Đề tài: Vệ sinh ăn uống ở trường mầm non

10 700 0
Đề tài: Vệ sinh ăn uống ở trường mầm non

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề tài: Vệ sinh ăn uống ở trường mầm non trình bày các kiến thức về vệ sinh trong chế biến thực phẩm, vận chuyển thực phẩm, vệ sinh khi chế biến, vệ sinh trong nấu ăn, vệ sinh nhân viên nhà bếp và cô chăm sóc trẻ trong bữa ăn,...Mời bạn đọc cùng tham khảo. NHÓM 1 XIN CHÀO CÔ VÀ CÁC B NẠ NHÓM 1 KA HEN TR N TH TRUY NẦ Ị Ề TR N TH THUÝ KI UẦ Ị Ề ĐINH TH H NG PH NỊ Ồ Ấ PH M TH KIM UYÊNẠ Ị NGUY N Đ GIANG ANH THO IỄ Ỗ Ạ V SINH ĂN U NG Ệ Ố Ở TR NG M M NONƯỜ Ầ V SINH CH BI N TH C PH MỆ Ế Ế Ự Ẩ 1.V sinh th c ph m ệ ự ẩ Th t t iị ươ -Màng ngoài khô -M :màu s c, đ r n , mùi v bình th ng…ỡ ắ ộ ắ ị ườ -Gân: trong đ đàn h i bình th ng … ộ ồ ườ -Tránh th t có màu h i xanh nh t ho c h i thâm, th m ị ơ ạ ặ ơ ậ chí đen, không bóng, màng ngoài nh t. ớ -Th t t i, ngon ph i có đ r n ch c, đàn h i cao, l y ị ươ ả ộ ắ ắ ồ ấ ngón tay n vào th t, không đ l i v t lõm khi b ngón ấ ị ể ạ ế ỏ tay ra và không b dính…ị Rau, c ,quủ ả -Đ i v i rau, trái cây nên l a ch n lo i t i, còn ố ớ ự ọ ạ ươ nguyên cu ng, không d p nát, không có nh ng ố ậ ữ đ m màu khác nhau. ố -nên ch n nh ng lo i rau qu ít dùng thu c tr sâu ọ ữ ạ ả ố ừ là b u, bí xanh, bí đ , chu i Th n tr ng v i ầ ỏ ố ậ ọ ớ nh ng lo i rau: rau mu ng, xà lách, rau c i xoong, ữ ạ ố ả t n ô, c i b xanh, …ầ ả ẹ -Không mua rau đã héo úa, d p nát hay có mùi l , ậ ạ có d u hi u b t th ng nh qúa m p, quá ph ng ấ ệ ấ ườ ư ậ ồ ho c dính các h t b i nh …ặ ạ ụ ỏ Cá,tôm,…và đ h i s nồ ả ả -Đ i v i cá và h i s n, t t nh t nên mua cá, tôm ố ớ ả ả ố ấ đang còn s ng, đang b i trong n c, cá t i có ố ơ ướ ươ mi ng ng m kínệ ậ - Thân cá r n ch c, đàn h i, không đ l i v t n ắ ắ ồ ể ạ ế ấ c a ngón tay trên th t cá. V y cá óng ánh, bám ủ ị ả ch t thân cá, không có niêm d ch và mùi hôi th i ặ ị ố -Ch n tôm tép v sáng lóng lánh, dài và tr n ọ ỏ ơ láng…. Ngu n th c ph m cung c p có đ a ch rõ ràng, đ m b o ồ ự ẩ ấ ị ỉ ả ả v sinh an toàn th c ph mệ ự ẩ Th c ph m mua ph i t i s ng,đ c làm s ch s tr c ự ẩ ả ươ ố ượ ạ ẽ ướ khi n uấ Th c ph m dán nhãn c n theo đúng h n b o qu n…ự ẩ ầ ạ ả ả * B o qu n th c ph mả ả ự ẩ Th c ph m ph i đ c b o qu n t t khi ch a ch bi n, ự ẩ ả ượ ả ả ố ư ế ế sau khi n u chín và khi d trấ ự ữ Không đ các trang b khác trong kho th c ph m nh : ể ị ự ẩ ư chăn,chi u, thu c di t chu t,dán …ế ố ệ ộ C n h n ch tr th c ph m trong kho,nên s d ng th c ầ ạ ế ữ ự ẩ ử ụ ự ph m t i và n u b o qu n ch b o trong ngày ẩ ươ ế ả ả ỉ ả V n chuy n th c ph mậ ể ự ẩ • Khi v n chuy n th c ph m c n:ậ ể ự ẩ ầ • D ng c đ ng ph i s chụ ụ ự ả ạ • Th c ăn ph i đ c đ y kín sau khi ch bi n và ứ ả ượ ậ ế ế trong khi v n chuy n ậ ể • nóng th c ăn vào màu l nh,đ m b o cho tr Ủ ứ ạ ả ả ẻ đ c ăn nóng và s ch…ượ ạ V sinh khi ch bi nệ ế ế • Th c ph m mau v ph i đ c r a s ch ngay(tr các lo i ự ẩ ề ả ượ ữ ạ ừ ạ bánh ăn ngay không n u l i)ấ ạ • làm s ch các d ng c nh : dao, th t,bàn ch bi n…ạ ụ ụ ư ớ ế ế • ch u,sô… dùng đ r a th c ph m,vo g o riêng không ậ ể ử ự ẩ ạ đ c dùng chung v i ch u t m r a…ượ ớ ậ ắ ử • khi thái th c ph m ph i làm trên bàn,không đ d i đ tự ẩ ả ể ướ ấ • th c ph m chu n b đ ch đem n u ph i đ c đ y c n ự ẩ ẩ ị ể ờ ấ ả ượ ậ ẩ th nậ * N u Ănấ • Các nón ăn và n c u ng ph i n u sôi,chín hoàn toànướ ố ả ấ • Khi n u h n ch m vung, tránh khu y đ o ấ ạ ế ỡ ấ ả nhi u,tránh sôi tràn ra b p…ề ế • Khi thêm n c vào th c ăn, n c u ng ph i đun sôi ướ ứ ướ ố ả l i r i m i b c ra, n m th c ăn b ng đũa,xiên s ch ạ ồ ớ ắ ế ứ ằ ạ ,còn th a không cho vào n iừ ồ • Đ y n p c n th n th c ăn đã n u chín và đ t tr bàn ậ ắ ẩ ậ ứ ấ ặ ẻ hay c nh b pạ ế . UYÊNẠ Ị NGUY N Đ GIANG ANH THO IỄ Ỗ Ạ V SINH ĂN U NG Ệ Ố Ở TR NG M M NONƯỜ Ầ V SINH CH BI N TH C PH MỆ Ế Ế Ự Ẩ 1.V sinh th c ph m ệ ự ẩ Th t t iị ươ -Màng ngoài khô -M. ỏ ơ láng…. Ngu n th c ph m cung c p có đ a ch rõ ràng, đ m b o ồ ự ẩ ấ ị ỉ ả ả v sinh an toàn th c ph mệ ự ẩ Th c ph m mua ph i t i s ng,đ c làm s ch s tr c ự ẩ ả ươ ố ượ ạ ẽ ướ khi. ể • nóng th c ăn vào màu l nh,đ m b o cho tr Ủ ứ ạ ả ả ẻ đ c ăn nóng và s ch…ượ ạ V sinh khi ch bi nệ ế ế • Th c ph m mau v ph i đ c r a s ch ngay(tr các lo i ự ẩ ề ả ượ ữ ạ ừ ạ bánh

Ngày đăng: 11/10/2014, 11:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan