0

câu hỏi và đáp án hóa dầu

31 592 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/10/2014, 08:21

Đề 1 1. Parafin thấp phân tử định nghĩa, nguồn thu các phương pháp tách? Phương pháp tách parafin thấp phân tử hiệu quả nhất là pp nào? Giải thích - parafin thấp phân tử là từ C1-C4,C5 dang riêng lẻ - nguồn thu: khí tự nhiên và khí đồng hành - pp tách: chưng cất, hấp phụ - pp hiệu quả nhất: chưng cất vì pp chưng cất dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau có thể tách được 7 cấu tử khác nhau từ C1-C5 2. Hãy nêu vài ứng dụng của Olefin dùng làm nguyên lệu trong CNHD? Liệt kê các Olefinm được dùng nhiều làm nguyên liệu cho CNHD - Polime như PVC, PE, PS… - C1, C2(etylen), C3(probylen) , C4 (iso buten, n-butylen),C5 3. Nguồn thu, các phương pháp sản xuất Olefin thu được từ các quá trình chế biến dầu khí chứa các tạp chất nào? Làm sạch chúng như thế nào? - Nguồn thu: từ các phân đoạn dầu mỏ nặng - PP SX: nhiệt phân, carking - Các tạp chất: H2O, HC cao phân tử: bằng cách sấy, nén khí nhiều bậc cho qua vật liệu rây phân tử H2S, CO2 : loại bằng kềm Axetylen: Hydro hóa chọn lọc 4. Tách cấu tử olefin ra khỏi hh olefin(thu được từ các quá trình chế biến dầu mỏ) như thế nào? - C2 Etylen :chưng cất nhiệt độ thấp - C3 Propylen : bằng chưng cất - C4 iso-butylen,n-buten; bằng pp chưng cất bằng dung môi kết hợp với h2so4 dd - C5: phương pháp dime hóa sau đó tiến hành depolyme hóa 5. Để tách phân đoạn olefin C4 (thu được từ các quá trình chế biến dầu mỏ)một cách hiệu quả nhất người ta thường dùng pp nao?vì sao? - Sử dụng pp chưng cất chiết tách với dung môi sau đó kết hợp với H2SO4 đậm đặc vì các cấu tử có nhiệt độ sôi không khác nhau nhiều nên bình thường không tách đc, nên người ta cho dung môi vào và dựa vào cấu tạo tách bằng H2SO4 Đề 2 1. Parafin cao phân tử định nghĩa nguồn thu các phương pháp tách? Phương pháp tách parafin cao phân tử hiệu quả nhất là pp nào? Giải thích? - Parafin cao phân tử là từ C5 trở lên, c10-c40 hỗn hợp lỏng và rắn của những đồng đẳng với những cacbon khác nhau - Nguồn thu: từ các phân đoạn nặng như mỡ… - Pp tách : hấp phụ và kết tinh - Pp hấp phụ mà hấp phụ với vật liệu chon lọc cao là Zeolit, vì Zeolit có tinh hấp phụ chon lọc có thể tách từ iso,n-parafin cao phân tử ra mà hiệu quả tách rất là cao 2. Hãy nêu vài ứng dụng của HC thơm dùng làm nguyên liệu trong CNHD? Liệt kê các HC thơm được dùng nhiều làm nguyên liệu cho CNHD - Benzen + etylen etylbenzen  đedro hóa  styren P-xylen  axit tơ lapxan - Benzen, etylbenzeen, p-xylen 3. Nguồn thu, các phương pháp sản xuất HC thơm thu được từ các quá trình chế biến dầu khí chứa các tạp chất nào? Làm sạch chúng như thế nào? - Nguồn thu: từ các phân đoạn dầu mỏ - PPSX : nhiệt phân và reforming các phân đoạn dầu mỏ - Các tạp chất: • Hợp chất chứa oxi( phenol, cumol)bazo piridin, hợp chất vòng đồng nhất của S… loai phenol bằng cách xử lý kiềm • Parafin và napten chiết tách bằng dung môi chon lọc • Olefin: hydro hóa chọn lọc sản phẩm. 4. Để làm sạch hổn hợp sản phẩm HC thơm ( thu được từ các quá trình chế biến dầu khí) khỏi parafin một cách hiệu quả nhất người ta dùng phương pháp nào? Giải thích? - Để làm sạch người ta dùng pp chiết tách bằng dung môi chọn lọc vì HC thơm và parafin có nhiệt độ sôi gần bằng nhau nên bình thường không tách đc, nên người ta cho dung môi. 5. Tách các cấu tử HC thơn ra khỏi hổn hợp sản phẩm HC thơm (thu được từ các quá trình chế biến dầu khí) như thế nào? - Benzen : tách bằng chưng cất - Toluen: tách bằng chưng cất - Etylbezen: chưng cất - O-xylen tách bằng chưng cất - M,p-xylen tách bằng pp kết tinh Đề 3 I. AXETYLEN VÀ KHÍ TỔNG HỢP 1. Trình bày đặc điểm chính của quá trình sản xuất axetylen từ cacbua kim loại và từ các phân đoạn dầu thô? - Từ cacbua kim loại: có độ tinh khiết cao - Từ dầu mỏ: độ tinh khiết không cao 2. Kể tên các phương pháp sản xuất axetylen từ khác phân đoạn dầu mỏ? Phương pháp nào sản xuất axetylen tiêu tốn nhiệt năng thấp nhất? Giải thích? - PPSX • Nhiệt phân cracking điện • Nhiệt phân tái sinh • Nhiệt phân đồng thể • Nhiệt phân oxi hóa - Nhiệt phân ít tốn năng lượng nhất là nhiệt phân oxi hóa vì trong quá trình nhiệt phân thì nhiệt phản ứng cũng là nhiệt phân hủy vậy nên nhiệt độ chuyển hóa không thể cao, và cũng luôn dư 1 lượng nguyên liệu, nguyên liệu sẽ oxi hóa tỏa nhiệt lấy nhiệt tỏa ra bù cho phản ứng thu nhiệt nên lượng nhiệt tiêu tốn ít nhất. 3. Trình bày đặc điểm chính của các quá trình sản xuất khí tổng hợp từ các phân đoạn dầu mỏ theo hướng dùng nhiệt và dùng xúc tác? - Hướng dùng nhiệt thì sản phẩm: nguyên liệu sử dụng là nguyên liệu nặng cho nên thành phần ko cần điều chỉnh mà nó phụ thuộc vào nguyên liệu - Hướng dùng xúc tác: co thể thay đổi tỉ lệ H và CO bằng cách đổi nguyên liệu là hydrocacbon lỏng, nếu là khi phải cho thêm lượng CO2 vào 4. Công nghệ của quá trình sản xuất khí tổng hợp từ các phân đoạn dầu mỏ theo hướng dùng nhiệt và dùng xúc tác gồm mấy giai đoạn? chúng khác nhau ở giai đoạn nào? Vì sao? - Gồm 3 giai đoạn: • Chuẩn bị nguyên liệu • Chuyển hóa tái sinh nhiệt • Làm sạch, tách và thu hồi sản phẩm - Khác nhau giai đoạn cuối: bên hướng dùng nhiệt ở thiết bị số 6 có thêm chuyển hóa oxit cacbonChương 2 Đề 1: 1. Trình bày sự phân loại phản ứng akyl theo liên kết mới hình thành cua nhóm akyl và nguyên liệu.viết phản ứng minh họa cho mỗi kiểu phản ứng. - Theo liên kết thì chia thành 2 loại: + C-Alkylhoa VD: ArH + RCl = ArR + HCl + S-Alkylhoa , O-Alkylhoa VD: NaSH + RCl = RSH + NaCl ArOH + RCl = ArOR + HCl 2. Dựa vào cấu tạo nhóm ankyl trong sản phẩm đc tạo thành. Hãy viết tên phân loại cho các phản ứng sau: 3. Trình bày đặc điểm nhiệt động của QT ankyl hóa - Đa số các phản ứng ankyl hóa là phản ứng tỏa nhiệt và giảm thể tích nên thích hợp ở nhiệt độ thấp và áp suất cao 4. Để tăng quá trình chọn lọc cho quá trình ankyl hóa iso-butan và buten thì nguyên liệu iso-butan và tác nhân buten phải được dùng như thê nào. - Để tránh phản ứng phụ oligome hóa thì iso- butan sẽ dư so với olefin và buten từ 5 đến 10 lần - Vì iso-butan khó hòa tan trong xúc tác axit cho nên để đạt được độ hòa tan cao thì cần khuấy lên - Iso-butylen thì nhập liệu thiếu và thể tích tăng tức thời và chia nhỏ dòng nhập liệu 5. Nêu 1 vài ứng dụng của MTBE. Viết phản ứng SX MTBE từ metanol và iso-buten theo hướng O-ankyl hóa . MTBE thu đc chứa những tạp chất j?công nghệ đã khắc phục ntn - Đề 2 1. Trình bày sự phân loại phản ứng akyl theo theo cấu tạo của nhóm ankyl trong sản phẩm ankylat tạo thành . viết phản ứng minh họa cho mỗi kiểu pứ. - Theo cấu tạo của nhóm alkyl: + Alkyl hóa mạch vòng VD + Alkyl hóa mạch thẳng VD: (CH3)3C + CH3CHCH2CH3 = CH3CH2CH2CH3 + (CH3)3C + Alkyl hóa mạch nhánh VD: 2. 3. Dựa theo liên kết mới hình thành của nhóm ankyl và nguyên liệu hãy viết tên phản ứng cho các kiểu phản ứng sau: 4. Kể tên các loại tác nhân trong quá trình ankyl hóa. Ankyl hóa nguyên liệu HC thơm và parafin người ta thường dùng loại nào nhất và ít dùng loại nào nhất? vì sao? - Các tác nhân: • Tác nhân không no • Dẫn xuất clo • Các rượu polieste - Hay dùng nhất là olefin và ít dùng nhất là rượu vì olefin thì thứ nhất là rất là nhiều thứ 2 là dễ tạo ra ion còn rượu nó đắt và có thể tạo ra phản ứng đề hydrat 5. Trình bày đặc điểm công nghệ của quá trình ankyl hóa benzen với olefin để SX etylbenzen và đồng đẳng. - Nguyên liệu benzen cần đc sấy khô loại nước còn olefin thì không cần sấy - Xúc tác cần được chuẩn bị - Phản ứng này là phản ứng tỏa nhiệt nên thích hợp ở nhiệt độ thấp - Phản ứng giảm thể tích thích hợp ở áp suất cao. 6. Nêu một vài ứng dụng của metylamin và viết phản ứng SX metylamin vào amoniac the hướng N-ankyl hóa. Metylamin thu dc chứa tạp chất j?trong công nghệ đã khắc phục như thế nào? CHƯƠNG 3 Đề 1 Câu 1 các phản ưng sau đây thuôc loại phản ứng nào? 1. C6H5-C2H5 –H2  C6H5- CH=CH2 : phản ứng dehydro hóa không làm thay đổi vị trí các nguyên tử trong mạch carbon ban đầu 2. RCH2OH –H2  RCHO: phản ứng dehydro làm thay đổi vị trí các nguyên tử trong mạch ban đầu 3. RCH2NH2 – 2H2  RCN: phản ứng dehydro hóa làm thay đổi vị trí các nguyên tử trong mạch ban đầu Câu 2: các phản ứng sao đây thuộc loại phản ứng nào Ar + H2  xyclohexan : phản ứng hydro hóa theo các liên kết không no Câu 3: trình bày đặt điểm nhiệt động của quá trình dehydro hóa. - Phản ứng dehydro hóa là phản ứng thu nhiệt Câu 4: nêu 1 vài ứng dụng của styren. Styren thu được quá trình dehydro hóa etylbenzen có lẫn tạp chất j?tạp chất này sinh ra từ đâu? - ƯD: Nguyên liệu để SX cao su tổng hợp, Dùng để SX PS dùng để SX vật liệu cách điện, chất dẻo, nhựa, cốc, xốp. - Thường có lẫn tạp chất như toluen, etylbenzen, metyl toluen, etyltoluen, oxit carbon…. - Nguyên nhân sinh ra: • Dehydro hóa etylbenzen thì tạo ra toluen, benzen,. • Dehydro hóa iso-proylbezen thì tạo ra toluen, benzen, • Dehydro hóa dietylbenzen tạo ra etylbenzenstyren, etyltoluen, metyl styren • Do các nguyên nhân này nên sau phản ứng ngoài nhận được hydro còn nhận được metan, etan, etylen, và oxit cacbon Câu 5; phân tích đặt điểm cấu tạo, để từ đó nêu ra ưu nhược điểm của từng thiết bị dehydroo akyl hóa etylbenzen . sau đó hãy chon loại thiết bị theo hướng độ chon lọc của quá trình cao nhât - Đề 2 1. Các loại phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào nC6H14 -4H2  C6H6 : phản ứng dehydro hóa không làm thay đổi vi trí các nguyên tử ban đâu 2C6H6 –H2  C6H5-C6H5: phản ứng dehydro hóa không làm thay đổi vi trí các nguyên tử ban đâu 2. Các phản ứng sau đây thuộc loại phản ứng nào? RCOOH + 2H2  RCH2OH + H2O : phản ứng hydro hóa kèm theo sự tách nước RCOCl + H2  RCHO + HCl: phản ứng hidro hóa kèm theo sự tách các hợp chất không chứa C 3. Kể tên một vài xúc tác được dùng nhiều trong quá trình hydro hóa. - Các kim loại thuộc nhóm VIII cũng như hh của chúng - Các xúc tác dang phức CuO.Cr2O3, ZnO.Cr2O3, NiO.WO3, CoO.WO3) - Các oxit kim loại như MgO, ZnO 4. Nêu một vài ứng dụng của formandehit. Fomandehit thu được từ quá trình dehydro hóa hoặc oxi hóa metanol có lẫn tạp chất j? các tạp chất này sinh ra từ đâu? - Các ứng dụng của formandehit Để sản xuất các polyme như phenol, ure – melaminformandehit Dùng làm chất trung gian để tổng hợp iso-pren, pentaethrytrit… Tổng hợp các chất có giá trị khác - Formandehit thu được từ quá trình dehydro hóa hoặc oxi hóa metanol thường lẫn tạp chất như oxit carbon, metan, axit formic, các tạp chất này sinh ra do các phản ứng oxi hóa sâu và dehydro hóa sâu… CH3OH + O2  HCHO + O2  HCOOH + O2  CO2 + H2O CH3OH + H2  HCHO  CO +H2 CH3OH + H2  CH4 + H2O 5. Hãy giải thích vì sao PP đehydro-oxi hóa đồng thời metanol, SX fomandehit lai ít tốn nhiệt nhất , sản phẩm lại ít tạp chất nhất. - Vì phản ứng dehydro oxi hóa có hiệu ứng nhiệt phụ thuộc vào tỉ lệ của phản ứng dehydro và oxi hóa nên nếu tỉ lệ phản oxi hóa cao thì lượng nhiệt sinh ra của quá trình oxi hóa sẽ cung cấp cho phản ứng dehydro hóa, và nếu tỉ lệ càng cao thì ta có thể không cần cung cấp thêm nhiệt từ bên ngoài mà phản ứng vẫn có thể tự cung cấp nhiệt để xảy ra. Chương 4 Đề 1: Tổng hợp NH3 từ khí tự nhiên ; 1. Gồm có mấy giai đoạn, nêu từng giai đoạn Gồm 3 giai đoạn: − Giai đoạn 1: chuyển hóa khí tự nhiên thành khí tổng hợp. − Giai đoạn 2: loại bỏ CO và CO2 vì chúng đầu độc xúc tác − Giai đoạn 3: tổng hợp amoniac 2. Viết phản ứng trong giai đoạn 2 CO+3H2 = CH4+H2O CO + H2O = CO2 +H2 R3N+H2O+CO2=R3NH+ +HCO3- 2R2NH+CO2= R2NH2+ + R2NCOO- 3. Đặc điểm nhiệt động của giai đoạn 2 Quá trình hấp thụ co2 thự hiện ở 45c và 27 bar( pư tỏa nhiệt áp suất cao) Chuyen co thaanh co2 nhiet do cao và áp suất cao dùng xúc tác Cu, Al, Zn 4. Mục đích của giai đoạn 3 Tổng hợp NH3 để tổng hợp uể và nh3 thành phẩm 5. Vẽ sơ đồ khối SX phân đạm (Ure) đi từ khí tự nhiên Đề 2: Tổng hợp metanol từ khí tự nhiên: 1. Gồm mấy giai đoạn, nêu tên từng giai đoạn 2 giai đoạn chính − Giai đoạn 1: quá trình reforming tổng hợp để chuyển hóa hydrocacbon thành khí tổng hợp − Giai đoạn 2: chuyển hóa khí tổng hợp thành methanol ở áp suất thấp 2. Viết phản ứng chính trong giai đoạn đầu tiên CH4 + H2O = CO + 3H2 CH4+1/2O2 = CO+2H2 3. Metanol thu được từ khí tổng hợp chứa tạp chất nào? Nguyên nhân hình thành nên các tạp chất đó Tạp chất là dimetylete (ch3)2o, ch4, co2, h2o, h2 Nguyên nhân − Do quá trình tách nước của methanol 2CH3OH= (CH3)2O + H2O − Quá trình hydro hóa tạo ra CH4 và H2O CH3OH +H2 = CH4 + H2O CO+H2 = CH4+H2O Và tạo CO2 + H2 CO+H2O=CO2+H2 4. Các TBPƯ tổng hợp metanol từ khí tổng hợp, hãy chon thiết bị theo hướng giải hiệt tốt nhất và giải thích vì sao chon như vậy Thiết bị phản ứng đẳng áp Vì thiết bị có các lớp xúc tác liên tục nhau , không có hệ thống tải nhiệt vì dung hỗn hợp khí ban đầu để tải nhiệt, và nhiệt độ của tùng bậc xúc tác thì khác nhau nên dễ điều chỉnh nhiệt độ, lượng nhiệt sinh ra dùng để tạo hơi áp suất cao. 5. Vẽ sơ đồ khối sản suất ure từ khí tụ nhiên; Chương 5 Đề 1 1. Kể tên và nêu một vài tính chất đặc trưng của các tác nhân sử dụng trong quá trình halogen hóa. Các tác nhân halogen hóa : - Halogen tự do : F2, Cl2, Br2, I2 - Hydrohalogen (khan) : HF, HCl, HBr, HI [...]... thuộc vào sự khuyếch tán SO3 vào rượu Nhược điểm : pứ tỏa nhiệt lớn => q nhiệt cục bộ và tạo sp phụ ( olefin, hợp chất cacbonyl, nhựa) Khắc phục: Phải có biện pháp giải nhiệt và tránh q nhiệt cục bộ: Làm lỗng SO3 bằng khí trơ Khuấy trộn mành và pứ trên màng 3 Ứng dụng q trình sunfat hóa trong s/x hóa mỹ phẩm và hóa dầu - S/x chất HDBM dạng ankylsunfat Đây là thành phần chính của sp tẩy rửa và chăm... gồm: 1 Oxy hóa p-xylen thành p-toluilic axit 2 Este hóa axit này bằng methanol 3 Oxy hóa este của axit toluilic thành monoeste của axit terephtalic 4 Este hóa thành dimetyl terephtalat − − 6 Nêu nhiệm vụ của thiết bị 1 và 7 Viết các phản ứng mong muốn xảy ra trong 1 và 7 Chương 7 1 Các tác nhân của q trình sunfat hóa rượu và sunfat hóa olefin Đặc điểm của từng tác nhân Các tác nhân sunfat hóa rượu :... CH3-O-C-O-CH2-CH2-O-C-CH3 0.5O2 2RSH RSSR + H2O PT1: Oxy hóa kèm theo q trình kết hợp với phân tử của tác nhân ban đầu (oxy hóa ngưng tụ hay oxy hóa kết hợp) − PT2: Oxy hóa kèm theo q trình kết hợp với phân tử của tác nhân ban đầu (oxy hóa ngưng tụ hay oxy hóa kết hợp) − PT3: Oxy hóa kèm theo q trình kết hợp với phân tử của tác nhân ban đầu (oxy hóa ngưng tụ hay oxy hóa kết hợp) − Nêu vài ƯD của axit arcrylic Viết Pư chính... tránh q − trình clo hóa sâu Sản phẩm tạo thành ngày càng tăng, tỷ trọng của hỗn hợp cũng tăng, người ta dùng tỷ trọng để kiểm tra mức độ chuyển hóa − Trong cơng nghiệp, người ta sử dụng tác nhân quang hóa hoặc hóa học trong giai đọan khởi đầu − Ngồi tỷ lệ những chất phản ứng ban đầu, việc chọn nhiệt độ và nồng độ chất khởi đầu hoặc cường độ chiếu sáng cũng có ý nghĩa quan trọng − Khi clo hóa quang hóa, ... HCL -> RCL + H2O - Halogen hóa cộng Halogen tư do có khả năng liên kết vào nối C = C, C-C trong vòng thơm Những hyđro halogen được liên kết theo nối đơi và nối ba, còn những olefin tham gia phản ứng clohyđro hóa Trường hợp đặc biệt của clo hóa cộng hợp, lại là q trình liên kết clo vào những ngun tử nằm ở trạng thái hóa trị thấp nhất, ví dụ như tổng hợp phosgen từ oxyt cacbon và Clo - Phản ứng cắt mạch:... C6H5COOH -H2O PT1: Oxi hóa khơng đứt mạch cacbon – oxi hóa ngun tử cacbon no trong phân tử parafin PT2: Oxi hóa khơng đứt mạch cacbon – oxi hóa ngun tử cacbon no trong phân tử olefin PT3: Oxi hóa khơng đứt mạch cacbon – oxi hóa ngun tử cacbon no trong phân tử alkyl vòng thơm 2 Viết các phản ứng chính của q trình tổng hợp phenol và aceton theo PP Cumol 3 Trình bày đặc điểm cấu tạo và ưu nhược điểm (nếu... sấy, tách phần khí hồi lưu và chưng cất sản phẩm lỏng • Khi có khả năng dễ dàng ngưng tụ sản phẩm, Đầu tiên, người ta tách chúng khỏi phần hồi lưu và HCl, sau đó chưng cất Hỗn hợp khí được làm sạch khỏi HCl, còn phần hồi lưu cho sấy và cho quay lại phản ứng 4 Trình bày các đ2 cơ bản của QT Clo hóa chuỗi gốc pha khí? • Clo hóa trong pha khí ln được thực hiện ở áp suất khơng khí và liên tục cho hỗn hợp... thường Khi s/x chất HDBM loại cao cấp, ta sử dụng closunfonic và trioxid lưu huỳnh Nó có khả năng pứ cao và pứ xảy ra nhanh hơn Trong sunfat hóa olefin, sp tạo ra là mono- và dialkylsunfat, polime olefin Ngồi ra còn có rượu, ete và các sp oxi hóa, nhựa ( do trùng ngưng) Tỉ lệ sử dụng giữa olefin và acid sunfuric là 1:1 2 Đặc trưng q trình sunfat hóa rượu với tác nhân là trioxit lưu huỳnh Trioxid lưu huỳnh... hồn tồn) − Oxy hóa khơng đứt mạch, khi đó số ngun tử cacbon vẫn khơng đổi so với hợp chất ban đầu - oxy hóa theo ngun tử cacbon no trong các parafin, naphten, olefin, ankyl vòng thơm và các dẫn xuất của chúng đặc biệc là rượu và anđehitl - Oxy hóa theo các liên kết đơi tạo -oxyt (epoxi hóa) các hợp chất cacbonyl hay glycol − Oxy hóa phân hủy xảy ra với q trình phá vỡ liên kết C-C − Oxy hóa kèm theo q... terephtalic trong CN Hóa dầu và trình bày các đặc điểm chính của từng phương pháp • Ứng dụng: cơng nghiệp chất dẻo, axit terephtalic và este dimetyl của nó (dimetylterephtalat) giữ vai trò quan trọng trong sản xuất sợi tổng hợp labxan (tecilen), là sản phẩm trùng ngưng của nó với etylenglycol • Phương pháp: Từ toluene, điều chế n-toluilanđehit và oxy hóa nó thành axid Từ toluen qua axit benzoic và muối của . phản ứng tỏa nhiệt và giảm thể tích nên thích hợp ở nhiệt độ thấp và áp suất cao 4. Để tăng quá trình chọn lọc cho quá trình ankyl hóa iso-butan và buten thì nguyên liệu iso-butan và tác nhân buten. thì nhập liệu thiếu và thể tích tăng tức thời và chia nhỏ dòng nhập liệu 5. Nêu 1 vài ứng dụng của MTBE. Viết phản ứng SX MTBE từ metanol và iso-buten theo hướng O-ankyl hóa . MTBE thu đc chứa. alkyl: + Alkyl hóa mạch vòng VD + Alkyl hóa mạch thẳng VD: (CH3)3C + CH3CHCH2CH3 = CH3CH2CH2CH3 + (CH3)3C + Alkyl hóa mạch nhánh VD: 2. 3. Dựa theo liên kết mới hình thành của nhóm ankyl và nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: câu hỏi và đáp án hóa dầu, câu hỏi và đáp án hóa dầu,