nhất là của các thầy, cô và các em học sinh để sách đợc hoàn chỉnh hơn trong lần tái bản sau. Các tác giả 3 http://violet.vn/lambanmai8283 Email: lambanmai8283@gmail.com Chơng 1. Các loại hợp chất vô cơ A. Tóm tắt lí thuyết 1. Phân loại các chất vô cơ CaO CO 2 HNO 3 HCl NaOH Cu(OH) 2 KHSO 4 NaCl Fe 2 O 3 SO 2 H 2 SO 4 HBr KOH Fe(OH) 3 NaHCO 3 K 2 SO 4 2. Tính chất hoá học của các loại hợp chất vô cơ B. Hớng dẫn giải Câu hỏi và bài tập sách giáo khoa Bài 1: Tính chất hoá học của oxit Khái quát về sự phân loại oxit Bài 1. Có những oxit sau: CaO, Fe 2 O 3 , SO 3 . Oxit nào có thể tác dụng đợc với: a) Nớc? b) Axit clohiđric? c) Natri hiđroxit? Viết các phơng trình phản ứng hoá học. H ớng dẫn a. Các oxit tác dụng với nớc: CaO, SO 3 CaO + H 2 O Ca(OH) 2 SO 3 + H 2 O H 2 SO 4 b. Các oxit tác dụng đợc với axit clohiđric: CaO, Fe 2 O 3 4 Các hợp chất vô cơ oxit axit bazơ muối Oxit bazơ Oxit axit Axit có oxi Axit không có oxi Bazơ tan Bazơ không tan Muối axit Muối trung hoà Oxit bazơ Bazơ Muối Oxit axit Axit http://violet.vn/lambanmai8283 Email: lambanmai8283@gmail.com CaO + 2HCl CaCl 2 + H 2 O Fe 2 O 3 + 6HCl 2FeCl 3 + 3H 2 O c. Oxit tác dụng với natri hiđroxit: SO 3 SO 3 + 2NaOH Na 2 SO 4 + H 2 O Bài 2: Có những chất sau: H 2 O, KOH, K 2 O, CO 2 . Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau? H ớng dẫn H 2 O KOH K 2 O CO 2 H 2 O x x KOH x K 2 O x x CO 2 x x x Lấy tổng các trờng hợp có thể phản ứng chia 2 ta có 4 cặp chất có thể tác dụng đợc với nhau. Bài 3: Từ những chất: Canxi oxit, lu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, lu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn một chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng sau: a)Axit sunfuric +. Kẽm sunfat + Nớc b) Natri hiđroxit + Natri sunfat +Nớc c) Nớc + Axit sunfurơ d) Nớc + Canxi hiđroxit e) Canxi oxit + Canxi cacbonat Dùng các công thức hoá học để viết tất cả những phơng trình phản ứng trên. H ớng dẫn a) H 2 SO 4 + ZnO ZnSO 4 + H 2 O b) 2NaOH + SO 3 Na 2 SO 4 + H 2 O c) H 2 O + SO 2 H 2 SO 3 d) H 2 O + CaO Ca(OH) 2 e) CaO + CO 2 CaCO 3 Bài 4: Cho những oxit sau: CO 2 , SO 2 , Na 2 O, CaO, CuO. Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng đợc với: a) Nớc, tạo thành axit. b) Nớc, tạo thành dung dịch bazơ. c) Axit, tạo thành muối và nớc d) Bazơ, tạo thành muối và nớc. Viết các phơng trình phản ứng. H ớng dẫn a. Oxit tác dụng với nớc tạo thành axit: SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 b. Oxit tác dụng với nớc tạo thành dung dịch bazơ. Na 2 O + H 2 O 2NaOH 5 http://violet.vn/lambanmai8283 Email: lambanmai8283@gmail.com c. Oxit tác dụng với axit tạo thành muối và nớc. CuO + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O d. Oxit tác dụng với bazơ tạo thành muối và nớc. CO 2 + 2NaOH Na 2 CO 3 + H 2 O e. Oxit tác dụng với cacbon đioxit tạo thành muối. CaO + CO 2 CaCO 3 Bài 5: Có hỗn hợp khí CO 2 và O 2 . Làm thế nào có thể thu đợc khí O 2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phơng trình phản ứng. H ớng dẫn Trong số các khí và hơi của hỗn hợp, có một oxit axit là CO 2 . Theo tính chất hoá học của oxit axit, chất này phản ứng với kiềm tạo thành muối và nớc. Chất khí oxi không có tính chất này. Do đó ta chọn dung dịch Ca(OH) 2 để tách riêng khí oxi ra khỏi hỗn hợp. Cách làm nh sau: Bớc 1: Cho hỗn hợp khí đi qua bình đựng dung dịch Ca(OH) 2 d, toàn bộ khí CO 2 trong hỗn hợp sẽ phản ứng và oxi đi qua vì không phản ứng. Phơng trình hoá học: CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O Bớc 2: Khí oxi có lẫn một ít hơi nớc (nớc vôi trong cha hấp thụ hết) ta dẫn qua bình đựng dung dịch axit sunfuric đặc. Hơi nớc bị axit giữ lại, ta đợc khí oxi sạch. Bài 6. Cho 1,6g đồng (II) oxit tác dụng với 100g dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%. a) Viết phơng trình phản ứng. b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có trong dung dịch sau phản ứng kết thúc. H ớng dẫn n CuO = 1,6 : 80 = 0,02(mol). n = 20% x 100 : 98 > 0,02 axit d a) Phơng trình hoá học CuO + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O 0,02mol 0,02mol 0,02mol Theo phơng trình hoá học CuO đã phản ứng hết, H 2 SO 4 d. b) Nồng độ % các chất: Số mol CuSO 4 = 0,02mol Khối lợng CuSO 4 = 0,02 x 160 = 3,2 (gam) Khối lợng H 2 SO 4 còn d = 20 (98 x 0,02) = 0,4 (gam). C% = 3,2 : (100 + 1,6) x 100% 3,35% C% = 0,4: (100 + 1,6) x 100% 0,39% Bài 2 - Một số oxit quan trọng A - Canxi oxit Bài 1. Bằng phơng pháp hoá học nào có thể nhận biết đợc từng chất trong mỗi dãy chất sau: a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và Na 2 O. b) Hai chất khí không màu là CO 2 và O 2 . 6 H 2 SO 4 CuSO 4 H 2 SO 4 Canxi oxit http://violet.vn/lambanmai8283 Email: lambanmai8283@gmail.com Viết các phơng trình phản ứng. H ớng dẫn a. Nhận biết hai chất rắn màu trắng là CaO và Na 2 O bằng phơng pháp hoá học. Cho hai chất rắn tác dụng với nớc: CaO + H 2 O Ca(OH) 2 Na 2 O + H 2 O 2NaOH Dẫn khí CO 2 từ từ đi qua từng dung dịch, nếu xuất hiện kết tủa trắng thì đó là Ca(OH) 2 , nếu không có hiện tợng gì thì đó là NaOH. CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O CO 2 + 2NaOH Na 2 CO 3 + H 2 O b. Hai chất khí không màu là CO 2 và O 2 . Sử dụng nớc vôi trong làm thuốc thử để nhận biết khí CO 2 do xuất hiện kết tủa của CaCO 3 , nếu không có hiện tợng gì thì đó là khí oxi. CO 2 + Ca(OH) 2 CaCO 3 + H 2 O Bài 2. Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phơng pháp hoá học: a) CaO, CaCO 3 ; b) CaO, CuO. Viết các phơng trình phản ứng. H ớng dẫn a. CaCO 3 và CaO có thể dùng dung dịch HCl để thử. Nếu xuất hiện bọt khí thì đó là CaCO 3 , nếu không có khí thoát ra thì đó là CaO. CaCO 3 + 2HCl CaCl 2 + H 2 O + CO 2 (khí) b. CaO, CuO có thể dùng nớc để thử. Nếu có phản ứng với nớc thì đó là CaO, CuO không phản ứng. CaO + H 2 O Ca(OH) 2 Bài 3. 200ml dung dịch HCl có nồng độ 3,5mol/l hoà tan vừa đủ 20g hỗn hợp hai oxit CuO và Fe 2 O 3 . a) Viết các phơng trình phản ứng. b) Tính khối lợng của mỗi oxit có trong hỗn hợp ban đầu. H ớng dẫn a. Các phơng trình hoá học CuO + 2HCl CuCl 2 + H 2 O 1mol 2mol Fe 2 O 3 + 6HCl 2FeCl 3 + 3H 2 O 1mol 6mol b. Khối lợng của mỗi oxit Đặt x, y lần lợt là số mol CuO và Fe 2 O 3 trong hỗn hợp. Khối lợng hỗn hợp = 80x + 160y = 20 (I) Số mol HCl = 2x + 6y = 3,5 . 0,2 = 0,7 (II) Giải hệ phơng trình ta đợc y = 0,1, x = 0,05 Khối lợng CuO = 0,05 . 80 = 4 (g). Khối lợng Fe 2 O 3 = 0,1 . 160 = 16 (g) Bài 4. Biết 2,24lít khí CO 2 (đktc) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch Ba(OH) 2 , sản phẩm là BaCO 3 và H 2 O. 7 http://violet.vn/lambanmai8283 Email: lambanmai8283@gmail.com a) Viết phơng trình phản ứng. b) Tính nồng độ mol của dung dịch Ba(OH) 2 đã dùng. c) Tính khối lợng chất kết tủa thu đợc. H ớng dẫn a) Viết phơng trình phản ứng CO 2 + Ba(OH) 2 BaCO 3 + H 2 O 1mol 1mol 1mol b) Nồng độ mol của dung dịch Ba(OH) 2 Số mol CO 2 = 2,24 : 22,4 = 0,1 = Số mol Ba(OH) 2 C M = n V = 0,1 0,2 = 0,5 M c) Khối lợng chất kết tủa: Khối lợng BaCO 3 = 0,1 . 197 = 19,7 (g) B. Lu Huỳnh Đioxit Bài 1 Viết phơng trình hoá học cho mỗi biến đổi sau: H ớng dẫn S + O 2 SO 2 (1) SO 2 + CaO CaSO 3 (2) SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 (3) H 2 SO 3 + 2NaOH Na 2 SO 3 + H 2 O (4) Na 2 SO 3 + H 2 SO 4 Na 2 SO 4 + H 2 O + SO 2 (5) SO 2 + 2NaOH Na 2 SO 3 + H 2 O (6) Bài 2 Hãy nhận biết từng chất trong mỗi nhóm chất sau bằng phơng pháp hoá học: a) Hai chất rắn màu trắng là CaO và P 2 O 5 . b) Hai chất khí không màu là SO 2 và O 2 . Viết các phơng trình hoá học. H ớng dẫn a. CaO và P 2 O 5 là một oxit bazơ và một oxit axit. Có thể cho 2 oxit tác dụng với nớc ở hai cốc riêng biệt. Dùng quỳ tím để thử, nếu có màu xanh thì chất ban đầu là CaO. Nếu quỳ chuyển sang màu đỏ thì chất ban đầu là P 2 O 5 . CaO + H 2 O Ca(OH) 2 dung dịch bazơ P 2 O 5 + 3H 2 O 2H 3 PO 4 dung dịch axit b. SO 2 và O 2 có thể dùng tàn đóm đỏ để thử và nhận ra oxi. Khí còn lại thêm nớc cất, lắc và thử dung dịch bằng quỳ tím, quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì khí ban đầu là SO 2 . SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 dung dịch axit sunfurơ 8 S SO 2 (1) CaSO 3 H 2 SO 3 Na 2 SO 3 Na 2 SO 3 (4) (5) SO 2 (2) (3) (6) http://violet.vn/lambanmai8283 Email: lambanmai8283@gmail.com Bài 3. Có những khí ẩm (khí có lẫn hơi nớc): Cacbon đioxit, hiđro, oxi, lu huỳnh đioxit. Khí nào có thể đợc làm khô bằng canxi oxit? Giải thích. H ớng dẫn Nguyên tắc làm khô các chất khí là chất làm khô chỉ giữ lại hơi nớc mà không tác dụng với chất đợc làm khô. CaO là một oxit bazơ, chỉ làm khô đợc: H 2 , O 2 . CaO không thể làm khô hai oxit axit SO 2 và CO 2 vì vi phạm nguyên tắc trên. CaO có thể tác dụng với các oxit axit. CaO + CO 2 CaCO 3 CaO + SO 2 CaSO 3 Bài 4 Có những chất khí sau: CO 2 , H 2 , O 2 , SO 2 , N 2 . Hãy cho biết chất nào có tính chất sau: a) Nặng hơn không khí. b) Nhẹ hơn không khí. c) Cháy đợc trong không khí. d) Tác dụng với nớc tạo thành dung dịch axit. e) Làm đục nớc vôi trong. g) Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ. H ớng dẫn a) Nặng hơn không khí: CO 2 , O 2 , SO 2 b) Nhẹ hơn không khí: H 2 , N 2 . c) Cháy đợc trong không khí: H 2 d) Tác dụng với nớc tạo thành dung dịch axit: CO 2 , SO 2 , e) Làm đục nớc vôi trong: CO 2 , SO 2 . g) Đổi màu giấy quỳ tím ẩm thành đỏ: CO 2 , SO 2 . Bài 5. Khí lu huỳnh đioxit đợc tạo thành từ cặp chất nào sau đây: a) K 2 SO 3 và H 2 SO 4 . b) K 2 SO 4 và HCl. c) Na 2 SO 3 và NaOH d) Na 2 SO 4 và CuCl 2 . e)Na 2 SO 3 và NaCl. H ớng dẫn Bài 6. Dẫn 112ml khí SO 2 (đktc) đi qua 700ml dung dịch Ca(OH) 2 có nồng độ 0,01mol/l. a) Viết phơng trình hoá học. b) Tính khối lợng các chất sau phản ứng. H ớng dẫn n = = 0,005(mol); n = 0,01 x 0,7 = 0,007(mol) a. Phơng trình phản ứng: SO 2 + Ca(OH) 2 CaSO 3 + H 2 O 1 mol 1mol 1mol 0,005mol 0,005mol 0,005mol 9 SO 2 0,112l 22,4 l Ca(OH) 2 http://violet.vn/lambanmai8283 Email: lambanmai8283@gmail.com Ca(OH) 2 d 0,02mol b. Khối lợng các chất sau phản ứng: m = 0,02 x 74 = 1,48(g); m = 0,005 x (40 + 32 + 48) = 0,6(gam) Bài 3. Tính chất hoá học của axit Bài 1: Từ Mg, MgO, Mg(OH) 2 và dung dịch axit sunfuric loãng, hãy viết các phơng trình phản ứng hoá học điều chế magie sunfat. H ớng dẫn Mg + H 2 SO 4 MgSO 4 + H 2 (1) MgO + H 2 SO 4 MgSO 4 + H 2 O (2) Mg(OH) 2 + H 2 SO 4 MgSO 4 + 2H 2 O (3) Bài 2: Có những chất sau: CuO, Mg, Al 2 O 3 , Fe(OH) 3 , Fe 2 O 3 . Hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra: a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy đợc trong không khí. b) Dung dịch có màu xanh lam. c) Dung dịch có màu vàng nâu. d) Dung dịch không có màu. Viết các phơng trình phản ứng. H ớng dẫn Có những chất sau: CuO, Mg, Al 2 O 3 , Fe(OH) 3 , Fe 2 O 3 hãy chọn một trong những chất đã cho tác dụng với dung dịch HCl sinh ra: a) Khí nhẹ hơn không khí và cháy đợc trong không khí, đó là hiđro. Mg + 2HCl MgCl 2 + H 2 b) Dung dịch có màu xanh lam, dung dịch muối đồng II CuO + 2HCl CuCl 2 + H 2 O c) Dung dịch có màu vàng nâu: Chọn Fe(OH) 3 hoặc Fe 2 O 3 Fe 2 O 3 + 6HCl 2FeCl 3 + 3H 2 O d) Dung dịch không màu: Dung dịch MgCl 2 hoặc AlCl 3 Al 2 O 3 + 6HCl 2AlCl 3 + 3H 2 O Bài 3. Hãy viết các phơng trình phản ứng trong mỗi trờng hợp sau: a) Magie oxit và axit nitric; d) Sắt và axit clohiđric; b) Đồng (II) oxit và axit sunfuric; e) Kẽm và axit sunfuric loàng. c) nhôm oxit và axit sunfuric; H ớng dẫn a) Magie oxit và axit nitric; MgO + 2HNO 3 Mg(NO 3 ) 2 + H 2 O b) Đồng (II) oxit và axit sunfuric;CuO + H 2 SO 4 MgSO 4 + H 2 O c) Nhôm oxit và axit sunfuric; Al 2 O 3 + 3H 2 SO 4 Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 O d) Sắt và axit clohidric; Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 e) Kẽm và axit sunfuric loãng; Zn + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2 10 Ca(OH) 2 CaSO 3 Axit HCl http://violet.vn/lambanmai8283 Email: lambanmai8283@gmail.com Bài 4. Có 10gam hỗn hợp bột hai kim loại đồng và sắt. Hãy giới thiệu phơng pháp xác định thành phần phần trăm (theo khối lợng) của mỗi kim loại trong hỗn hợp theo: a) Phơng pháp hoá học. Viết phơng trình hoá học. b) Phơng pháp vật lí. ( Biết rằng đồng không tác dụng với axit HCl và axit H 2 SO 4 loãng). H ớng dẫn a) Phơng pháp hoá học Dùng dung dich axit HCl d tác dụng với hỗn hợp, chỉ có sắt phản ứng Fe + 2HCl FeCl 2 + H 2 Lọc, rửa và cân chất rắn không tan, biết khối lợng của Cu. Còn lại là Fe. b) Phơng pháp vật lí Cho 10g hỗn hợp bột hai kim loại vào phía trong một tờ giấy A4 gập đôi. Đa nam châm đến phía ngoài của tờ giấy. Mở tờ giấy ra, sẽ tách riêng bột sắt do nam châm hút và bột đồng thì không. Cân từng chất. Bài 4 - Một số axit quan trọng Bài 1. Có những chất: CuO, BaCl 2 , Zn, ZnO. Chất nào nói trên tác dụng với dung dịch HCl và dung dịch H 2 SO 4 loãng sinh ra: a) Chất khí cháy đợc trong không khí? b) Dung dịch có màu xanh lam? c) Chất kết tủa màu trắng không tan trong nớc và axit? d) Dung dịch không màu và nớc? Viết tất cả các phơng trình phản ứng. H ớng dẫn a) Chất khí cháy đợc trong không khí ở đây là H 2 . Chỉ có Zn tác dụng với dung dịch axit HCl và dung dịch H 2 SO 4 loãng, giải phóng khí H 2. Zn + HCl ZnCl 2 + H 2 Zn + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2 b) Dung dịch có màu xanh lam là màu của muối đồng II. CuO + H 2 SO 4 CuSO 4 + H 2 O CuO + 2HCl CuCl 2 + H 2 O màu xanh lam c) Chất kết tủa màu trắng, không tan trong nớc và axit, đó là BaSO 4 . BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + H 2 O d) Dung dịch không màu và nớc là dung dịch ZnCl 2 hay ZnSO 4 ZnO + HCl ZnCl 2 + H 2 O ZnO + H 2 SO 4 ZnSO 4 + H 2 O Bài 2: Sản xuất axit sunfuric trong công nghiệp cần phải có những nguyên liệu chủ yếu nào? Hãy cho biết mục đích của mỗi công đoạn sản xuất axit sunfuric và dẫn ra những phản ứng hoá học? H ớng dẫn Xem sách giáo khoa Hoá học 9. 11 http://violet.vn/lambanmai8283 Email: lambanmai8283@gmail.com Bài 3: Bằng cách nào có thể nhận biết đợc từng chất trong mỗi cặp chất sau theo ph- ơng pháp hoá học a) Dung dịch HCl và dung dịch H 2 SO 4 ; b) Dung dịch NaCl và dung dịch Na 2 SO 4 . c) Dung dịch Na 2 SO 4 và dung dịch H 2 SO 4 . Viết các phơng trình hoá học. H ớng dẫn a) Dung dịch HCl và dung dịch H 2 SO 4. Lấy hai ống nghiệm nhỏ, mỗi ống chứa riêng biệt khoảng 1ml dung dịch cha biết. Dùng thuốc thử BaCl 2 , nếu chất nào tạo thành kết tủa trắng thì đó là H 2 SO 4. . BaCl 2 + H 2 SO 4 BaSO 4 + H 2 O b) Dung dịch NaCl và dung dịch Na 2 SO 4 . Lấy hai ống nghiệm nhỏ, mỗi ống chứa riêng biệt khoảng 1ml dung dịch cha biết. Dùng thuốc thử BaCl 2 , nếu chất nào tạo thành kết tủa trắng thì đó là Na 2 SO 4. . BaCl 2 + Na 2 SO 4 BaSO 4 + 2NaCl c) Dung dịch Na 2 SO 4 và dung dịch H 2 SO 4 . Lấy hai ống nghiệm nhỏ, mỗi ống chứa riêng biệt khoảng 1ml dung dịch cha biết. Dùng quỳ tím để thử, nếu quỳ tím chuyển sang màu đỏ thì đó là axit H 2 SO 4 . Bài 4 * : Bảng dới đây cho biết kết quả của 6 thí nghiệm xảy ra giữa Fe và dung dịch H 2 SO 4 loãng. Trong mỗi thí nghiệm ngời ta dùng 0,2 gam Fe tác dụng với thể tích bằng nhau của axit, nhng có nồng độ khác nhau. Những thí nghiệm nào chứng tỏ rằng: a) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng nhiệt độ? b) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng diện tịch tiếp xúc? c) Phản ứng xảy ra nhanh hơn khi tăng nồng độ axit? Thí nghiệm Nồng độ axit Nhiệt độ ( 0 C) Sắt ở dạng Thời gian phản ứng xong (s) 1 1M 25 Lá 190 2 2M 25 Lá 85 3 2M 35 Lá 62 4 2M 50 Bột 15 5 2M 35 Bột 45 6 3M 50 Bột 11 H ớng dẫn Khi xét ảnh hởng của một yếu tố nào đó đến tốc độ phản ứng thì thông thờng ngời ta cố định các yếu tố còn lại. Ví dụ khi xét ảnh hởng của yếu tố nhiệt độ, ngời ta cố định các yếu tố khác nh nồng độ axit, diện tích tiếp xúc. a) Thí nghiệm 2 và 4. b) Thí nghiệm 3 và 5. c) Thí nghiệm 4 và 6. 12 [...]... trình hóa học thực hiện chuyển đổi hóa học sau: CaCO3 (1) CaO (4) CaCl2 (2) Ca(OH)2 (3) CaCO3 (5) Ca(NO3)2 Hớng dẫn CaCO3 CaO + CO2 CaO + H2O Ca(OH)2 (2) Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O (3) CaO + 2HCl CaCl2 + H2O Ca(OH)2 + 2HNO3 Ca(NO3)2 + 2H2O (5) (1) (4) Bài 2 Có ba lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất rắn màu trắng: CaCO 3, CaO, Ca(OH)2 Hãy nhận biết chất đựng trong mỗi lọ bằng phơng pháp hóa học Viết... dụng với dung dịch H2SO4 tạo ra: a Muối axit b Muối trung hòa Hớng dẫn H2SO4 + NaOH NaHSO4 H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + H2O Bài 4 Một dung dịch bão hòa khí CO 2 trong nớc có pH = 5 Hãy giải thích và viết phơng trình hóa học của CO2 với nớc Hớng dẫn Vì tạo thành dung dịch axit H2CO3 CO2 + H2O H2CO3 Bài 9 - Tính chất hóa học của muối Bài 1: Hãy dẫn ra một dung dịch muối khi tác dụng với một dung dịch chất khác... 73,5(gam) Bài 5 - Bài Luyện tập Tính chất hoá học của oxit và axit Bài 1 Có những oxit sau: SO2, CuO, Na2O, CaO, CO2 hãy cho biết những oxit nào tác dụng đợc với: a) Nớc? b) Axit clohiđric? c) Natri hiđroxit? Viết các phơng trình hoá học Hớng dẫn a) Oxit tác dụng với nớc SO2 + H2O H2SO3 Na2O + H2O 2NaOH CaO + H2O Ca(OH)2 CO2 + H2O H2CO3 b) Oxit tác dụng với axit clohiđric Na2O + 2HCl 2NaCl + H2O CaO. .. Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2NaCl Email: lambanmai8283@gmail.com (3) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Bài 7 - Tính chất hoá học của bazơ Bài 1 Có phải tất cả các chất kiềm đều là bazơ không? Dẫn ra công thức hoá học của vài ba chất kiềm Có phải tất cả các bazơ đều là chất kiềm không? Dẫn ra công thức hoá học của những bazơ để minh hoạ Hớng dẫn Bazơ chia làm hai loại, bazơ tan trong nớc thành dung dịch gọi là kiềm và... lợng KMnO4 = 0,1 x 158 = 15,8 (g) Bài 11 - Phân bón hóa học Bài 1: Có những loại phân bón hóa học: KCl, NH 4NO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, Ca3(PO4)2, Ca(H2PO4)2, (NH4)2HPO4, KNO3 a Hãy cho biết tên hóa học của những phân bón nói trên b Hãy sắp xếp những phân bón này thành hai nhóm phân bón đơn và phân bón kép c Trộn những phân bón nào với nhau ta đợc phân bón kép NPK? Hớng dẫn Công thức Tên gọi Phân bón Phân... 0,25(mol) Khối lợng H2SO4 là 0,25 98 = 24,5 (gam) 24,5 x 100 Khối lợng dung dịch H2SO4 20% là = 122,5(gam) 20 122,5 Thể tích dung dịch H2SO4 20% là 1,14 = 107,5(ml) Bài 8 - Một số bazơ quan trọng Bài 1 Có 3 lọ không nhãn, mỗi lọ đựng một chất Ba(OH)2, NaCl Hãy trình bày cách nhận biết chất bằng phơng pháp hóa học Viết các phơng trình Hớng dẫn rắn sau: NaOH, đựng trong mỗi lọ hóa học (nếu có) 17 http://violet.vn/lambanmai8283... pháp hóa học Viết các phơng trình phản ứng hóa học Hớng dẫn Dùng nớc để thử 3 mẫu trong 3 ống nghiệm Chất rắn không tan trong nớc là CaCO3 Chất rắn tân trong nớc nhng ống nghiệm không nóng lên là Ca(OH)2 Chất rắn tân trong nớc, ống nghiệm nóng lên là CaO CaO + H2O Ca(OH)2 Phản ứng toả nhiệt làm nớc sôi và ống nghiệm nóng lên Bài 3 Hãy viết các phơng trình hóa học khi có dung dịch NaOH tác dụng với dung... 3O2 (6) Bài 4 Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl a Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển hóa b Viết các phơng trình hóa học cho dãy chuyển hóa Hớng dẫn CuO + H2 Cu + H2O (1) 2Cu + O2 2CuO (2) CuO + 2HCl CuCl2 + H2O (3) to CuCl2 + 2NaOH Cu(OH)2(r) + NaCl (4) Cu(OH)2 + 2HCl CuCl2 + 2H2O (5) Cu(OH)2 CuO + H2O (6) Bài 13 - Luyện tập chơng... 28 Hoàn thành dãy biến hoá hoá học sau, kèm theo điều kiện, nếu có (3) (2) Ca(OH)2 (4) CaCO3 CaCl2 (1) CaCO3 CaO (5) (7) (6) CaCl2 CaCO3 Ca(HCO3)2 Hớng dẫn t0 CaCO3 CaO + CO2 CaO + H2O Ca(OH)2 Ca(OH)2+ CO2 CaCO3 + H2O CaCO3 + 2HCl CaCl2 + H2O CaO+ 2HCl CaCl2 + 2H2O CaCl2 + Na2CO3 CaCO3 +2NaCl CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3)2 (1) (2) (3) + CO2 (4) (5) (6) (7) Bài 29 Hãy viết các phơng trình phản... lambanmai8283@gmail.com Hãy chọn câu đúng Giải thích và viết phơng trình hóa học minh họa Hớng dẫn Phơng án c O2 + 4Na 2Na2O CO2 + Na2O Na2 CO3 Bài 3 Trộn một dung dịch có hòa tan 0,2 mol CuCl 2 với một dung dịch có hòa tan 20g NaOH Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng, đợc kết tủa và nớc lọc Nung kết tủa đến khi khối lợng không đổi a Viết các phơng trình hóa học b Tính khối lợng chất rắn thu đợc sau . một số phơng pháp giải bài tập Hóa học. Quyển sách Hớng dẫn giải bài tập hoá học 9 là quyển thứ hai trong bộ sách tham khảo hoá học từ lớp 8 đến lớp 12. Các câu hỏi và bài tập trong sách đợc. hoá học đợc chú trọng. Phần tính toán của các bài tập không quá phức tạp. Đối với các câu hỏi và bài tập có hớng dẫn, các em nên tự mình giải trớc, nếu có vớng mắc mới xem phần hớng dẫn. Một bài tập. Thang pH Bài 1: Viết các phơng trình hóa học thực hiện chuyển đổi hóa học sau: H ớng dẫn CaCO 3 CaO + CO 2 (1) CaO + H 2 O Ca(OH) 2 (2) Ca(OH) 2 + CO 2 CaCO 3 + H 2 O (3) CaO + 2HCl

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan