0

Xây dựng hệ thống website cho trường học bằng mã nguồn nukeviet

18 1,644 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 15:32

. Sáng kiến: Xây dựng hệ thống website cho trường học Năm học: 2010-2011 SÁNG KIẾN XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE CHO TRƯỜNG HỌC PHẦN I: LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1/ LÝ DO KHÁCH. nghiên cứu xây dựng hệ thống website cho trường học 2 Phạm vi nghiên cứu 2 Phần III Nội dung nghiên cứu 3 Nhiệm vụ đề tài 3 Đề xuất phương án xây dựng hệ thống website cho trường học 3 Phần. Hùng Trường THCS Nguyễn Chí Thanh Trang: 2 Sáng kiến: Xây dựng hệ thống website cho trường học Năm học: 2010-2011 1/ NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI • Thấy được vai trò quan trọng của việc xây dựng hệ thống website
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống website cho trường học bằng mã nguồn nukeviet, Xây dựng hệ thống website cho trường học bằng mã nguồn nukeviet, , Tên host: Nếu là host có server đặt tại Việt Nam thì thông thường sẽ là localhost. Phần này do nhà cung cấp host sẽ cung cấp cho người sử dụng.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm