0

Hướng dẫn chi tiết cách tạo các liên kết trong Powerpoint

28 10,288 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/10/2014, 20:04

Đây là bộ tài liệu hay, có chất lượng cao, giúp các bạn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bộ môn, phục vụ tốt việc thực hành. Hy vọng bộ tài liệu sẽ giúp ích đắc lực cho các bạn trong việc học tập của mình 1 BÀI 11 Ñaëng Höõu Hoaøng TẠO HYPERLINK TRONG TẠO HYPERLINK TRONG POWERPOINT 2003 POWERPOINT 2003 2 TẠO HYPERLINK TẠO HYPERLINK (SIÊU LIÊN KẾT) (SIÊU LIÊN KẾT) VỚI SLIDE KHÁC VỚI SLIDE KHÁC * Chọn đối tượng cần liên kết trong slide * Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings Click Xuất hiện hộp thoại Action Settings 3 Click Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to Click vào để mở danh sách Click chọn slide Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Slide 4 Hộp thoại Hyperlink to Slide Click chọn các Slide cần liên kết đến Click Click 5 TẠO HYPERLINK VỚI FILE POWERPOINT KHÁC TẠO HYPERLINK VỚI FILE POWERPOINT KHÁC * Chọn đối tượng cần liên kết trong slide * Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings Click Xuất hiện hộp thoại Action Settings 6 Click Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to Click vào để mở danh sách Click chọn Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Other Powerpoint Presentation 7 Hộp thoại Hyperlink to Other Powerpoint Presentation Click vào mũi tên để tìm đường dẫn tới thư mục chứa file Powerpoint Click chọn Click Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Slide 8 Hộp thoại Hyperlink to Slide Click chọn các Slide cần liên kết đến Click Click 9 TẠO HYPERLINK VỚI FILE KHÔNG PHẢI FILE POWERPOINT TẠO HYPERLINK VỚI FILE KHÔNG PHẢI FILE POWERPOINT * Chọn đối tượng cần liên kết trong slide * Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings Click Xuất hiện hộp thoại Action Settings 10 Click Click vào để mở danh sách Click chọn Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Other File Hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click, chọn Hyperlink to [...]... để gỡ bỏ liên kết Click chọn slide (các slide trong cùng một file) Click 24 MỞ XEM HYPERLINK * Chọn đối tượng cần mở liên kết trong slide * Click phải chuột, xuất hiện menu Click 25 Trong vùng làm việc của màn hình powerpoint, xu ất hiện slide cần liên kết GỠ BỎ HYPERLINK * Chọn đối tượng cần gỡ bỏ liên kết trong slide * Click phải chuột, xuất hiện menu Click 26 LƯU Ý Để kiểm tra lại các liên kết có... chỉnh liên kết Click vào để chọn slide nào trong file cần liên kết Click chọn Click để gỡ bỏ liên kết Khi click vào Bookmark, xuất hiện hộp thoại Select Place in Document 21 Hộp thoại Select Place in Document Click chọn slide cần liên kết Click chọn 22 Hộp thoại Edit Hyperlink Click chọn Địa chỉ liên kết mới 23 Hộp thoại Edit Hyperlink_Place in this Document Click chọn để tìm slide cần liên kết trong. .. khác Click các tuỳ chọn Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to Slide 18 Click Hộp thoại Hyperlink to Slide Click Click chọn các Slide cần liên kết đến Click 19 HIỆU CHỈNH HYPERLINK * Chọn đối tượng cần hiệu chỉnh liên kết trong slide * Click phải chuột, xuất hiện menu Click Xuất hiện hộp thoại Edit Hyperlink 20 Hộp thoại Edit Hyperlink_Existing File or Web Page Click vào mũi tên để tìm đường dẫn tới thư...Hộp thoại Hyperlink to Other File Click vào mũi tên để tìm đường dẫn tới thư mục chứa file Click chọn Click 11 TẠO HYPERLINK (SIÊU LIÊN KẾT) VỚI MỘT TRANG WEB * Chọn đối tượng cần liên kết trong slide * Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Settings Click Xuất hiện hộp thoại Action Settings 12 Hộp thoại Action Settings, chọn... “+” * Kéo chuột để vẽ thành một ô chữ nhật trên Slide, Powerpoint sẽ tạo nút đã chọn và đồng thời xuất hiện hộp thoại Action Settings * Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click để quy định hành động khi click chuột lên nút * Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Over để quy định hành động khi di chuyển chuột qua nút 17 * Trong hộp thoại Action Settings, chọn trang Mouse Click... Click vào để mở danh sách Click Click chọn Xuất hiện hộp thoại Hyperlink to URL 13 Hộp thoại Hyperlink to URL Click Nhập địa chỉ trang Web cần liên kết đến Click 14 TẠO HYPERLINK CHO NÚT HÀNH ĐỘNG Trên thanh menu, chọn Slide Show  Action Buttons Click tuỳ chọn các nút 15 Nút với biểu tượng trở về đầu tập tin Nút với thông tin tuỳ ý Nút với biểu tượng chuyển đến slide kế tiếp Nút với biểu tượng trở về... cần gỡ bỏ liên kết trong slide * Click phải chuột, xuất hiện menu Click 26 LƯU Ý Để kiểm tra lại các liên kết có thực hiện đúng theo yêu cầu hay không, sau mỗi lần thao tác cần phải thực hiện một trong các cách sau: * Nhấn phím F5 để slide show toàn bộ file * Hoặc nhấn phím Shift+F5 để slide show của slide đang thực hiện * Hoặc nhấn biểu tượng bên dưới góc trái cửa sổ để slide show của slide đang thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách tạo các liên kết trong Powerpoint, Hướng dẫn chi tiết cách tạo các liên kết trong Powerpoint,

Từ khóa liên quan