Tổng hợp kiến thức và 34 chuyên đề BDHSG hóa học 9 (p1)

171 3.3K 11
Tổng hợp kiến thức và 34 chuyên đề BDHSG hóa học 9 (p1)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Đây là một bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các thầy cô trong việc giảng dạy và giúp các em học sinh củng cố và nâng cao kiến thức và luyện thi. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích cho các thầy cô trong việc bồi dưỡng HSG và giúp các em học sinh học tập tốt bộ môn và luyện thi đạt kết quả tốt.

PHẦN A: TỔNG HỢP KIẾN THỨC HOÁ HỌC THCS      ! "#$ %& ! '( )*( +, -, .&/ 0  12 3456$#$37 89:8; ) "#$< "#$= :1"" 8> '""" - ?@ 6A9*B :1""C( '"""*D(E F; - , :1""C(%&'""" *D(E3F; GH - , .  "I#$ "I#$ JC "I#$ *=JC   )7 C( 7 )7C(%& 7 8*K >& )7C(%&7 *3*K>& Tổng hợp kiến thức cơ bản hoá học 8 Các khái niệm: 1. Vật thể, chất. L 56M<N,O&P&*=&QC( %5 L 5RQ:S*@$(49SJ: SJ::Q L 0I:<BJTQ.&C(BUB34Q o 1BU513?969'!9(;@9(8T9B&9BVWJR9 VWR9RJ;= X ; !9RJ:Y X !9* #V! o 1B3456*YZMTMKJ[*35'YZ39 [93V\>*3 2. Hỗn hợp và chất tinh khiết. L "I#$%&>&Q0II#$J#4 $]Q L "I#$C(:%5I#$JCI#$*=JC L 1B^&I#$5"I#$:B*=[JT9&J[$\ * #; #$]Q L *K*=:W*3Q*K:B JT9*=&J[Q L '33&*AI#$&J#3*KQ3 3&*AI#$_&:;7V\3$$3$U345 39K9949M&99V83$YH34 3. Nguyên tử. &Q T`&56=8A9JR93 MQ 5C(%$] "5MS%5) L )50&JRBa9:* #J9*UR5) L 5'=(&JR9:* #J9*UR5 A523>$bE L bE50&JRBL9:* #*=J3*9*UR5E 1793eJ&;@$,K$2>$2&Q a6>$5: J&%E a6>$%9c9d(_: J&eE ' #7f; )a; a; Ef; )a; NE:* #A! 4. Nguyên tố hoá học. 6$#$<789:8; ) <7:8; ); *3&4JCT^&& 5. Hoá trị. 6; MT*YZ*K^&7&:(7 g@3T5 a b x y A B &:5&Q,fMQ >&9M]#3T^& -.! So sánh đơn chất và hợp chất đơn chất hợp chất h@9JC9,99&N >9( Z9J_ 'i 6<V 3 4 6 < V % & 34 ) jC(%5'($*(Q jC(%5#$=#$ < )7 J VR! LjC(75*($ *(@ LjC(3785) *(A*B L jC( 3 7 *3 3 34*3 & 1"" L'($*(@5 1""'"""-! L)*(A*B5 1""f'"""aF; - , ! 1""f'"""^&3 a3F; H - , . So sánh nguyên tử và phân tử nguyên tử phân tử T `& 6=8A9 JR93 6=8A9JVR (&J]J^B^& hMK J[ $YH 34Q 7J#MY3 $YH34Q 6*K<&37 $7&J[($7 MKJ[$7*3 ' # 7* 1'!MKJ k l *3 & <& 3 7J#Jk (I 1' * #^& 7 BMmJT&M )7* )1'!* #^& $7BMmJT&M )1'f[* #37 :$7Q áp dụng quy tắc hoá trị 1. Tính hoá trị của 1 nguyên tố L j43T^& ]N(&! L á$V\g1"15&Q,fMQ&fMQi, L 1Y_ 2. Lập CTHH của hợp chất. L j4=H]$ L á$V\g1"15&Q,fMQ ' ' x b b y a a = = L 1Y_Q nnn:V8O@oJ$&1""511""93T^&  F; ^& *&Q Lu ý: '33T& YN] Y> 6. Ph¶n øng ho¸ häc. 6O3NMKJ[*3Q MTMKJ[4&(&9J#4;Y$p( #MVqMm;JC5 -a.→aJ45-3V\>. -a.→J4-*K#$>. -→aJ4-MT$r L &:&&,&,(&,K   Axit m¹nh Axit trung b×nh Axit yÕu Axit rÊt yÕu Hîp chÊt v« c¬ Oxit (A , O  ) Axit (H  B) Baz¬- M(OH)  Muèi (M , B  ) +,&,5+ % 9h+ % 9h+ c 9+ % 9 % + s 9h+ % 9) % + s +,M&/56 % +9& % +9' % +9&+9.&+9+9tE % + c +,B5+9+… +,uB5v+9- % + c 9 % + c  -,*=:,"V&,!5"9".9" % h9"t -,:,+,&,!5"+ c 9" % h+ d 9" c )+ d  Q… .&/&'(!5&+"9'+"9&+"! % 9.&+"! % .&/*=&50+"! % 9+"! % 9tE+"! c … 0 &,5&"h+ d 9&"+ c 9&"+ c ! % … 0 5&9'+ c 9&+ c … PH©n lo¹i HCVC "+ c " % h+ d " " c )+ d " % h+ c " c ++" " % + c " % h oxit axit baz¬ muèi §Þnh nghÜa 6#$^&,>  *3 6#$($7C(   &     7  " *K> &, 6  #$  ( $ 7 C(7*(  *K >   &   :(+" 6#$($7 C(*(*K>  &,Q CTHH j4 , -3TQ1""5 L- % +  Kw L-+ i% Kx j4 &,.:3T Q 1""5"  . j4*(0:3 T 1""50+"!  j4*(09  &,. 1""50 , .  Tªn gäi 1,f1 a , 6U5'D(E3T^& *(**(: 3TQ '$*(:3T N*D(K$J]<Q L-,*=:,5-,a $*(aV L-,:B,5-,a $*(a! L-,:,5-,a $*(a! 1M&/f1*(a V, 6U5'D(E3T^& *(* *(: 3TQ 1( f*(a  &, 6U5'D(E3T^& *(**(: 3TQ TCHH Q13V\>> L+,&,3V\>> VV-, L+,M&/3V\>> VV.&/ %Q+,&,aVV.&/ ( > cQ+,M/aVV-, ( > dQ+,&,a+,M/ (  Q6(OyB(→JAC %Q  13  V\  >  .&/ → 0 > cQ13V\>,M&/→ ( > dQ13V\>*(→ ( "V sQ  13  V\  >  (  → ( (>&,(> Q  13  V\ >  &, → ( > %QVV'((J[( FT L6(OyB(→,& L  6(  VV  $E$&E *=(→C cQVV'(3V\> ,&,→( > dQVV'(aVV( → 0 a.&/ sQ.&/*=&MTR $→,a> Q  13  V\  >  &, → ( (>a&,(> %QVV( aVV'( → ( (>aM&/(> cQVV( a'(→ 0 (>a*((> dQVV( aVV( →% ( (> sQ  0 ;  (  MT R $ Lu ý L+,uB:3 V\>YVV&,VV *( L"+ c 9" % h+ d  Jk:3 B L.&/uB:3 V\>YVV&,VV *( L  0  &,  :   $Y H&, Tính chất hoá học của các hợp chất vô cơ aVV0 a&, aVVM&/ a*( X aVV( X a&,a+,&, a+,.&/ a.&/ aVV0 a'6a>a> Oxit axit Oxit bazơ Muối + n- ớc axit Kiềm Muối aVV-,aVV.&/ Axit Muối + H2O Quỳ tím đỏ Muối + h 2 Muối + Axit Muối Bazơ Kiềm k.tan Quỳ tím xanh Phenolphalein k.màu hồng Muối + h 2 O oxit + h 2 O Muối + axit Muối + bazơ Muối + muối Muối + kim loại Các sản phẩm khác nhau Tchh của oxit Tchh của Axit Tchh của muốiTchh của bazơ 6U5 1_Fk$s,M&/&J#>6 % +9& % +9' % +9&+9.&+Q z3,M&/:3V\>,&,Q >M&/9:3BY%:<BF ^&'(kM&/*=& 0; #$:3B349*=J$ >9:,E($]J4(k3M>R;*Q Muối + bazơ Mèi quan hÖ gi÷a c¸c lo¹i hîp chÊt v« c¬ C¸c ph¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ thêng gÆp d-ac+ % →%- % + c +a" %  0 t → a" % + tE % + c ac+ 0 t → %tEac+ % ha+ % →h+ % &+a" % +→&+"! % +"! %  0 t → +a" % + &+a%"→& % a" % + &+a+ % →&+ c & % + c a&+"! % →&+ c ↓a%&+" &+"a"→&a" % + %&+"a+ % →& % + c a" % + .& % a& % h+ d →.&h+ d ↓a%& h+ c a" % +→" % h+ d ) % + s ac" % +→%" c )+ d ) % + s a{&+"→%& c )+ d ac" % +  % + s a& % +→%&+ c .& % a" % h+ d →.&h+ d ↓a%" %"atE→tE % a" % %"a.&+"! % →.& % a%" % + {"atE % + c →%tE c ac" % + %"a&+ c →& % a%" % + )r a" % + aVV'( a+,M/ a.&/ a-, a'( aVV'( a-, a+,&, aVV0   X a" % + a-, a+,a" % 9+a+, Muèi + h 2 O Oxit axitOxit baz¬ Baz¬ KiÒm k.tan a+,&, Kim lo¹i Phi kim a+,M/ aVV0  Axit M¹nh yÕu Lu ý: L 0  ;  ,  *(     - % + c 9 0+9  .&+9  &+9  & % +9  ' % +  … *=MT" % 9+*7Q L 3,*(*S3 3  T &    , &, 5 + c 9 0 % + | 9… L 3$YH34,Y&$Y   E  3  J  *R  ^&  2 $YHQ L ',&,3V\>VV'( NyEFR; (;}& ( &,&( Q 5 &+"a+ % →&"+ c %&+"a+ % →& % + c a" % + L '3V\>"%h+dJk9*(  ;}   R  3 T  & 9 *=Y$:"V 5 a%" % h+ d →h+ d ah+ % ↑a" % + [...]... pháp tính theo thừa số hợp thức Hằng số đợc tính ra từ tỉ lệ hợp thức gọi là thừa số hợp thức và biểu thị bằng chữ cái f Thừa số hợp thức đã đợc tính sẵn và có trong bảng tra cứu chuyên môn Việc tính theo thừa số hợp thức cũng cho cùng kết quả nh phép tính theo tỉ số hợp thức nhng đợc tính đơn giản hơn nhờ các bảng tra cứu có sẵn Thí dụ: Theo thí dụ 2 ở trên thì thừa số hợp thức là: f= 162,5 = 0,727... Cho Na vào dung dịch CuSO4, Cu(NO3)2 5/ Cho Ba vào dung dịch Na2CO3, (NH4)2CO3, Na2SO4 6/ Cho Fe vào dung dịch AgNO3 d 7/ Cho từ từ đến d dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3, Al2(SO4)3 8/ Cho Cu ( hoặc Fe ) vào dung dịch FeCl3 9/ Cho từ từ đến d bột Fe vào hỗn hợp dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 10/ Sục từ từ NH3 vào dung dịch AlCl3 Một số phơng pháp giải toán hoá học thông dụng 1 Phơng pháp số học Giải... Các kim loại đứng trớc Mg phản ứng với nớc ở nhiệt độ thờng tạo thành dd Kiềm và giải phóng khí Hidro - Trừ Au và Pt, các kim loại khác đều có thể tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nhng không giải phóng Hidro So sánh tính chất hoá học của nhôm và sắt * Giống: - Đều có các tính chất chung của kim loại - Đều không tác dụng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội * Khác: Tính chất Al (NTK = 27) Fe (NTK = 56) Tính chất... phơng trình hoá học biểu diễn các phản ứng hoá học ở các thí nghiệm sau: a) Nhỏ vài giọt axit clohiđric vào đá vôi b) Hoà tan canxi oxit vào nớc c) Cho một ít bột điphotpho pentaoxit vào dung dịch kali hiđrôxit d) Nhúng một thanh sắt vào dung dịch đồng(II) sunfat e) Cho một mẫu nhôm vào dung dịch axit sunfuric loãng f) Nung một ít sắt(III) hiđrôxit trong ống nghiệm g) Dẫn khí cacbonic vào dung dịch nớc... tan 10gam hỗn hợp 2 muối Cacbonnat kim loại hoá trị 2 và 3 bằng dung dịch HCl d thu đợc dung dịch A và 0,672 lít khí (đktc) Hỏi cô cạn dung dịch A thu đợc bao nhiêu gam muối khác nhau? Bài giải Một bài toán hoá học thờng là phải có phản ứng hoá học xảy ra mà có phản ứng hoá học thì phải viết phơng trình hoá học là điều không thể thiếu Vậy ta gọi hai kim loại có hoá trị 2 và 3 lần lợt là X và Y, ta có... gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh còn lại bị hàn kín) Viết tất cả các phơng trình hoá học xảy ra Bài 6: Nêu hiện tợng và viết PTHH minh hoạ a/ Cho Na vào dung dịch Al2(SO4)3 b/ Cho K vào dung dịch FeSO4 c/ Hoà tan Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng d/ Nung nóng Al với Fe2O3 tạo ra hỗn hợp Al2O3 và FexOy PTHH tổng quát: 3x Fe2O3 + ( 6x 4y ) Al t 6 FexOy + ( 3x 2y ) Al2O3 Bài 7: Cho thí nghiệm MnO2... = 0,35 (1) PTHH: NaCl + AgNO3 -> AgCl + NaNO3 KCl + AgNO3 -> AgCl + KNO3 Dựa vào 2 PTHH ta tìm đợc khối lợng của AgCl trong mỗi phản ứng: mAgCl = x mAgCl = y M AgCl M NaCl M AgCl M kcl =x 143 = x 2,444 58,5 =y 143 = y 1 ,91 9 74,5 => mAgCl = 2,444x + 1 ,91 9y = 0,717 (2) x + y = 0,325 2,444 x + 1 ,91 9 y = 0,717 Từ (1) và (2) => hệ phơng trình Giải hệ phơng trình ta đợc: x = 0,178 y = 0,147 => %... 100% - 54,76% = 45,24% Vậy trong hỗn hợp: NaCl chiếm 54,76%, KCl chiếm 45,24% 3 Phơng pháp áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố và khối lợng a/ Nguyên tắc: Trong phản ứng hoá học, các nguyên tố và khối lợng của chúng đợc bảo toàn Từ đó suy ra: + Tổng khối lợng các chất tham gia phản ứng bằng tổng khối lợng các chất tạo thành + Tổng khối lợng các chất trớc phản ứng bằng tổng khối lợng các chất sau phản... hoàn toàn 3,22g hỗn hợp X gồm Fe, Mg và Zn bằng một lợng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu đợc 1 ,344 lit hiđro (ở đktc) và dung dịch chứa m gam muối Tính m? Hớng dẫn giải: PTHH chung: M + H2SO4 MSO4 + H2 1 ,344 nH 2 SO 4 = nH 2 = 22,4 = 0,06 mol áp dụng định luật BTKL ta có: mMuối = mX + m H 2 SO 4 - m H 2 = 3,22 + 98 * 0,06 - 2 * 0,06 = 8 ,98 g Bài 3: Có 2 lá sắt khối lợng bằng nhau và bằng 11,2g Một... có H2O và các chất tham gia phải theo yêu cầu của từng phản ứng Tính tan của một số muối và bazơ - Hầu hết các muối clo rua đều tan ( trừ muối AgCl , PbCl2 ) - Tất cả các muối nit rat đều tan - Tất cả các muối của kim loại kiềm đều tan - Hầu hết các bazơ không tan ( trừ các bazơ của kim loại kiềm, Ba(OH)2 và Ca(OH)2 tan ít * Na2CO3 , NaHCO3 ( K2CO3 , KHCO3 ) và các muối cacbonat của Ca, Mg, Ba đều tác . (M , B  ) +,&,5+ % 9 h+ % 9 h+ c 9 + % 9  % + s 9 h+ % 9 ) % + s +,M&/56 % +9 & % +9 ' % +9 & +9 .& +9 +9tE % + c +,B5 +9 +… +,uB5v +9 - % + c 9  % + c  -,*=:,"V&,!5" 9 ". 9 " % h9"t -,:,+,&,!5"+ c 9 " % h+ d 9 " c )+ d . '(56@ ; 9H9*= VWJR 6(JC&;H9(z *&9V&@*B 1&N56 @9 ( (9: *YZVWJR 6(JR9M= 9MPN &M=JTN56 @9, $9* =:*Y ZVWJR9:B$ $Q 6(R9K (k$J CO 2 Kim loại + CO 2 Các phơng trình hoá học đáng nhớ Q. GH - , .  "I#$ "I#$ JC "I#$ *=JC   )7 C( 7 )7C(%& 7 8*K >& )7C(%&7 *3*K>& Tổng hợp kiến thức cơ bản hoá học 8 Các khái niệm: 1. Vật thể, chất. L 56M<N,O&P&*=&QC( %5 L 5RQ:S*@$(49SJ: SJ::Q L 0I:<BJTQ.&C(BUB34Q o 1BU513 ?96 9' !9( ; @9( 8T9B&9BVWJR9 VWR9RJ;= X ; !9RJ:Y X !9*

Ngày đăng: 08/11/2014, 20:15

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Bµi gi¶i

 • Bµi gi¶i

 • Bµi gi¶i

  • Bµi gi¶i

   • Bµi gi¶i

   • H H

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan