Giáo án dạy thêm môn vật lý 10 hay

25 2K 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 18:01

Giáo án dạy thêm Ch ơng1: Động học chất điểm Nội dung I : Chuyển động cơ - chuyển động thẳng đều A. Kiến thức cơ bản: I. Chuyển động cơ. 1.Chuyển động cơ của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với vật khác theo thời gian. 2. Chất điểm : Một vật chuyển động đợc coi là chất điểm khi kích thớc của nó rất nhỏ so với chiều dài đờng đi hoặc khoảng cách mà ta đề cập đến . 3. Quỹ đạo: (Sgk) 4. Hệ quy chiếu = Vật làm mốc + 1 hệ trục toạ độ gắn với vật làm mốc + mốc thời gian và đồng hồ 5. Mốc thời gian : (Sgk) II. Chuyển động thẳng đều: 1 Tốc độ trung bình : v tb = s t (1) hoặc v tb = 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 . . . n n n n n s s s v t v t v t t t t t t t + + + + + + = + + + + + + (2) * Lu ý : S 1 , S 2 là những đoạn đờng nhất định. 2. Định nghĩa chuyển động thẳng đều : ( Sgk ) 3. Viết các phơng trình chuyển động thẳng đều . + Phơng trình đờng đi : S = v. t ( v = const ) + Phơng trình chuyển động thẳng đều. ( +) x = x 0 + s = x + v.t 0 x 0 M 0 s M x + Phơng trình vận tốc : v = const 4. Dạng đồ thị : a. Dạng đồ thị ( x - t) b. Dạng đồ thị ( v - t ) B. Bài tập áp dụng: Bài tập1: Nêu rõ mốc thời gian đợc chọn trong việc xác định - Thời gian trong một ngày ? - Năm dơng lịch ? Đ/s: 0 h và Năm chúa giáng sinh. Bài tập 2: Hai xe máy xuất phát cùng một lúc từ 2 địa điểm A và B cách nhau 36 km. Hai xe chuyển động cùng chiều từ A đến B . Tốc độ của xe máy đi từ A là 54 km/h, của xe máy đi từ B là 36 km/h . a. Lấy gốc ở A, gốc thời gian là lúc hai xe xuất phát . Hãy viết PTCĐ của hai xe ? b. Vẽ đồ thị toạ độ thời gian của hai xe trên cùng một hệ trục toạ độ ( x - t)? c. Dựa vào đồ thị ( x-t )để xác định vị trí và thời điểm mà xe A đuổi kịp xe B ? Đ/s: c. Vị trí C cách A O, 108km , sau khi hai xe xuất phát 2h Bài tập3: Xe A chuyển động thẳng đều với tốc độ 36 km/h, lúc 9 h xe này có vị trí ở A và đi về B. Lúc 9 h 30 xe B CĐTĐ với tốc độ 54 km/hvừa tới B và đi về A. Cho AB = 108 km. a, Lập phơng trình chuyển động của hai xe với gốc toạ độ, gốc thời gian và chiều dơng tuỳ chọn, suy ra nơi gặp nhau của hai xe ? b, Giải bài toán bằng phơng pháp đồ thị ? Đ/s: Chọn O A , chiều + A ->B, t 0 =0 lúc 9 h . Gặp nhau ở C cách A 54 km. Bài tập 4: Bài tập 10 (Sách giáo khoa trang 15) Bài tập5: Hai xe chuyển động trên cùng một đờng thẳng với các vân tốc không đổi . Nếu đi ngợc chiều sau 20 phút khoảng cách giữa hai xe giảm 25 km. Nếu đi cùng chiều thì sau 20phút khoảng cách giữa 2 xe chỉ giảm đợc 5 km. Tính vận tốc của mỗi xe ? Đ/s : v 1 = 30 km/h , v 2 =45 km/h ( v 2 >v 1 ) Trang 1 v 0 O x t v > 0 v < 0 v 0 O x t v v O t v > 0 -v v < 0 Giáo án dạy thêm v 1 = 45km/h , v 2 =30m/h ( v 1 > v 2 ) Bài tập5 : Một xe chạy trong 5 giờ; 2 giờ đầu với vận tốc 60km/h; 3 giờ sau xe chạy với vận tốc 40 km/h . Tính vận tốc trung bình của xe trong suốt thời gian chuyển động? Đ/s: 48 km/h Bài tập6: Một xe đạp đi nửa đoạn đờng đầu tiên với vận tốc trung bình v 1 =12 km/h và nửa đoạn đờng sau với vận tốc trung bình v 2 = 20 km/h . tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đ- ờng ? Đ/s: 15km/h ( bổ sung: Cho v 1 và v tb . Tìm v 2 ) Bài tập7: Một vật chuyển động trên hai đoạn đờng với các vận tốc trung bình v 1 ,v 2 . Trong các điều kiện nào v tb trên cả đoạn đờng bằng trung bình cộng của hai vận tốc ? Đ/s : t 1 = t 2 Bài tập8: Một xe máy đi với vận tốc 40 km/h trên nửa đoạn đờng AB . Trên nửa đoạn đờng còn lại xe máy đi nửa thời gian đầu với vận tốc 30 km/h và nửa thời gian sau với vận tốc 32 km/h . Tính vận tốc v tb của xe máy trên cả đoạn đờng AB. Đ/s: 34,9km/h nội dung2: Chuyển động thẳng biến đổi đều dạng 1: Xác định các đại lợng a, v, t, và S trong chuyển động thẳng biến đổi đều A. Kiến thức cơ bản: 1, Vận tốc tức thời : v = S t ( s rất ngắn , t rất bé ) 2, Véc tơ vận tốc tức thời : v r Gốc : Tại vật chuyển động Hớng: Hớng chuyển động của vật Độ dài : Tỷ lệ với độ lớn của véc tơ vận tốc tức thời theo một tỷ lệ xích nào đó . 3, Gia tốc : a = 0 0 v v t t = v t = Const a r Gốc: Tại vật chuyển động Phơng và chiều: v uur Độ dài: ~ a Theo tỷ xích ta chọn 4, Vận tốc ở thời điểm t : v = v 0 + at 5, Quãng đờng đi đợc : S = v 0 .t + 1 2 at 2 6, Công thức liên hệ giữa v, a và S: 7, Chú ý: * Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều : v.a > 0 (a, v cùng dấu ) * Trong chuyển động thẳng chậm dần đều : v.a < 0 ( a,v trái dấu ) Trang 2 v 2 - v 0 2 = 2aS Giáo án dạy thêm B . Bài tập áp dụng: Bài tập1: Một ôtô khách rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 1 phút ôtô đạt đến vận tốc 32,4 km/h. a, Tính gia tốc của ôtô ra m/s 2 ? b, Nếu tiếp tục tăng tốc nh vậy thì bao lâu nữa ôtô đạt vận tốc 57,6 km/h ? ( kể từ lúc ôtô có vận tốc 32,4 km/h ). Đ/s : a, a = 0,15 m/s 2 . b, t = 46,7 ( s ) Bài tập2: Một xe máy bắt đầu CĐ thẳng nhanh dần đều với vận tốc ban đầu 10 m/s trong giây thứ 4 xe đi đợc 10,7 m . a, Tính gia tốc của xe máy ? vận tốc của xe máy ở cuối giây thứ t ? b, Tính quãng đờng đi đợc của xe máy sau 10 giây ? Đ/s : a, a = 0,2 m/s 2 ; v 4 = 10,8 m/s ; b, S = 110 m TQ : Bổ sung : v 0 0 ; n S = b : Đ/s ; 0 0,5 b v a n = Bài tập3: Một xe máy đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh. Xe chạy chậm dần đều và dừng lại sau khi đi thêm 100m . a, Tính gia tốc của xe máy ra m/s 2 b, Hỏi sau 10s kể từ khi hãm phanh xe ở vị trí nào và vận tốc của nó bằng bao nhiêu ? Đ/s : a, a = - 1,125 m/s 2 ; b, , s = 93,75 m ; v= 3,75 m/s Bài tập4: Chứng tỏ rằng vận tốc trung bình của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều giữa hai thời điểm có các vận tốc tức thời v 1 ; v 2 là 1 2 2 tb v v v + = . L ợc giải: Cách 1 : Chứng minh nh Em có biết ở Sgk Vật lý 10 cơ bản trang 23. Cách 2 : Chứng minh dựa vào các công thức sau v tb = 2 1 s s t t t = ; 2 2 2 1 2 v v s a = và 2 1 2 1 v v a t t = Bài tập5: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều đi trên hai đoạn đờng liên tiếp bằng nhau và bằng 100 m lần lợt 5s và 3,5s. Tính gia tốc của vật ? Đ/s: a = 2 m/s 2 Bài tập 6: Một ngời đứng ở sân ga nhìn đoàn tàu chuyển bánh nhanh dần đều, toa 1 đi qua trớc mặt ngời ấy trong thời gian là t 1 (s). Hỏi toa thứ n qua trớc mặt ngời đó trong bao lâu ? ( áp dụng t 1 = 6s ; n = 7 ) . Đ/s: { } 1 1 . n t n n t = ( s) 7 t ; 1,18 s Bài tập7: Một vật chuyển động thẳng theo phơng trình x = 4t 2 + 20t ( cm ; s ) a, Tính quãng đờng vật đi đợc từ t 1 = 2s đến t 2 = 5s suy ra vận tốc trung bình trong khoảng thời gian này ? b, Tính vận tốc của vật lúc t = 3s ? Đ/s : a, v tb = 48 cm /s ; b, v 3 = 44 cm /s Bài tập8: Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều. Quãng đờng đi đợc trong giây đầu tiên dài gấp 9 quãng đờng đi trong giây cuối cùng. Xác định thời gian vật đã chuyển động cho đến lúc dừng lại ? Đ/s : t = 5s Bài tập9: Một vật bắt đầu chuyển động nhanh đần đều từ trạng thái đứng yên và đi đợc đoạn đờng S trong thời gian t (s) . Tính thời gian vật đi 3/4 đoạn đờng cuối ? Đ/s : 2 t t = Dạng ii: Giải bài toán bằng cách lập phơng trình chuyển động và vẽ đồ thị A. Kiến thức cơ bản : 1. Giải bài toán bằng cách lập ph ơng trình chuyển động : Có 3 bớc: B 1 . Đọc kỹ đề bài,viết tóm tắt bài toán,vẽ hình biểu diễn các véc tơ a r , v r , chọn hệ quy chiếu phù hợp để giải bài toán một cách đơn giản nhất. B 2 . Lập phơng trình chuyển động của mỗi vật, chú ý đến hệ quy chiếu đã chọn Trang 3 Giáo án dạy thêm B 3 . Khi hai xe gặp nhau thì x 1 = x 2 , => các đại lợng cần tìm 2. Vẽ đồ thị a, Đồ thị ( a - t ) b, Đồ thị ( v - t ) c, Đồ thị ( x - t ) B. Bài tập áp dụng: Bài tập1: ở cùng một thời điểm có một vật chuyển động nhanh dần đều từ A -> B với vận tốc ban đầu 10 m/s, gia tốc 2 m/s 2 . Một vật thứ hai chuyển động thẳng đều từ B về A với vận tốc 4m/s. Biết AB = 351 m . a, Lập phơng trình chuyển động cho 2 vật . b, Xác định vị trí và thời điểm 2 vật gặp nhau , tính vận tốc của vật 1 ở B và vật 2 ở A ? c, Tính vận tốc trung bình của 2 vật trên đoạn đờng AB. Đ/s: a, x 1 = 10 t + t 2 ( m ; s ) ; x 2 = 351 - 4t ( m ; s ) b, 13 s ; 299m cách A O c, + Vật1 : v tb = 24,4 m/s + Vật2 : v tb = 4 m/s và vật chuyển động thẳng đều Bài tập 2: Từ hai điểm A và B trên đờng thẳng cách nhau 125 m có hai vật đang chuyển động thẳng nhanh dần đều đi ngợc chiều nhau. Vật 1 đi từ A -> B với vận tốc ban đầu 4m/s và gia tốc 2 m/s 2 . Vật 2 đi từ B về A với vận tốc ban đầu 6 m/s và gia tốc 4 m/s 2 . a, Viết phơng trình cho 2 vật . b, Xác định thời điểm và vị trí hai vật gặp nhau. c, Tính vận tốc của vật 1 tại B và của vật 2 tại A. d, Tính vận tốc trung bình của hai vật trên đoạn đờng AB. e, Vẽ đồ thị (vận tốc - thời gian) của hai vật trên cùng một hệ trục, hai hệ trục khác nhau. Đ/s : Hqc: ox đt AB , O A ; chiều dơng A ->B . Gốc thời gian là lúc 2 vật cđ từ hai điểm A và B a, x 1 = 4t + t 2 ( m ; s ) x 2 = 125 - 6t - 2t 2 ( m ; s) b, t = 5s ; 45 m cách A O c, v 1B ; 22,7 m/s ; v 2A ; 32,2 m/s d, v 1tb ; 13,35 m/s ; v 2tb ; 19,1 m/s e, Hs tự vẽ hình Bài tập3: Cho đồ thị ( v - t ) của một vật chuyển động nh hình vẽ a, Hãy nêu tính chất của mỗi giai đoạn chuyển động? b, Tính gia tốc trong mỗi giai đoạn chuyển động, lập phơng tình vận tốc. c, Tính quãng đờng mà vật đã đi đợc ? Đ/s : a, T/c chuyển động trong cả ba giai đoạn ta đều có v 0 ; nên t/c do gia tốc quyết định + gđ1: a 1 = 0 -> CĐTĐ ; gđ2: a 2 > 0 -> CĐTNDĐ ; gđ3 : a 3 < 0 -> CĐTCDĐ và dừng lại b, Gia tốc - phơng trình vận tốc . + gđ1: a 1 = 0 và v 1 = 5 m/s = const ( 0 < t 2 s ) + gđ2: a 2 = 7,5 m/s 2 ; v 2 = 7,5t - 10 ( m/s ; s ) { } 2 4s t s + gđ3: a 3 = - 5 m/s 2 ; v 3 = -5t + 40 ( m/s ; s ) { } 4 8s t s Trang 4 a ( m/s 2 ) t (s) a>0 a<0 v 0 O a>0 a<0 O v( m/s) t(s) x(m) t (s) O a < 0 a > 0x 0 v( m/s) t(s) 1 2 3 2O 4 8 5 20 Giáo án dạy thêm c, Quãng đờng ta có S 1 + S 2 + S 3 = 75 m Bài tập4( BTVN): Một vật chuyển động theo ba giai đoạn liên tiếp . gđ1: Chuyển động thẳng đều với vận tốc 10 m/s trong thời gian 5 s gđ2: CĐTNDĐ và sau 50m thì đạt vận tốc 15 m/s. gđ3: CĐTCDĐ để dừng lại cách nơi bắt đầu CĐTCDĐ là 50m. a, Lập phơng trình chuyển động của mỗi giai đoạn . b, Vẽ các đồ thị ( a - t ) ; ( v - t ) ; ( x - t ) ? nội dung3: Sự rơi tự do A. Kiến thức cơ bản: + Rơi tự do là một dạng của chuyển động nhanh dần đều với a = g + Tại một nơi trên Trái Đất và gần mặt đất thì gia tốc rơi tự do nh nhau = g Tại các nơi khác nhau trên Trái Đất thì g khác nhau(nếu lấy gần đúng;g=9,81m/s 2 hoặc g ; 10m/s 2 ) Các công thức v 0 = 0 ; t 0 =0 v = gt ; s = 2 1 2 at ; v 2 = 2gS ; y = y 0 + 2 1 2 at ( y 0 0 ) b. Bài tập áp dụng: Bài tập1: Một vật rơi tự do từ độ cao 80m xuống đất . Tính thời gian và vận tốc của vật khi sắp chạm đất. Cho g = 10 m/s 2 . Đ/s: t = 4s ; v = 40 m/s Bài tập2: Một vật đợc buông rơi tự do tại nơi có gia tốc g = 9,8 m/s 2 . Tính quãng đờng vật rơi đợc trong 3 s và trong giây thứ 3 ? Đ/s: S 3 = 44,1m ; 3 S = 24,5 m Bài tập3: Một vật rơi tự do trong giây cuối cùng rơi đợc 35m. Tính thời gian từ lúc vật bắt đầu rơi đến khi chạm đất và độ cao của vật so với đất lúc bắt đầu rơi. Lấy g = 10 m/s 2 . Đ/s: t =4s ; s = 80 m Bài tập 4: Hai viên bi A và B đợc thả rơi tự do từ cùng một độ cao. Viên bi A rơi sau viên bi B một khoảng thời gian là 0,5s. Tính khoảng cách giữa hai viên bi sau thời gian 2s kể từ khi bi A bắt đầu rơi. Lấy g = 9,8 m/s 2 . Đ/s: S ; 11m Bài tập5: Một vật tự do với vận tốc ( v 0 = 0 ). Trong giây cuối cùng của chuyển động vật đi đợc quãng đờng bằng hai phần ba toàn bộ quãng đờng s mà vật đã đi trong suốt thời gian rơi . Tìm s . Cho g = 10 m/s 2 . Đ/s: s = 28 m ; t ; 2,37 s Bài tập6: Trong 0,5s cuối cùng trớc khi đụng vào mặt đất, vật rơi tự do vạch đợc quãng đ- ờng gấp đôi quãng đờng vạch đợc trong 0,5s ngay trớc đó. Lấy g = 10m/s 2 . Tính độ cao từ đó vật đợc buông rơi . Đ/s : s = 7,8 m Bài tập7: Từ độ cao h = 20m , phải ném một vật thẳng đứng hớng xuống với vận tốc v 0 bằng bao nhiêu để vật này tới mặt đất sớm hơn 1s so với rơi tự do ? . Lấy g = 10 m/s 2 Đ/s : v 0 = 15 m/s Bài tập 8: Một vật đợc thả rơi từ một khí cầu đang bay ở độ cao 300m. Bỏ qua lực cản của không khí. Lấy g = 9,8 m/s 2 . Hỏi sau bao lâu thì vật rơi chạm đất ? Nếu : a, khí cầu đứng yên ; b, khí cầu đang hạ xuống theo phơng thẳng đứng với vận tốc 4,9 m/s. c, khí cầu đang bay lên theo phơng thẳng đứng với vận tốc 4,9 m/s. Đ/s : a, t ; 7,8 s b, t ; 7,3 s c, t ; 2t 2 +t 1 = 2. 0,5 + 7,3 = 8,3s Nội dung iV : Chuyển động tròn đều A. Kiến thức cơ bản: Trang 5 Giáo án dạy thêm 1. Chuyển động tròn đều : Quỹ đạo là đờng tròn. s Vị trí chất điểm đợc xác định bởi Đ/n: Chuyển động tròn đều ( Sgk) 2. Véc tơ vận tốc trong chuyển tròn đều. a, Tốc độ dài : Đ/n ( Sgk) ; s v t = + Chuyển động tròn đều : v = const b, Véc tơ vận tốc v r = s t uur : 3. Vận tốc góc. Chu kỳ quay. Tần số góc . a, Vận tốc góc: t = ( rad/s) ; chuyển động thẳng đều = const và .R = v b, Chu kỳ quay: T = 2 = 2 R v (s) c, Tần số của chuyển động tròn đều : 1 f T = ( Vòng/ giây hoặc H ) 4. Gia tốc trong chuyển động tròn đều * Vật chuyển động tròn đều luôn có gia tốc hớng tâm . * Đặc điểm của ht a uur B. Bài tập áp dụng: Bài tập1: Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính là 25 cm. Tính tốc độ góc và gia tốc hớng tâm của một điểm trên vành ngoài của bánh xe khi ô tô đang chạy với tốc độ dài 36km/h. Đ/s: = 40 rad/s ; a ht = 400m/s 2 Bài tập2: Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao 250 km bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo tròn. Chu kỳ quay của vệ tinh là 88 phút. Tính tốc độ góc và gia tốc hớng tâm của vệ tinh. Cho bán kính Trái Đất là R Đ = 6400 km. Đ/s : ; 1,19.10 -3 rad/s ; a ht = 9,42 m/s 2 Bài tập3: Kim giờ của một đồng hồ dài bằng ba phần t kim phút. Tìm tỉ số giữa tốc độ góc của hai kim và tỷ số giữa tốc độ dài của đầu mút hai kim . Đ/s : 12 p g = ; 16 p g v v = Bài tập4: Cho R Đ = 6400km ; khoảng cách Trái Đất - Mặt Trời d = 150 triệu km . Hãy tính vận tốc góc và vận tốc dài của ; a, Một điểm ở xích đạo trong chuyển động của Trái Đất quanh trục Bắc - Nam . b, Tâm Trái Đất trong chuyển động quanh Mặt Trời . Đ/s : a, 5 1 7,3.10 ; ( rad/s) ; v 1 =467,2 ( m/s) b, 7 2 2.10 ; ( rad/s ) ; v 2 = 30km/s Bài tập 5: Cho các dự kiện sau R Đ = 6400 km ; khoảng cách Trái Đất - Mặt Trăng r =384000km . Thời gian Mặt Trăng quay 1 vòng quanh Trái Đất là 2,36.10 6 s. Hãy tính a, Gia tốc hớng tâm của một điểm ở xích đạo ? Trang 6 + s: Độ dài cung rất nhỏ đi đợc + t: Khoảng thời gian rất nhỏ + Điểm đặt: Tại điểm ta xét + Phơng : Tiếp tuyến với đờng tròn + Chiều : chiều chuyển động + Độ lớn: Biểu diễn s t theo tỷ lệ xích ta chọn + Điểm đặt: Tại điểm ta xét + Phơng : Có phơng bán kính + Chiều : Hớng vào tâm quỹ đạo + Độ lớn : a ht = 2 v R = R. 2 Giáo án dạy thêm b, Gia tốc hớng tâm của Mặt Trăng trong chuyển động quanh Trái Đất ? Đ/s : a, a ht ; 0,034 m/s 2 b, a ht ; 27,17 .10 -4 ( m/s 2 ) nội dung v: Tính tơng đối của chuyển động A. kiến thức cơ bản : 1. Tính t ơng đối của chuyển động . a, Tính tơng đối của quỹ đạo: ( Sgk) b, Tính tơng đối của vận tốc : ( Sgk ) 2. Công thức cộng vận tốc ( Vật 3 là : Hqc đứng yên:Vật 2 Hqc chuyển động : Vật 1: Vật chuyển động ) Công thức : Xét các trờng hợp đặc biệt: + 12 v uur cùng phơng, cùng chiều với 23 v uur : => v 13 = v 12 + v 23 + 12 v uur cùng phơng, ngợc chiều với 23 v uur : => v 13 = v 12 - v 23 + 12 v uur vuông góc với 23 v uur : => v 13 = 2 2 12 23 v v + ( thêm cho lớp 10C 1 , 10C 2 ) B. Bài tập áp dụng: Bài 1: Một ngời đi xe máy đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 24 km/h. Ngời đó ném ra một vật với vận tốc 10 m/s đối với ngời đó . Tìm vận tốc vật đó đối với đất trong các tr- ờng hợp sau . a. Hớng chuyển động của vật cùng hớng chuyển động của xe . b. Hớng chuyển động của vật ngợc hớng chuyển động của xe . c. Ngời đó ném vật theo hớng vuông góc với hớng chuyển động của mình . Bài tập1: Một ôtô A đang chạy đều trên một đờng thẳng với vận tốc 54km/h. Một ô tô B đuổi theo ô tô A với vận tốc 72km/h. Xác định vận tốc của ô tô B đối với ô tô A và của ô tô A đối với ô tô B. Đ/s: Lấy chiều dơng là chiều chuyển động của hai xe : v BA = 18 km/h ; v AB = - 18 km/h Trang 7 13 12 23 v v v = + uur uur uur Giáo án dạy thêm Bài tập 2: Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên 1 đoạn đờng sắt thẳng với vận tốc 54 km/h và 36km/h. Tính vận tốc tơng đối của đầu máy thứ I so với đầu máy thứ II và nêu rõ hớng của vận tốc tơng đối nói trên với hớng chuyển động của đầu máy II trong các trờng hợp . a, Hai đầu máy chạy ngợc chiều . b, Hai đầu máy chạy cùng chiều . Đ/s: a, v 12 = 90 km/h b, v 12 = 18 km/h Bài tập 3: Một ca nô chạy trong nớc yên lặng với vận tốc 30 km/h, ca nô chạy trên 1 dòng sông nớc chảy từ bến A trên thợng lu đến bến B dới hạ lu mất 2giờ và đi ngợc lại từ bến B đến bến A mất 3 giờ. Hãy xác định khoảng cách giữa hai bến sông và vận tốc của dòng nớc so với bờ sông ? Đ/s : AB = 72 km ; v 23 = 6 km/h Bài tập 4: Một hành khách ngồi trong một đoàn tàu đang chạy với vận tốc 10 m/s, nhìn qua cửa sổ thấy một đoàn tàu thứ hai dài 150m chạy song song ngợc chiều và đi qua trớc mặt mình hết 10s . Tìm vận tốc của đoàn tàu thứ hai ? Đ/s: v 2đ = 5 m/s Bài tập 5: Một chiếc thuyền đi từ bến A đến bến B cách A 6 km, rồi trở lại A mất thời gian tổng cộng là 2giờ 30phút. Biết rằng vận tốc của nớc đối với bờ sông là 1km/h. Tính vận tốc của thuyền trong nớc yên lặng và thời gian thuyền đi xuôi và đi ngợc dòng ? Đ/s : v 12 =5 km/h Bài tập 6: Một chiếc phà chạy xuôi dòng nớc từ A => B mất 3 giờ, khi quay về mất 6 giờ. Hỏi nếu tắt máy cho phà trôi theo dòng nớc thì từ A=> B mất bao lâu? Đ/s : 12 giờ Bài tập 7: Hai ôtô chạy trên hai đờng thẳng vuông góc với nhau. Sau khi gặp nhau ở ngã t xe thứ nhất chạy sang phía Đông. Xe thứ 2 chạy lên phía Bắc với cùng vận tốc 40 km/h. a, Tính vận tốc tơng đối của xe thứ nhất so với xe thứ hai ? b, Ngồi trên xe thứ 2 quan sát thấy xe thứ nhất chạy theo hớng nào ? c, Tính khoảng cách 2 xe sau 1 giờ kể từ khi gặp nhau ở ngã t ? L ợc giải a, Vận tốc tơng đối Ta có 12 13 32 13 23 ( )v v v v v = + = + uur uur uur uur uur ta dựng đợc 12 v uur trên giản đồ 12 v = 2 2 12 13 23 40 2v v v = + = b, Hớng chuyển động: Hớng Đông - Nam c, Chọn điều kiện ban đầu thích hợp ta có phơng trình S 12 = v 12 .t = 20 2 (K m ) Trang 8 Trong cả hai trờng hợp 12 v uur đều ngợc hớng với 2d v uuur O Đông Bắc 23 v uur 13 v uur 32 23 v v = uur uur 12 v uur Tây Nam Giáo án dạy thêm Ch ơng II : Động lực học chất điểm nội dung 1: các định luật newton A. Kiến thức cơ bản: 1. Lực - Cân bằng lực - Tổng hợp và phân tích lực : a, Lực: + Khái niệm : (Sgk ) kí hiệu F ur b, Cân bằng lực: - Các lực cân bằng ; - Hai lực cân bằng c, Tổng hợp lực : ( Sgk ) d, Điều kiện cân bằng của một chất điểm . 1 n i F = ur = 0 r ( 1 n i F = ur = 1 2 n F F F + + + uur uur uur ) e, Phân tích lực : ( Sgk ) 2. Định luật I Newton : a, Phát biểu (Sgk) ; Biểu thức 0F = ur r ; 0a = r r * Chú ý: Định luật một chỉ đúng cho hệ quy chiếu quán tính ( hqc Galilê; hqc gắn với Đất) b, Quán tính : ( Sgk ) 3. Định luật II Newton. a, Phát biểu : (Sgk) * Biểu thức : F a m = ur r hoặc F ma= ur r b, Chú ý: Nếu vật chịu tác dụng của nhiều lực 1 2 , n F F F uur uur uur hay hl F uur = 1 2 n F F F + + + uur uur uur Xác định độ lớn hl F uur Chiếu lần lợt 1 2 , n F F F uur uur uur lên hớng của a r : F hl =F 1 +F 2 + F n Chiếu hl F uur khi tổng hợp theo quy tắc hbh hoặc đa giác, khi đó 1 2 n a a a a = + + + r ur uur uur ; 1 2 n F F F a m m m = + + + uur uur uur r ( Nguyên lý độc lập) c, Hệ quả : + Đơn vị lực ( N) : 1N = 1kgm/s 2 + Khối lợng và mức quán tính : Đ/n khối lợng: Sgk T/c của khối lợng: Sgk + Trọng lực và trọng lợng : P mg = ur ur 4. Định luật III Newton. a, Tơng tác giữa các vật: Vật A Vật B ( có tính 2 chiều) b, Phát biểu định luật: (Sgk ) AB F uuur : là lực Biểu thức : BA AB F F = uuur uuur BA F uuur : là phản lực c, Đặc điểm của lực và phản lực: + Cùng xuất hiện và cùng ngừng tác dụng + Cùng giá, cùng độ lớn, nhng ngợc chiều + Không cân bằng nhau ( Vì tác dụng lên hai vật khác nhau) B. Bài Tập áp dụng: Trang 9 - Điểm đặt: Trọng tâm của vật - Phơng : Thẳng đứng - Chiều : Trên xuống dới - Độ lớn :P = m g theo tỷ lệ xích ta chọn Giáo án dạy thêm Bài tập 1: Một vật có khối lợng 50kg, bắt đầu chuyển động nhanh dần đều và sau khi đi đ- ợc 1m thì có vận tốc 0,5m/s. Tính lực tác dụng vào vật ? Đ/s : 6,25 N Bài tập 2: Một chiếc xe khối lợng m = 100kg đang chạy với vận tốc 30,6km/h thì hãm phanh. Biết lực hãm là 250N. Tìm quãng đờng xe còn chạy thêm trớc khi dừng hẳn ? Đ/s: 14,45m Bài tập 3: Lực F truyền cho vật khối lợng m 1 gia tốc a 1 = 2m/s 2 , truyền cho vật khối lợng m 2 gia tốc a 2 = 3m/s 2 . Hỏi lực F sẽ truyền cho