0

Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của các thảm cỏ tỉnh đắk lắk và xu hướng biến động của nó

214 275 0
  • Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của các thảm cỏ tỉnh đắk lắk và xu hướng biến động của nó

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/01/2019, 23:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THỦY NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC THẢM CỎ TỈNH ĐẮK LẮK VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA NÓ LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC THÁI NGUYÊN - 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THỦY NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC THẢM CỎ TỈNH ĐẮK LẮK VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA NÓ Chuyên ngành: Sinh thái học Mã số: 62 42 01 20 LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC Hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồng Chung PGS.TS Lê Ngọc Cơng THÁI NGUYÊN - 2015 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực, chưa sử dụng để bảo vệ luận án nào; không trùng lặp với cơng trình khoa học cơng bố Các thơng tn trích dẫn luận án rõ nguồn gốc; hình khơng ghi nguồn trích dẫn tác giả Tác giả luận án Nguyễn Thị Thủy ii LỜI CẢM ƠN Bằng lòng thành kính, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn kính trọng sâu sắc tới: PGS.TS Hồng Chung PGS.TS Lê Ngọc Công quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ tơi tận tnh q trình triển khai nghiên cứu đề tài hoàn thành luận án Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, đặc biệt Bộ môn Thực vật học, Khoa Sinh - Kỹ thuật Nơng nghiệp, Phòng Đào tạo (bộ phận sau đại học) trường Đại học Sư phạm tạo điều kiện thuận lợi học tập hồn thành luận án Phòng Hố phân tch, Viện Hoá học thuộc Viện hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam; Viện Thổ nhưỡng Nông Hố, Trung tâm nghiên cứu Đất, Phân bón Mơi trường Tây Nguyên trực tếp giúp đỡ q trình phân tích, xử lý mẫu Tơi xin trân trọng cảm ơn lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên nơi trực tếp công tác, anh chị em đồng nghiệp giúp đỡ khuyến khích động viên tơi suốt q trình học tập thực luận án Cuối xin cảm ơn gia đình người thân động viên, chia sẻ, giúp đỡ tnh thần vật chất để tơi n tâm hồn thành luận án Thái Nguyên, năm 2015 TÁC GIẢ LUẬN ÁN Nguyễn Thị Thủy MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH x MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục têu nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn Những điểm luận án .2 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Một số khái niệm .3 liên quan 1.1.1 Thảm thực vật .3 1.1.2 Thảm cỏ 1.1.3 Diễn thảm thực vật 1.1.4 Những hệ thống .4 phân loại thảm thực vật 1.2 Những quan điểm phân chia thảm thực vật 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Ở Việt Nam 1.3 Những nghiên cứu đồng cỏ 10 1.3.1 Nhiệm vụ lịch sử phát triển Đồng cỏ học .10 1.3.2 Nguồn gốc, phân bố đồng cỏ 12 1.3.3 Nguồn gốc 15 phân bố thảm cỏ đai nhiệt đới 1.3.4 Phân loại thảm 18 cỏ nhiệt đới 1.4 Những nghiên cứu thành phần loài thảm cỏ .25 1.5 Những nghiên cứu dạng sống 26 1.6 Năng suất đồng cỏ 27 1.7 Cơ sở đánh giá chất lượng giống cỏ .28 1.8 Những nghiên cứu động thái đồng cỏ 30 1.9 Những nghiên cứu thoái hoá đồng cỏ chăn thả vấn đề sử dụng hợp lý đồng cỏ 32 1.9.1 Những nghiên cứu thoái hoá đồng cỏ chăn thả 32 1.9.2 Vấn đề sử dụng hợp lý đồng cỏ Việt Nam 33 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1 Đối tượng, địa điểm nghiên cứu 35 2.2 Nội dung nghiên cứu .35 2.3 Phương pháp nghiên cứu .35 2.3.1.Phương pháp điều tra, thu thập tài liệu, số liệu 35 2.3.2 Phương pháp điều tra thực địa 36 2.3.3 Phương pháp phân tích mẫu .38 Chương 3: ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN - XÃ HỘI VÙNG NGHIÊN CỨU .41 3.1 Điều kiện tự nhiên 41 3.1.1 Yếu tố địa lý .41 3.1.2 Yếu tố địa hình 41 3.1.3 Yếu tố khí hậu 42 3.1.4 Yếu tố thuỷ văn 43 3.1.5 Tài nguyên đất đai 44 3.1.6 Lớp phủ thực vật 45 3.2 Điều kiện kinh tế xã hội 47 3.2.1 Điều kiện kinh tế 47 3.2.2 Điều kiện xã hội 47 3.3 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội vùng nghiên cứu 47 3.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện M’Đrắk 47 3.3.2 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Ea Kar 52 3.3.3 Điều tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Buôn Đôn .56 Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .60 4.1 Phân loại, nguồn gốc phân bố thảm cỏ Đắk Lắk .60 4.1.1 Phân loại kiểu thảm cỏ 60 4.1.2 Nguồn gốc phân bố 64 4.2 Thành phần loài dạng sống .66 4.2.1 Đặc trưng thành phần loài thành phần kiểu dạng sống thực vật khu vực nghiên cứu 66 4.2.2 Đặc trưng thành phần loài thành phần kiểu dạng sống điểm nghiên cứu .70 4.3 Cấu trúc hình thái thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk 74 4.3.1 Cấu trúc hình thái thảm cỏ xã Ea Trang, huyện M’Đrắk 74 4.3.2 Cấu trúc hình thái thảm cỏ Khu bảo tồn Ea Sô, huyện Ea Kar 77 4.3.3 Cấu trúc hình thái thảm cỏ Khu bảo tồn huyện Buôn Đôn 82 4.4 Một số tnh chất lý, hóa học đất .86 4.4.1 Độ ẩm 89 4.4.2 Độ pHkcl 89 4.4.3 Hàm lượng mùn 89 4.4.4 Đạm tổng số .90 4.4.5 Lân tổng số 90 4.4.6 Hàm lượng Kali tổng số .91 4.5 Biến động theo mùa sinh khối thực vật thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk .92 4.5.1 Huyện M’Đrắk 92 4.5.2 Vườn quốc gia Ea Sô 93 4.5.3 Khu bảo tồn Buôn Đôn 95 4.6 Cấu trúc suất thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk 97 4.6.1 Cấu trúc suất thảm cỏ EaTrang, M’Đrắk .97 4.6.2 Cấu trúc suất thảm cỏ Ea Sô 101 4.6.3 Cấu trúc suất thảm cỏ Buôn Đôn 106 4.6.4 Quan hệ trọng lượng hai phần mặt đất 111 TT Tên khoa học 31 Desmos cochinchinensis Lour 32 Uvaria grandiflora Roxb ex Hornem Tên Việt Nam Hoa dẻ Chuối chồng 33 U rufa Blume Dẻ hoa đỏ 13 Apiaceae (2 chi, loài) Họ Hoa tán 34 Centella asiatica (L.) Urb in Mart Giá Nhóm trị Dạng sinh chăn sống thái thả T-H Ho 5 T-H Rau má 35 Hydrocotyle nepalensis Hook Rau má núi 14 Apocynaceae (3 chi, loài) Họ Trúc đào CT Ho T 15 Ho T-H Ke 15 T-H Ke 36 Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pitard Ba gạc T-H Ho 37 Strophanthus caudatus (Burm.) Kurz Sừng trâu T-H Ho 38 Wrightia laevis Hook f Thừng mực lơng 15 Asclepiadaceae (2 chi, lồi) Họ Thiên lý Streptocaulon juventas (Lour.) Hà thủ ô 39 Merr Tylophora ovata (Lindl.) Hook & 40 Đầu đài xoan Steud T-H Ho H Ho T-H Ho 16 Asteraceae (15 chi, 17 loài) 41 Ageratum conyzoides L Họ Cúc Cỏ cứt lợn 16 T-H Ho 42 Artemisia japonica Thunb Ngải cứu dại 10 T-H Ho 43 A vulgaris L Ngải cứu T-H Ho 44 Aster ageratoides Turcz Cúc T-H Ho 45 Blumea balsamifera (L.) DC Đại bi T Ho 46 B hieracifolia (D Don) DC Kim dâu 18 T Ho 47 Calotis gaudichaudii Gagnep Cúc dại T-H Ho 48 Chromoleana odorata L Cỏ lào T-H Ho 49 Chrysanthemum indium L Cúc hoa vàng 18 T-H Ho 50 Cirsium canadense (L.) Crong Crassocephalum crepidioides 51 (Benth.) S Moore 52 Elephantopus scaber L Ngải cứu rừng 16 T-H Ho Cúc thiên 10 T-H Ho 53 Gynura crepidioides Benth Kim thất 16 T Ho 54 Ixeris polycephala Cass Rau tàu bay Kim anh 16 10 T T-H Ho Ho Ghi TT Tên khoa học Tên Việt Nam 55 Sigesberkia orientalis L Cỏ đĩ 56 Vernonia cinerea (L.) Less Bạch đầu ông 57 Xanthium inaequilaterum DC Ké đầu ngựa 17 Bombacaceae (1 chi, loài) Họ Gạo 58 Bombax anceps Pierre Gạo hoa đỏ 59 B malabaricum DC Gạo 18 Boraginaceae (2 chi, lồi) Họ Vòi voi Giá Nhóm trị Dạng sinh chăn sống thái thả 16 T-H Ho T-H Ho 16 T-H Ho T-H Ho T-H Ho 60 Cordia wallichii D.Don Tâm mộc T-H Ho 61 Heliotropium indicum L Vòi voi 16 T-H Ho 19 Caesalpiniaceae (5 chi, lồi) Họ Vang Móng bò chùm thõng Móc mèo 62 Bauhinia racemosa Lamk 63 Caesalpinia mimosoides Lamk 64 Cassia tora L Muồng 65 Senna alata (L.) Roxb Muồng trâu 66 Senna tora ( L.) Roxb T-H T-H T-H Ho Ke Ke T-H Ke Muồng lạc 16 T-H Ho 67 Tamarindus indica L Me T-H Ho 20 Cannabaceae (1 chi, loài) Họ Gai mèo 68 Humulus lupulus L Húp lông H Ho 21 Caryophyllaceae (2 chi, loài) Họ Cẩm chướng 69 Polycarpaea gaudichaudii Gagnep Cỏ đa 70 Polycarpon indicum (Retz.) Merr Cóc mẩn 22 Combretaceae (2 chi, lồi) 71 Quisgualis indica L 72 Terminalia alata Heyne ex Roth Dây giun 23 Convolvulaceae (2 chi, loài) Họ Khoai lang 74 Ipomoea batatas (L.) Poir 75 I involucrata Beauv 78 Tetracera scandens (L.) Merr T-H T-H Ke Ke Ho T-H T-H Khoai lang 11 T Bìm nón 76 Operculina turpethum (L.) Manso Bìm nắp Dillenia heterosepala Fin & Gagnep Chiêu liêu xanh Bàng hôi 77 17 T-H Họ Bàng 73 T bellirica (Gaertn.) Roxb 24 Dilleniaceae (2 chi, loài) Ho TB CT T-H Ho Ho T-H Ho Họ Sổ Lọng bàng Chặc chìu T T-H Ho Ho Ghi 140 TT Tên khoa học Tên Việt Nam 25 Ebenaceae (1 chi, loài) Họ Thị Diospyros ehretioides Wall ex G Thị cùm rụm 79 Don 80 Diospyros kaki Thunb Hồng 81 D rubra Lecomte Thị cẩm 26 Euphorbiaceae (13 chi, 19 loài) Giá Nhóm trị sinh chăn thái thả Dạng sống 1 T-H T-H T-H Chòi mòi chua 83 A diandrum (Roxb.) Roth Chòi mòi 84 Aporosa dioica (Roxb.) Muell - Arg Ho CT Ho CT T-H Ho T-H Thàu táu Ho H Ho 85 Bischofia javanica Blume Nhội H Ho 86 Breynia fruticosa (L.) Hook f Bồ cu vẽ H Ho 87 Cleistanthus tonkinensis Jabl Cọc rào 88 Croton tiglium L Ba đậu 89 Euphorbia thymifolia L Cỏ sữa nhỏ 90 Glochidion arnottianum Muell Arg 91 G velutinum Wight Ho T-H Ho T-H Lá nến T-H Ho 94 Mallotus apelta (Lour.) Muell - Arg Bùm bụp Cánh kiến Ho T-H Ho T Sắn Ho T-H Hu ba soi 95 M philippinensis (Lamk.) Muell - Arg Ho T-H Sóc lơng 93 M denticulata (Blume) Muell - Arg H Bọt ếch 92 Macaranga balansae Gagnep 96 Manihot esculanta Crantz Ke T Ke T To 97 Phyllanthus emblica L Me rừng H Ho 98 P reticulata Poir Phèn đen T-H Ho 99 P unrinaria L Chó đẻ 100 Sapium cochinchinensis (Lour.) Kuntze CT Ho Họ Thầu dầu 82 Antidesma acidum Retz T-H Sòi tía nam 27 Fabaceae (8 chi, 15 lồi) Họ Đậu 101 Crotalaria pallida Ait Muồng tròn 102 Dalbegia oliveri Gamble ex Prain Cẩm lai Ho T-H Ho T-H Ho T-H Ho Ghi TT Tên khoa học Tên Việt Nam 103 Derris dalbergioides Baker Cóc kèn nhỏ 104 Desmodium gangeticum (L.) DC Thóc lép 105 D grifithianum Benth Thóc lép 106 107 108 109 110 111 112 Giá Nhóm trị Dạng sinh chăn sống thái thả T-H Ke T-H To T-H To D laxiflorum DC Thóc lép hoa thưa T-H To D microplyllum (Thunb ex Murr.) DC Tràng nhỏ T-H To D styracifolium (Osbeck.) (Merr.) Vảy rồng T-H To D triflorum (L.) DC Tràng hoa T-H To D velutinum (Willd.) DC Thóc lép lơng T-H To Indigofera trifolia L Tràm ba T To Pterocarpus macrocarpus Kutz Giáng hương H Ho 113 Pueraria montana (Lour.) Merr Sắn dây rừng 114 Uraria lagopodiodes (L.) Desv Đậu ba 115 U picta (Jacq.) Desv Đuôi chồn màu H T-H T-H To To To 28 Fagaceae (2 chi, loài) Họ Dẻ Castanopsis chinensis (Spreng.) Dẻ gai T-H 116 Hance 117 Lithocarpus fordianus (Hemsl.) Chun Dẻ T-H L tubulosus (Hickel & A Camus) Sồi vàng T-H 118 A Camus 29 Hypericaceae (2 chi, loài) Họ Ban Cratoxylum cochinchinensis Thành ngạnh nam H 119 (Lour.) Blume C formosum subsp prunifolium Đỏ H 120 (Kurtz.) God 121 Hypericum japonicum Thunb Ban nhật 16 T-H 30 Lamiaceae (3 chi, lồi) Họ Hoa mơi Gomphostemma lucidum Wall ex Đinh hùng 122 Benth 123 Hyptis suaveolens (L.) Poit É lớn Pogostemon stellatus (Lour.) Mồng gà rừng 124 Kuntze 31 Lauraceae (4 chi, loài) Họ Long não 125 Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr Bộp lông 126 Cassytha filiformis L Tơ xanh Cinnamomum camphora (L.) Long não 127 Presl 128 C cassia Presl Quế 17 T 11 1 T-H Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ho Ke T-H Ke T-H Ho T-H Ho T-H T-H Ho Ho CT CT Ghi TT Tên khoa học Tên Việt Nam Giá Nhóm trị Dạng sinh chăn sống thái thả T-H Ho 129 Litsea cubeba (Lour.) Pers Màng tang 32 Lecythidaceae (1 chi, loài) 130 Careya arborea Roxb Lộc vừng Vừng khô 33 Loganiaceae (1 chi, loài) Gelsemium elegans (Gardn & 131 Champ.) Benth 34 Magnoliaceae (1 chi, loài) 132 Manglietia conifera Dandy Họ Lá ngón Họ Mộc lan Mỡ T 35 Malvaceae (2 chi, loài) 133 Sida rhombifolia L 134 Urena lobata L Họ Bông Ké hoa vàng Ké hoa đào 6 T-H T-H Lá ngón T-H 36 Melastomataceae (4 chi, loài) Medinilla assamica (C B Clarke) 135 C Chen 136 Melastoma sanguineum Sims 137 M septemnervium Lour 138 Memecylon edule Roxb 139 Osbeckia chinensis L Mua bà Mua đồi Mua đất Sầm Mua tép 37 Meliaceae (2 chi, loài) 140 Aglaia odorata Lour 141 Melia azedarach L Họ Xoan Ngâu rừng Xoan Ghi Ho T-H Đ Ho CT Ke Ke Họ Mua 1 T-H Ho H T-H T-H T-H T-H T-H Ho Ho Ho Ho Ho Ho CT 38 Mimosaceae (4 chi, loài, thứ) Họ Trinh nữ Acacia auriculiformis A Cunn ex Keo tràm Benth 143 Albizia chinensis (Osbeck.) Merr Cọ kiêng 142 144 A corniculata (Lour.) Druce 145 A lebbekoides (DC.) Benth 146 A mangium Willd 147 A myriophylla Benth 148 149 Leucaena leucocephala (Lamk.) De Wit Mimosa diplotricha C Wright ex Sauvalle 149a M diplotricha var inermis (Adelb.) Verdc 1 T Bản xe sừng nhỏ Câm trắng Keo tai tượng T-H 1 Ho T-H T-H T-H Ke Ke Ke CT Sống rắn T-H Ke Keo dậu T-H To Trinh nữ gai 11 T-H Ho Trinh nữ không gai 11 CT Ke T-H Ho CT TT Tên khoa học Tên Việt Nam Giá Nhóm trị Dạng sinh chăn sống thái thả 11 T-H Ho 150 M pudica L Trinh nữ 39 Moraceae (3 chi, 10 loài) Họ Dâu tằm 151 Artocarpus heterophyllus Lamk Mít T Ho CT 152 A integer (Thunb.) Merr Mít tố nữ T Ho CT Dướng T-H TB 153 Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér ex Vent 154 Ficus benjamina L Si T-H Ho 155 F chartacea Wall ex King Sung giấy T-H TB 156 F elastica Roxb ex Horn Đa búp đỏ T TB 157 F fulva Reinw ex Blume Ngái lông dầy T-H TB 158 F hispida L f 159 Ngái F hirta Vahl var roxburghii (Miq.) King 160 F racemosa L 161 Maesa perlarius (Lour.) Merr Đơn nem 41 Myrtaceae (3 chi, loài) Họ Sim 162 Baeckea frutescens L Chổi sể 163 Psidium guajava L Ổi 165 Averrhoa carambola L Khế 166 Biophytum sensitivum (L.) DC Chua me me 43 Passifloraceae (1 chi, loài) 44 Piperaceae (1 chi, lồi) Họ Hồ têu Trầu khơng 170 P lolot C DC Lá lốt 171 P nigrum L Hồ têu 172 Plantago majo L TB TB T-H Ho H Ho T-H Ho H Ho T CT Ho T 18 CT Ke T CT Ho Họ Lạc tiên Lạc tiên 45 Plantaginaceae (1 chi, loài) T-H Chua me đất hoa vàng 168 Passiflora foetida L 169 Piper betle L Sim Họ Chua me TB T-H 42 Oxalidaceae (3 chi, loài) 167 Oxalis corniculata L Sung Họ Đơn nem Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk T-H Ngái lông 40 Myrsinaceae (1 chi, loài) 164 17 H Ke 17 T-H Ho 18 11 T-H T-H Ke Ho Họ Mã đề Mã đề 10 T-H Ho CT CT CT Ghi TT Tên khoa học Tên Việt Nam 46 Rhamnaceae (1 chi, loài) 173 Ziziphus cambodiana Pierre 174 Z oenoplia (L.) Mill Dạng sống Họ Táo ta Táo cambốt Táo rừng 47 Rosaceae (2 chi, lồi) Giá Nhóm trị sinh chăn thái thả T-H Ho T-H Ho Họ Hoa hồng Prunus arborea (Blume) Kalkm Xoan đào var densa (King,) Kalkm 176 Rubus alcaefolius Poir Mâm xôi 175 T Ho T-H Ho 177 R cochinchinensis Tratt Ngấy hương T-H Ho 178 R parvifolius L Ngấy nhỏ T-H Ho 48 Rubiaceae (7 chi, loài) Họ Cà phê 179 Anthocephalus indicus A Rich Gáo trắng T-H Ho Fagerlindia scandens (Thunb.) Găng rừng Tirveng 181 Hedyotis capitellata Wall ex G Don Dạ cẩm 180 182 H tetrangularis (Korth) Walp 183 Ixorra coccinea L 17 An điền cạnh Đơn đỏ 184 Neonauclea purpurea (Roxb.) Merr T-H Ho T 17 To T Ho T Gáo Ho T-H Ho 185 Randia spinosa (Thunb.) Poir Găng trâu T-H Ho 186 Wendlandia glabrata DC Gạc hươu T-H Ho 49 Rutaceae (3 chi, lồi) Họ Cam 187 Clausena excavata Burm f Hồng bì dại T Ho 188 Euodia triphylla Hemsl Chẻ ba 189 Zanthoxylum nitidum (Roxb.) DC 190 Z rhetsa (Roxb.) DC 50 Sapindaceae (3 chi, loài) T-H Hoàng lực Cóc T T-H Ho Ho Họ Bồ 192 Dimocarpus longan Lour Ngoại mộc chùm ngắn Nhãn 193 Litchi chinensis Sonn Vải 191 Allophillus brachystachyus Radlk Ho 51 Scrophulariaceae (3 chi, loài) Họ Hoa mõm sói 194 Adenosma indiana (Lour.) Merr Tuyến hương ấn T-H T Ho Ho T Ho 16 T CT Ho 195 Lindernia crustacea (L.) F Muell Mẫn thảo 16 T Ho 196 L procumbens (Krock.) Borb Mẫn thảo bò 16 T Ho 197 Torenia scandens Bonat Tô liên leo 17 T CT Ho Ghi TT Tên khoa học Tên Việt Nam 52 Solanaceae (1 chi, loài) Họ Cà 198 Solanum erianthum D Don Cà hoa lông Giá Nhóm trị sinh chăn thái thả Dạng sống T-H Ho 199 S.incanum L Cà gai T-H Ho 200 S.nigrum L Lu lu đực 16 T-H Ho 201 S.torvum Sw Cà lông T-H Ho 53 Staphyleaceae (1 chi, lồi) Họ Ngơ vàng 202 Turpinia montana (Blume) Kurz Hương viên núi 54 Sterculiaceae (1 chi, loài) 203 Helicteres angustifolia var glaucoides Pierre 55 Styracaceae (1 chi, loài) 206 Styrax tonkinensis (Pierre) Craib ex Hartwiss T-H Ho H Ho H Ho Họ Trơm Dó mốc 204 H angustifolia var obtusa Pierre Tổ kén hẹp 205 H hirsuta Lour Tổ kén lông H Ho Họ Bồ đề Bồ đề trắng T-H Ho 56 Theaceae (1 chi, loài) Họ Chè 207 Eurya acuminata DC Súm nhọn H Ho 208 E japonica Thunb Chơn trà nhật T-H Ho 57 Tiliaceae (2 chi, loài) Họ Đay 209 Corchorus aestuans L Bồ dại H-T Ho 210 Grewia hirsuta Vahl Cò ke lơng H-T Ho 211 G paniculata Roxb ex A DC Cò ke H-T Ho 58 Ulmaceae (1 chi, loài) Họ Du 212 Trema angustifolia (Planch.) Blume 213 T orientalis (L.) Blume Hu hẹp Hu đay T-H T-H Ho Ho 59 Verbenaceae (4 chi, loài) Họ Cỏ roi ngựa 214 Callicarpa longifolia Lamk Trứng ếch dài T-H Ho 215 C rubella Lindl Trứng ếch T-H Ho Clerodendrum cochinchinense P Bạch đồng nam Dop 217 C cyrtophyllum Turcz Bọ mẩy T-H Ho 218 C paniculatum L T Ho 216 Xích đồng nữ T Ho Ghi TT Tên khoa học Tên Việt Nam Giá Nhóm trị Dạng sinh chăn sống thái thả T-H Ho 219 Lantana camara L Trâm ổi 220 Vitex pubescens Vahl Bình linh cánh T-H Ho 221 V sumatrana Miq Bình linh lục lạc T-H Ho 60 Vitaceae (3 chi, loài) Họ Nho 222 223 224 B Ampelopsis cantoniensis (Hook & Chè dây Arn.) Planch Cayratia japonica (Thunb.) T-H Ho T-H Ho T-H Ho T Ho Vác nhật Gagnep Tetrastigma strumarium (Planch.) Dây quai bị Gagnep Lớp Loa kèn Liliopsida (Monocotyledones) (Một mầm) (16 họ, 90 chi, 150 loài) 61 Araceae (3 chi, loài) Họ Ráy Alocasia macrorrhizos (L.) G Don Homalomena occulta (Lour.) 226 Schott Ráy 225 Thiên niên kiện 227 Pothos repens (Lour.) Druce Ráy bò 62 Arecaceae (2 chi, lồi) Họ Cau 229 C.sympetala Gagnep Chà 63 Commelinaceae (2 chi, lồi) Họ Thài lài 231 Commelina bengalensis L Đầu rìu 232 C communis L Thài thài trắng 233 C diffusa Burm f Thài lài 234 Murdannia nudiforum (L.) Brenan Họ Cói 235 Carex balansae Franchet Kiết balansa Ho T Ho T Ho T 10 Ho T-H Ho 11 T-H Ho 11 T-H Ke 11 Trai hoa trần 64 Cyperaceae (6 chi, 17 lồi) T 11 Đùng đình buồng Đùng đình 228 Caryota monostachya Becc 230 Phoenix sp T-H 11 12 Ke T Ke T-H Ke 236 Carex cruciata Wahl Kiết bạc 12 T-H Ke 237 Carex filicina Nees Kiết ráng 10 T-H Ke 238 Carex indica L Kiết ấn 239 Cyperus castaneus Willd Cú dễ thương 10 T-H 18 T-H Ke Ke Ghi TT Tên khoa học Tên Việt Nam 240 Cyperus cyperoides (L.) O Ktze Lác đuôi chồn 241 C multispicatus Boeck Cú nhiều gié Giá Nhóm trị Dạng sinh chăn sống thái thả 18 T-H Ke 10 T-H 242 C.rotundus L Củ gấu 243 C.trilatus (Boeck.) Kern Lác ba cạnh 10 T-H Ke 244 Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl Cỏ lông lợn 12 T-H Ke 245 F eragrostis (Nees) Hance 10 Ke T-H Mao thư sẫm Ke 10 T-H Ke 246 F.falcata (Vahl) Kunth Mao thư cong 10 T-H Ke 247 F oblonga Koy Mao thư tròn dài 12 T-H Ke 10 T-H Ke 248 F salbundia (Nees) Kunth 249 Mao thư Kyllinga nemoralis (J R & G Forst.) Dandy ex Hutch Cói bạc đầu 250 Mariscus umbellatus Vahl Lác đuôi chồn 251 Rhynchspora rubra (Lour.) Makino 65 Dioscoreaceae (1 chi, loài) 10 T-H 10 Chuỳ tử đỏ T-H 10 Ke Ke T-H Ke 252 Dioscorea alata L Củ cọc rào 253 D cirrhosa Lour Củ nâu 10 T Ho 254 D persimilis Prain & Busk Củ mài 10 T Ke 66 Eriocaulaceae (1 chi, loài) Họ Dùi trống 255 Eriocaulon soucheri Mold Cỏ dùi trống 67 Hypoxidaceae (1 chi, loài) Họ Sâm cau 256 Curculigo gracilis (Kurz.) Wall ex Hook f Sâm cau 68 Iridaceae (2 chi, loài) Họ La dơn 257 Belamcanda chinensis (L.) DC Rẻ quạt 258 Eleuthrine bulbosa (Mill.) Urban Phong nhan 69 Liliaceae (1 chi, loài) Ke T 16 10 Ke T Ho T 10 Ho T Ho Họ Hành 70 Marantaceae (1 chi, loài) Họ Lá dong 260 Phrynium thorelli Gagnep Lá dong dại 71 Họ Chuối 261 Musa acuminata Colla T 18 259 Disporum cantoniense (Lour.) Merr Song bào Musaceae (1 chi, loài) Họ Củ nâu 10 Chuối hoang Ghi 18 T Ho 10 T Ke 10 T Ke TT Tên khoa học Tên Việt Nam 262 M coccinea Andr Chuối sen 72 Họ lan 263 Orchidaceae (4 chi, lồi) Calanthe triplicata (Willem.) Ames Giá Nhóm trị Dạng sinh chăn sống thái thả 10 T Ke Kiều hoa xếp 10 T-H Ho 264 Dendrobium anosmum Lindl Giả hạc 11 T-H Ho 265 D gratiosissimum Reich f Ý thảo 11 T-H Ho 266 Phaius indochinensis Seidenf Hạc đỉnh chám 267 Spiranthes australis Lindl Lan đất 73 Dứa dại Pandanaceae (1 chi, loài) 10 T-H 10 Ho T Ke 268 Pandanus odoratissimus L f Dứa dại thơm 10 H-T Ke 269 P tonkinensis Mart ex Stone Dứa dại bắc 10 H-T Ke 74 Poaceae (61 chi, 98 loài) Họ Lúa 11 T Tо 270 Acroceras munroanum (Bal.) Henrard Cỏ tre 271 Aristida chinensis Munro Ba mũi trung quốc 272 Bambusa bambos (L.) Voss Tre gai T Ke 273 B blumeana Schult & Schult f Tre mỡ T-H Ke Bothriochloa pertusa (L.) A Camus Capillipedium annamensis 275 A Camus 274 276 C laoticum A Camus Centosteca latifolia (Osbeck.) Trin 278 Chloris barbata (L.) Sw 277 279 280 281 Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin Coelachne simpliciuscula (W & Arn ex Steud.) Munro ex Benth 12 Huyệt thảo lỗ Mao cước lào 282 Cymbopogon caesius (Nees ex Hook Arn.) Staff 10 T-H Tо Tо T-H 12 mới Tо T-H T-H T-H Tо T-H 12 13 Tо T 15 Hoa xoan đơn sả T-H 18 Coelorachis striata (Nees ex Steud.) Xoang trục sọc A Camus Tо 11 Cỏ may Tо T-H 10 Cỏ tre to Lục lông T-H 15 Mao cước trung Ghi Tо nhiều Tо Tо mới Cỏ TT Tên khoa học Tên Việt Nam 283 C tortilis (Presl) A Camus Sả quăn 284 Cynodon dactylon (L.) Pers Cỏ gà 285 286 287 Cyrtococcum patens (L.) A Camus Dactylocterium eagyptiacum (L.) Beauv Digitaria abludens (Roem ex Schult.) Veldk 15 T-H Tо nhiều Cỏ hạt lệch 13 T Tо Cỏ chân vịt 10 T-H Tо Cỏ chân nhện 12 T-H Tо 288 D barbata (Lamk.) Willd Túc hình sừng 289 D ciloata (Retz.)Koel Túc hình rìu 290 D longiflora (Retz.) Pers Túc hình hoa dài 291 D quinhonensis A.Camus Túc hình qui nhơn 292 D violascens Link Giá Nhóm Ghi trị Dạng sinh chăn sống thái thả 13 T-H Tо Túc hình tím 13 T-H 12 Tо T-H 11 Tо T-H 12 12 Tо T-H T-H Tо Tо 293 Dimeria falcata Hack Song phân cong 12 T-H Tо 294 D gracilis Nees ex Steud Song phân mảnh 12 T-H Tо 295 D kurzii Hook f Song phân kurz 12 T-H Tо 296 Echinochloa colona (L.) Link Cỏ lồng vực 12 T To 297 Eleusine indica (L.) Gaertn Cỏ mần trầu 10 T To 298 Eragrostis brizoides Nees Xuân thảo xoan 12 H-T To 299 E ciliaris (L.) R Br Xuân thảo lông 300 E cilianensis (All.) Lindl Tinh thảo hối 301 E malayana Stapf 302 E unioloides (Retz.) Nees ex Steud Xuân thảo mã lai Xuân thảo đỏ 12 H-T 12 To H-T 12 12 Mới To H Mới To H 18 T-H To 204 Eulalia phaeothrix (Hack.) Kuntz Cát vĩ lông vàng 12 T-H To 306 307 Hermathria compressa (L f.) R Br Heteropogon contortus (L.) P Beauv ex Roem & Schult Hyparrhenia bracteata (H.B ex Willd) Stapf Bói T-H To Cỏ mỹ nhỏ 13 H To Hạ hùng bắc 13 T-H Tо 308 Ichnanthus vicinus (Bailey) Merr Lô thảo gân 309 Imperata cylindrica (L.) Beauv 14 Cỏ tranh 12 14 T-H H-T Mới To 303 Eriachne chinensis (Retz.) Hance Cỏ 305 nhiều To To Mới nhiều Mới Nhiều 150 Tên Việt Nam Dạng sống 310 Isachne albens Trin Đăng hoa trắng 12 311 Leersia hexandra Swartz Cỏ môi TT Tên khoa học 15 312 Lophopogon intermedius A Camus Cỏ lông lợn Microstegium vagans (Steud.) A Vi phương lạc 313 Camus Miscanthus floridulus (Labill.) Chè vè 314 Warb ex Schum & Lauterb 315 Mnesithea laevis (Retz) Kunth Giá Nhóm Ghi trị sinh chăn thái thả T To Mới A TB 12 T-H To 18 T-H To 13 H To Kỳ vĩ lăng 12 T-H To Mới Mao phương 12 T-H To dài 316 Narenga fallax (Bal.) Bor Neyraudia reynaudiana (Kunth) Sậy khô Keng ex Hitche 318 Orysa sasiva L Lúa 12 317 18 T-H A To To 319 Panicum brevifolium L Kê ngắn 15 T To 320 P maximum Jacq Cỏ ghinê 13 T To 321 P luzonense Presl Cỏ ống 12 T To 322 P repens L Nhiều Cỏ gừng 13 T To Kê cao 18 T-H To 323 P walense Mez 324 Paspalum conjugatum Berg Cỏ công viên 15 T-H Mới To 325 P longifolium Roxb Cỏ mật 15 T-H To Nhiều 326 P scrobiculatum L Cỏ đắng 15 T-H To Nhiều 327 Penicetum alpeculoides (L.) Spreng Cỏ đuôi voi Pennisetum polystachyon (L.) Cỏ mỹ 328 Schult 329 P purpureum Schum Cỏ voi 330 P setaceum (Forssk.) Chiov Cỏ đuôi voi tơ Pharagmites aust ralis (Cav.)Trin ex Ste ud 332 P maximus (Forsk.) Chior 331 336 Pseudosorghum zollingeri (Steud.) A Camus Pseudoxytenanthera nigrocilrata (Buese)T.Q.Nguyen 13 13 13 Cỏ mỹ to Sậy nam 333 P karka (Retz.) Steud Sậy đồi Pogonatherum crinitum (Thunb.) Thu thảo 334 Kunth 335 13 T-H H T H 13 To To To 13 13 To T-H A T-H Mới Mới Mới To nhiều TB To 18 H-T To Cỏ đuôi gà 13 H To Le đen 11 T Ke nhiều TT Tên khoa học Tên Việt Nam Rhynchelytrum repens (Willd.) Hubb Giá Nhóm trị sinh chăn thái thả Dạng sống Ghi Cỏ hồng nhung 13 H To Lắt léo 12 H-T To 339 Saccharum arundinaceum (Retz) Lau 13 H TB nhiều 340 Saccharum officinarum L Mía 10 T Ho CT 341 S spontaneum L Lách 13 H To 342 Sacciolepis indica (L.) Chase Bắc ấn 18 T-H To 343 Sclerachne punctata R Br Setaria barbata (Lamk.) A 344 Camus Cương mao đốm 12 T-H To Đuôi chồn rau 18 T To 337 338 Rotboella cochinchinensis (Lour.) Chayton 345 S flavida (Retz.) Veldk Cỏ sâu vàng 12 T-H To 346 S geniculata (Lamk.) Beauv Cỏ đuôi chồn 13 T-H To 347 S glauca (L.) Beauv Cỏ chó 18 T-H To 348 S viridis (L.) P.Beauv Cỏ sâu róm 13 T-H To Đuôi chồn tre 12 T-H To Tơ vĩ 12 T-H To Cỏ mật lớn 13 H-T To Cỏ xu đăng 13 T 349 S palmifolia (Koen.) Stapf 350 351 S sphacelata (Schum.) Stapf ex C Hubb Sorghum serratum (Thunb.) Kuntze 352 S sudanensis (Piper.) Stapf 13 T To 354 Sporobolus capillaris Miq 12 T-H To 355 S indicus (L.) R Br 356 Cỏ lông công T hemeda arundinacea (Rox b.) Cỏ dê Hack 357 T caudata (Nees) A.Camus Lô đuôi 358 T gigantea (Cav.) Hack Lô to 359 Thysanolaena maxima (Roxb.) Chít O Kuntze 360 Tricholaena chevalieri A Camus 361 Tripsacum fasciculatum Trin ex Aschers Cỏ lông Cỏ goatêmala 12 Mới nhiều To 353 Spinifex littoreus (Burm f.) Merr Cỏ chơng Xà tử tóc Mới T-H 12 12 12 13 11 H-T H-T To H To H T-H 13 To TB To T nhiều To TT 362 Tên khoa học Urochloa mutica (Forssk.) T Q Nguyen Tên Việt Nam Giá Nhóm trị sinh chăn thái thả Dạng sống Cỏ lông para 13 T To 363 U paspaloides Presl Vi thảo san 15 T-H Tо 364 U ramosa (L.) T.Q Nguyen Vi thảo nhánh 18 T-H Tо 365 Vetiveria zizanoides (L.) Nash Hương 12 T To 366 Vossia cuspidata (Roxb.) Griff Quớt 12 T To 367 Zea mays L 75 Smilacaeeac (1 chi, lồi) 368 Smilax bauhinioides Kunth Ngơ 18 T To Họ Kim cang Kim cang nhỏ 11 Ho Kim cang 370 S lanceifolia Roxb Kim cang mác 11 T-H Ho 371 S prolifera Roxb Kim cang to 11 T-H Ho 76 Zingiberaceae (3 chi, loài) Họ gừng Alpinia chinensis (Koenig in Retz.) Roscol Lương khương 11 H 369 S glabra Roxb 372 CT H Ho 12 T Ho 373 Amomum longiligulare T.L Wu Sa nhân T Ho 374 Zingiber zerumbet (L.) Smith Gừng gió 13 T Ho Ghi ... thực trạng thảm cỏ xu biến động nó, làm sở đưa thảm cỏ vào khai thác cách hợp lý, có hiệu lựa chọn đề tài: Nghiên cứu đặc điểm thảm cỏ tỉnh Đắk Lắk xu hướng biến động nó Mục têu nghiên cứu Tìm...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN ––––––––––––––––––– NGUYỄN THỊ THỦY NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CÁC THẢM CỎ TỈNH ĐẮK LẮK VÀ XU HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA NÓ Chuyên ngành: Sinh... thác xu biến động thảm cỏ 114 4.7.1 Thực trạng khai thác hiệu 114 4.7.2 Chất lượng số loài cỏ ưu thảm cỏ .116 4.7.3 Xu biến động thảm cỏ Đắk Lắk 120 4.7.4 Đề xu t phương hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu những đặc điểm cơ bản của các thảm cỏ tỉnh đắk lắk và xu hướng biến động của nó ,

Từ khóa liên quan