Giáo án dạy thêm vật lý 11 chuẩn

39 4.9K 37

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2014, 16:02

PHẦN 1: ĐIỆN HỌC. ĐIỆN TỪ HỌC CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG CHỦ ĐỀ 1: BUỔI 1 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU – LÔNG A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Có hai loại điện tích: Điện tích âm () và điện tích dương (+) 2. Tương tác tĩnh điện: + Hai điện tích cùng dấu: Đẩy nhau; + Hai điện tích trái dấu: Hút nhau; 3. Định luật Cu lông: Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm q1; q2 đặt cách nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi ε là có: Điểm đặt: trên 2 điện tích. Phương: đường nối 2 điện tích. 21 F  21 F  12 F  q 1 .q 2 >0 r 21 F  12 F  r q 1 .q 2 < 0 Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh PHẦN 1: ĐIỆN HỌC. ĐIỆN TỪ HỌC CHƯƠNG I : ĐIỆN TÍCH. ĐIỆN TRƯỜNG CHỦ ĐỀ 1: BUỔI 1 ĐIỆN TÍCH. ĐỊNH LUẬT CU – LÔNG A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Có hai loại điện tích: Điện tích âm (-) và điện tích dương (+) 2. Tương tác tĩnh điện: + Hai điện tích cùng dấu: Đẩy nhau; + Hai điện tích trái dấu: Hút nhau; 3. Định luật Cu - lông: Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm q 1 ; q 2 đặt cách nhau một khoảng r trong môi trường có hằng số điện môi ε là 12 21 ;F F   có: - Điểm đặt: trên 2 điện tích. - Phương: đường nối 2 điện tích. - Chiều: + Hướng ra xa nhau nếu q 1 .q 2 > 0 (q 1 ; q 2 cùng dấu) + Hướng vào nhau nếu q 1 .q 2 < 0 (q 1 ; q 2 trái dấu) - Độ lớn: 1 2 2 . . q q F k r ε = ; Trong đó: k = 9.10 9 Nm 2 C -2 ; ε là hằng số điện môi của môi trường, trong chân không ε = 1. - Biểu diễn: 4. Nguyên lý chồng chất lực điện: Giả sử có n điện tích điểm q 1 , q 2 ,….,q n tác dụng lên điện tích điểm q những lực tương tác tĩnh điện nn1 F, ,F,F thì lực điện tổng hợp do các điện tích điểm trên tác dụng lên điện tích q tuân theo nguyên lý chồng chất lực điện. ∑ =+++= inn1 FF FFF B. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Xác định lực tương tác giữa 2 điện tích và các đại lượng trong công thức định luật Cu – lông. Phương pháp : Áp dụng định luật Cu – lông. - Phương , chiều , điểm đặt của lực ( như hình vẽ) - Độ lớn : F = 2 21 9 . |.|.10.9 r qq ε - Chiều của lực dựa vào dấu của hai điện tích : hai điện tích cùng dấu : lực đẩy ; hai điện tích trái dấu : lực hút Dạng 2: Tìm lực tổng hợp tác dụng lên một điện tích. Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh Phương pháp : Dùng nguyên lý chồng chất lực điện. - Lực tương tác của nhiều điện tích điểm lên một điện tích điểm lên một điện tích điểm khác : →→→→ +++= n FFFF 21 - Biểu diễn các các lực 1 F uu , 2 F uu , 3 F uu … n F uu bằng các vecto , gốc tại điểm ta xét . -Vẽ các véc tơ hợp lực theo quy tắc hình bình hành . - Tính độ lớn của lực tổng hợp dựa vào phương pháp hình học hoặc định lí hàm số cosin. *Các trường hợp đăc biệt: 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 . . (F , ) 2 os F F F F F F F F F F E E F F F F F F F F F c α α ↑↑ ⇒ = + ↑↓ ⇒ = − ⊥ ⇒ = + = ⇒ = + +         C. BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong không khí cách nhau 10 cm, lực tương tác giữa hai điện tích là 1N. Đặt hai điện tích đó vào trong dầu có ε = 2 cách nhau 10 cm. hỏi lực tương tác giữa chúng là bao nhiêu? Hướng dẫn: - Trong không khí: 1 2 2 | . |q q F k r = - Trong dầu: / 1 2 2 | . | . q q F r ε = - Lập tỉ số: / / 1 1 1 0,5 2 2 2 F F F F ε = = ⇒ = = = N. Bài 2: Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không cách nhau một khoảng r 1 = 2 cm. lực tương tác giữa chúng là 1,6.10 -4 N. a) Tìm độ lớn hai điện tích đó? b) Khoảng cách r 2 giữa chúng là bao nhiêu để lực tác dụng giữa chúng là 2,5.10 -4 N? Hướng dẫn: a) Ta có: 1 2 1 2 1 .q q F k r = ( ) 2 4 2 2 2 18 1 1 9 1,6.10 . 2.10 . 64 .10 9 9.10 F r q k − − − ⇒ = = = Vậy: q = q 1 = q 2 = 9 8 .10 3 C − . b) Ta có: 1 2 2 2 2 .q q F K r = suy ra: 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1 .F r F r r F F r = ⇒ = Vậy r 2 = 1,6 cm. Bài 3 : Hai điện tích điểm q 1 = -10 -7 C và q 2 = 5.10 -8 C đặt tại hai điểm A và B trong chân không cách nhau 5 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích q 0 = 2.10 -8 C đặt tại điểm C sao cho CA = 3 cm, CB = 4 cm. Hướng dẫn : - Lực tương tác giữa q 1 và q 0 là : Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh 1 0 2 1 2 . 2.10 q q F k N AC − = = - Lực tương tác giữa q 2 và q 0 là : 2 0 3 2 2 . 5,625.10 q q F k N BC − = = - Lực điện tác dụng lên q 0 là : 2 2 2 1 2 1 2 2,08.10F F F F F F N − = + ⇒ = + = u u u Bài 4 : Hai điện tích q 1 = 4.10 -5 C và q 2 = 1.10 -5 C đặt cách nhau 3 cm trong không khí. a) Xác định vị trí đặt điện tích q 3 = 1.10 -5 C để q 3 nằm cân bằng ? b) Xác định vị trí đặt điện tích q 4 = -1.10 -5 C để q 4 nằm cân bằng ? Hướng dẫn : - Gọi 13 F u là lực do q 1 tác dụng lên q 3 23 F u là lực do q 2 tác dụng lên q 3 - Để q3 nằm cân bằng thì 13 23 0F F+ = u u  13 23 F F⇒ = − u u 13 23 ,F F⇒ u u cùng phương, ngược chiều và F 13 = F 23 Vì q 1 , q 2 , q 3 >0 nên M nằm giữa A và B. Đặt MA = x Ta có : ( ) 1 3 2 3 2 2 3 q q q q k k x x = − 2 2 1 2 4 3 3 q x x q x x     ⇒ = ⇒ =  ÷  ÷ − −     ⇒ x = 2 cm. b) Nhận xét : khi thay q 4 = -1.10 -5 C thì không ảnh hưởng đến lực tương tác nên kết quả không thay đổi, vậy x = 2 cm. Bài 5 : Hai điện tích q 1 = 8.10 -8 C và q 2 = -8.10 -8 C đặt tại A và B trong không khí cách nhau một khoảng AB = 6 cm. Xác định lực điện tác dụng lên q 3 = 8.10 -8 Cđặt tại C nếu : a) CA = 4 cm và CB = 2 cm. b) CA = 4 cm và CB = 10 cm. c) CA = CB = 5 cm. Hướng dẫn: - Sử dụng nguyên lý chồng chất lực điện. a) F = F 1 + F 2 = 0,18 N b) F = F 1 – F 2 = 30,24.10 -3 N c) C nằm trên trung trực AB và F = 2F1.cos α = 2.F 1 . AH AC = 27,65.10 -3 N Q 2 B A CQ 0 Q 1 F 1 F 2 F q 1 q 2 A B M q F 23 F 13 x M E  r M E  r Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh CHỦ ĐỀ 2: ĐIỆN TRƯỜNG (3 BUỔI) A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Khái niệm điện trường: Là môi trường tồn tại xung quanh điện tích và tác dụng lực lên điện tích khác đặt trong nó. 2. Cường độ điện trường: Là đại lượng đặc trưng cho điện trường về khả năng tác dụng lực. EqF q F E    .=⇒= Đơn vị: E (V/m) q > 0 : F  cùng phương, cùng chiều với E  . q < 0 : F  cùng phương, ngược chiều với E  . 3. Đường sức điện - Điện trường đều. a. Khái niệm đường sức điện: *Khái niệm đường sức điện: Là đường cong do ta vạch ra trongđiện trường sao cho tại mọi điểm trên đường cong, vector cường độ điện trường có phương trùng với tiếp tuyến của đường cong tại điểm đó, chiều của đường sức là chiều của vector cường độ điện trường. *Đường sức điện do điện tích điểm gây ra: + Xuất phát từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm; + Điện tích dương ra xa vô cực; + Từ vô cực kết thúc ở điện tích âm. b. Điện trường đều Định nghĩa: Điện trường đều là điện trường có vector cường độ điện trường tại mọi điểm bằng nhau cả về phương, chiều và độ lớn. * Đặc điểm: Các đường sức của điện trường đều là những đường thẳng song song cách đều. 4. Véctơ cường độ điện trường E  do 1 điện tích điểm Q gây ra tại một điểm M cách Q một đoạn r có: - Điểm đặt: Tại M. - Phương: đường nối M và Q - Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0 Hướng vào Q nếu Q <0 - Độ lớn: 2 . Q E k r ε = k = 9.10 9 2 2 .N m C    ÷   - Biểu diễn: 5. Nguyên lý chồng chất điện trường: Giả sử có các điện tích q 1 , q 2 ,… ,q n gây ra tại M các vector cường độ điện trường nn1 E, ,E,E thì vector cường độ điện trường tổng hợp do các điện tích trên gây ra tuân theo nguyên lý chồng chất điện trường. ∑ =+++= inn1 EE EEE B. CÁC DẠNG BÀI TẬP q >0 0 q < 0 M M Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh Dạng 1: Xác định cường độ điện trường do điện tích gây ra tại một điểm Phương pháp: Cường độ điện trường do điện tích điểm Q gây ra có: + Điểm đặt: Tại điểm đang xét; + Phương: Trùng với đường thẳng nối điện tích Q và điểm đang xét; + Chiều: Hướng ra xa Q nếu Q > 0 và hướng về Q nếu Q < 0; + Độ lớn: E = k 2 r Q ε , trong đó k = 9.10 9 Nm 2 C -2 . Dạng 2: Xác định lực điện trường tác dụng lên một điện tích trong điện trường Phương pháp: Lực tĩnh điện tác dụng lên điện tích q đặt trong điện trường: EqF = F có: + Điểm đặt: tại điểm đặt điện tích q; + Phương: trùng phương với vector cường độ điện trường E ; +Chiều: Cùng chiều với E nếu q > 0 và ngược chiều với E nếu q <0; + Độ lớn: F = Eq Dạng 3: Xác định cường độ điện trường tổng hợp do nhiều điện tích gây ra tại một điểm. Phương pháp: sử dụng nguyên lý chồng chất điện trường. - Áp dụng nguyên lí chồng chất điện trường : n EEEE →→→→ +++= 21 . - Biểu diễn 1 E uu , 2 E uu , 3 E uu … n E uu bằng các vecto. - Vẽ vecto hợp lực E uu bằng theo quy tắc hình bình hành. - Tính độ lớn hợp lực dựa vào phương pháp hình học hoặc định lí hàm số cosin. * Các trường hợp đặ biệt: 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 E . . (E , ) 2 os E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E c α α ↑↑ ⇒ = + ↑↓ ⇒ = − ⊥ ⇒ = + = ⇒ = + +         C. BÀI TẬP ÁP DỤNG Bài 1: Hai điện tích điểm q 1 = 4.10 -8 C và q 2 = - 4.10 -8 C nằm cố định tại hai điểm AB cách nhau 20 cm trong chân không. 1. Tính lực tương tác giữa 2 điện tích. 2. Tính cường độ điện trường tại: a. điểm M là trung điểm của AB. b. điểm N cách A 10cm, cách B 30 cm. c. điểm I cách A 16cm, cách B 12 cm. d. điểm J nằm trên đường trung trực của AB cách AB một đoạn 10 3 cm Hướng dẫn: 1. Lực tương tác giữa 2 điện tích: ( ) 8 8 1 2 9 5 2 2 4.10 .( 4.10 ) . 9.10 . 36.10 ( ) . 0,2 q q F k N r ε − − − − = = = 2. Cường độ điện trường tại M: Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh a. Vectơ cđđt 1 2 ; M M E E   do điện tích q 1 ; q 2 gây ra tại M có: - Điểm đặt: Tại M. - Phương, chiều: như hình vẽ - Độ lớn: ( ) 8 9 3 1 2 2 2 4.10 9.10 . 36.10 ( / ) . 0,1 M M q E E k V m r ε − = = = = Vectơ cường độ điện trường tổng hợp: 1 2M M E E E= +    Vì 1 2M M E E   Z Z nên ta có E = E 1M + E 2M = 3 72.10 ( / )V m b. Vectơ cđđt 1 2 ; N N E E   do điện tích q 1 ; q 2 gây ra tại N có: - Điểm đặt: Tại N. - Phương, chiều: như hình vẽ - Độ lớn: ( ) ( ) 1 2 8 1 9 3 1 2 2 8 2 9 2 2 2 4.10 9.10 . 36.10 ( / ) . 0,1 4.10 9.10 . 4000( / ) . 0,3 M M M M q E k V m r q E k V m r ε ε − − = = = − = = = Vectơ cường độ điện trường tổng hợp: 1 2M M E E E= +    Vì 1 2M M E E   [Z nên ta có 1N 2N E = E - E = 32000 (V/m) c. Vectơ cđđt 1 2 ; I I E E   do điện tích q 1 ; q 2 gây ra tại I có: - Điểm đặt: Tại I. - Phương, chiều: như hình vẽ - Độ lớn: ( ) ( ) 1 2 8 1 9 3 1 2 2 8 2 9 3 2 2 2 4.10 9.10 . 14,1.10 ( / ) . 0,16 4.10 9.10 . 25.10 ( / ) . 0,12 I M I M q E k V m r q E k V m r ε ε − − = = ≈ − = = = Vectơ cường độ điện trường tổng hợp: 1 2M M E E E= +    Vì AB = 20cm; AI = 16cm; BI = 12cm 2 2 2 AB AI BI⇒ = + 1 2M M E E⇒ ⊥   nên ta có 2 2 3 1N 2N E = E + E 28,7.10 (V/m)≈ d. Vectơ cđđt 1 2 ; J J E E   do điện tích q 1 ; q 2 gây ra tại J có: - Điểm đặt: Tại J. - Phương, chiều: như hình vẽ - Độ lớn: ( ) 1 8 1 9 3 1 2 2 2 4.10 9.10 . 9.10 ( / ) . 0,2 J J J q E E k V m r ε − = = = = Vectơ cường độ điện trường tổng hợp: 1 2J J E E E= +    1N E  2N E  q 1 q 2 1I E  2I E  q 1 q 2 I E  A B I A B I 1J E  q 1 q 2 2J E  J E  A B I 1M E  2M E  q 1 q 2 M N H Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh Ta có: IH = 10 3 cm; AH = AB/2 = 10cm · · 0 tan 3 60 IH IAH IAH AH ⇒ = = ⇒ = · ( ) 0 1 2 ; 120 M M E E α ⇒ = =   nên ta có 2 2 3 1J 2J 1J 2J E = E + E 2E E .cos =9.10 (V/m) α + Hoặc : 3 1 2. .cos 9.10 ( / ) 2 α   = =  ÷   j E E V m Bài 2 : Tại hai điểm A và B đặt hai điện tích điểm q 1 = 20 C µ và q 2 = -10 C µ cách nhau 40 cm trong chân không. a) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm AB. b) Tìm vị trí cường độ điện trường gây bởi hai điện tích bằng 0 ? Hướng dẫn : a) Gọi 1 E u và 2 E u vecto là cường độ điện trường do q 1 và q 2 gây ra tại trung điểm A, B. - Điểm đặt : tại I - Phương, chiều : như hình vẽ - Độ lớn : - Gọi E u là vecto cường độ điện trường tổng hợp tại I : 1 2 E E E= + uu u u Vậy : E = E 1 + E 2 = 6,75.10 6 V/m. b) Gọi C là điểm có cddt tổng hợp 0 c E = u  / / 2 1 ,E E uu uu là vecto cddt do q 1 và q 2 gây ra tại C. Có : / / / 1 2 0E E E= + = uu uu uuu  / / 1 2 E E⇒ =− uu uuu Do q 1 > |q 2 | nên C nằm gần q 2 Đặt CB = x 40AC x→ = + , có : ( ) 1 2 / / 1 2 2 2 2 1 2 40 40 40 2 96,6 q q E E K k x x q x x x cm q x x = ⇔ = +   + + → = → = → =  ÷   Bài 3 : Hai điện tích điểm q1 = 1.10 -8 C và q2 = -1.10 -8 C đặt tại hai điểm A và B cách nhau một khoảng 2d = 6cm. Điểm M nằm trên đường trung trực AB, cách AB một khoảng 3 cm. a) Tính cường độ điện trường tổng hợp tại M. b) Tính lực điện trường tác dụng lên điện tích q = 2.10 -9 C đặt tại M. 1 1 2 2 2 2 q E k IA q E k IB = = q 1 q 2 A B I E 1 E E 2 / 1  E / 2  E q 1 q 2 A B C x Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh Hướng dẫn : a) Gọi 1 2 ,E E u u là vecto cddt do q 1 và q 2 gây ra tại M E u là vecto cddt tổng hợp tại M Ta có : 1 2 E E E= + u u u , do q 1 = | -q 2 | và MA = MB nên E 1 = E 2 , Vậy E = 2.E 1 .cos α Trong đó: cos α = d MA , MA = 2 2 2 3 3 3 2.10 m − + = Vậy: E = 7.10 4 V/m. b) Lực điện tác dụng lên điện tích q đặt tại Mcó: - Điểm đặt: tại M - Phương, chiều: cùng phương chiều với E u (như hình vẽ) - Độ lớn: F = |q|.E = 9 4 4 2.10 .7.10 1,4.10 N − − = Bài 4: Tại 3 đỉnh hình vuông cạnh a = 30cm, ta đặt 3 điện tích dương q 1 = q 2 = q 3 = 5.10 -9 C.Hãy xác định: a) Cường độ điện trường tại đỉnh thứ tư của hình vuông? b) Lực tác dụng lên điện tích q = 2.10 -6 C đặt tại đỉnh thứ tư này? Hướng dẫn: a) Gọi 1 2 3 , ,E E E u u u là vecto cường độ điện trường do q 1 , q 2 , q 3 gây ra tại đỉnh thứ tư hình vuông Và E u là vecto cường độ điện trường tại đó. Ta có: 1 2 3 E E E E= + + u u u u Gọi 13 E u là vecto cường độ điện trường tổng hợp của 1 3 ,E E u u Vậy : E u = 13 E u + 2 E u ⇒ E = E 13 +E 2 E = ( ) 2 2 2 2 9,5.10 2 q q k k a a + = V/m. b) Lực điện tác dụng lên điện tích q là : F = |q|.E = 2.10 -6 .9,5.10 2 = 19.10 -4 N Bài 5 : Tại 3 đỉnh hình vuông cạnh a = 20 cm, ta đặt 3 điện tích cùng độ lớn q 1 = q 2 = q 3 = 3.10 -6 C. Tính cường độ điện trường tổng hợp tại tâm hình vuông ? ĐS : E = 1,35.10 6 V/m. 2  E q 1 q 2 1  E  E A B M d α α d q 1 E 13 E 3 E 2 E E 1 q 2 q 3 Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh Bài 6 : Một quả cầu nhỏ khối lượng m = 1g, mang điện tích q = 10 -5 C, treo bằng sợi dây mảnh và đặt trong điện trường đều E. Khi quả cầu nằm cân bằng thì dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 60 o α = . Xác định cường độ điện trường E, biết g = 10m/s 2 . ĐS : E = 1730 V/m. Bài 7 : Một điện tích điểm q = 2.10 6 C đặt cố định trong chân không. a) Xác định cường độ điện trường tại điểm cách nó 30 cm ? b) Tính độ lớn lực điện tác dụng lên điện tích 1 C µ đặt tại điểm đó ? c) Trong điện trường gây bởi q, tại một điểm nếu đặt điện tích q 1 = 10 -4 C thì chịu tác dụng lực là 0,1 N. Hỏi nếu đặt điện tích q 2 = 4.10 -5 C thì lực điện tác dụng là bao nhiêu ? ĐS : a) 2.105 V/m, b) 0,2 N, c) 0,25 N Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh Ngày soạn10/ 09/ 2013 CHỦ ĐỀ 3 : CƠNG CỦA LỰC ĐIỆN. ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ. A. TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1. Cơng của lực điện trường: * Đặc điểm: Cơng của lực điện tác dụng lên tác dụng lên một điện tích khơng phụ thuộc vào dạng quỹ đạo mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của quỹ đạo (vì lực điện trường là lực thế). * Biểu thức: A MN = qEd Trong đó, d là hình chiếu của quỹ đạo lên phương của đường sức điện. Chú ý: - d > 0 khi hình chiếu cùng chiều đường sức. - d < 0 khi hình chiếu ngược chiều đường sức. 2. Liên hệ giữa cơng của lực điện và hiệu thế năng của điện tích A MN = W M - W N 3. Điện thế. Hiệu điện thế - Điện thế tại một điểm M trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tạo ra thế năng khi đặt tại đó một điện tích q. Cơng thức: V M = q A M∞ - Hiệu điện thế giữa 2 điểm trong điện trường là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện cơng của điện trường khi có 1 điện tích di chuyển giữa 2 điểm đó. U MN = V M – V N = q A MN Chú ý: - Điện thế, hiệu điện thế là một đại lượng vơ hướng có giá trị dương hoặc âm; - Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường có giá trị xác định còn điện thế tại một điểm trong điện trường có giá trị phụ thuộc vào vị trí ta chọn làm gốc điện thế. - Nếu một điện tích dương ban đầu đứng yên, chỉ chòu tác dụng của lực điện thì nó sẽ có xu hướng di chuyển về nơi có điện thế thấp (chuyển động cùng chiều điện trường). Ngược lại, lực điện có tác dụng làm cho điện tích âm di chuyển về nơi có điện thế cao (chuyển động ngược chiều điện trường). - Trong điện trường, vector cường độ điện trường có hướng từ nơi có điện thế cao sang nơi có điện thế thấp; 4. Liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế E = d U B. CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Tính cơng của các lực khi điện tích di chuyển Phương pháp: sử dụng các cơng thức sau 1. A MN = qEd Chú ý: - d >0 khi hình chiếu cùng chiều đường sức. - d < 0 khi hình chiếu ngược chiều đường sức. 2. A MN = Wt M - Wt N = Wđ N - Wđ M [...]... c.Cơng của nguồn điện sản ra ttrong 5 phút: A = 1080 J Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản CHƯƠNG III: GV: Nguyễn Thị Kim Oanh DỊNG ĐIỆN TRONG CÁC MƠI TRƯỜNG A TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1.Dòng điện trong kim loại - Bản chất dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các electron ngược chiều điện trường Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh - Điện trở suất của kim... bằng thì lực điện cân bằng trong lực quả cầu nên: - F = P = 6,4.10-14 N - F = q.E = U q F.d ⇒U = = 120 V d q Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN GV: Nguyễn Thị Kim Oanh GHÉP TỤ ĐIỆN A TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1.Tụ điện -Định nghĩa : Hệ 2 vật dẫn đặt gần nhau, mỗi vật là 1 bản tụ Khoảng khơng gian giữa 2 bản là chân khơng hay điện mơi Tụ điện dùng để tích và phóng điện trong mạch điện... liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh Dấu “=” xảy ra khi RN = Khi đó: P = PMax = r RN ⇒ RN = r E2 4.r Dạng 2: Bài tốn về mạch điện có bóng đèn - Trên bóng đèn thường ghi HĐT định mức và cơng suất định mức của bóng đèn P Đ - Tính cường độ định mức của đèn: I Đ = U Đ - Điện trở định mức của đèn: RĐ = 2 PĐ + Nếu I < IĐ: đèn sáng yếu hơn bình thường (U < UĐ) + Nếu I > IĐ: đèn sáng... = Vậy: U3 = q4 50 = = 8,3V C4 6 c Hiệu điện thế UMN UMN = UMA +UAN = - U3 +U1 = - 16,7 + 6,25 = - 10,5V CHƯƠNG II : DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh CHỦ ĐỀ 1 : DỊNG ĐIỆN KHƠNG ĐỔI NGUỒN ĐIỆN A TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1 Dòng điện khơng đổi a Dòng điện: Là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện - Quy ước chiều dòng điện: Là chiều chuyển dời có hướng... Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh - Là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện cơng của nguồn điện Cơng thức: E = A q - Điện trở của nguồn điện được gọi là điện trở trong cảu nó - Mỗi nguồn điện được đặc trưng: (E , r) B CÁC DẠNG BÀI TẬP Dạng 1: Xác định điện lượng, cường đồ dòng điện theo cơng thức định nghĩa và tính số elcetron chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn... R2 Hướng dẫn: ĐS: a) Rtđ = 8 Ω b) I3 = 1,5A c) UAC = 12V d) I1 = 1A I2 = 0,5A Angđrê Mari Ampe (1775 – 1836) Niu – tơn của điện học B R3 C Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản CHỦ ĐỀ 2: GV: Nguyễn Thị Kim Oanh ĐỊNH LUẬT ƠM ĐỐI VỚI TỒN MẠCH A TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1 Định luật Ơm đối với tồn mạch a Tồn mạch: là mạch điện kín có sơ đồ như sau: trong đó: nguồn có E và điện trở trong r, RN là điện trở tương... độ dòng điện qua R2 và R3 là: U23 = I.R23 = 2,4V I2 = U23 = 1,2 A R2 I 3 = I − I 2 = 0,8 A Gheeooc Ximơn ƠM (1789 – 1854) Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản CHỦ ĐỀ 3: GV: Nguyễn Thị Kim Oanh ĐỊNH LUẬT OHM ĐỐI VỚI CÁC LOẠI MẠCH ĐIỆN MẮC NGUỒN ĐIỆN THÀNH BỘ A.TĨM TẮT LÝ THUYẾT E,r R 1 Định luật Ohm chứa nguồn A UAB = -E + I (R +r) Đối với nguồn điện, dòng điện đi vào cực âm và đi ra từ cực dương... này ta được U = 11, 58V Suy ra : I1 = 2,1A I2 = 0,2A I3 = 2,3A - Vậy chiều dòng điện là đúng với chiều thật của đã chọn UR2 = I3.R2 = 6,9V - Điện tích của tụ C là: Q = C.UR2 = 5 6,9 = 34,5 µC E1,rE ,r E3,r3 1 2 2 Bài 6: Cho mạch điện có sơ đồ như hình vẽ: Biết, E1 = E2 = E3 = 3V, r1 = r2 = r3 = 1 Ω R1 = R2 = R3 = 5 Ω , R4 = 10 Ω R1 P R2 Tính: A B R3 Q R 4 Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản... = I.RAB = 6V I12 = U AB = 0,6 A R12 I 34 = U AB 0, 4 A R34 - Hiệu điện thế giữa P và Q UPQ = UPA + UAQ = - I12.R1 + I34.R3 = - 1V Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản CHỦ ĐỀ 4: GV: Nguyễn Thị Kim Oanh ĐIỆN NĂNG CƠNG SUẤT ĐIỆN ĐỊNH LUẬT JUN-LEN- XƠ A.TĨM TẮT LÝ THUYẾT 1 Cơng và cơng suất của dòng điện a Cơng của dòng điện hay điện năng tiêu thụ của đoạn mạch được tính: A = U.q = U.I.t Trong đó:... của e khi nó tới P là: Áp dụng định lý động năng: AMP = WđP – WđN => WđP = AMN +ANP = 16.10-18 J ⇒v= 2WdP 2.16.10−18 = ≈ 5,9.106 (m / s ) −31 m 9,1.10 Bài 2: Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N trong điện trường là UMN = 100V a) Tính cơng điện trường làm dịch chuyển proton từ M đến N b) Tính cơng điện trường làm dịch chuyển electron từ M đến N Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim . = . Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh CHỦ ĐỀ 4: TỤ ĐIỆN. GHÉP TỤ ĐIỆN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1.Tụ điện -Định nghĩa : Hệ 2 vật dẫn đặt gần nhau, mỗi vật là 1 bản tụ Tìm lực tổng hợp tác dụng lên một điện tích. Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh Phương pháp : Dùng nguyên lý chồng chất lực điện. - Lực tương tác của nhiều điện. A B M q F 23 F 13 x M E  r M E  r Tài liệu dạy thêm Vật Lý 11 – Ban cơ bản GV: Nguyễn Thị Kim Oanh CHỦ ĐỀ 2: ĐIỆN TRƯỜNG (3 BUỔI) A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. Khái niệm điện trường: Là môi trường

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan