Giáo án hóa học 10 cơ bản năm học 2014-2015

140 2,080 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 20:04

TIẾ1: ÔN TẬP ĐẦU NĂMI. Mục tiêu: Kiến thức: Hs nắm lại nguyên tử có cấu tạo như thế nào, được tạo nên từ những hạt gì? Điện tích của chúng ra sao? Thế nào là nguyên tố hoá học? Hoá trị của các nguyên tố , định luật bảo toàn khối lượng, mol, tỉ khối của chất khí? Kỹ năng: vận dụng kiến thức đã học xác định số p, số e, số lớp e, số e lớp ngoài cùng của 1 số nguyên tố. Vận dụng tính hóa trị của các nguyên tố, tính thể tích ở đktc và khối lượng của 1 số chất.II. Trọng tâm: Ôn tập kiến thức.III. Chuẩn bị: Bảng phụ và bài tập. TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH TIẾ1: ÔN TẬP ĐẦU NĂM I. Mục tiêu: - Kiến thức: Hs nắm lại nguyên tử có cấu tạo như thế nào, được tạo nên từ những hạt gì? Điện tích của chúng ra sao? Thế nào là nguyên tố hoá học? Hoá trị của các nguyên tố , định luật bảo toàn khối lượng, mol, tỉ khối của chất khí? - Kỹ năng: vận dụng kiến thức đã học xác định số p, số e, số lớp e, số e lớp ngoài cùng của 1 số nguyên tố. Vận dụng tính hóa trị của các nguyên tố, tính thể tích ở đktc và khối lượng của 1 số chất. II. Trọng tâm: - Ôn tập kiến thức. III. Chuẩn bị: - Bảng phụ và bài tập. IV. Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động 1: Gv: cho Hs nêu thành phần cấu tạo của nguyên tử (đã học ở lớp 8) Hs: gồm hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi 1 hay nhiều e mang điện tích âm. Gv: nêu thành phần cấu tạo của hạt nhân? Hs: gồm hạt proton mang điện dương và hạt nơtron không mang điện. Gv: em có nhận xét gì về điện tích của proton và của electron? Hs: có cùng giá trị nhưng khác dấu. Gv: Vì sao khối lượng của nguyên tử coi như bằng tổng khối lượng của các hạt proton và hạt nơtron? Hs: vì e có khối lượng rất bé không đáng kể. Gv: treo bảng phụ hình vẽ số e tối đa trong lớp 1, 2, 3 và minh họa thành phần cấu tạo của nguyên tử H, O, Na. Hs: giải bài tập 1/8 SGV: Hãy điền vào ô trống những số liệu thích hợp: Nguyên tử Số p Số e Số lớp e Số e lớp trong cùng Số e LNC Nitơ 7 2 2 Natri 11 2 L. huỳnh 16 2 Agon 18 2 Hoạt động 2: Gv: gọi Hs nhắc lại định nghĩa nguyên tố hóa học. Hs: những nguyên tử trong hạt nhân có cùng số hạt Nội dung 1. Nguyên tử: - Nguyên tử của bất kì nguyên tố nào cũng gồm có hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ có 1 hay nhiều e mang điện tích âm. + Electron (e) q e = 1-, e chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và được sắp xếp thành từng lớp. Lớp 1 có tối đa 2e, lớp 2 có tối đa 8e + Hạt nhân nguyên tử:  Hạt proton (p) q p = 1+, trong nguyên tử số p = số e.  Hạt nơtron (n) q n = 0 2. Nguyên tố hoá học: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH proton. Gv: Các nguyên tử của cùng 1 nguyên tố hóa học đều có tính chất hóa học như nhau. Hoạt động 3: Gv: Hóa trị là gì? Hs: là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử của nguyên tố khác. Gv: cho Hs kể hóa trị của 1 số nguyên tố, nhóm nguyên tử. Hs: Hóa trị I: Na, K, H, Ag, Cl, NO 3 - Hoá trị II: Ca, Mg, Ba, Cu, Zn, Fe, CO 3 , SO 4 - Hóa trị III: Al, Fe, PO 4 Gv: nhắc nhở Hs về nhà học thuộc lòng hóa trị. Hs: nêu quy tắc hoá trị. Gv: Tính hóa trị của Cacbon trong các hợp chất sau: CH 4 , CO 2 , CO. Hs: - Trong CH 4 , C có hoá trị IV - Trong CO 2 , C có hóa trị IV. - Trong CO, C có hoá trị II. Hoạt động 4: Gv: cho Hs nêu nội dung định luật bảo toàn khối lượng. Hs: Trong 1 pứ hóa học, tổng khối lượng của các chất sản phẩm bằng tổng khối lượng của các chất phản ứng. Hoạt động 5: Hs: định nghĩa mol. Hs: nêu các công thức tính số mol, từ đó suy ra cách tính các đại lượng còn lại. Gv: Hãy tính thể tích ở đktc của hỗn hợp gồm 6.4g O 2 và 22.4g N 2 . Hs: nO 2 = 0.2 mol; nN 2 = 0.8 mol n hh khí = 1 mol ⇒ V hh khí = 22.4 lít. Hoạt động 6:củng cố Gv: ý nghĩa của tỉ khối chất khí? Hs: cho biết khí này nặng hay nhẹ hơn khí kia bao nhiêu lần . Hs: nêu công thức tính tỉ khối. Gv: d A/B < 1: khí A nhẹ hơn khí B d A/B > 1: khí A nặng hơn khí B. - Là tập hợp những nguyên tử có cùng số hạt proton trong hạt nhân. 3.Hóa trị của 1 nguyên tố: - Quy tắc hóa trị: tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố này bằng tích chỉ số và hóa trị của nguyên tố kia. + Nguyên tố A có hóa trị là a, nguyên tố B có hóa trị là b. A x B y : ax = by ⇒ x/y = b/a = b’/a’ 4.Định luật bảo toàn khối lượng: A + B → C + D Thì m A + m B = m C + m D. 5. Mol: - Là lượng chất có chứa 6*10 23 ngtử (phân tử) - Công thức: + Khối lượng: n = m/M + Thể tích (đktc): n = V/22.4 + Số phân tử chất A: n = A/(6*10 23 ) 6. Tỉ khối của chất khí: - d A/B = M A /M B ⇒ M A = d A/B *M B - d A/kk = M A /29 TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH Dặn dò: Gv: tiết sau ôn tập về “Dung dịch, sự phân loại các hợp chất vô cơ, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học” (chuẩn bị trước) Tiết 2: ÔN TẬP ĐẦU NĂM (tt) TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH I. Mục tiêu: - Kiến thức: Hs nắm lại định nghĩa dung dịch, các loại nồng độ dung dịch, sự phân loại hợp chất vô cơ, bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (ô nguyên tố, chu kì, nhóm). - Kỹ năng: vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập về nồng độ dung dịch, từ vị trí trong bảng tuần hoàn suy ra cấu tạo nguyên tử . II. Trọng tâm: - Ôn tập kiến thức. III. Chuẩn bị: - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài tập. IV. Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Hoạt động 1: Gv: em hãy nêu định nghĩa dung dịch. Hs: Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan. Hs: nêu các loại nồng độ dung dịch, định nghĩa và công thức tính từ đó suy ra cách tính các đại lượng còn lại. m ct = (m dd *C%)/100% m dd = (m ct *100%)/C% n = C M *V dd V dd = n/C M Hoạt động 2: Gv: cho Hs phân loại hợp chất vô cơ và định nghĩa. Hs: chia làm 4 loại - Oxit: hợp chất có 2 nguyên tố trong đó có 1 nguyên tố là Oxi. - Axit: một hay nhiều nguyên tử Hiđro liên kết với gốc axit. - Bazơ: một nguyên tử kim loại liên kết với 1 hay nhiều nhóm Hiđroxit (-OH) - Muối: kim loại liên kết với gốc axit. Hs: Cho ví dụ oxit, axit, bazơ, muối và nêu tính chất hóa học đặc trưng. Gv: gọi Hs viết 1 số phương trình hóa học. Hs: CuO + 2HCl → CuCl 2 + H 2 O H 2 SO 4 + 2NaOH → Na 2 SO 4 + 2H 2 O 2HNO 3 + CaCO 3 → Ca(NO 3 ) 2 + CO 2 + H 2 O Nội dung 7. Dung dịch: - Độ tan (S): số gam của 1 chất hoà tan trong 100g H 2 O để tạo thành dung dịch bão hòa ở 1 nhiệt độ xác định. - Nồng độ phần trăm (C%):số gam chất tan có trong 100g dung dịch. C% = (m ct *100%)/m dd - Nồng độ mol (C M ): số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch. C M = n/V dd 8. Sự phân loại các hợp chất vô cơ: chia 4 loại: a) Oxit: - Oxit bazơ: CaO, Fe 2 O 3 tác dụng với dung dịch axit → muối + H 2 O. - Oxit axit: CO 2 , SO 2 tác dụng với dung dịch Bazơ → muối + H 2 O. b) Axit: HCl, H 2 SO 4 tác dụng với bazơ → muối + H 2 O. c) Bazơ: NaOH, Ca(OH) 2 tác dụng với axit → muối + H 2 O. d) Muối: NaCl, K 2 CO 3 tác dụng với axit → muối mới + axit mới hoặc tác dụng với dung TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH FeCl 2 + 2KOH → Fe(OH) 2 + 2KCl Hoạt động 3: Gv: treo bảng tuần hoàn, Hs quan sát và cho biết ô nguyên tố cho em biết điều gì? Hs: Số hiệu nguyên tử, tên nguyên tố, kí hiệu hóa học, nguyên tử khối Gv: giới thiệu Gv: Chu kì là hàng ngang. Gv: Na, Mg, Al, P, S, Cl đều có 3 lớp e C, O, N đều có 2 lớp e. Gv: khi nào các nguyên tố được xếp vào cùng 1 chu kì? Hs: có cùng số lớp e. Gv: giới thiệu Gv: Dựa vào bảng tuần hoàn, em hãy cho biết tên nguyên tố, chu kì, nhóm của nguyên tố có STT là 19. Hs: đó là nguyên tố Kali (K), chu kì 4, nhóm IA. Hoạt động 4: Củng cố Gv: cho bài tập: Trong 800 ml dung dịch NaOH có 8g NaOH. Tính nồng độ mol của dung dịch NaOH. Hs: nNaOH = 0.2 mol C M NaOH = 0.2/0.8 = 0.25M Gv: Xác định số p, số e, số hiệu nguyên tử của nhôm. Hs: Al có STT là 13 ⇒ Số p = Số e = Số hiệu nguyên tử = 13. Gv: cho 8g NaOH vào 42g H 2 O thu được dung dịch A. Tính nồng độ % của dung dịch A. Hs: m dd = 50g C% dd NaOH = 8*100%/50 = 16% dịch bazơ → muối mới + bazơ mới. . 9. Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học: - Ô nguyên tố: cho biết số hiệu nguyên tử, tên nguyên tố, kí hiệu hóa học, nguyên tử khối của nguyên tố đó. Số hiệu nguyên tử = STT = Số electron = Số đơn vị điện tích hạt nhân - Chu kì: gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron. - Nhóm: gồm các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có số e lớp ngoài cùng bằng nhau. Dặn dò: Gv: đọc trước bài “Thành phần nguyên tử”.Xem lại các bài tập đã làm. CHƯƠNG 1 TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH NGUYÊN TỬ Tiết 3 :THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ I Mục tiêu: - Thành phần cơ bản của nguyên tử gồm: vỏ nguyên tử và hạt nhân. Vỏ nguyên tử gồm các hạt electron. Hạt nhân gồm hạt proton và hạt notron. - Khối lượng và điện tích của e,p,n. Kích thước và khối lượng rất nhỏ của nguyên tử. II.Trọng tâm : - Hình thành các khái niệm. III.Chuẩn bị : -Phóng to hình 1.3 và hình 1.4 sgk IV. Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung -GV: từ đầu lớp 8, các em đã biết được nguyên tử là gì, nguyên tử là hạt như thế nào? Ở lớp 10 các em sẽ được tìm hiểu kĩ hơn về nguyên tử. Hoạt động 1: tìm hiểu về electron -GV treo hình 1.3 sgk lên bảng dẫn dắt HS tìm hiểu về thí nghiệm của Thomson ? tia âm cực mang điện tích gì? Và đường truyền của nó như thế nào? -GV gợi ý cho HS rút ra được kết luận về tính chất -GV nhấn mạnh: hạt có khối lượng nhỏ, mang điện tích âm đó là electron. -GV hướng dẫn HS và ghi nhớ các số liệu -GV lưu ý HS : các electron của những nguyên tử khác nhau là hoàn toàn giống nhau. Hoạt động 2: tìm hiểu về hạt nhân nguyên tử -GV đvđ: nguyên tử trung hoà về điện, vậy nguyên tử đã có phần tử mang điện âm là electron thì ắt phải có phần mang điện dương. I- THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ 1. Electron a) Sự tìm ra electron - Thí nghiệm : Sgk b) Khối lượng và điện tích của electron - Khối lượng : m e = 9,1094.10 -31 kg - Điện tích : q e = -1,602.10 -19 C (culông) điện tích đơn vị : kí hiệu e o 2. Sự tìm ra hạt nhân nguyên tử - Nguyên tử có cấu tạo rỗng : Hạt nhân nguyên tử có kích thước rất nhỏ so với nguyên tử và mang điện tích dương .Các electron nằm ở lớp vỏ nguyên tử. 3. Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử a) Sự tìm ra proton b) Sự tìm ra notron c) Cấu tạo của hạt nhân nguyên tử TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH -GV treo hình 1.4 sgk lên bảng dẫn dắt HS tìm hiểu về thí nghiệm của Rơ-dơ-pho ? hạt α mang điện tích gì? ? hạt α bị lệch khi va chạm với phần nào trong nguyên tử? ? phần mang điện tích dương có kích thước như thế nào so với kích thước của nguyên tử? Gt ? vậy nguyên tử có cấu tạo như thế nào? -GV tóm lại: Nguyên tử phải chứa phần mang điện dương, phần mang điện tích dương này phải có kích thước rất nhỏ so với kích thước ntử → nguyên tử có cấu tạo rỗng, phần mang điện dương là hạt nhân. Hoạt động 3: tìm hiểu về cấu tạo của hạt nhân nguyên tử -GV tóm lại TN trên: nguyên tử có cấu tạo rỗng. Trong nguyên tử, các phần tử mang điện tích dương tập trung thành 1 điểm và có khối lượng lớn. Hạt α mang điện tích dương khi đi gần đến hoặc va phải hạt cũng mang điện tích dương, có khối lượng lớn nên nó bị đẩy và chuyển động lệch hướng hoặc bị bật trở lại. Hạt mang điện đó chính là hạt nhân nguyên tử. -GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK để biết Rơ-dơ-pho đã tìm ra hạt proton như thế nào? ? Khối lượng và điện tích của proton là bao nhiêu? -GV kết luận: Hạt proton (p) là một thành phần cấu tạo của hạt nhân ntử. -GV tiến hành tương tự như trên ? vì sao nơtron không mang điện -GV kết luận: Nơtron (n) cũng là một thành phần cấu tạo của hạt nhân ntử. -GV yêu cầu HS trình bày Hoạt động 4: tìm hiểu về kích thước và khối lượng của nguyên tử -GV giúp hs hình dung: nếu hình dung - Kết luận : - Nguyên tử gồm : +Lớp vỏ : các electron . + Hạt nhân : proton , notron . - Khối lượng và điện tích của các hạt : + Mang điện : e : 1- ; p : 1+ (Nguyên tử : số e = số p Ion : số e ≠ số p) II- KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ 1. Kích thước 2. Khối lượng - Đơn vị khối lượng nguyên tử : kí hiệu là u. - 1 u bằng 1/12 khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon-12. - Khối lượng của nguyên tử cácbon là 19,9265.10 -27 kg. 1u = 27 19,9265.10 12 − = 1,6605.10 - 27 kg -Khối lượng của 1 nguyên tử hidro là: 23 1,008 6,022.10 g − = 0,16738.10 -23 g = 1,6738.10 -27 kg ≈ 1u Bảng 1-Khối lượng và điện tích của các hạt cấu tạo nn nguyn tử Đặc tính hạt Vỏ nguyên tử Hạt nhân Electron (e) Proton (p) Nơtron (n) Điện tích q q e = -1,6.10 -19 C =- e o =1- q p = +1,6.10 -19 C = e o =1+ q n = 0 Khối lượngm m e = 9,1094.10 31 kg m e ≈ 0,00055 u m p =1,6726.10 -27 kg m p ≈ 1 u m n =1,6748.10 -27 kg TRNG THPT HNG VNG NGUYN TH NGUYT NH nguyờn t nh 1 khi cu thỡ ng kớnh ca nú vo khong 10 -10 m, thun li cho vic biu din kớch thc quỏ nh ca nguyờn t ngi ta a ra 1 n v di phự hp l nm hay 1 = 10 -10 m ; 1nm = 10 ; 1nm = 10 m -GV yờu cu HS xem sgk tr li: ? nguyờn t hidro cú bỏn kớnh ? ng kớnh ca nguyờn t? ? ng kớnh ca ht nhõn nguyờn t ? ng kớnh ca electron v ca proton? -GV lu ý hs: vi t l v kớch thc nh trờn ca nt v ht nhõn thỡ cỏc electron rt nh bộ chuyn ng xung quanh ht nhõn trong khụng gian rng -GV: thc nghim ó xỏc nh khi lng ca nguyờn t cỏcbon l 19,9265.10 -27 kg. thun tin cho vic tớnh toỏn, ngi ta ly giỏ tr 1 12 khi lng ca nguyờn t cacbon ( kớ hiu l u hoc vC) lm v khi lng nguyờn t. -GV cho bi tp, yc hs tớnh toỏn v so sỏnh vi s liu thụng bỏo trong sgk. -GV yc hs xem v hc thuc khi lng v in tớch ca cỏc ht cu to nờn nguyờn t c ghi trong bng 1. Cõu hi : S Avogaro c nh ngha bng s nguyờn t cacbon ng v 12 cú trong 12 g cacbon ng v 12. V bng N=6,022.10 23 . Hóy tớnh : a)Khi lng ca mt nguyờn t cacbon -12. b)Sụ nguyờn t cacbon-12 cú trong 1 gam nguyờn t ny Gii : a) Khi lng ca mt nguyờn t cacbon -12 l : 23 12 23 12 1,978.10 ( ) 6,022.10 C m g = = b) S nguyờn t cacbon-12 trong 1 gam nguyờn t ny : 22 23 1 5,055.10 1,978.10 = * Nhn xột : 1 1 12 u = khoỏi lửụùng cuỷa nguyeõn tửỷ cacbon -12 1 12 1 1 . ( ) 12 u g N N = = 4.Cng c : * v nguyờn t gm cỏc electron: m e 0,00055 q e = 1- (vt) * ht nhõn nguyờn t : proton: m p 1 u q n = 1+ notron: m n 1 u q n = 0 BTVN: 1 6 trang 22 SGK Tit 4 :HT NHN NGUYấN T-NGUYấN T HểA HC-NG V (T1) TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH I. Mục tiêu: -Điện tích của hạt nhân, số khối của hạt nhân nguyên tử là gì? -Thế nào là nguyên tử khối, cách tính nguyên tử khối. Định nghĩa nguyên tố hoá học trên cơ sở điện tích hạt nhân. Thế nào là số hiệu nguyên tử. Kí hiệu II.Trọng tâm : - Hình thành các khái niệm. III.Chuẩn bị : -GV nhắc nhở hs học kĩ phần tổng kết của bài 1 IV. Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: tìm hiểu về điện tích hạt nhân. * GV liên hệ bài vừa học, yc hs nhắc lại đặc điểm của các hạt cấu tạo nên nguyên tử. * GV: hạt nhân nguyên tử gồm proton và nơtron nhưng chỉ có proton mang điện, mỗi hạt proton mang điện tích là 1+ ? vậy số đv điện tích của hạt nhân có bằng số proton không? * GV cho vd: điện tích hạt nhân nguyên tử oxi là 8+. Tính số proton, electron. * GV hướng cùng HS giải vd này * GV gọi HS rút ra nhận xét về số proton, electron và điện tích hạt nhân? Hoạt động 2: tìm hiểu về số khối *GV yêu cầu HS nêu định nghĩa số khối *GV cho vd, HS vận dụng trả lời *GV hỏi: khi bài ra cho biết số khối (A) số hạt proton (Z) ssố hạt proton (Z) ta có tính đc số hạt notron ko? Và tính như thế *GV cho vd yêu cầu HS tự làm: nguyên tử Na có A = 23 và Z = 11. Hãy tính số notron, electron? I- HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ 1. Điện tích hạt nhân P : 1+ → Z proton thì hạt nhân có điện tích là Z+ (-số đv điện tích của hạt nhân có bằng số proton.) VD: điện tích hạt nhân nguyên tử oxi là 8+. Tính số proton, electron. -Số proton trong nguyên tử oxi : 8 8 1 + = + proton -số electron trong nguyên tử oxi: 8 8 1 − = − electron Kết luận: -Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron. 2. Số khối Số khối (A) là tổng số hạt proton (Z) và tổng số hạt notron (N) của hạt nhân đó: VD : hạt nhân liti có 3 proton và 4 nơtron, số khối của nguyên tử là bao nhiêu? A = Z + N = 3 + 4 = 7 Chú ý : (1) → N = A – Z VD : nguyên tử Na có A = 23 và Z = 11. Hãy tính số notron, electron? Giải : P = 11, E = 11, N = A – Z = 23 – 11 = 12 Số khối A , điện tích hạt nhân Z đặc trưng cho một nguyên tố hóa học. A = Z + N (1) TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH *GV nhấn mạnh: số đv điện tích hạt nhân và số khối A đặc trưng cho hạt nhân và đặc trưng cho nguyên tử *GV yêu cầu HS giải thích *GV nói rõ: vì khi biết Z và A của một nguyên tử sẽ biết được số proton, số electron và cả số notron trong nguyên tử Hoạt động 3: tìm hiểu về định nghĩa nguyên tố hoá học -GV nhấn mạnh: người ta thấy tc riêng biệt của nguyên tử chỉ được giữ nguyên khi điện tích hạt nhân nguyên tử đó được bảo toàn, nếu điện tích hạt nhân nguyên tử đó bị thay đổi thì tc của nguyên tử cũng thay đổi theo. -GV hỏi: vậy nguyên tố hóa học là những ntử có chung điểm gì? Hoạt động 4: tìm hiểu về số hiệu nguyên tử -GV gợi ý: Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một nguyên tố được gọi là số hiệu nguyên tử của nguyên tố đó, kí hiệu là Z. -GV hỏi: em hãy nêu mối liên hệ giữa số hiệu nguyên tử, số proton và số nơtron? Hoạt động 5: tìm hiểu về kí hiệu nguyên tử -GV hướng dẫn hs hiểu được kí hiệu. A Z X X : kí hiệu của nguyn tố Z : số hiệu nguyn tử A : số khối A = Z + N -GV lấy vd minh hoạ cho hs hiểu rõ hơn. Vd: Kí hiệu nguyên tử sau đây cho em biết điều gì? 23 11 Na -GV gợi ý cùng HS giải vd này II- NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC 1. Định nghĩa Nguyên tố hóa học là những ntử có cùng điện tích hạt nhân. 2. Số hiệu nguyên tử Số hiệu nguyên tử (Z) = Số đơn vị điện tích hạt nhân = số p = số e . Chú ý : Nói số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân là sai. Vì chúng chỉ bằng nhau về độ lớn đại số còn đây là 2 đại lượng khác nhau. 3. Kí hiệu nguyên tử X A Z VD: Số hiệu nguyên tử của nguyên tố Na là 11 nên suy ra: -Điện tích hạt nhân của nguyên tử là 11+ -Số đơn vị điện tích hạt nhân Z = số proton = số electron = 11 -Số khối A = Z + N = 23 ® N = 23-11= 12 -Nguyên tử khối của Na là 23 4. củng cố 23 Na 11 KÝ hiƯu ho¸ hc S khi A S hiƯu nguyªn tư Z [...]... tiêu: - Cấu tạo bảng tuần hồn: ơ lượng tử, chu kì, nhóm ngun tố II.Trọng tâm: Ngun tắc sắp xếp các ngun tố hóa học trong bảng tuần hồn III Chuẩn bị: - Bảng tuần hòan IV Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Hoạt động 1: GV: Sơ lược về sự phát minh ra bảng tuần hồn và giới thiệu sơ lược về Đ.I Mendeleep Hoạt động 2: GV: Cho HS quan sát bảng hệ thống tuần... NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH Tiết 8: CẤU TẠO VỎ NGUN TỬ (T2) I Mục tiêu: Học sinh hiểu: -Số e có trong mỗi lớp, phân lớp II.Trọng tâm: - Obitan III.Chuẩn bị: -GV: giáo án -HS: xem bài trước IV Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Hoạt động 1: Tìm hiểu về số electron tối đa trong 1 phân lớp GV u cầu HS trả lời các câu hỏi sau và ghi thơng tin vào bảng : ? số electron... hạt nhân 1.6726 .10- 27 kg * 7=11.7082 10- 27 Do vậy khối lượng của ngun tử coi như kg bằng tổng khối lượng cùa các proton và -Khối lượng 7n: nơtron trong hạt nhân ngun tử Ngun 1.6748 .10- 27 kg * 7 = 11.7236 10- 27 tử khối coi như bằng số khối A khi khơng kg cần độ chính xác -Khối lượng 7e: cao 9 .109 4 .10- 31 kg * 7 = 0.0064 10- 27 kg Hoạt động 3: củng cố Khối lượng của ngun tử nitơ:23.4382 10- 27 kg -GV gọi... một hàng - Các ngun tố có số electron hóa trị trong ngun tử như nhau được xếp Hoạt động 3: thành một cột II Cấu tạo của bảng tuần hồn các GV: Cho học sinh quan sát hình vẽ một ngun tố hóa học ơ ngun tố bất kì trong bảng tuần hồn 1 Ơ ngun tố: Sau đó giới thiệu cho HS biết các thơng tin được ghi trong ơ ngun tố như: số TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG hiệu ngun tử, kí hiệu hóa học, tên ngun tố, ngun tử khối, độ âm... sắp xếp các ngun tố trong bảng tuần hồn - Các đặc điểm về ơ lượng tử và chu kì, Bài tập về nhà:1, 2, 3, 4 SGK và các bài tập liên quan trong SBT Tiết 14: BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC (T2) I Mục tiêu: - Cấu tạo của bảng tuần hồn, nhóm ngun tố - Phân loại các ngun tố II Trọng tâm: - Nhóm ngun tố III Chuẩn bị: - Bảng tuần hòan IV Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung TRƯỜNG... TỐ HĨA HỌC I Mục tiêu: - Sự biến đổi tuần hồn cấu hình electron của các ngun tố hóa học - Số electron lớp ngồi cùng quyết định tính chất hóa học của các ngun tố thuộc nhóm A - Mối quan hệ giữa cấu hình electron ngun tử của các ngun tố với vị trí của chúng trong bảng tuần hồn II Trọng tâm: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH - Cấu hình e của ngun tử các ngun tố nhóm A III Chuẩn bị: - Bảng tuần... THỊ NGUYỆT ÁNH - Cấu hình e của ngun tử các ngun tố nhóm A III Chuẩn bị: - Bảng tuần hồn, giáo án IV Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: GV: Trình bày các ngun tắc sắp xếp các ngun tố trong bảng tuần hồn? GV: Nhóm ngun tố là gì? Các ngun tố nhóm A có cấu hình electron hóa trị như thế nào? GV: Nhận xét, cho điểm Hoạt động 2: I Sự biến đổi cấu hình electron ngun... vị, ngun tử khối, ngun tử khối trung bình III.Chuẩn bị : - Câu hỏi và bài tập cơ bản IV Hoạt động dạy học: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung Hoạt động 1: tìm hiểu về đồng vị III - ĐỒNG VỊ : * GV đvđ: khi nghiên cứu các ngun tử VD : -GV đưa ra vd minh họa: oxi có 3 đồng vị TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG cùa cùng 1 ngun tố hố học nhận thấy trong hạt nhân của 1 số ngun tử có số proton đều như nhau nhưng... thích electron hóa trị là những electron có khã năng tham gia liên kết, thường nằm ở lớp ngồi cùng và có thể nằm cả phân lớp sát ngồi cùng chưa bảo hòa GV: Từ những đặc điểm trên HS hãy suy luận cho biết ngun tắc sắp xếp các ngun tố trong bảng tuần hồn là như thế nào? NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH HS: Quan sát bảng tuần hồn và đọc SGK I Ngun tắc sắp xếp các ngun tố trong bảng tuần hồn: HS: Quan sát bảng hệ thống... 8O 8O số proton 8 8 8 số nơtron 8 9 10 * GV dẫn dắt giúp HS rút ra định nghĩa * GV phân tích: do điện tích hạt nhân quyết định tính chất hố học nên các đồng vị có ccùng ssố proton nghĩa là ccùng số điện tích hạt nhân thì có tính chất hố học giống nhau NGUYỄN THỊ NGUYỆT ÁNH 16 8 O số proton số nơtron 8 8 17 8 O 8 9 18 8 O 8 10 - Các đồng vị của cùng 1 ngun tố hố học là những ngun tử có cùng số proton . thỡ ng kớnh ca nú vo khong 10 -10 m, thun li cho vic biu din kớch thc quỏ nh ca nguyờn t ngi ta a ra 1 n v di phự hp l nm hay 1 = 10 -10 m ; 1nm = 10 ; 1nm = 10 m -GV yờu cu HS xem sgk. tử. -Khối lượng 7p: 1.6726 .10 -27 kg * 7=11.7082. 10 -27 kg -Khối lượng 7n: 1.6748 .10 -27 kg * 7 = 11.7236. 10 -27 kg -Khối lượng 7e: 9 .109 4 .10 -31 kg * 7 = 0.0064. 10 -27 kg Khối lượng. cácbon là 19,9265 .10 -27 kg. 1u = 27 19,9265 .10 12 − = 1,6605 .10 - 27 kg -Khối lượng của 1 nguyên tử hidro là: 23 1,008 6,022 .10 g − = 0,16738 .10 -23 g = 1,6738 .10 -27 kg ≈ 1u Bảng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án hóa học 10 cơ bản năm học 2014-2015, Giáo án hóa học 10 cơ bản năm học 2014-2015, Giáo án hóa học 10 cơ bản năm học 2014-2015