phương pháp để học sinh có kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập hóa học có hiệu quả

16 1.5K 3
phương pháp để học sinh có kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập hóa học có hiệu quả

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC NGỌC LẶC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PHÚC THỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Tên SKKN Phương pháp để học sinh THCS Phúc Thịnh có kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập Hoá học có hiệu quả Họ và tên tác giả: Trần Văn Hải Chức vụ: Giáo viên Đơn vị công tác: Trường THCS Phúc Thịnh SKKN thuộc môn: Hoá học Tháng 4 năm 2011 1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ: I. Lời mở đầu . Đòi hỏi học sinh vận dụng lý thuyết được học vào giải quyết các bài tập lý thuyết, thực tiễn và thực hành thí nghiệm. Hiện nay việc giải các dạng bài tập hoá học của học sinh ở trường THCS gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là các dạng bài tập tính toán. Đa số học sinh không tự giải quyết được các bài tập này, một số học sinh chỉ biết làm bài tập một cách máy móc mà không hiểu được bản chất. Chính vì lý do trên tôi chọn đề tài “ Phương pháp để học sinh THCS Phúc Thịnh có kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập Hóa học có hiệu quả “ làm SKKN của mình để góp phần nhỏ nhằm khắc phục tình trạng trên của học sinh trong nhà trường. II. Thực trạng của vấn đề nghiên cứu . 1.Thực trạng . Trong những năm học vừa qua, tôi được nhà trường phân công giảng dạy bộ môn hoá học ở hai khối lớp 8 và 9. Qua thời gian giảng dạy tôi nhận thấy đa số học sinh không tự giải quyết được các bài tập tính toán trong SGK, mặc dù trong giảng dạy tôi đã chú ý đến việc hướng dẫn cụ thể, chi tiết cho từng phần kiến thức có liên quan đến các dạng bài tập. Thậm chí, có những bài tập đã hướng dẫn chi tiết, nhưng khi gặp lại học sinh vẫn còn bỡ ngỡ, không làm được. Thời gian công tác tại trường của tôi đến nay đã được 10 năm, trong thời gian đó tôi đã đi sâu tìm hiểu nguyên nhân để tìm biện pháp khắc phục. Tôi nhận thấy có một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên: - Trường THCS Phúc Thịnh trên địa phận xã Phúc Thịnh là một xã vùng kinh tế khó khăn, mức độ nhận thức của phụ huynh học sinh còn nhiều hạn chế, không có điều kiện quan tâm đến việc học tập của con em mình. - Đa số bộ phận học sinh con em nông dân , thời gian dành cho học tập không nhiều, thời gian chủ yếu dành cho phụ giúp gia đình , còn nhiều học sinh ham chơi. - Việc học tập của học sinh chủ yếu ở giờ học chính khoá, nên thời gian ôn tập, củng cố cũng như hướng dẫn các dạng bài tập cho học sinh không có. 2 - Phong trào học tập ở địa phương cũng nhiều hạn chế . 2 . Kết quả của thực trạng . Vì các nguyên nhân trên, dẫn đến chất lượng học tập của học sinh nói chung và môn hoá học nói riêng còn rất thấp. Không tự giải được các bài tập tính toán trong SGK. Không biết bài tập đó thuộc dạng nào, cách giải ra sao. Cụ thể kết quả học tập của học sinh khối 8 , 9 trong năm học 2009 -2010 như sau: Số lần kiểm tra Số bài Giỏi Khá T. Bình Yếu, kém SL % SL % SL % SL % Lần 1 (Đầu năm) 141 2 1,4 24 17 50 35,5 65 46,1 Lần 2 (Cuối HK I) 140 3 2,1 33 23.6 52 37,15 52 37,15 Lần 3 (Cuối năm) 138 6 4,3 36 26,1 55 39,9 41 29,7 Qua kết quả trên chúng ta thấy được tỷ lệ học sinh khá giỏi còn ít, số học sinh yếu và kém còn rất nhiều. Từ thực trạng học sinh như vậy, tôi đã dành thời gian để thử nghiệm phương pháp riêng của mình, và bước đầu đã cho kết quả khả quan. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. I . Các giải pháp thực hiện. Để thực hiện, tôi đã áp dụng một số giải pháp sau: 1. Đối với giáo viên. - Nghiên cứu, phân loại các dạng bài tập sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh và từng phần kiến thức cụ thể. - Thực hiện giảng dạy theo phương pháp mới, sử dụng tối đa đồ dùng học tập để học sinh nắm vững lý thuyết. Trong quá trình giảng dạy quan tâm đến từng đối tượng học sinh, động viên khuyến khích các em học tập. 2. Đối với học sinh. 3 - Học và làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên. II. Các biện pháp để tổ chức thực hiện . Một số dạng bài tập thường gặp và phương pháp giải: Dạng 1: Bài tập xác định công thức phân tử hợp chất vô cơ: Phương pháp: 1.Lập CTHH của hợp chất khi biết % nguyên tố và khối lượng mol chất (PTK): - Đưa công thức về dạng chung AxBy hoặc AxByCz (x, y, z nguyên dương) - Tìm M A , M B , M C … -Có tỷ lệ: 100%%% chatC BA M C M B M A M ===  x, y, z  CTHH của hợp chất cần tìm. 2/ Lập CTHH dựa vào khối lượng mol chất (PTK) và tỉ lệ về khối lượng nguyên tố. Vận dụng : VD1 :Xác định CTPT của hợp chất A biết thành phần % về khối lượng các nguyên tố là: %Ca = 40%; % C = 12%; %O = 48% và M A = 100 g. Giải: Đặt CTPT là Ca x C y O z . Ta có tỷ lệ sau: 100%%% A OCCa M O M C M Ca M === Thay số vào ta có %100 100 %48 16 %12 12 %40 40 === z y x  x = 1; y = 1; z = 3 Vậy CTPT là: CaCO 3 . VD2 :Xác định CTPT của hợp chất biết hợp chất này gồm 2 nguyên tố C và H, tỷ lệ khối lượng của các nguyên tố là 3: 1 và phân tử khối là 16. 4 - Đưa công thức về dạng chung A x B y C z tỷ lệ khối lượng nguyên tố: a, b, c (x, y, z nguyên dương). - Tìm M A , M B , M C , M chất . - Đặt đẳng thức: cba M c M b M a M chatC BA ++ === - Tìm x, y, z …  CTHH hợp chất. 3/ Lập CTHH dựa vào thành phần % khối lượng nguyên tố. - Đưa công thức về dạng chung A x B y C z (x, y , z nguyên dương) - Tìm M A ; M B ; M C . - Đặt tỉ lệ: M A : M B : M C = %A : %B : %C - Tìm x, y, z  công thức đơn giản của hợp chất. 4/ Lập CTHH dựa vào PTHH. Giải: Đặt công thức là C x H y . Ta có tỷ lệ sau: 1313 + == chat H C M M M Thay số vào ta có: 4 16 13 12 == yx  x = 1; y = 4. Vậy CTPT là CH 4 . VD3:Xác định CTPT của hợp chất biết thành phần % các nguyên tố lần lượt là: % H= 2,04%; % S = 32,65%; % O =65,31%. Giải: Đặt CTPT là: H x S y O z . Ta có tỷ lệ sau: M H : M S : M O = %H : %S : %O Hay: 16 % : 32 % : 1 % :: OSH zyx = Thay số vào ta có: x: y: z = 16 %31,65 32 %65,32 1 %04,2 == Rút ra được x= 2; y = 1; z = 4  CTPT dạng đơn giản nhất là: H 2 SO 4 . VD4: Cho 16 gam một oxit của 5 - Đọc kỹ đề, xác định số mol của chất tham gia và sản phẩm. - Viết PTHH - Dựa vào lượng của các chất đã cho tính theo PTHH. Tìm M nguyên tố. Sắt tác dụng hoàn toàn với khí H 2 ở điều kiện nhiệt độ cao thấy dùng hết 6,72 lit khí H 2 ( ở đktc). Tìm CTPT của oxit sắt. Giải: Theo đề: n H2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol. Đặt CTPT của oxit sắt là: Fe x O y . Ta có phương trình hoá học sau: Fe x O y + y H 2 → 0 t xFe + y H 2 O. Theo PTHH : n FexOy = 1/y . n H2 = 0,3/y mol. Theo đề: n FexOy = yx 1656 16 +  yx 1656 16 + = y 3,0 Từ đó => 16y= 16,8x+ 4,8y => 11,2 y = 16, 8 x. hay 3 2 8,16 2,11 == y x Vậy CTPT của oxit sắt là : Fe 2 O 3 . Dạng 2: Bài tập tính theo PTHH . Phương pháp: 1.Dựa vào lượng chất tham gia phản Vận dụng : VD1:Cho 2,24 lit khí Hiđro (đktc) cháy 6 ứng. + Viết PTHH. + Tính số mol của chất đã cho trong đề bài. + Dựa vào PTHH để tìm số mol chất cần tìm theo tỷ lệ trong PTHH. + Tính lượng chất m hoặc V theo đề bài yêu cầu. 2. Dựa vào lượng chất tạo thành sau phản ứng: + Viết PTHH. + Tính số mol của chất đã cho trong đề bài. + Dựa vào PTHH để tìm số mol chất cần tìm theo tỷ lệ trong PTHH. + Tính lượng chất m hoặc V theo đề trong khí Oxi. a. Viết PTHH b. Tính thể tích khí oxi đã dùng. c. Tính khối lượng sản phẩm tạo thành. Giải: a. PTHH: 2H 2 + O 2 → 0 t 2H 2 O b. Theo đề có: n H2 = 1,0 4,22 24,2 = mol. Theo PTHH: n O2 = 2 1 n H2 = 0,05 mol. -> V O2 = 0,05 . 22,4 = 1,12 lit. d. Theo PTHH: n H2O = n H2 = 0,1 mol  m H2O = 0,1 . 18 = 1,8 gam. VD2: Đốt cháy một lượng Cacbon trong không khí thu được 4,48 lit khí Cacbonic. Tính khối lượng Cacbon đã dùng. Giải: PTHH: C + O 2 → 0 t CO 2 . Theo đề: n CO2 = 2,0 4,22 48,4 = mol. Theo PTHH: n C = n CO2 = 0,2 mol. Vậy khối lượng Cacbon cần dùng là: 7 bài yêu cầu. m C = 0,2 . 12 = 2,4 gam. Dạng 3: Bài toán có chất dư. Phương pháp: -Tìm số mol các chất đã cho theo đề bài. -Viết phương trình hoá học. -Tìm tỷ lệ: số mol các chất theo đề cho / hệ số các chất trong PTHH rồi so sánh. Nếu chất nào cho tỷ lệ lớn hơn thì chất đó dư. - Khi đó muốn tính lượng các chất khác thì chúng ta tính theo số mol của chất phản ứng hết. Vận dụng : Ví dụ :Nhôm oxit tác dụng với axit sunfuric theo phương tình phản ứng như sau: Al 2 O 3 +3H 2 SO 4 → Al 2 (SO 4 ) 3 +3 H 2 O Tính khối lượng muối nhôm sunfat được tạo thành nếu đã sử dụng 49 gam axit sunfuric nguyên chất tác dụng với 60 gam nhôm oxit. Sau phản ứng chất nào còn dư? Khối lượng chất dư bằng bao nhiêu? (Bài5/T132-SGK8). Giải: Theo đề: = 59,0 102 60 = mol. n 42 SOH = 5,0 98 49 = mol. Ta có: 1 59,0 1 32 = OAl n > 3 5,0 3 42 = SOH n vậy Al 2 O 3 dư sau phản ứng. Theo PTHH :n 32 OAl =n 342 )(SOAl = 3 1 n 42 SOH = 3 5,0 mol. Vậy: - Khối lượng muối nhôm sunfat tạo 8 thành là: m 342 )(SOAl = 3 5,0 . 342 = 57 gam. - Khối lượng nhôm oxit dư là: m 32 OAl =(n 32 OAl trước phản ứng - n 32 OAl phản ứng ) . M 32 OAl m 32 OAl = (0,59 – 0,5/3). 102 = 43 gam. Dạng 4: Bài tập pha trộn dung dịch: Phương pháp: 1.Pha trộn dung dịch không xảy ra phản ứng. * Trường hợp 1: (Cùng chất tan.) - Xác định m hoặc n trong mỗi dd đem trộn. - Ghi nhớ các công thức tính sau: m dd sau = m dd1 +m dd2 + … ( ∑ m dd đem trộn ) V dd sau = V dd1 +V dd2 + … ( ∑ V dd đem trộn ) m ct sau = m ct1 +m ct2 + … ( ∑ m ct đem trộn ) n ct sau = n ct1 +n ct2 + … ( ∑ n ct đem trộn ) -Sau đó ADCT tính C% hoặc C M để tính nồng độ dung dịch thu được. Vận dụng : VD1: Trộn 150ml dung dịch NaCl 2M với 350 ml dung dịch NaCl 1M, tính nồng độ của dung dịch thu được. Giải: Theo đề ta có: n dd1 = 0,15 x 2 = 0,3 mol. n dd2 = 0,35 x 1 = 0,35 mol. Khi trộn hai dung dịch với nhau thì: n dd sau = n dd1 +n dd2 = 0,3 + 0,35 = 0, 65 mol. V dd sau = V dd1 + V dd2 = 0,15+ 0,35 = 0,5 lit. 9 *Trường hợp 2 :(Khác chất tan) - Tìm n hoặc m của mỗi chất tan trong mỗi dung dịch trước khi trộn. - Tìm V dd sau = V dd1 +V dd2 + … ( ∑ V dd đem trộn ) Hoặc m dd sau = m dd1 +m dd2 + … ( ∑ m dd đem trộn ) - Lưu ý là khi trong một dung dịch đồng thời chứa nhiều chất tan thì mỗi chất tan có một nộng độ riêng ( do lượng chất tan khác nhau). - Sau đó ADCT tính nồng độ để được kết quả. 2.Pha trộn dung dịch có xảy ra phản ứng hoá học. Các bước tiến hành cũng giống như dạng bài tập tính theo phương trình hoá học. Chỉ khác ở chỗ số mol các chất cho được tính từ nồng độ của dung dịch và tìm nồng độ của các chất trong sản phẩm.  C M dd sau = M V n dds dds 3,1 5,0 65,0 == VD2: Trộn lẫn 200 ml dung dịch NaCl 1M với 300 ml dung dịch HCl 2M. Tính nồng độ của mỗi chất trong dung dịch sau khi trộn. Giải: Ta có: n NaCl = 0,2 . 1 = 0,2 mol. n HCl = 0,3 . 2 = 0,6 mol. Khi trộn hai dung dịch trên thì: V dd = 0,2+ 0,3 = 0,5 lit. Vậy: C MNaCl = M4,0 5,0 2,0 = vàC MHCl = M2,1 5,0 6,0 = VD3:Cho 150 ml dung dịch NaOH tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. a.Tính nồng độ của dung dịch NaOH đem phản ứng. b.Tính nồng độ của các chất trong sản phẩm. 10 [...]... 0,1.174 = 17,4 g Từ đó học sinh đối chiếu với bài làm của mình lúc đầu khi các em chưa hình thành cách giải để rút ra sai sót C KẾT LUẬN 1 Kết quả nghiên cứu: Sau học kỳ I và nửa đầu học kì II năm học 2010 - 2011 thử nghiệm áp dụng cách giảng dạy cũng như hướng dẫn học sinh thực hiện giải toán bằng phương pháp phân loại các dạng bài tập, tôi thu được kết quả khả quan: Số học sinh khá giỏi và trung... Qua kết quả trên, tôi nhận thấy mặc dù việc giải toán hoá học là một công việc khó khăn đối với nhiều học sinh, nhưng nếu như giáo viên biết phân loại các dạng toán, dạy cho các em các phương pháp cụ thể của từng dạng thì kết quả thu được sẽ rất khả quan Để có được kết quả cao trong việc dạy và học, theo tôi các địa phương cần có sự quan tâm hơn nữa về cơ sở vật chất, tạo điều kiện thời gian học tập ở... muối của oxit axit với bazơ kiềm có hóa trị i,II Phương pháp Vận dụng : Dạng bài tập P 2O5 tác dụng với Ví dụ 1: Cho học sinh áp dụng làm các dd NaOH hoặc KOH thực chất là a xít bài tập mà các em thường mắc sai lầm để H3PO4 (do P2O5 + H2O trong dd từ đó các em đối chứng và rút ra sai lầm ở NaOH ) tác dụng với NaOH có thể xảy đâu : ra các phản ứng sau : Cho 14,2 gP2O5 tác dụng với 150 g dd H3PO4 + NaOH... NaCl = 0,2 = 0,5M Dạng 5: Bài tập xác định thành phần của hỗn hợp Phương pháp: Vận dụng : Các bước giải bài toán cũng VD1 : 200 ml dung dịch HCl có nồng độ giống như các bài toán giải theo PTHH 3,5M hoà tan vừa hết 20 gam hỗn hợp hai Tuy nhiên, ở trường hợp này chúng ta oxit CuO và Fe2O3 cần đặt ẩn số để lập phương trình hoặc a Viết PTHH hệ phương trình tuỳ vào dữ kiện của bài b Tính khối lượng của... vật chất, tạo điều kiện thời gian học tập ở nhà cho con em, xây những phòng học chức năng để những tiết thực hành thầy trò làm việc có chất lượng và hiệu quả Mong rằng tài liệu nhỏ này sẽ được đông đảo các bạn đồng nghiệp tham gia góp ý kiến để có thêm kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng học sinh trong giảng dạy môn Hoá học Phúc Thịnh, ngày 15 tháng 3 năm 2011 Người viết SKKN TRẦN VĂN HẢI 16 ... Ta có:  giải ra ta được  x = o,1   y = 0,1 b Như vậy m KH2PO4 = 0,1 136 =13,6 g > 3 chỉ xảy ra phản ứng (3) a m K2HPO4 = 0,1 174 = 17,4 g tạo ra Na3PO4 và NaOH còn dư Với các trường hợp xảy ra như trên học sinh có thể áp dụng làm các ví dụ Cách 2 : Hoặc nếu viết phương trình phản ứng nối tiếp như sau : H3PO4+ KOH  KH2PO4 + H2O cụ thể từ đó hình thành ở các em kỹ 14 năng giải các các dạng bài tập. .. chất tính VD 1: Nung 1 tấn đá vôi (nguyên 12 theo PTHH chất) thu được 0,5 tấn vôi sống Tính hiệu Sau đó áp dụng công thức tính sau: suất của phản ứng Giải: + Nếu tính hiệu suất phản ứng theo sản Theo bài ra ta có phương trình hoá học sau: m TT phẩm : H = m 100% LT CaCO3 (r) t → CaO (r) + CO2 (k) o + Nếu tính hiệu suất phản ứng theo chất Theo PTHH: 1 tấn CaCO3 sau khi nung thu được 0,56 tấn CaO m LT... = 2x mol (2)nHCl (2)= 6 nFe2O3= 6 y mol Ta có: nHCl (1) + nHCl (2) = nHCl = 0,7 mol Hay : 2x + 6y = 0,7 (II) Từ I và II ta có hệ phương trình sau: 80x + 160y = 20 (I) x + 6y = 0,7 (II) Giải hệ này ta được : x = 0,05 mol, y = 0,1 mol => mCuO = 4g ; % CuO = 20% m Fe2 O3 = 16 g ; % Fe2O3 = 80% Dạng 6: Bài toán liên quan đến hiệu suất phản ứng Phương pháp Vận dụng : Từ dữ kiện đề cho tìm lượng chất tính... mỗi muối là bao nhiêu ? H3PO4 + 2NaOH  Na2HPO4 + 2H2O Giải : Muốn xác định được muối nào tạo (2) H3PO4 + 3NaOH  Na3PO4 thành thì học sinh phải xét tỉ lệ mol của + 3H2O các chất tham gia (3) Bài toán này có thể sẽ xảy ra các phản Giả sử có dd chứa a mol H 3PO4 tác ứng sau : dụng với dd có chứa b mol NaOH thu P2O5 13 + 3H2O  2H3PO4 (1) được dd A ta có thể biện luận các chất H3PO4 + KOH  KH2PO4 + H2O... nhiều, số học sinh yếu kém trong việc giải toán hoá học giảm xuống đáng kể so với các năm học trước đó ở tất cả các lớp tôi phụ trách giảng dạy Cụ thể khối 8, 9 Số lần Sốbàikiểm kiểm tra tra Lần 1: 134 (Đầu năm) Giỏi SL % 5 3,7 Khá SL % T Bình SL % Yếu, kém SL % 32 59 38 15 23,9 44 28,4 Lần 2: (Cuối HKI) Lần 3: (GiữaHKII) 133 132 6 4,5 36 27,1 61 45,8 30 22,6 8 6,1 39 29,5 66 50 19 14,4 2 Những kiến nghị . THỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc Tên SKKN Phương pháp để học sinh THCS Phúc Thịnh có kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập Hoá học có hiệu quả Họ và tên tác giả: Trần Văn Hải . bài tập một cách máy móc mà không hiểu được bản chất. Chính vì lý do trên tôi chọn đề tài “ Phương pháp để học sinh THCS Phúc Thịnh có kỹ năng vận dụng kiến thức vào việc giải bài tập Hóa học. nhiều học sinh ham chơi. - Việc học tập của học sinh chủ yếu ở giờ học chính khoá, nên thời gian ôn tập, củng cố cũng như hướng dẫn các dạng bài tập cho học sinh không có. 2 - Phong trào học tập

Ngày đăng: 22/12/2014, 20:52

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan