0

nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của thảm cây bụi tại một số xã ở thị xã sông công, tỉnh thái nguyên

98 673 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2014, 12:50

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA THẢM CÂY BỤI TẠI MỘT SỐ XÃ Ở THỊ XÃ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: SINH THÁI HỌC Mã số: 60.42.60 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS. HOÀNG CHUNG THÁI NGUYÊN - 2012 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất cứ công trình nào khác. Tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt quá trình học tập và thực hiện luận văn, tôi đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các thầy cô giáo, bạn bè và gia đình! Trước tiên tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến PGS.TS. Hoàng Chung - người thầy đã tận tình hướng dẫn về chuyên môn cũng như phương pháp nghiên cứu để tôi có thể hoàn thành luận văn này. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy cô giáo khoa Sinh trường Đại học Sư phạm, khoa Sau Đại học - Đại học Thái Nguyên đã nhiệt tình giảng dạy và giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu tại trường. Tôi cũng xin chân trọng cảm ơn UBND thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt là PGS.TS. Lê Ngọc Công - giảng viên trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới toàn thể gia đình và bạn bè đã luôn cổ vũ, động viên tôi trong suốt thời gian qua! Trong quá trình thực hiện luận văn do còn hạn chế về mặt thời gian, kinh phí cũng như trình độ chuyên môn nên không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được những ý kiến quý báu các thầy cô giáo, các nhà khoa học cùng bạn bè, đồng nghiệp! Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 15 tháng 04 năm 2011 Tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i MỤC LỤC Trang bìa phụ Lời cam đoan Lời cảm ơn Mục lục i Danh mục các chữ viết tắt v Danh mục các bảng vi Danh mục các hình vẽ vii MỞ ĐẦU 1 1. Lí do chọn đề tài 1 2. Những điểm mới của luận văn 2 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 2 3.1. Ý nghĩa khoa học 2 3.2. Ý nghĩa thực tiễn 2 Chƣơng 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Một số khái niệm liên quan 3 1.1.1. Thảm thực vật 3 1.1.2. Thảm thực vật thứ sinh 3 1.1.3. Thảm cây bụi 3 1.1.4. Khái niệm về diễn thế thảm thực vật 4 1.2. Những nghiên cứu về thảm thực vật 4 1.2.1. Những nghiên cứu về thảm thực vật trên thế giới 4 1.2.2. Những nghiên cứu về thảm thực vật tại Việt Nam 5 1.2.3. Những nghiên cứu về thành phần loài, thành phần dạng sống 7 1.3. Những nghiên cứu về thảm cây bụi 11 1.3.1. Phân loại thảm cây bụi 11 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii 1.3.2. Nguồn gốc của thảm cây bụi trong đai nhiệt đới 12 1.3.3. Những nghiên cứu về thành phần loài 16 1.3.4. Những nghiên cứu về năng suất của thảm cây bụi 17 1.3.5. Xu hướng biến đổi của thảm cây bụi 18 Chƣơng 2. MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1. Mục tiêu nghiên cứu 20 2.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 20 2.3. Nội dung nghiên cứu 20 2.4. Phương pháp nghiên cứu 20 2.4.1. Phương pháp điều tra trong dân 21 2.4.2. Phương pháp nghiên cứu ngoài thiên nhiên 21 Chƣơng 3. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU 25 3.1. Điều kiện tự nhiên 25 3.1.1. Vị trí địa lý 25 3.1.2. Địa hình 25 3.1.3. Đất đai 26 3.1.4. Khí hậu 26 3.1.5. Thủy văn 27 3.1.6. Tài nguyên khoáng sản 28 3.2. Khái quát điều kiện xã hội vùng nghiên cứu 29 3.2.1. Dân số 29 3.2.2. Kinh tế 29 3.2.3. Giao thông, thủy lợi 30 3.2.4. Văn hóa, giáo dục, y tế 31 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii 3.2.5. Điện, nước sạch 31 Chƣơng 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1. Thực trạng hiện nay về sự phân bố của các thảm cây bụi 32 4.2. Tính đa dạng hệ thực vật 33 4.3. Thành phần loài thực vật 36 4.3.1. Điểm nghiên cứu số 1 36 4.3.2. Điểm nghiên cứu số 2 37 4.3.3. Điểm nghiên cứu số 3 38 4.3.4. Điểm nghiên cứu số 4 39 4.3.5. Điểm nghiên cứu số 5 40 4.3.6. Điểm nghiên cứu số 6 41 4.3.7. Điểm nghiên cứu số 7 41 4.3.8. Điểm nghiên cứu số 8 42 4.3.9. Điểm nghiên cứu số 9 43 4.3.10. Điểm nghiên cứu số 10 43 4.4. Dạng sống thực vật 44 4.4.1. Điểm nghiên cứu số 1 47 4.4.2. Điểm nghiên cứu số 2 47 4.4.3. Điểm nghiên cứu số 3 48 4.4.4. Điểm nghiên cứu số 4 48 4.4.5. Điểm nghiên cứu số 5 49 4.4.6. Điểm nghiên cứu số 6 50 4.4.7. Điểm nghiên cứu số 7 50 4.4.8. Điểm nghiên cứu số 8 51 4.4.9. Điểm nghiên cứu số 9 51 4.4.10. Điểm nghiên cứu số 10 52 4.5. Năng suất phần trên mặt đất của các trạng thái TTV 53 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv 4.5.1. Điểm nghiên cứu số 1 53 4.5.2. Điểm nghiên cứu số 2 55 4.5.3. Điểm nghiên cứu số 3 57 4.5.4. Điểm nghiên cứu số 4 59 4.5.5. Điểm nghiên cứu số 5 61 4.5.6. Điểm nghiên cứu số 6 63 4.5.7. Điểm nghiên cứu số 7 65 4.5.8. Điểm nghiên cứu số 8 và số 9 67 4.5.10. Điểm nghiên cứu số 10 69 4.6. Đặc tính của đất dưới các trạng thái TTV 70 4.6.1. pH KCl 71 4.6.2. Độ ẩm 71 4.6.3. Mùn 72 4.6.4. Đạm dễ tiêu 73 4.6.5. Hàm lân dễ tiêu 73 4.6.6. Hàm kali dễ tiêu 74 4.7. Xu hướng biến đổi của các trạng thái TCB 74 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 1. Kết luận 76 2. Kiến nghị 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 Phụ lục 83 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1. TTV: Thảm thực vật 2. TCB: Thảm cây bụi 3. ĐNC: Điểm nghiên cứu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1: Thống kê thành phần loài trong các điểm nghiên cứu 34 Bảng 4.2: Sự phân bố các họ, chi và loài trong các trạng thái TTV 35 Bảng 4.3. Sự phân bố dạng sống thực vật trong các trạng thái TCB 45 Bảng 4.4. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu số 1 53 Bảng 4.5. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu số 2 55 Bảng 4.6. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu số 3 57 Bảng 4.7. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu số 4 59 Bảng 4.8. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu thứ 5 61 Bảng 4.9. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu thứ 6 63 Bảng 4.10. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu thứ 7 65 Bảng 4.11. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu số 8 67 Bảng 4.12. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu số 9 67 Bảng 4.13. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu số 10 69 Bảng 4.14. Một số tính chất hóa học của đất dưới các TTV nghiên cứu 70 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1. Cách đếm tuổi cây bụi dựa vào vòng gốc 23 Hình 2.2: Cách đếm tuổi cây bụi dựa vào cành cây 23 Hình 4.1. Thống kê thành phần loài trong các điểm nghiên cứu 34 Hình 4.2: Phổ dạng sống thực vật trong các điểm nghiên cứu 46 [...]... tài: "Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của thảm cây bụi tại một số xã ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên" Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 2 Những điểm mới của luận văn Mô tả được đặc điểm hình thái, cấu trúc, xác định thành phần loài và năng suất ở một số trạng thái thảm cây bụi đặc trưng ở vùng nghiên cứu Xác định nguồn gốc và xu hướng biến đổi của các... đổi của nó đặc biệt là xác định vai trò của thảm cây bụi với quá trình diễn thế các thảm thực vật ở Việt Nam cũng cần có sự nghiên cứu thêm về thảm cây bụi Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 20 Chƣơng 2 MỤC TIÊU, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1 Xác định hiện trạng và những đặc điểm cơ bản của các thảm cây bụi tại một số xã thuộc thị. .. gốc của thảm cây bụi 2 Phạm vi nghiên cứu: các ô nghiên cứu được đặt trên địa bàn ba xã là Bình Sơn, Vinh Sơn, Tân Quang của thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên 3 Thời gian nghiên cứu: từ 05/2011 đến 02/2012 2.3 Nội dung nghiên cứu 1 Nghiên cứu những đặc điểm sinh thái môi trường của từng kiểu thảm (địa hình, khí hậu, đất đai, tác động của con người) 2 Xác định nguồn gốc các trạng thái thảm cây bụi. .. kiểu cây thảo có hệ rễ cái sống lâu năm [6] Lê Ngọc Công (2004) khi nghiên cứu quá trình phục hồi rừng bằng khoanh nuôi trên một số thảm thực vật ở Thái Nguyên đã phân chia thực vật thành các nhóm dạng sống sau: cây gỗ; cây bụi; cây cỏ và dây leo [11] Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 11 1.3 Những nghiên cứu về thảm cây bụi 1.3.1 Phân loại thảm cây bụi Theo Thái. .. các tham số (2005) và nghiên cứu năng suất của thảm thực vật cây bụi và tốc độ tăng trưởng của cây gỗ trong thảm thực vật cây bụi ở huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái bằng kiểm định giả thiết thống kê các tham số (2008) Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 18 1.3.5 Xu hướng biến đổi của thảm cây bụi 1.3.5.1 Nguyên nhân biến đổi của thảm thực vật Theo V N Sukasốp (1954,... trên một số thảm thực vật ở Thái Nguyên cho thấy có 72 loài thuộc 36 họ thuộc thảm thực vạt cây bụi trong khu vực nghiên cứu ở Thái Nguyên Trong đó họ hòa thảo chiếm số lượng lớn nhất (10 loài) [19] Trần Văn Thụy, Nguyễn Phúc Nguyên (2005), khi nghiên cứu một số dẫn liệu về thảm thực vật vườn quốc gia Ba Vì đã xác định được các loài cây bụi thứ sinh thường xanh cây lá rộng chủ yếu ở khu vực nghiên cứu. .. và xu hướng biến đổi của các trạng thái thảm cây bụi ở vùng nghiên cứu 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 3.1 Ý nghĩa khoa học Từ kết quả nghiên cứu đã nêu ra được những đặc điểm cơ bản của thảm cây bụi, đưa ra được nguồn gốc và xu thế biến đổi 3.2 Ý nghĩa thực tiễn Từ việc xác định được các đặc điểm, nguồn gốc và xu thế biến đổi của các trạng thái thảm cây bụi là cơ sở cho việc xác định, lựa chọn các... rừng và thảm thực vật đồng cỏ Các nghiên cứu về thảm cây bụi chỉ dừng lại ở mức mô tả về số lượng và thành phần loài 1.2.3 Những nghiên cứu về thành phần loài, thành phần dạng sống 1.2.3.1 Những nghiên cứu về thành phần loài Những nghiên cứu về thành phần loài là một trong những nghiên cứu được tiến hành từ lâu trên thế giới Ở Liên Xô (cũ) có nhiều công trình nghiên cứu của Vưsotxki (1915), Alokhin (1904),... tới thảm cây bụi 2.4.2 Phương pháp nghiên cứu ngoài thiên nhiên 2.4.2.1 Nghiên cứu ngoại cảnh của khu vực nghiên cứu Thu thập số liệu các loại bản đồ địa phương, điều tra nguồn gốc, phân bố của các kiểu thảm cây bụi Trực tiếp đi thực địa chọn địa điểm nghiên cứu cụ thể trong từng xã * Phương pháp ô tiêu chuẩn Trong từng vùng nghiên cứu và từng trạng thái TCB cụ thể, chúng tôi lập các ô nghiên cứu. .. lập quần của các cây trung sinh sẽ bị thay thế bằng các cây khác đặc biệt là tăng tỷ lệ cây bụi hạn sinh, do vậy từ dạng đồng cỏ và đồng cỏ á thảo nguyên sẽ bị biến đổi thành các kiểu savan cây thuộc thảo, savan cây bụi và thảm cây bụi hạn sinh Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 15 Kết quả nghiên cứu về khối lượng của nhóm cây bụi trong vùng nghiên cứu (đồng . chọn đề tài: " ;Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của thảm cây bụi tại một số xã ở thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên& quot;. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn. điểm nghiên cứu số 1 53 Bảng 4.5. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu số 2 55 Bảng 4.6. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu số 3 57 Bảng 4.7. Năng suất của TTV ở điểm nghiên cứu số 4 59 Bảng. 4.3.1. Điểm nghiên cứu số 1 36 4.3.2. Điểm nghiên cứu số 2 37 4.3.3. Điểm nghiên cứu số 3 38 4.3.4. Điểm nghiên cứu số 4 39 4.3.5. Điểm nghiên cứu số 5 40 4.3.6. Điểm nghiên cứu số 6 41
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của thảm cây bụi tại một số xã ở thị xã sông công, tỉnh thái nguyên, nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của thảm cây bụi tại một số xã ở thị xã sông công, tỉnh thái nguyên,