vật khối lợng m một gia tốc bao nhiêu? Nếu a, m = m 1 + m 2 b, m = m 1 - m 2 Đ/s: a, 1,2 m/s 2 , b, 6m/s 2 Bài tập 4: Một chiếc xe khối lợng m = 50kg đang chuyển động thẳng đều thì hãm phanh chuyển động thẳng chậm dần đều. Tìm lực hãm biết quãng đờng đi đợc trong dây cuối cùng của chuyển động là 1 m. Đ/s: 100N Bài tập 5: Dới tác dụng của lực F ur nằm ngang, xe lăn chuyển động không vận tốc đầu, đi đ- ợc quãng đờng 2,5 m trong thời gian t . Nếu đặt thêm vật khối lợng 250 g lên xe thì xe chỉ đi đợc quãng đờng 2 m trong thời gian t . Bỏ qua ma sát. Tìm khối lợng của xe. Đ/s: m = 1 kg Bài tập 6: Một vật có trọng lợng P = 20 N đợc treo vào vòng nhẫn O ( coi là chất điểm). Vòng nhẫn đợc giữ yên bằng hai dây OA và OB (Hình vẽ) . Biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB một góc 120 0 . Tìm lực căng của hai dây OA và OB Đ/s: OA : F 1 = 20 3 N OB: F 2 = 40 3 N Bài tập 7: Có hai quả cầu trên mặt phẳng nằm ngang. Quả 1 chuyển động với vận tốc 4m/s đến va chạm với quả cầu 2 đang đứng yên. Sau va chạm hai quả cầu cùng chuyển động theo hớng cũ của quả cầu 1 với vận tốc 2 m/s. Tính tỷ số khối lợng của hai quả cầu ? Đ/s: 1 2 2 01 1 1 m v m v v = = Bài tập 8: Một vật M 1 có khối lợng m 1 =5,0 kg đang đứng yên trên mặt phẳng nghiêng một góc 30 0 đối với phơng ngang, đợc giữ bởi một dây nhẹ, không co giãn. Cho g = 10 m/s 2 . a, Tính lực căng của dây và phản lực của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên M 1 . b, Buộc vật M 2 có khối lợng m 2 = 4,0 kg ở đầu kia của dây. Dây vắt qua ròng rọc nh hình vẽ. Hỏi mặt phẳng nghiêng bên phải hợp với phơng ngang một góc bằng bao nhiêu để hệ đứng yên ?. Tính các lực căng của dây lúc này . Đ/s: a, N 1 = 25 3 N b, T 1 = T 2 = 25 N Bài tập9: Một vật có khối lợng m = 5,0kg đợc treo bằng ba dây nh hình vẽ. Lấy g = 9,8 m/s 2 . Tìm lực kéo của dây AC và dây BC. Đ/s : F AC = 49 N , F CB = 69 N Bài tập10: Đo quãng đờng một vật chuyển động thẳng đi đợc trong những khoảng thời gian 1,5s liên tiếp ngời ta thấy quãng đờng sau dài hơn quãng đờng trớc 90 m. Tìm lực tác dụng lên vật ? Biết m = 150 g Đ/s : F = 0,06 N Trang 10 120 0 O B A P ur M 1 M 2 30 0 C 45 0 A B [...]... tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật b Mọi vật quay qanh một trục đều có mức quán tính Vật có mức quán tính càng lớn thì càng khó thay đổi tốc độ góc c Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lợng của vật và sự phân bố khối lợng đó đối với trục quay 3, Ngẫu lực : a Đ/n (Sgk) b Ngẫu lực tác dụng vào vật chỉ làm cho vật quay chứ không... = Eđ + Et + Khi nhiệt độ thay đổi thì Eđ của các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi + Khi V thay đổi thì khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên vật thay đổi do đó Et tơng tác giữa chúng thay đổi => U phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật => U = f (T, V) b Các cách làm thay đổi nội năng Công Có 2 cách: Thực hiện công : Cơ năng Nội năng Lực ngoài Trang 22 Giáo án dạy thêm Truyền nhiệt lợng Công... tập1: Một vật đợc ném ở độ cao 80 m Sau khi chuyển động đợc 3 giây, véc tơ vận tốc của vật hợp với phơng ngang một góc 450 a, Tính vận tốc đầu của vật b, Tính thời gian chuyển động của vật c, Tầm bay xa của vật Lấy g = 10 m/s2 Đ/s: a, v0 = 30 m/s b, t = 4 s c, L = xmax =120 m Trang 14 Giáo án dạy thêm Nội dung 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn A Kiến thức cơ bản: I Cân bằng của một vật rắn :... 20 .101 0 N/m2 Đ/s: Fk = 29630 N Bài4: Một dây thép khi treo vật nặng khối lợng m1 = 750 g Ngời ta đo đqợc chiều dai của nó là 13 cm Treo thêm vào dây thép đó một vật có khối lợng m2 = 450g thì chiều dai của nó đo đợc là 15cm a Tính độ cứng của dây thép ? lấy g = 10 m/s2 b Tính tiết diện của dây thép ? Biết E = 20 101 0 Pa Trang 24 Giáo án dạy thêm Trang 25 .. .Giáo án dạy thêm Bài tập11: Vật chuyển dộng thẳng trên đoạn đờng AB chịu tác dụng lực F1 theo phơng ngang và tăng tốc từ 0 đến 10 m/s trong thời gian t trên đoạn đờng BC Vật chịu tác dụng lực F2 theo phơng ngang và tăng tốc đến 15 m/s cũng trong thời gian t a, Tính tỉ số F2 F1 ur u b, Vật chuyển động trên đoạn đờng CD trong thời gian 2t vẫn dới tác dụng của lực F2 Tìm vận tốc của vật ở D... áp dụng đúng cho hai trờng hợp + 2 vật coi nh hai chất điểm + Vật hình cầu, đồng chất; khi đó r là khoảng cách giữa hai tâm của hai vật 3 Biểu thức của gia tốc rơi tự do : Trang 11 + ở độ cao h g = Giáo án dạy thêm G.M D ( RD + h ) 2 ; + ở gần mặt đất: h g 0 = B Bài tập áp dụng: G.M D 2 RD Bài tập1: Hai quả cầu bằng chì, mỗi quả có khối lợng 45 kg; bán kính 10 cm Lực hấp dẫn giữa chúng có thể... 25 J ; W = 25 J b z = 5 m thì vật dừng lại ; z1 = 2,5 m ; z2 = 3,75 m Bài4: Một vật khối lợng m = 500g rơi tự do ( không vận tốc đầu) từ độ cao h = 100 m xuống đất lấy g = 10 m/s2 a.Tính động năng của vật tại độ cao ( so với mặt đất ) 40 m; 20m ; 10m là bao nhiêu? b.Tính độ biến thiên động lợng của vật nếu sau va chạm b1; Vật bật lên cùng tốc độ chạm mặt phẳng ngang b2; Vật dính chặt với mặt phẳng... sát Sau khi bắt đầu CĐ 10s, vận tốc tàu đạt 1 m/s Tính độ giãn của lò xo ? Biết độ cứng của lò xo là 50000N/m Đ/s: l = 3cm Bài tập2: Một vật khối lợng 100 g gắn vào dầu lò xo dài 20cm Độ cứng 20N/m , quay tròn đều trong mf ngang với tần số 60 vòng/phút Tính độ giãn của lò xo Lấy 2 ; 10 Đ/s: l = 5cm Trang 12 Giáo án dạy thêm Bài tập3: Một lò xo nhẹ đợc treo thẳng đứng Buộc 1 vật nặng khối lợng m vào... dần đều cho g = 10m/s2 a = 0,5m / s 2 Đ/s: t = 20s S = 100 m Trang 13 Giáo án dạy thêm Bài tập1: Một vật có khối lợng m = 1kg đợc kéo chuyển động trợt theo phơng nằm ngang u r bởi lực F hợp góc = 300 so với phơng ngang Độ lớn F = 2 N Sau khi bắt đầu CĐ đợc 2 s vật đi đợc quãng đờng 1,66 m cho g = 10 m/s 2 3 = 1, 73 Tính hệ số ma sát trợt giữa vật và sàn Đ/s: àt = 0,1 àt Dạng IV: Lực hớng tâm Bài... Trong quá trình chuyển động của 1 vật trong trọng trờng Trang 18 Giáo án dạy thêm + Khi z giảm => Wt giảm => A > 0 r + Khi z tăng => Wt tăng => Au < 0 P u r P 2, Thế năng đàn hồi : Wt = Biểu thức : B Bài tập áp dụng: 1 k (l )2 2 Bài1: Một xe khối lợng m = 90 kg đợc kéo chuyển động đều từ chân lên đỉnh 1 dốc dài 40 m, cao 10 m Biết Fms = 0,05 trọng lợng của vật Lấy g = 10m/s2 a Tính công của trọng lực, . vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật. b. Mọi vật quay qanh một trục đều có mức quán tính. Vật có mức quán tính càng lớn thì càng khó thay đổi tốc độ góc. c. Mức quán. F đh = k. l ( Định luật Húc ) Giáo án dạy thêm Bài tập3: Một lò xo nhẹ đợc treo thẳng đứng. Buộc 1 vật nặng khối lợng m vào đầu dới của lò xo, sau đó buộc thêm 1 vật m nữa vào giữa lò xo đã bị. vật. c, Tầm bay xa của vật. Lấy g = 10 m/s 2 Đ/s: a, v 0 = 30 m/s b, t = 4 s c, L = x max =120 m Trang 14 Giáo án dạy thêm Nội dung 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn A. Kiến thức cơ

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan