Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý học viên trung tâm Ngoại ngữ

10 401 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2014, 07:48

Ngày nay, việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong Quản lý và điều hành đã phổ biến rất rộng rãi ở nhiều lĩnh vực khác nhau và đem lại hiệu quả cao. Trong đó quản lý con người, quản lý nhân sự rất quan trọng. Đến nay đã có rất nhiều phần mềm ứng dụng phục vụ tốt công việc này. Phần mềm Quản lý học viên trung tâm Ngoại ngữ cũng là một trong những phần mềm như vậy. Qu n Lý H c Viên Trung Tâm Ngo i Ngả ọ ạ ữ TR NG Đ I H C KHOA H C T NHIÊNƯỜ Ạ Ọ Ọ Ự Đ I H C QU C GIA THÀNH PH H CHÍ MINHẠ Ọ Ố Ố Ồ KHOA : TOÁN – TIN H CỌ  Môn H cọ : PHÂN TÍCH THI T K H TH NG THÔNG TINẾ Ế Ệ Ố Đ Tài :ề XÂY D NG H TH NG THÔNG TINỰ Ệ Ố QU N LÝ H C VIÊN TRUNG TÂM NGO I NGẢ Ọ Ạ Ữ GVHD : Nguy n Gia Tu n Anhễ ấ SVTH : Nguy n H ng Tháiễ ồ MSSV : 0411113 Nguy n Th Lýễ ị MSSV : 0511149 Tháng 05 /2008 Trang 1 Qu n Lý H c Viên Trung Tâm Ngo i Ngả ọ ạ ữ Trang 2 Qu n Lý H c Viên Trung Tâm Ngo i Ngả ọ ạ ữ L i nói đ uờ ầ Ngày nay , vi c ng d ng ệ ứ ụ Công ngh thông tinệ trong Qu n lý và đi uả ề hành đã ph bi n r t r ng rãi nhi u lĩnh v c khác nhau và đem l i hi u quổ ế ấ ộ ở ề ự ạ ệ ả cao.Trong đó qu n lý con ng iả ườ , qu n lý nhân s r t quan tr ng . Đ n nay đã cóả ự ấ ọ ế r t nhi u Ph n m m ng d ng ph c v t t công vi c này . Ph n m m ấ ề ầ ề ứ ụ ụ ụ ố ệ ầ ề “Qu n lýả H c viên”ọ cũng là m t trong nh ng ph n m m nh v y . Tuy không m i nh ng nóộ ữ ầ ề ư ậ ớ ư c n đ c phát tri n m r ng h n đ ph c v t t h n yêu c u đ t ra phát sinh t ngầ ượ ể ở ộ ơ ể ụ ụ ố ơ ầ ặ ừ ngày trong th c t . Trong th i gian có h n nhóm th c hi n đ tài này đã c g ngự ế ờ ạ ự ệ ề ố ắ h t kh năng đ đ a ra ý t ng gi i quy t yêu c u khá đ y đ và ch t ch nh ngế ả ể ư ưở ả ế ầ ầ ủ ặ ẽ ư cũng không th tránh kh i nh ng thi u sót. R t c m n th y Nguy n Gia Tu n Anhể ỏ ữ ế ấ ả ơ ầ ễ ấ đã h ng d n t n tình đ chúng em hoàn thành đ tài này . Chúc th y d i dào s cướ ẫ ậ ể ề ầ ồ ứ kh e !ỏ TP.HCM ngày 31/05/2008 Nhóm th c hi nự ệ Trang 3 Qu n Lý H c Viên Trung Tâm Ngo i Ngả ọ ạ ữ Trang 4 Qu n Lý H c Viên Trung Tâm Ngo i Ngả ọ ạ ữ M C L CỤ Ụ L i nói đ u………………………………………………………………… Trang 3ờ ầ M c l c……………………………………………………………………….Trang 5ụ ụ KH O SÁT VÀ PHÂN TÍCH H TH NGẢ Ệ Ố 1. Kh o sát Đ tài ………….…………………………………Trang 7ả ề 2. Phân tích H Th ng……………………………………… Trang 8ệ ố 2.1. Xác đ nh th c th ………………………………Trang 8ị ự ể 2.2. Mô hình ERD………………………………… Trang 10 2.3. Chuy n mô hình ERD ể sang mô hình quan h ……………………… Trang 11ệ 2.3.1. Mô t chi ti t quan h ……….Trang 11ả ế ệ 2.3.1. T ng k t các quan h ……… Trang 18ổ ế ệ 2.3.3. T ng k t các thu c tính…… Trang 19ổ ế ộ THI T K H TH NGẾ Ế Ệ Ố 2.4. Thi t k giao di n…………………………… Trang 20ế ế ệ 2.4.1. Các Menu…………………… Trang 20 2.4.2. Mô t các Form…………… Trang 22ả 2.5. Thi t k ô x lý ……………………………… Trang 33ế ế ử 2.5.1. X lý l u………………………Trang 33ử ư 2.5.2. X lý xóa H c viên………… Trang 35ử ọ 2.5.3. X lý tìm đi m theo tên…… Trang 36ử ể 2.5.4. X lý tìm đi m theo Mã s ….Trang 37ử ể ố NH N XÉT Ậ T Đánh giá………………………………………………… Trang 39 ự Trang 5 Qu n Lý H c Viên Trung Tâm Ngo i Ngả ọ ạ ữ Trang 6 Qu n Lý H c Viên Trung Tâm Ngo i Ngả ọ ạ ữ I . KH O SÁT VÀ PHÂN TÍCH Đ TÀIẢ Ề 1.Kh o sát Đ tàiả ề Trung tâm ngo i ng ABC có các l p Anh văn t ng quát , Anh văn giao ti p vàạ ữ ớ ổ ế TOEIC . S l ng h c viên đông , th ng xuyên thay đ i ,vì v y Trung tâm c n m tố ượ ọ ườ ổ ậ ầ ộ h th ng tin h c qu n lý h c viên đ đ m b o ho t đ ng c a Trung tâm di n ra thôngệ ố ọ ả ọ ể ả ả ạ ộ ủ ễ su t , h p lý và hi u qu . Nghi p v c a Trung tâm nh sau:ố ợ ệ ả ệ ụ ủ ư M i năm trung tâm có 4 đ t khai gi ng , cho t t c các l p , m i khóa kéo dài 3ỗ ợ ả ấ ả ớ ỗ tháng . Trong m i lo i l p : Anh văn căn b n , Anh văn giao ti p , TOEIC đ c chiaỗ ạ ớ ả ế ượ theo t ng c p : 1,2,3,4,5,6…(t th p đ n cao) tùy theo trình đ c a m i h c viên .ừ ấ ừ ấ ế ộ ủ ỗ ọ H c phí m i lo i l p , c p l p có th khác nhau. ọ ở ỗ ạ ớ ấ ớ ể M i l p s có th i khóa bi u nh t đ nh ỗ ớ ẽ ờ ể ấ ị Tr c m i đ t khai gi ng kho ng 1 tháng b ph n giáo v t ch c ghi danhướ ỗ ợ ả ả ộ ậ ụ ổ ứ cho h c viênọ Khi đ n đăng kí h c , h c viên ch n gi h c , ngày h c , lo i l p mà mìnhế ọ ọ ọ ờ ọ ọ ạ ớ mu n theo h c (Anh văn căn b n , Anh văn giao ti p , TOEIC) , gi h c . H c viên số ọ ả ế ờ ọ ọ ẽ đóng h c phí t ng ng v i m c h c phí th p nh t c a lo i l p đó. N u sau khi thiọ ươ ứ ớ ứ ọ ấ ấ ủ ạ ớ ế x p l p H c viên đ c x p vào c p l p phù h p ,c th H c viên có th ph i đóngế ớ ọ ươ ế ấ ớ ợ ụ ể ọ ể ả h c phí b sung .Nhân viên Trung tâm ghi nh n thông tin h c viên , thu ti n và in biênọ ổ ậ ọ ề lai .Đ i v i H c viên cũ (t c là đã t ng h c Trung tâm các khóa h c tr c) n uố ớ ọ ứ ừ ọ ở ở ọ ướ ế đã đ u trong kì thi cu i khóa thì đ c đăng kí c p l p cao h n n u không đ u thìậ ố ượ ấ ớ ơ ế ậ đ c đăng kí h c l i ng v i lo i l p đã theo h c . H c viên này ch ch n gi hoc màượ ọ ạ ứ ớ ạ ớ ọ ọ ỉ ọ ờ không c n tham gia kì thi x p l p.ầ ế ớ Nhân viên Trung tâm s ghi nh n thông tin h c viên , thu ti n và l p biên laiẽ ậ ọ ề ậ h c phí đ ng th i h n ngày gi đ h c viên đ n thi x p l p.ọ ồ ờ ẹ ờ ể ọ ế ế ớ Tr c m i khóa h c , th ng có 3 đ t thi x p l p.Sau khi có k t qu Giáo vướ ỗ ọ ườ ợ ế ớ ế ả ụ s ti n hành phân l p. V i m i c p l p có th có nhi u l p đ đ m b o m i l p chẽ ế ớ ớ ỗ ấ ớ ể ề ớ ể ả ả ỗ ớ ỉ có 25 – 30 h c viên.ọ Giáo viên t n đ nh ngày gi thi k t thúc khóa h c sau đó g i cho nhân viênự ấ ị ờ ế ọ ử Giáo v t ng h p , x p lo i.K t qu s l u trong h s c a h c viên.ụ ổ ợ ế ạ ế ả ẽ ư ồ ơ ủ ọ Trang 7 Qu n Lý H c Viên Trung Tâm Ngo i Ngả ọ ạ ữ TT Ngo i Ng ABCạ ữ BIÊN LAI H C PHÍỌ H và tên : …………………………………………ọ Ngày sinh :…………./……………/……………… L p :……………………………………………….ớ S ti n thu :……………………… ……………… ố ề Ngày ………tháng……năm………. Ng i n p ti n Ng i thu ti nườ ộ ề ườ ề (Kí tên) (kí tên) 2 . Phân tích 2.1. Xác đ nh th c thị ự ể  DANGKY (Đăng ký)  HOCVIEN (H c viên)ọ  Mã H c viên (ọ MaHocVien) : Đây là thu c tính khóa , độ ể phân bi t các h c viên v i nhau.ệ ọ ớ  Tên H c viên (TenHocVien) : Tên h c viên ng v i m iọ ọ ứ ớ ỗ mã s .ố  Ngày sinh (NgaySinh)  Đ a ch (DiaChi) : Đ a ch c a H c viênị ỉ ị ỉ ủ ọ  BIENLAI (Biên lai)  Mã Biên lai (MaBienLai) :Thu c tính khóa ộ  Thành ti n (ThanhTien) : Ti n H c phíề ề ọ  LOAILOP (Lo i l p)ạ ớ  Mã lo i l p (MaLoaiLop) : Thu c tính khóa đ phân bi tạ ớ ộ ể ệ các lo i l pạ ớ Trang 8 Qu n Lý H c Viên Trung Tâm Ngo i Ngả ọ ạ ữ  Tên lo i l p (TenLoaiLop) : Tên g i ng v i m i mã trênạ ớ ọ ứ ớ ỗ  CAPLOP (C p l p)ấ ớ  Mã C p l p (ấ ớ MaCapLop) : Thu c tính khóa đ phân bi tộ ể ệ các c p l p cùng lo i l pấ ớ ở ạ ớ Tên c p l p (TenCapLop) : Tên g i ng v i m i mã trên.ấ ớ ọ ứ ớ ỗ  LOP (L p)ớ  Mã l p h c (ớ ọ MaLop) :Thu c tính khóa đ phân bi t gi aộ ể ệ ữ các l p.ớ  Tên l p (TenLop) : Tên g i ng v i m i mã trênớ ọ ứ ớ ỗ  Sĩ s (SiSo) :S H c viên trong l p.ố ố ọ ớ  DOTTHI (Đ t thi) ơ  Mã đ t thi (ợ MaDotThi) : Thu c tính khóa đ phân bi t cácộ ể ệ đ t thi v i nhau.ợ ớ  Ngày thi (NgayThi)  Gi thi (GioThi)ờ  KHOAHOC (Khóa h c)ọ  Mã Khóa h c (ọ MaKhoaHoc) : Thu c tính khóa ộ  Năm h c (NamHoc).ọ  DIEMTHI ( Đi m Thi)ể  Đi m (Diem) : S đi m c a bài thiể ố ể ủ  HOSOHOCVIEN (H s H c viên)ồ ơ ọ  Mã H s (ồ ơ MaHoSo) : Thu c tính khóa phân bi t cho t ngộ ệ ừ H c viênọ  Đi m thi (DiemThi)ể  X p lo i (XepLoai)ế ạ Trang 9 Qu n Lý H c Viên Trung Tâm Ngo i Ngả ọ ạ ữ 2.2. Mô hình ERD Trang 10 . ự ể  DANGKY (Đăng ký)  HOCVIEN (H c viên)ọ  Mã H c viên (ọ MaHocVien) : Đây là thu c tính khóa , độ ể phân bi t các h c viên v i nhau.ệ ọ ớ  Tên H c viên (TenHocVien) : Tên h c viên ng v. (GioThi)ờ  KHOAHOC (Khóa h c)ọ  Mã Khóa h c (ọ MaKhoaHoc) : Thu c tính khóa ộ  Năm h c (NamHoc).ọ  DIEMTHI ( Đi m Thi)ể  Đi m (Diem) : S đi m c a bài thiể ố ể ủ  HOSOHOCVIEN (H s H c viên)ồ. D NG H TH NG THÔNG TINỰ Ệ Ố QU N LÝ H C VIÊN TRUNG TÂM NGO I NGẢ Ọ Ạ Ữ GVHD : Nguy n Gia Tu n Anhễ ấ SVTH : Nguy n H ng Tháiễ ồ MSSV : 0411113 Nguy n Th Lýễ ị MSSV : 0511149 Tháng 05 /2008
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý học viên trung tâm Ngoại ngữ, Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý học viên trung tâm Ngoại ngữ, Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin Quản lý học viên trung tâm Ngoại ngữ

Từ khóa liên quan