giáo án vật lí 10 cơ bản đầy đủ cả năm

132 2.6K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 18:22

Vật Lý 10 cơ bản Ngày soạn 12 tháng 08 năm 2013 Chương 1 ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết 1 : § 1 CHUYỂN ĐỘNG CƠ I. Mục tiêu: 1.Về kiến thức: + - Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian. - Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến). - Nắm được khái niệm về: chất điểm, chuyển động cơ và quỹ đạo của chuyển động cơ - Nêu được ví dụ về: chất điểm, chuyển động, vật mốc, mốc thời gian - Phân biệt hệ toạ độ và hệ quy chiếu, thời điểm và thời gian 2. Về kỹ năng: - Biết cách xác định được toạ độ ứng với vị trí của vật trong không gian (vật làm mốc và hệ trục toạ độ). - Biết cách xác định được thời điểm và thời gian ứng với các vị trí trên (mốc thời gian và đồng hồ). - Xác định được vị trí của 1 điểm trên 1 quỹ đạo cong hoặc thẳng - Làm các bài toán về hệ quy chiếu, đổi mốc thời gian. II. Chuẩn bị: Giáo viên: - Một số ví dụ thực tế về cách xác đinh vị trí của điểm nào đó - Một số bài toán về đổi mốc thời gian III. Tiến trình dạy học 1. Ổn định tổ chức 2. Bài mới: 3. Hoạt động 1: Nhắc lại khái niệm chuyển động, tìm hiểu khái niệm chất điểm, quỹ đạo của chất điểm. tg Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung 4 5 Nhắc lại khái niệm chuyển động cơ học đã học ở lớp 8. Đó là sự thay đổi vị trí theo thời gian - Đọc sách đÓ phân tích khái niệm chất điểm HS nêu ví dụ. - Hoàn thành yêu cầu C1 Có thể coi TĐ là chất điểm Ghi nhận khái niệm quỹ GV hỏi cách nhận biết một vật chuyển động - Khi nào một vật CĐ được coi là chất điểm ? - Nêu một vài ví dụ về một vật CĐ được coi là chất điểm và không được coi là chất điểm. - Hoàn thành yêu cầu C1 Đường kính quỹ đạo của TĐ quanh MT là bao nhiêu? Hãy đặt tên cho đại lượng cần tìm? Áp dụng tỉ lệ xích Hãy so sánh kích thước TĐ với độ dài đường đi ? Ví dụ: quỹ đạo của giọt nước mưa. I. Chuyển động cơ. Chất điểm: 1.Chuyển động cơ: Chuyển động của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian. 2.Chất điểm: Chất điểm là vật có kích thớc rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến) . 3.Quỹ đạo: Giáo viên :Trần Trọng Khải Trường THPT số 2 Đức Phổ 1 Vật Lý 10 cơ bản 3 đạo. Thảo luận, trả lời Quỹ đạo của 1 điểm đầu mút kim đồng hồ có dạng như thế nào? Khi chuyển động, chất điểm vạch ra một đường trong không gian gọi là quỹ đạo. Hoạt động 2: Tìm hiểu cách xác định vị trí của một vật trong không gian 7 7 Quan sát hình 1.1 và chỉ ra vật làm mốc - HS đọc SGK trả lời câu hỏi của GV Ghi nhận cách xác định vị trí của vật và vận dụng trả lời câu C2 - Đọc sách tự tìm hiểu về hệ toạ độ Trả lời câu C3 Yêu cầu HS chỉ vật mốc trong hình 1.1 Hãy nêu tác dụng của vật làm mốc ? Làm thế nào xác định vị trí của vật nếu biết quỹ đạo ? Hoàn thành yêu cầu C2 Xác định vị trí của một điểm trong mặt phẳng ? C3? II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian: 1.Vật làm mốc và thước đo: Muốn xác định vị trí của một vật ta cần chọn: - Vật làm mốc - Chiều dương - Thước đo 2.Hệ toạ độ Hoạt động 3: Tìm hiểu cách xác định thời gian trong chuyển động 10 - HS tự tìm đọc SGK để tìm hiểu cách xác định thời gian trong chuyển động. Phân biệt thời điểm và thời gian và hoàn thành câu C4 Thảo luận Lấy hiệu số thời gian đến với thời gian bắt đầu đi. - Ghi nhận hệ quy chiếu - Hãy nêu cách xác định khoảng thời gian đi từ nhà đến trường? - C4? - Bảng giờ tàu cho biết điều gì? -Lấy ví dụ -Xác định thời điểm và thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến Sài Gòn III. Cách xác định thời gian trong chuyển động: 1. Mốc thời gian và đồng hồ Để xác định thời gian chuyển động ta cần chọn một mốc thời gian và dùng một đồng hồ để đo thời gian 2. Thời điểm và thời gian a. Thời điểm : Lúc, khi b. Thời gian : Từ khi đến khi IV. Hệ quy chiếu: Hệ quy chiếu gồm: Giáo viên : Trần Trọng Khải Trường THPT Số 2 Đức Phổ 2 I M H O y x Vật Lý 10 cơ bản 5 - Vật làm mốc - Hệ toạ độ gắn trên vật làm mốc - Mốc thời gian và đồng hồ 3. Củng cố, dặn dò: - Chất điểm là gì? Quỹ đạo là gì? - Cách xác định vị trí của vật trong không gian. - Cách xác đinh thời gian trong chuyển động. 4. H íng dÉn häc ë nhµ - Làm các bài tập trong sách giáo khoa và chuẩn bị bài "Chuyển động thẳng đều". *** Giáo viên : Trần Trọng Khải Trường THPT Số 2 Đức Phổ 3 Vật Lý 10 cơ bản Ngày soạn 14/08/2013 Tiết 2 : § 2 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Công thức tính quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều : s = vt trong đó, v là tốc độ của vật, không đổi trong suốt thời gian chuyển động. - Vận tốc của chuyển động thẳng đều có độ lớn bằng tốc độ của vật, cho biết mức độ nhanh, chậm.của chuyển động : s v = t - Nêu được định nghĩa đầy đủ hơn về chuyển động thẳng đều. - Phân biệt các khái niệm; tốc độ, vận tốc. - Nêu được các đặc điểm của chuyển động thẳng đều như: tốc độ, phương trình chuyển động, đồ thị toạ độ - thời gian. - Vận dụng các công thức vào việc giải các bài toán cụ thể. - Nêu được ví dụ về chuyển động thẳng đều trong thực tế trong thực tế. 2. Kĩ năng: - Vận dụng linh hoạt các công thức trong các bài toán khác nhau. - Viết được phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều. - Vẽ được đồ thị toạ độ - thời gian. - Biết cách xử lý thông tin thu thập từ đồ thị. - Nhận biết được chuyển động thẳng đều trong thực tế trong thực tế nếu gặp phải. II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: - Dụng cụ TN của bài. - Hình vẽ 2.2, 2.3 phóng to 2. Học sinh: - Ôn lại kiến thức về chuyển động ở lớp 8. - Các kiến thức về hệ toạ độ, hệ quy chiếu. III.Tiến trình dạy - học: 1. Ổn định 2. Kiểm tra: Trình bày các khái niệm sau - Chuyển động cơ, chất điểm, quỹ đạo ? 3. Bài mới Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức về chuyển động thẳng đều. tg Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung 5 Nhắc lại công thức vận tốc và quãng đường đã học ở lớp 8 Ghi nhận và nắm cách đổi đơn vị Vận tốc trung bình của chuyển động cho biết điều gì ? Công thức ? Đơn vị ? HD đổi đơn vị : km/h → m/s và ngược lại .Hoạt động 2: Ghi nhận các khái niệm: Vận tốc trung bình , chuyển động thẳng đều: 10 Đường đi: s = x 2 - x 1 Vận tốc TB: t s v tb = Xác định đường đi của chất điểm Mô tả sự thay đổi vị trí của 1 chất điểm, yêu cầu HS xác định đường đi của chất điểm Tính vận tốc TB ? Nói rõ ý nghĩa vận tốc TB, phân biệt vận tốc Tb và tốc độ TB. I.Chuyển động thẳng đều: 1.Tốc độ trung bình: t s v tb = Tốc độ trung bình của một chuyển động cho biết mức Giáo viên : Trần Trọng Khải Trường THPT Số 2 Đức Phổ 4 Vật Lý 10 cơ bản 5 3 Đọc SGK Nếu vật chuyển động theo chiều âm thì vận tốc TB có giá trị âm → Vtb có giá trị đại số. Khi không nói đến chiều chuyển động mà chỉ muốn nói đến độ lớn của vận tốc thì ta dùng kn tốc độ TB. Như vậy tốc độ TB là giá trị số học của vận tốc TB. Yêu cầu học sinh định nghĩa vận tốc TB - Yêu cầu HS đọc SGK tự tìm hiểu về chuyển động thẳng đều. độ nhanh chậm của chuyển động. Đơn vị: m/s hoặc km/h 2.Chuyển động thẳng đều: CĐTĐ là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường. 3. Đường đi trong CĐTĐ s = v.t Hoạt động 3:Xây dựng phương trình chuyển động, Tìm hiểu về đồ thị toạ độ - thời gian 3 15 HS đọc SGK để hiểu cách xây dựng phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều. Làm việc nhóm để vẽ đồ thị toạ độ - thời gian HS lập bảng giá trị và vẽ đồ thị. Nhận xét dạng đồ thị Làm theo yêu cầu của GV Yêu cầu HS đọc SGK để tìm hiểu phương trình của chuyển động thẳng đều. Nhắc lại dạng:y = ax + b Tương đương: x = vt + x 0 Đồ thị có dạng gì ? Cách vẽ ? Yêu cầu lập bảng giá trị (x,t) và vẽ đồ thị. Vẽ đồ thị toạ độ của 2 CĐ X1 = 5 + 10t và X2 = 20t So sánh độ dốc của 2 đồ thị, nhận xét II. Phương trình chuyển động và đồ thị toạ độ - thời gian của cđtđ 1) Phương trình của cđtđ: x = x 0 + v.t 2) Đồ thị toạ độ - thời gian của cđtđ: Vẽ đồ thị pt: x = 5 + 10t a.Bảng giá trị: t(h) 0 1 2 3 6 x(km) 5 15 25 35 65 b. Đồ thị 4. Củng cố , vËn dông - Nhắc lại khái niệm chuyển động thẳng đều, đường đi, đồ thị toạ độï - thời gian của chuyển động thẳng đều. 5. H íng dÉn häc ë nhµ - Bài tập về nhà: SGK và SBT - Xem trước bài : "Chuyển động thẳng biến đổi đều" *** Giáo viên : Trần Trọng Khải Trường THPT Số 2 Đức Phổ 5 Vật Lý 10 cơ bản Ngày soạn 20 tháng 08 năm 2013 Tiết 3 : § 3 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 1) I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: - Độ lớn của vận tốc tức thời tại vị trí M là đại lượng v = Δ Δ s t trong đó, s∆ là đoạn đường rất ngắn vật đi được trong khoảng thời gian rất ngắn t∆ . Đơn vị của vận tốc là mét trên giây (m/s). - Vectơ vận tốc tức thời của một vật tại một điểm là một vectơ có gốc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ xích nào đó. - Nắm được khái niệm vận tốc tức thời: định nghĩa, công thức, ý nghĩa các đại lượng. - Nêu được định nghĩa CĐTBĐĐ, CĐTNDĐ, CĐTCDĐ. - Nắm được các khái niệm gia tốc về mặt ý nghĩa của khái niệm, công thức tính, đơn vị đo. Đặc điểm của gia tốc trong CĐTNDĐ - Viết được phương trình vận tốc, vẽ được đò thị vận tốc - thời gian trong CĐTNDĐ 2.Kĩ năng: - Vẽ được vectơ biểu diễn vận tốc tức thời. - Bước đầu giải được bài toán đơn giản về CĐTNDĐ - Biết cách viết biểu thức vận tốc từ đồ thị vận tốc - thời gian và ngược lại. II.Chuẩn bị : 1.Giáo viên: - Các kiến thức về phương pháp dạy học một đại lượng vật lý 2.Học sinh: Ôn kiến thức về chuyển động thẳng đều. III.Tiến trình dạy học: 1.Ổn định: 2.Kiểm tra bài cũ: 3.Hoạt động dạy - học: Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm vận tốc tức thời: tg Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung 5 5 Trả lời câu hỏi của giáo viên Tìm xem trong khoảng thời gian rất ngắn ∆t kể từ lúc ở M, xe dời được 1 đoạn đường ∆s ntn? giải thích Hoàn thành yêu cầu C1 v= 36km/h = 10m/s Xét 1 xe chuyển động không đều trên một đường thẳng, chiều chuyển động là chiều dương. Muốn biết tại M chất điểm chuyển động nhanh hay chậm ta phải làm thế nào ? Tại sao cần xét quãng đường đi trong khoảng thời gian rất ngắn ? Đó chính là vận tốc tức thời của xe tại M, kí hiệu là v Độ lớn của vận tốc tức thời cho ta biết điều gì ? Trả lời C1? I. Vận tốc tức thời. Chuyển động thẳng biến đổi đều" 1) Độ lớn của vận tốc tức thời: t s v ∆ ∆ = 2)Vectơ vận tốc tøc thời: Vectơ vận tốc tức thời của một vật tại 1 điểm có: - Gốc tại vật chuyển động - Hướng của chuyển động Giáo viên : Trần Trọng Khải Trường THPT Số 2 Đức Phổ 6 Vật Lý 10 cơ bản 7 Hoàn thành yêu cầu C2 v 1 = 4 3 v 2 xe tải đi theo hướng Tây - Đông - Cá nhân suy nghĩ để trả lời câu hỏi của GV Nếu không trả lời được thì có thể tham khảo SGK Vận tốc tức thời có phụ thuộc vào việc chọn chiều dương của hệ toạ độ không ? Yêu cầu HS đọc mục 1.2 và trả lời câu hỏi: tại sao nói vận tốc là một đại lượng vectơ ? Trả lời C2? Ta đã được tìm hiểu về chuyển động thẳng đều, nhưng thực tế các chuyển động thường không đều, điều này có thể biết bằng cách đo vận tốc tức thời ở các thời điểm khác nhau trên quỹ đạo ta thấy chúng luôn biến đổi. Loại chuyển động đơn giản nhất là CĐTBĐĐ. Thế nào là CĐTBĐĐ ? - Quỹ đạo ? - Tốc của vật thay đổi như thế nào ? - Có thể phân thành các dạng nào? - Đồ dài: Tỉ lệ với độ lớn vận tốc tức thời theo một tỉ lệ xích nào đó. 3)Chuyển động thẳng biến đổi đều: Là chuyÓn động trên đường thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian Vận tốc tăng → CĐNDĐ Vận tốc giảm → CĐCDĐ Hoạt động 2: Nghiên cứu khái niệm gia tốc trong CĐTNDĐ. 15 Trả lời các câu hỏi của GV Thảo luận và hoành thành câu hỏi của giáo viên Thành lập được công thức tính gia tốc Thảo luận và trả lời theo yêu cầu của GV và tìm ra đơn vị gia tốc So sánh phương chiều… theo yêu cầu của giáo viên. Trong chuyển động thẳng đều muốn biết vật chuyển động nhanh hay chậm ta phải làm gì?. Nhưng đối với các CĐTBĐ vận tốc như thế nào? Gia tốc được tính bằng công thức nào ? Yêu cầu HS thảo luận tìm đơn vị của gia tốc. Gia tốc là đại lượng véctơ hay là đại lượng vô hương ? Vì sao?. So sánh phương và chiều của a so với 0 v , v , v∆ II.Chuyển động thẳng nhanh dần đều: 1) Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều: Định nghĩa: SGK Công thức t v a ∆ ∆ = ∆v là độ biến thiên vận tốc ∆t Khoảng thời gian xảy ra biến thiên vận tốc Đơn vị: m/s 2 Chú ý: trong CĐTNDĐ a = hsố b)Vectơ gia tốc: t v tt vv a 0 0 ∆ ∆ = − − = Giáo viên : Trần Trọng Khải Trường THPT Số 2 Đức Phổ 7 Vật Lý 10 cơ bản Hoạt động 3: Nghiên cứu khái niệm vận tốc trong CĐTNDĐ 7 HS hoàn thành yêu cầu của GV Từ công thức: t v tt vv a 0 0 ∆ ∆ = − − = Nếu chọn t 0 = 0 thì ∆t = t và v = ? 2)Vận tốc của CĐTNDĐ a)Công thức tính vận tốc: v = v 0 + at b) Đồ thị vận tốc - thời gian: 4. Củng cố, dặn dò: - Nhắc lại kiến thức về chuyển động thẳng nhanh dần đều, gia tốc và vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều. 5. H íng dÉn häc ë nhµ - Bài tập về nhà: 10, 11, 12 SGK - Xem trước phần bài còn l¹i *** Giáo viên : Trần Trọng Khải Trường THPT Số 2 Đức Phổ 8 v t o v Vật Lý 10 cơ bản Ngày soạn 22/08/2013 Tiết 4 : § 3 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (Tiết 2) I. Mục tiêu 1) Về kiến thức - Viết được công thức tính quãng đường đi trong chuyển động thẳng nhanh dần đều; mối quan hệ giữa gia tốc và quãng đường đi được; phương trình chuyển động của chuyển động nhanh dần đều. - Nắm được đặc điểm của chuyển động thẳng chậm dần đều về gia tốc, vận tốc, quãng đường đi được và phương trình chuyển động. Nêu được ý nghĩa vật lý của các đại lượng trong công thức đó. 2) Về kĩ năng - Giải được bài toán đơn giản về chuyển động thẳng biến đổi đều. II. Chuẩn bị Học sinh: ôn lại kiến thức chuyển động thẳng đều. III. Tiến trình dạy - học 1. Ổn định 2. Kiểm tra: ? thế nào là chuyển động thẳng biến đổi đều, viết công thức tính vận tốc của chuyển động thẳng NDĐ và chỉ rõ các đại lượng trong công thức ? 3. T iÕn tr×nh dạy học Hoạt động: Xây dựng công thức của CĐTNDĐ tg Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Nội dung 7 5 5 Từng HS suy nghĩ trả lời : t s v tb = Độ lớn tốc độ tăng đều theo thời gian. -Giá trị đầu: v 0 Giá trị cuối: v 2 vv v 0 tb + = v = v 0 + at 2 0 at 2 1 tvs += Chia lớp thành 4 nhóm. Từng nhóm thảo luận, trình bày kết quả trên bảng. HS tìm công thức liên hệ Công thức tính tốc độ TB của CĐ ? Đặc điểm của tốc độ trong CĐTNDĐ ? Những đại lượng biến thiên đều thì giá trị TB của đại lượng đó = TB cộng của các giá trị đầu và cuối. Hãy viết CT tính tốc độ TB của CĐTNDĐ ? - Viết CT tính vận tốc của CĐTNDĐ ? Hãy xây dựng biểu thức tính đường đi trong CĐTNDĐ ? Trả lời câu hỏi C5. GV nhận xét. Từ CT: v = v 0 + at (1) và 2 0 at 2 1 tvs += (2) Hãy tìm mối liên hệ giữa a, v, v 0 , s ? (Công thức không chứa t → thay t ở (1) vào (2) - Phương trình chuyển động tổng quát cho các chuyển động là: x = x 0 + s Hãy xây dựng PTCĐ của CĐTNDĐ. 3.Công thức tính quãng đường đi được của CĐTNDĐ: 2 0 at 2 1 tvs += 4.Công thức liên hệ giữa gia tốc, vận tốc, và quãng đường đi được của CĐTNDĐ: as2vv 2 0 2 =− 5.Phương trình chuyển động của CĐTNDĐ: Giáo viên : Trần Trọng Khải Trường THPT Số 2 Đức Phổ 9 Vật Lý 10 cơ bản 7 10 7 Xây dựng PTCĐ. HS đọc SGK HS đọc SGK để hiểu hơn về CĐTCDĐ trả lời các câu hỏi của GV Hướng dẫn Viết biểu thức tính gia tốc trong CĐTCDĐ ? Trong biểu thức a có dấu như thế nào ? Chiều của vectơ gia tốc có đặc điểm gì ? Vận tốc và đồ thị vận tốc - thời gian trong CĐTCDĐ có gì giống và khác CĐTNDĐ ? Biểu thức và ptc® của CĐTCDĐ ? - GV nêu sự giống và khác nhau giữa 2 loại chuyển động. Viết các phương trình 2 00 at 2 1 tvxx ++= III. Chuyển động chậm dần đều: 1)Gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều: a. công thức gia tốc t vv t v a 0 − = ∆ ∆ = b.Vectơ gia tốc: t v tt vv a ∆ ∆ = − − = 0 0 2)Vận tốc của CĐTCDĐ a)Công thức tính vận tốc: v = v 0 + at b) Đồ thị vận tốc - thời gian: 3.Công thức tính quãng đường đi được và PTCĐ của CĐTCDĐ: a)Công thức tính quãng đường đi được 2 0 at 2 1 tvs += Trong đó a ngực dấu với v b) Phương trình CĐ 2 00 at 2 1 tvxx ++= Chú ý: CĐTNDĐ: a cùng dấu v 0 . CĐTCDĐ: a ngược dấu v 0 . 4. Củng cố, dặn dò - Công thức tính đường đi, công thức liên hệ giữa vận tốc, gia tốc và quãng đường, phương trình chuyển động , dấu của gia tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều. 5. Hướng dẫn học ở nhà. - Bài tập về nhà: 13, 14, 15 SGK và bài tập trong sách bài tập *** Giáo viên : Trần Trọng Khải Trường THPT Số 2 Đức Phổ 0 v  10 O t(s) v(m/s) Vo [...]... đó ? Sự rơi của các vật trong trường Nếu loại bỏ được sức cản của hợp này gọi là sự rơi tự do Định Giáo viên : Trần Trọng Khải 14 2 Sự rơi của các vật trong chân khơng: a)Ống Newton: Cho hòn bi chì và cái lơng chim rơi trong ống đã hút hết khơng khí thì chúng rơi nhanh như nhau Trường THPT Số 2 Đức Phổ Vật Lý 10 cơ bản khơng khí (hoặc sức cản của khơng khí khơng đáng kể) thì mọi vật sẽ rơi nhanh như... động, cơng thức cộng vận tốc -*** - Giáo viên : Trần Trọng Khải 19 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Vật Lý 10 cơ bản Ngày soạn 05 tháng 09 năm 2013 Tiết 10 § 6 TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG CƠNG THỨC CỘNG VẬN TỐC I Mục tiêu 1 Kiến thức - Chỉ ra được tính tương đối của quỹ đạo và của vận tốc, từ đó thấy được tầm quan trọng của việc chọn hệ qui chiếu - Kết quả xác nhận tọa độ và vận tốc của cùng một vật. . .Vật Lý 10 cơ bản Ngày soạn 24 tháng 8 năm 2013 Tiết 5 : BÀI TẬP I.Mục tiêu: 1.Kiến thức - Củng cố lại các cơng thức của CĐTBĐĐ 2.Kĩ năng - Cách chọn hệ qui chiếu - Vận dụng, biến đổi các cơng thức của CĐTBĐĐ để giải các bài tập - Xác định dấu của vận tốc, gia tốc II.Chuẩn bị 1 Giáo viên: Giải trước các bài tập trong SGK và SBT 2 Học sinh: - Thuộc các cơng thức của CĐTBĐĐ - Giải... tập tồn chương I để tiết sau kiểm tra 1 tiết Giáo viên : Trần Trọng Khải 28 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Vật Lý 10 cơ bản Ngày soạn 22 tháng 09 năm 2013 CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết 16: §9 TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM I Mục tiêu 1 Về kiến thức - Phát biểu được khái niệm đầy đủ về lực và tác dụng của 2 lực cân bằng lên một vật dựa vào khái niệm gia tốc - Phát biểu được... dụng lên một vật ? 3 Hoạt động dạy – học Hoạt động 1: Tìm hiểu sự tương tác giữa các vật Phát biểu định luật III Giáo viên : Trần Trọng Khải 34  b.Đặc điểm của P - Điểm đặt: tại trọng tâm của vật - Phương: thẳng đứng - Chiều: từ trên xuống - Độ lớn: là trọng lượng của vật, ký hiệu P, được đo bằng lực kế Trường THPT Số 2 Đức Phổ Vật Lý 10 cơ bản tg Hoạt động của HS Trợ giúp của GV Khi đánh tay lên bàn... lượng vật lý như: chiều dài, thể tích, cường độ dòng điện, hiệu điện thế, xác định lực đẩy Ascimet,… Giáo viên : Trần Trọng Khải 21 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Vật Lý 10 cơ bản *** Ngày soạn 07 tháng 09 năm 2013 Tiết 11 : BÀI TẬP I Mục tiêu 1 Kiến thức - Củng cố kiến thức của chuyển động tròn đều 2 Kĩ năng - Vận dụng các kiến thức đã được học để giải quyết các dạng bài tập II.Chuẩn bị 1 Giáo. .. Các cơng thức của chuyển động tròn đều Chú ý có thể tìm theo định nghĩa của các khái niệm 5 Híng dÉn häc ë nhµ - Làm tiếp các bài tập còn lại và bài tập trong SBT - Xem trước bài “Sai số trong phép đo các đại lượng vật lý” - Đọc lại bài thực hành đo các đại lượng vật lý như: chiều dài, thể tích -*** Giáo viên : Trần Trọng Khải 23 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Vật Lý 10 cơ bản Ngày soạn 10. .. thống, sai số ngẫu nhiên - Cơng thức tính giá trị trung bình - Cách xác định sai số của phép đo - Cách viết kết quả đo - Sai số tỉ đối - Cách xác định sai số của phép đo gián tiếp 5 Híng dÉn häc ë nhµ - Học bài, làm các bài tập ở SGK và SBT - §äc bµi 8 *** - Giáo viên : Trần Trọng Khải 26 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Vật Lý 10 cơ bản Ngày soạn 20 tháng 09 năm 2013 Tiết 13-14: Thực hành... 12 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Vật Lý 10 cơ bản Ngày soạn 27 tháng 8 năm 2013 Tiết 6-7 : § 4 SỰ RƠI TỰ DO I.Mục tiêu: 1.Kiến thức: • Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc rơi tự do (g ≈ 9,8 m/s2) • Nếu vật rơi tự do, khơng có vận tốc ban đầu thì: v = gt và cơng thức tính qng đường đi được của vật rơi tự do là s= 1 2 gt... tích trọng lực tác dụng lên vật theo phường song song và vng góc với mặt phẳng nghiêng 5 Híng dÉn häc ë nhµ - Học bài , làm bài tập 6,7,8,9 SGK và SBT - Ơn kiến thức về lực, cân bằng lực, trọng lực, khối lượng qn tính đã học ở cấp 2 *** - Ngày soạn 28 tháng 09 năm 2013 Giáo viên : Trần Trọng Khải 31 Trường THPT Số 2 Đức Phổ Vật Lý 10 cơ bản Tiết 17: § 10 BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN (Tiết . Vật Lý 10 cơ bản Ngày soạn 12 tháng 08 năm 2013 Chương 1 ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Tiết 1 : § 1 CHUYỂN ĐỘNG CƠ I. Mục tiêu: 1.Về kiến thức: + - Chuyển động cơ của một vật (gọi. và bài tập trong sách bài tập *** Giáo viên : Trần Trọng Khải Trường THPT Số 2 Đức Phổ 0 v  10 O t(s) v(m/s) Vo Vật Lý 10 cơ bản Ngày soạn 24 tháng 8 năm 2013 Tiết 5 : BÀI TẬP I.Mục tiêu: 1.Kiến. chúng rơi nhanh như nhau. Giáo viên : Trần Trọng Khải Trường THPT Số 2 Đức Phổ 14 Vật Lý 10 cơ bản không khí (hoặc sức cản của không khí không đáng kể) thì mọi vật sẽ rơi nhanh như nhau.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan