Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học THCS

16 1.6K 2
Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. Dũng 6 Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học THCS - Phát hiện vấn đề: Khử 2 oxit, H 2 lấy oxi của 2 oxit để tạo ra H 2 O , nH 2 O = nO của oxit - Giải quyết vấn. và giải rất nhiều các bài tập thông thường để tìm những tình huống độc đáo hướng dẫn cho học sinh Nguyễn Anh Dũng 11 Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học. (Phát hiện vấn Nguyễn Anh Dũng 2 Hướng dẫn học sinh phát hiện và giải quyết vấn đề khi giải bài tập hoá học THCS đề) để từ đó tìm ra cách giải nhanh (giải quyết vấn đề) một cách thông minh nhất.

Ngày đăng: 28/03/2015, 10:35

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan