0

cac dang giai bai toan bag cach lap pt

2 330 0
  • cac dang giai bai toan bag cach lap pt

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 18:00

Toán năng suất 1) Một tổ máy phải trộn 450 m 3 bê tông trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất mỗi ngày 4,5m 3 nên 4 ngày trớc thời gian quy định tổ đã làm đợc 96% công việc. Hỏi thời gian quy định là bao nhiêu ngày. 2) Một công ty vận tải dự định dùng loại xe lớn để trở 15 tấn rau thec hợp đồng. Nhng khi làm không còn xe to nên phải trở bằng xe có trọng tải nhỏ hơn nửa tấn. Để đảm bảo đúng hợp đồng công ty phải dùng nhiều hơn 1 xe so với quy định. Hỏi trọng tải xe nhỏ là bao nhiêu. 3) Một đội thợ mỏ phải khai thác 216 tấn than trong một thời gian quy định. Ba ngày đầu đội khai thác đúng định mức quy định. Sau đó mỗi ngày họ đều khai thác vợt định mức 8 tấn do đó họ đã khai thác đợc 232 tấn và xong trớc thời hạn một ngày. Hỏi theo kế hoạch mỗi ngày đội phải khai thác bao nhiêu tấn than. 4) Một đội xe theo kế hoạch phải trở 120 tấn hàng. Do có 2 xe phải điều đi làm việc khác nên để hoàn thành kế hoạch mỗi xe còn lại phải trở thêm 16 tấn nữa. Hỏi đội có bao nhiêu xe. 5) Một tổ sản xuất phải làm 800 sản phẩm theo kế hoạch. Tổ đã tăng năng suất 20 sản phẩm một ngày nên đã hoàn thành trớc thời hạn 2 ngày. Tính số dụng cụ phải làm một ngày theo kế hoạch. 6) Lớp có 45 học sinh trồng tất cả 216 cây. Số cây các bạn nam trồng bằng số cây các bạn nữ trồng. Tính số nam và số nữ của lớp biết rằng mỗi bạn nam trồng nhiều hơn mỗi bạn nữ trồng là 2 cây. 7) Một đội công nhân hoàn thành một công việc với mức 420 ngày công thợ. Hãy tính số công nhân của đội biết rằng nếu đội tăng thêm 5 ngời thì số ngày để hoàn thành công việc sẽ giảm đi 7 ngày. 8) Một nhà máy theo kế hoạch phải sản xuất một lợng sản phẩm trong 26 ngày. nhng vì tăng năng suất lao động nên mỗi ngày vợt mức 5 sản phẩm nên sau 24 ngàychẳng những đã hoàn thành kế mà còn vợt kế hoạch 60 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch nhà máy phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm. 9) Một công nhân phải hoàn thành 50 sản phẩm trong một thời gian quy định, do cải tiến kỹ thuật mỗi giờ đã tăng năng suất 5 sản phẩm nên ngời ấy đã hoàn thành kế hoạch sớm hơn quy định 1 giờ 40 phút. Tính số sản phẩm mỗi giờ phải làm theo kế hoạch.
- Xem thêm -

Xem thêm: cac dang giai bai toan bag cach lap pt, cac dang giai bai toan bag cach lap pt,