0

Đề án đổi mới: Giáo dục Đại học Việt Nam 2006 2020

20 680 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 14:52

Đề án đổi mới: Giáo dục Đại học Việt nam 2006 2020 trình bày về sự bức thiết phải đổi mới giáo dục Đại học, quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục Đại học, mục tiêu phát triển giáo dục Đại học đến năm 2020, các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục Đại học. ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VIỆT NAM ( ( G G IAI ĐO N 2006 – 2020)Ạ IAI ĐO N 2006 – 2020)Ạ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nội dung Đề án Nội dung Đề án I. I. Sự bức thiết phải đổi mới giáo dục đại học Sự bức thiết phải đổi mới giáo dục đại học II. II. Quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học Quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học III. III. Mục tiêu phát triển giáo dục đại học đến năm Mục tiêu phát triển giáo dục đại học đến năm 2020 2020 IV. IV. Các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục Các nhiệm vụ và giải pháp đổi mới giáo dục đại học đại học V. V. Tổ chức thực hiện Tổ chức thực hiện SỰ BỨC THIẾT SỰ BỨC THIẾT PHẢI ĐỔI MỚI PHẢI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC B i c nh qu c tố ả ố ế B i c nh qu c tố ả ố ế 1. 1. Khoa học và công nghệ, đặc biệt là Khoa học và công nghệ, đặc biệt là công nghệ công nghệ thông tin và truyền thông thông tin và truyền thông , phát triển nhảy vọt; , phát triển nhảy vọt; bước đầu quá độ sang nền bước đầu quá độ sang nền kinh tế tri thức. kinh tế tri thức. 2. 2. Xu thế Xu thế toàn cầu hóa toàn cầu hóa diễn ra mạnh mẽ diễn ra mạnh mẽ 3. 3. Triết lý về giáo dục thế kỷ 21 biến đổi to lớn, lấy Triết lý về giáo dục thế kỷ 21 biến đổi to lớn, lấy “học thường xuyên suốt đời” “học thường xuyên suốt đời” làm nền móng, mục làm nền móng, mục tiêu của việc học là " tiêu của việc học là " học để biết, học để làm, học học để biết, học để làm, học để cùng sống với nhau và học để làm người” để cùng sống với nhau và học để làm người” , , nhằm hướng tới xây dựng một nhằm hướng tới xây dựng một “xã hội học tập “xã hội học tập ” . ” . Bối cảnh trong nước Bối cảnh trong nước  Mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế-xã Mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 2001-2010 hội 2001-2010 : :  “ “ Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém Đưa đất nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển phát triển  Nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn Nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần của nhân dân hoá, tinh thần của nhân dân B i c nh trong n cố ả ướ B i c nh trong n cố ả ướ  Tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản Tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại hoá”… “công nghiệp hoá gắn với hiện hiện đại hoá”… “công nghiệp hoá gắn với hiện đại hoá ngay từ đầu và trong suốt các giai đoạn đại hoá ngay từ đầu và trong suốt các giai đoạn phát triển , từng bước phát triển kinh tế tri thức phát triển , từng bước phát triển kinh tế tri thức ở nước ta” ở nước ta” B i c nh trongố ả B i c nh trongố ả n cướ n cướ a) a) Đảng và Nhà nước coi Đảng và Nhà nước coi Giáo dục-đào tạo và Giáo dục-đào tạo và khoa học-công nghệ là quốc sách hàng đầu; khoa học-công nghệ là quốc sách hàng đầu; b) b) Phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng và Phát triển giáo dục và đào tạo là nền tảng và động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực đại hoá, là điều kiện để phát huy nguồn lực con người; con người; c) c) Cần tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về Cần tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện về giáo dục và đào tạo; giáo dục và đào tạo; Bối cảnh trong nước Bối cảnh trong nước Giáo dục và đào tạo là: Giáo dục và đào tạo là:  Một trong 3 lĩnh vực Một trong 3 lĩnh vực then chốt cần đột then chốt cần đột phá phá để làm chuyển động tình hình kinh tế- để làm chuyển động tình hình kinh tế- xã hội, tạo bước chuyển mạnh về phát xã hội, tạo bước chuyển mạnh về phát triển nguồn nhân lực. triển nguồn nhân lực.  Bối cảnh trong nước Bối cảnh trong nước  Liên quan chặt chẽ đến hai lĩnh vực khác là Liên quan chặt chẽ đến hai lĩnh vực khác là đổi mới cơ chế chính sách đổi mới cơ chế chính sách nhằm giải phóng nhằm giải phóng triệt để lực lượng sản xuất triệt để lực lượng sản xuất , , mở rộng thị trường mở rộng thị trường trong và ngoài nước trong và ngoài nước ; và ; và cải cách hành chính cải cách hành chính , , xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch và xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch và vững mạnh. vững mạnh. Bối cảnh trong nước Bối cảnh trong nước  Nền kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung Nền kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. chủ nghĩa.  Tạo bước đột phá “ Tạo bước đột phá “ mở rộng khu vực ngoài công mở rộng khu vực ngoài công lập” lập”  Hoạt động các cơ sở công lập chuyển từ cơ chế Hoạt động các cơ sở công lập chuyển từ cơ chế sự nghiệp hành chính bao cấp sang tự chủ sự nghiệp hành chính bao cấp sang tự chủ cung ứng dịch vụ, không nhằm lợi nhuận cung ứng dịch vụ, không nhằm lợi nhuận [...]... quy  trình  đào  tạo  theo  học phần,  bước  đầu  áp  dụng  học chế  tín  chỉ  Thành tựu 60 năm   Thu hẹp khoảng cách giữa đại học Việt Nam với đại học khu vực Bảo đảm cho giáo dục đại học đứng vững và  phát triển, từng bước mở rộng quy mô đào tạo  (năm học 2003­2004 có 1.032.000 sinh viên đại học,  trong đó gần 12% ở các trường ngoài công  lập, 33.000 học viên sau đại học,  gần 40.000  giảng viên)... tế  (nông  nghiệp  –  công  nghiệp  –  dịch  vụ)  đòi  hỏi  phải  chuyển  dịch  mạnh  cơ  cấu  giáo dục đại học Việt Nam (cơ cấu trình  độ,  cơ  cấu  ngành  nghề,  cơ  cấu  vùng  miền) NHỮNG THÀNH TỰU VÀ YẾU KÉM CỦA HỆ THỐNG  GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Thành tựu  60 năm Tạo  hướng  đi  cho  giáo dục đại học Việt Nam  Xác định cơ cấu hệ thống trình độ cơ bản  thích hợp   Đa  dạng  hóa  mục  tiêu,  loại ... hội và làm trở ngại tiến trình công nghiệp hoá ­  hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế là sự  bất cập về khả năng đáp ứng của hệ thống giáo dục đại học đối với yêu cầu đào tạo nhân lực  cho sự nghiệp công nghiệp hoá ­ hiện đại hoá  và nhu cầu học tập của nhân dân, biểu hiện cụ  thể như sau dưới đây  Yếu kém a) Chất lượng, hiệu quả đào tạo thấp, học chưa  gắn chặt với hành, nhân lực được đào tạo yếu ... về năng lực và phẩm chất; chưa bình đẳng về  cơ hội tiếp cận b) Quy mô chưa đáp ứng cho công nghiệp  hoá ­  hiện đại  hoá (chỉ 10% tỷ lệ độ tuổi được học đại học) ; mất cân đối cung­cầu Yếu kém a) Cơ cấu hệ thống trường đại học bất hợp lý  Mạng lưới trường và Viện  tách biệt, giảm hiệu  quả đầu tư và chất lượng đào tạo nghiên cứu  Nghiên cứu khoa học chưa được chú ý đúng  mức; chưa gắn kết giảng dạy, nghiên cứu và  phục vụ đời sống xã hội... nhiệm vụ; quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội  của các trường không cao d) Nguồn  lực  hạn  hẹp,  chủ  yếu  dựa  vào  nguồn  ngân sách nhà nước, học phí nhỏ bé     Yếu kém d) Chương  trình  đào  tạo  cứng  nhắc,  thiếu  linh  hoạt,  nặng  lý  thuyết,  nhẹ  thực  hành,  chậm  hội nhập.   Cơ cấu ngành nghề đơn điệu  Phương pháp dạy và học rất lạc hậu,   Quy trình đào tạo đóng kín, cứng nhắc, thiếu  mềm dẻo, liên thông . ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VIỆT NAM ( ( G G IAI ĐO N 2006 – 2020) Ạ IAI ĐO N 2006 – 2020) Ạ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Nội dung Đề. học II. II. Quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học Quan điểm chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học III. III. Mục tiêu phát triển giáo dục đại học đến năm Mục tiêu phát triển giáo dục đại học đến năm 2020 2020 IV. IV. Các. tin và truyền thông , phát triển nhảy vọt; , phát triển nhảy vọt; bước đầu quá độ sang nền bước đầu quá độ sang nền kinh tế tri thức. kinh tế tri thức. 2. 2. Xu thế Xu thế toàn cầu hóa toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án đổi mới: Giáo dục Đại học Việt Nam 2006 2020, Đề án đổi mới: Giáo dục Đại học Việt Nam 2006 2020,

Từ khóa liên quan