0

SKKN: Sử dụng phương pháp lưu đồ thuật toán củng cố kỹ năng thực hiện phép tính chia lớp 5

17 2,074 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/10/2014, 13:29

Trong chương trình toán tiểu học, mạch số học có một vị trí rất đặc biệt, như sợi chỉ đỏ xuyên suốt, kết nối các mạch khác của môn toán, mà cốt lỏi của nó là bốn phép tính trên tập số tự nhiên. Đây là nội dung rất quan trọng, được thực hiện trong suốt chương trình toán tiểu học với một nhiệm vụ tương đối khó khăn cho những người làm công tác giảng dạy. người giáo viên ngay từ những lớp đầu cấp đã phải giúp học sinh nắm vững những kiến thức và hình thành những kỹ năng thực hiện thành thạo các phép tính đó theo chuẩn tối thiểu được quy định qua từng lớp học. Kiến thức đó là những quy tắc, quy trình, hình thức tính toán, kỹ năng đó là khả năng thực hiện các thao tác trên những con số của từng phép tính để có được kết quả nhanh chóng và chính xác. Các phép tính trên tập số tự nhiên là cơ sở để mở rộng các phép tính trên các tập số khác ngay trong chương trình toán tiểu học (như phân số, số thập phân) và cả chương trình toán ở các cấp học cao hơn.       Tên đề tài!"#$%&'()*%&'(+',)-./(-01+% &2'(345%(,6'78)9%&:-(34(;%(-8%( 4<%&4=>?%@%&(A4(B%'(C'D%(4(; ! &-EF%(GHI1; __________________________________________________________________ ______NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM ỨNG DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – 1 *%JG!8)9%&(;%(-8%( (+%&K%@ILMNN ! $4 8;%&  ! "# $ %&'&()# * +,-()#* ./.()# * 0#123()# * +456 789:5#;/.<#= 6 >5#? @ A.5#? BC 5#D/=4 BB E5E BF __________________________________________________________________ ______NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM ỨNG DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – 2 Tên đề tài!"#$%&'()*%&'(+',)-./(-01+% &2'(345%(,6'78)9%&:-(34(;%(-8%( 4<%&4=>?%@%&(A4(B%'(C'D%(4(; ! &-EF%(GHI1;  OIP.! 24%234'G#HIJK,HL;M282NOPIK- QRS#1(K#,I/.,'J/'TDU4'I,5RTD5P,&V& 82(?&K,( +715L9#2N<#D2HI-24K#, %234'G#H;"L;E%,//W4: 5U'=9J1 '4;(D1X:5"&Y#N&Z&=[&H K;::/.);3:/\WJ4' &V&8]4#^,G#-<#1M<#DX5"&H A.)5 :<#1I<#123I3)84'I/\W5/=W' D4'2(:4K,TDX&V&8G-/.<#=D; 8S' '&V&82(?&K,(5%K_G_2L'&V&82( '?&K,/'D124%234'G#H`&7K,IK,?&&7a; =%234'_'N&HD4% 24P,&V&8LI2XI7ID2(?&K,(3PD&V&8 Y#%,%=IHK-HD1X:WY#N& (&V& 8DIL&V&8%,&)J&24<#12384'I3HKQ -H/Z/';:'&V&8=`LI2X;7a_5"&PD; -49Y24=WH5"&P, bDY#5"&WIKD#/U?&I4 HKZ/\W&V&8D]4#^,G#Z<#1M #1(K4;":1(#Y#IHK1D1c2NPN?& 3 2JHK5"&W/U-&V&8DI9d5&V&8D% __________________________________________________________________ ______NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM ỨNG DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – 3 =N`D4K,L:K,ac/'&eP. [DGPO& :5f2N%P=I2NU24<#12384'TDHK 0#D /=4K'.HK5"&W2D#2I[U?N1g5 HK5[;D&V&8D4K,#:K,;4GY# WH5"&W52NN&`/UY1FCha Y5"'];"'- GKD# i AU;:<#123&V&8D`/U TI/U[<#123a i AUP."5-:K,% i AUP./G2DK,9 2J1S#N&'X##1(7']D;:' &V&8=`&V&2XI&V&7aI/U#LP=7I/UP.Kj9E P=7IP=DI +OP5&Y5"']/U;:<#123IP_;3 <#1235&V&8D%,&)J&;XP"24<#123k /U&=%=IHK2N/";2N9lY5m)/;?9E8 4'  2(%K_5n5#?TD5U8HI75nHI;OGTD&V&8DI kl4JL9J1iHTD'4;(;HKIo7D4N 5-9J1HU4'I[UZ2D=&'&Kj9E5#p#?4'[& HK5"&qk,I7D4/\W&V&8DI;=&'&1 KZD5J#<#=. [UZ.()#'& 9E=&'&(#2(;",-HK5"&qTD2;"././G2D 2";KD#'L2(L9#1N 'K,5##?&-/G) OrP_''4;(/I;<#D'&V&4'IG9:5# L?12ND4 A.<#=4N1'LZ=_8./.<#= H?&TDHKbD#'LIm#jZJ/.<#=D4%K4/.<#=/G 2D2"'L +GP/G2D5N1K,5#KD#'LTD'2M 2#P35*I!I24/'2M2#P3G/G2D2"'L9dG, )  5 qI$  /.  <#=  &V& /G  )  i]K  &E #L  4  N1  ' 2M  &  s CICCCCCCFBtCICq +#)R2oL5('2M2#P35nuDI= &'&2D=_,.<#'23T,I4/\W58D TDHK5"&q242 6(B-! ]4<#DG9J1H'GDI/UGQ'&9EL&%&'& #4H54J,-HK 24lIPD4;_7#kpJ #54JHK23L;W5H?&24L5u;42N/' D# +,;"f54J,%HK/'D#Y&=:&%&'& =9J1/'D#&d-&;"/=WTDX,- %&'&9J1H K1.#/';"&%&'&9J1HKRI'=<#1.;N,;"H K2#P3/U,'=<#1.,;"HK/' +#1Z __________________________________________________________________ ______NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM ỨNG DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – 4 -Q2DL'/'2v24'5#P;'&%&'&IP&'&K &J #1(94'1.#,T<#D;/'<#D&Y5"'4;( D1Kj9E&%&'&=9J1#4=5"&I9m.2JPN?&I 8/Up#24)L.&#/.)I3/\WTDH K  0#D9p&I[U?N12oO9d'4;(Kj9E #')G9J1&V&8D#2#D'&eP. -'4;(Kj9E wL5'4;((#3#,IO;N;&V&DI2pGOHK 5]4/TD']-94()#2"5#4O94 5"_D3ZQP=4 '51Q8-&;"&YRHK R b,c5J44/UG5uL- D5G9J1'HK2#P32_S#,I'4;(Kj9E&% &'&5m#I'4;(;XD&V&84HK]49vI;XD#1. 23<#12384'GHK];" %&'&1#GI #1/U&'#188TDHK&d-&;"&Y5"HK G#HIpL-GD124'5TD'4;(I5<#1 23TD'4;((#2D/U8;2v2o[&HK 1.#/V9lG#I9l5uLI9l" wO/'I24'&%&'&=9J1IpJD&%)5uL ;N %))NX3c.G#P.;#L" %) 15&%)TLH?&TDHKN, %))D-5J;"&%))NIX#L". P.G#;;?9E #1'1549#1NGHK 1.#/V/=9u.&#/.)I3/uWL'EL'1  X:5n5#?2([U?N1IG/&E32J&Y5" HKH.WH5"&P,/U5-&V&8DIY&=Kj 9EP&'&EL5Kj9E5#pD#?4'<#123&V& 8DL' x#p#?4'5L#?:TDH-Kj9E245?&23 '18 y&9E;4P&'&=9J1I%/(z5J2N&d-& .#'4;(P.#1G#1GG5#p/U<#'{S%)| '5KD# D<#1235&V&8DXP"`#?4'a i>"L'`'Po9N#'1_5YY#IJS#,_'5Y.&]4a i>"DH:K,%`Po'HP=7TDK,Da i>"PD7;2X`7:K,%;"K,D2p2X_K,PMDa i>"P,/G2D`K,9&=R%K,Da __________________________________________________________________ ______NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM ỨNG DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – 5 24#?4'2(D'2r')N_P"!.#KD#/ 7:K,%;"K,D.#/.<#=5"%PL&?D_K,PM D`/U2X-a3<#D1;P"F`=:K,%a}'2r)D_ P"$.#K,9/UR%K,D3k<#D1;P"F`W:K, %a b%p/,TD5#p#?4'KD# >Y# W:K,% =:K,%   b + b + b +  A.[ 24K%p2(I:+`[a L9#/,D1P(2(`EG52X -IK,9R%K,DIZ.Pa}:b`KDa-5JL9#/, D1P(2(`EG/U2X-IK,9/UR%K,DIDS4Pa kY5#n#?4'1'&9E4&V&8DK,D5K, L:K,I7152-&WP=N24;&V&8DPo 'O8 +,;"'2-&&V&8D4K,DD1#:K,I &%&'&52cK,DG<#1;L:K,Kr[&HK]4 2-&WP=k/U3//W5 __________________________________________________________________ ______NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM ỨNG DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – 6 H t b iế à Tách Nhân v trà ừ (tr c)ừđượ Ki m traể (S d nh h n số ư ỏ ơ ố chia) Ch n ch s th ngọ ữ ố ươ x?&K%p2(GN12v#?4'&V&8DL'2v 2I24.=9J1GP.K%p2(L#e''L2( =PDY#Z-T,HK&=#LP=7;/\W5 '&V&82X;7`4715&Y=MHKZJ4a ~" 8;L<#123Or;?1I;NO2D55#&%&'& 5#p#?4'[&HK5"&qk,I7D4/\W&V& 8DD1/U•=#1.TD[U5I8N&%&'&k[& ']5-&V&8D4K,L:K,IGXT,I7D4/\ W&V&8D#J#^/.)/\W,G#]4 <#1MTDPL€i+ ()*%&'(+'%&(Q%4R-  •Đi tưng nghiên cu [U5'4;(T5"&(H#1(5"&[UD&E 2'5m#()# x"&!CHKI24D;:IDK, 54]U97I#DP'RID38<#D7I/4'24 2 A.<#=G/=4K'Y#WU4'-,/(<#DP=KD# eK, BiF !i$ qi‚ *i6 @iBC !C F ! ‚ BC @ *Thit k nghiên cu: €4#/U'I[UH./.()#/G2D2";KD# 'L,;"9#1N #1./.1^##1%S#N' '74'L()#5D1e/.<#=H?&TDHK2(5u ;D()#I./.1R2D/=;&d-&;"#/2 .&9J15"&'4;([U 8;3/U,)([ U,J.,D:-GTD./.9#1NPo' U5?&m#j;5(E<#123G=P"#1%^ 24D' LI=P=45"&4JLP3I/UD2DI/G2DM/ƒH KI/UW5"&I/U9J1D1}:DD5Y/G2D2"; KD#'L/UGD2,`5D/U4JL()#a wU3./.P=KD# AG2D2"+ AG2DKD#+ 9#1N „B „F __________________________________________________________________ ______NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM ỨNG DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – 7 i]K&E#L`a …'MnuDTD'L Quy trnh nghiên cu: bD#/T,P=7[&HK#L5cP=j#%;5 J4D&V&82X;7IpPeK#4']P.'52c K,.EI2W;I[UPY#.()# PoLP/G2D2"'LG5N1K,5#9d5,.#K4K';"/. <#=KD#'L D1KD#[UKj9EDBq&[Y#;Bq&[#,fP#e HG.'L ;?1f1[U/4=!C&[`JH5 B.a;f#Yq.9J1T,&V&8D4']Po &%&'&5#p EGD-&7&,KD# .B"9mHK5?&<#123&V&8Dp$P"I D4'24fP" †(#Y#HKH#L5c'P"1 .FAG2DIT,;H#L'P" .!x#1?&P"B .$x#1?&P"F .qI‚x#1?&P"!`[nJ4:2-&2r'=MG HKP.'=K,%a .*x#1?&P"$`[nJ4:2-&2r'=MGH KP.'WK,%a .6I@x#1?&#`4P8D4Qa .BCx#1?&'9JOPTD&V&8D D1KD#//.['4JL'LI./G2D5N1/.<#= KD#'LGSj5n;&78 Đo lưng: L9#P/G2DKD#'LkP/G2D2"'L5L P/G2DU4'`L9#T1.#5'&V&8DaU;" DGBC]4<#1.''TD>L€+`&E5Ea +G/G2DKD#' L-K4K';"G/G2DM/ƒ5Y;G/=4K'2"'LG S]SV8%<#D /.<#=)RGD5Y/G2D#'2M; L?1N&?- (S% D4(#T,B-J >UV-W! >=  K4 K'  /.  <#= /=4 K'2" ;KD#'L TD __________________________________________________________________ ______NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM ỨNG DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – 2"+ KD#+ w, q 6 2#;M q * +G> qI$ *I! +L5#^ FI! BI* i]K&E#L CICCCCCCFB +L5(9G> BI@ w)L=_ CI6F 8 X%,-0%! A]4/.<#=ZKj5n_P=2(I2#P3LGK,TDD5Y/G 2D2";KD#'LK(5'/G;#K,TD5BI@ V&/G )i]K&E#L242-&'LM"4'2Ms CICCCCCCFBR%'2M#^`CICqa2N#5Y )R2o=&'&Kj 9E5#p#?4'[&HKT,/\W&V&8D52N nuDI=&'&'LD5J#<#=2v2I/U&=94m#( 94=_TD=&'&ZKj9E >G#pK4K'G2#P32"'L;KD#'LTD ()# wO/'I(5'2M2#P3#^5BI@}#1/UD4IK4,;" DGBCIKD#/8L5'2M2#P3#^ID-QK, bw€5CI6FI,.#QK,1;"P=#^4]I)L=_TD= &'&5/'D4 +#)R=&'&'LJ./.<#=H?&I T,;3/\W58DTDHK5"&q %:D.#D.#'UK,/'3=&'&'LcD5J '/.<#=KD# YK#NGD4NTDTD/.<#=KD#'L5G6I24/Y K#NGD4NTDP/=4K'2"'L5Gq )R2oK,H __________________________________________________________________ ______NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM ỨNG DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – 9 KG6KD#'L.DK,K4;"K,HKGK,/'I24/ 2"/'L3GTDDK,HK5N&%#`5!Ga 2#;MTD9:5#,.#`2"'La5qITD9:5#5 6I;?18NjD2"'LGK,Xq2_S#,I;8N jDKD#'LJX6G2_5( +715K(52#;M2N' /Gm#jKD#'L#/=W5HK/'R`,;"/. )I/\WD'LaI442'-;"23L2"'L;, ^#1.#,2#P31.#  42D=&'&c&e'9E%,2L-G<#DL 5#^ +L5#^TDKD#'L5BI*N&%#K4;"L5 #^2"'L`FI!aIL5#^TDm#KD#'L%,N&) 2o/=W&V&8DTDHKKD#/'LPo= &'&5#p#?4'TDm#j5/'p#K4;"2" %:D.#K4 K'2#;M`*a;"'2M2#P3`*I!aDN1DQK,1/'YD#IPG# TDLp.#D4TDm#jI4N1=&'&D1.'9E8 5(Y#.',-HK245"& U,-0% 0#D'/.<#=#-KD#()#IG=#1.()#TD [U2D5[I~Kj9E5#e#?4'L&%&'&9J1 &V&8D`L&V&8/'&)J&a?K[&HK5"&q2[ U3;7D4/\W&V&24LD% , =&'&H‡I9lD8/=D4PN)'4;( 4I24#/4k5-Ip=&'&k)L= _5"I&e'9E2L 24<#'23Q1(#Y#'4;(/V4 5V4{D|#?4'I;XD=P=48EGI)TD5#pI;XD=P=4 8OrI85(/.:D'P"84' %&'&1O9dP= NELI&Y5"'/7##1(#Y#HK&=H#L5c;5 ]4m#&d-&;"#,-HKN5,-HK1.# /V ~3;?1G4715&%&'&Pe2-I5&4&[('P &'&'GDHK =&'&J._fKj9E5#pD#?4'Q&'#1'9E /HKZKL=;:5%K_4'P"84' TD5#p =5'&V&8f2-I5/\W52cK,I/\W8 ^;/\WKj9EP=7 &)9(A4(B% __________________________________________________________________ ______NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM ỨNG DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – 10 [...]... 10001 25: 1 25 PHỤ LỤC 2 BÀI KIỂM TRA TRƯỚC TÁC ĐỘNG : Ngày kiểm tra: 5/ 11 Thời gian: 1 tiết ĐỀ BÀI: 1/ Thực hiện các phép tính chia sau: a/ 357 :3 ; b/ 12340:4 ; c/ 32000 :5 ; d/ 1320:4 2/ Thực hiện các phép tính sau bằng cách đặt tính rồi tính: a/ 3 654 :9 ; b/ 246 75: 25; c/ 250 0:1 25 ; d/ 254 00: 55 3/ Có 23 15 quyển tập, chia đều cho 5 trường Hỏi mỗi trường được bao nhiêu quyển tập? 4/ Giá một cây viết là 54 50 đồng,... thực hiện làm mẫu phép tính chia 2643 : 3 ; 2 65 : 5 Hướng dẫn học sinh rút ra quy trình 4 bước -Ngày 9/11: Kiểm tra củng cố việc nhớ thuộc 4 bước -Ngày 10/11: Luyện tập bước 1: cho học sinh tách ban đầu các bài tính sau: 452 :2; 652 :7; 3 654 :23; 154 8: 15; 2 458 7: 25; 21 35: 45 23 654 : 45 2 156 : 254 ; 3 654 :366; 23 654 : 254 6; 3 256 4: 254 3 -Ngày 11/11: Luyện tập bước 2: cho học sinh Chọn chữ số thương các bài tính. .. tra: 21/11 Thời gian: 1 tiết ĐỀ BÀI: 1/ Thực hiện các phép tính chia sau: a/ 2 35: 5 ; b/ 21 654 :6 ; c/ 3220:2 ; d/ 652 0:4 2/ Thực hiện các phép tính sau bằng cách đặt tính rồi tính: a/ 3048:8 ; b/ 242 75: 25; c/ 3 650 0:1 25 ; d/ 258 00: 55 3/ Có 2364 kg gạo chứa đều trong 6 thùng bằng nhau, Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu kg gạo? 4/ Giá một quyển tập là 2300 đồng, có 57 500 đồng mua được bao nhiêu quyển tập? Hết... ỨNG DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – HƯỚNG DẪN CHẤM Câu 1: 4 điểm (mỗi bài 1đ) Câu 2: 4 điểm (Mỗi bài 1 điểm) Câu 3: 1 điểm (chỉ chấm phép tính không chấm lời giải) Câu 3: 1 điểm (chỉ chấm phép tính không chấm lời giải) KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN THẨM ĐỊNH CẤP TRƯỜNG Tên đề tài: Sử dụng phương pháp lưu đồ thuật toán giúp học sinh lớp 5 trường Tiểu học Phan Chu Trinh củng cố kỹ năng thực hiện phép tính chia. .. bài tính sau: 8:2; 9 :5; 12 :5; 45: 9; 56 :6; 25: 7; 25: 12; 34:14; 123: 25, 158 :58 , 1224:1 45; 45: 45; 14:140 -Ngày 12/11: Ôn bước 1,2, luyện bước 3, chú ý tạo giả định rẽ nhánh trường hợp thứ nhất (không trừ được) học sinh làm các bài sau: 12 354 : 2; 254 61:3; 254 6:4; 54 92 :5; 1 254 :6; 2 459 :9 -Ngày 14/11: Ôn bước 1, 2 , 3: Học sinh làm các bài sau: 2 456 :8; 2 154 :7; 213:8; 2871 :5 1644:6; 652 1:6 ... DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – -Ngày 15/ 11: Luyện tập bước 4, chú ý tạo giả định rẽ nhánh trường hợp thứ hai (số dư không nhỏ hơn số chia) Sử dụng các bài ngày 11/11 -Ngày 16/11: Luyện tập chung sử dụng lại các bài của ngày 12/11 -Ngày 17/11: Luyện tập chung: sử dụng lại các bài ngày 14/11 -Ngày 18/11: Luyện tập các dạng đặc biệt, học sinmh làm các bài sau: 3000:3 250 :5; 121 05: 3; 752 450 : 25; 10001 25: 1 25. .. môn toán ở tiểu học - NXB Giáo Dục 11 NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM ỨNG DỤNG – SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM – PHẦ PHỤLỤ N C PHỤ LỤC 1 NỘI DUNG TÁC ĐỘNG : *Hình thức: tập trung toàn lớp *Thời gian: tổng cống 10 buổi, từ 8/11/2011 đến 19/11/2011( 15 phút đầu buổi và 15 phút cuối buổi) *Nội dung: ôn tập phép tính chia đối với số tự nhiên Kế hoạch tác động cụ thể: -Ngày 8/11: GV thực. .. học sinh giỏi toán NXBGD 2- Đỗ Trung Hiệu – 2000- Các bài toán điển hình lớp 4 -5 - NXB Đà Nẵng 3- Nguyễn Mạnh Trinh – 1999 – Bước đầu làm quen với lô-gich toán – NXB Đại học Quốc gia TP HCM 4- G.N Becman (Dịch giả: Nguyễn Hữu Chương, Thế Trường) – 2003 - Số và khoa học về số – NXB Giáo dục 5- Phạm Đình Thực – 2002 – 100 câu hỏi đáp về dạy toán ở Tiểu học – NXB Giáo dục 6- Phạm Đình Thực – 2000 - Một... 2- Hiện trạng *Nêu được hiện trạng 5 *Xác định được nguyên nhân gây ra hiện trạng *Chọn một nguyên nhân để tác động giải quyết 3- Giải pháp thay thế: *Mô tả rõ ràng giải pháp thay thế 10 *Giải pháp khả thi và hiệu quả *Một số nghiên cứu gần đây liên quan đến đề tài 4- Vấn đề, giả thuyết nghiên cứu: *Trình bày rõ ràng vấn đề nghiên cứu dưới dạng câu 5 hỏi *Xác định được giả thuyết nghiên cứu 5- ... như thực trạng, biện pháp, phương hướng, chiến lược… *Áp dụng các kết quả: triển vọng áp dụng tại địa phương, cả nước, quốc tế 9- Minh chứng các hoạt động nghiên cứu: Kế hoạch bài học, bài kiểm tra, bảng điểm, thang đo, 35 băng đĩa, phim, ành, dữ liệu thô…(đầy đủ, khoa học mang tính thuyết phục) 10Trình bày báo cáo: *Văn bản viết: cấu trúc khoa học, hợp lý, diễn đạt mạch lạc, hình thức đẹp 5 . * 0#123()# * +4 5 6 789: 5 #;/.<#= 6 > 5# ? @ A. 5# ? BC  5 #D/=4 BB E5E BF __________________________________________________________________ ______NGHIÊN. – 9 KG6KD#'L.DK,K4;"K,HKGK,/'I24/ 2"/'L3GTDDK,HK 5 N&%# `5 !Ga 2#;MTD9: 5 #,.#`2"'La 5 qITD9: 5 # 5 6I;?18NjD2"'LGK,Xq2_S#,I;8N jDKD#'LJX6G2_ 5( . +OP 5 &Y 5& quot;']/U;:<#123IP_;3 <#123 5 &V&8D%,&)J&;XP"24<#123k /U&=%=IHK2N/";2N9lY5m)/;?9E8 4'  2(%K_5n 5# ?TD5U8HI75nHI;OGTD&V&8DI kl4JL9J1iHTD'4;(;HKIo7D4N 5 -9J1HU4'I[UZ2D=&'&Kj9E 5 #p#?4'[& HK 5& quot;&qk,I7D4/W&V&8DI;=&'&1 KZD5J#<#=.
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Sử dụng phương pháp lưu đồ thuật toán củng cố kỹ năng thực hiện phép tính chia lớp 5, SKKN: Sử dụng phương pháp lưu đồ thuật toán củng cố kỹ năng thực hiện phép tính chia lớp 5,

Từ khóa liên quan