SKKN HAY: Tìm công thức hóa học trong hóa hữu cơ và vô cơ ở trường THCS

82 3.2K 4
SKKN HAY: Tìm công thức hóa học trong hóa hữu cơ và vô cơ ở trường THCS

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Mục đích của bộ môn Hóa học ở trường Phổ thông là nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức Hóa học cơ bản, nâng cao. Việc nắm vững những kiến thức cơ bản này góp phần nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, là nền tảng cho học sinh có thể tiếp tục học ở những bậc học cao hơn hoặc đi vào tham gia lao động sản xuất.Song song với việc nắm vững hệ thống kiến thức về lý thuyết thì hệ thống bài tập hóa học giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc dạy và học môn Hóa học ở trường Phổ thông nói chung và trường Trung học cơ sở nói riêng. Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vô trường THCS ( SKKN hay) MỤC LỤC Mục lục .1 Danh mục từ viết tắt .4 Phần I : Mở đầu I Lý chọn đề tài .5 II Nhiệm vụ đề tài .6 Phần II : Nội dung .7 Chương I: Cơ sở tổng quan A Các dạng tốn tìm cơng thức hố học hợp chất vơ B Các dạng tốn tìm cơng thức hố học hợp chất hữu C Các tập tự giải D Các công thức sử dụng giải tốn hố vơ hữu E Các phương pháp sử dụng trình thực đề tài Chương II : Phương pháp đối tượng nghiên cứu A Phương pháp nghiên cứu .9 B Đối tượng nghiên cứu Chương III : Kết thảo luận 10 A Hoá học Vô Cơ 10 Tìm cơng thức hố học dựa vào phương trình phản ứng 10 1.1 Tìm cơng thức hố học dựa vào V, C, tỉ lệ n, M 10 1.2 Tìm cơng thức hố học dựa vào tính chất lí – hố học .27 1.3 Tìm cơng thức hố học dựa vào chuỗi phản ứng 29 Tìm CTHH dựa vào phần trăm nguyên tố hợp chất .31 Tìm tên kim loại, phi kim dựa vào Bảng hệ thống tuần hoàn .32 Tìm cơng thức hố học dựa vào quy tắc hoá trị 34 Tìm CTHH dựa vào thể tích, nồng độ, tỉ lệ số n, tỉ lệ m, M 36 B Hoá học Hữu 39 Tìm cơng thức hợp chất hữư dựa vào tỉ lệ (n, m,V ) .40 GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vô trường THCS ( SKKN hay) Tìm cơng thức hợp chất hữư dựa vào tính chất lí - hố học 63 Tìm cơng thức hợp chất hữư dựa vào chuỗi phản ứng 64 Tìm cơng thức hợp chất hữư dựa vào phương pháp trung bình .66 Tìm công thức hợp chất hữư điều kiện không đầy đủ 70 Tìm cơng thức hợp chất hữu dựa vào khối lượng sản phẩm cháy 74 C Bài tập tự giải .77 I Hố vơ 77 II Hoá hữu 82 Phần III : Kết luận .87 Phần IV : Một số tài liệu tham khảo 89 GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) PHẦN I : MỞ ĐẦU I LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như biết, khoa học công nghệ phát triển vũ bão, nước ta đà phát triển bước hội nhập với quốc tế Chúng ta phấn đấu đưa giáo dục ngang tầm với thời đại Vì giáo dục coi nhiệm vụ trọng tâm đất nước ta nhằm đào tạo hệ trẻ động, sáng tạo, có lực, đáp ứng với nhu cầu lao động xã hội xu hội nhập quốc tế Để thực điều phải đổi giáo dục phương hướng giáo dục Mục đích mơn Hóa học trường Phổ thơng nhằm trang bị cho học sinh kiến thức Hóa học bản, nâng cao Việc nắm vững kiến thức góp phần nâng cao chất lượng đào tạo học sinh, tảng cho học sinh tiếp tục học bậc học cao vào tham gia lao động sản xuất Song song với việc nắm vững hệ thống kiến thức lý thuyết hệ thống tập hóa học giữ vai trò đặc biệt quan trọng việc dạy học mơn Hóa học trường Phổ thơng nói chung trường Trung học sở nói riêng Người giáo viên muốn nắm vững kiến thức Hóa học ngồi việc nắm vững kiến thức lí thuyết cịn phải nắm vững kiến thức tập Hóa học Bài tập Hóa học Trường THCS phong phú đa dạng Trong tập “Tìm cơng thức hóa” giữ vị trí quan trọng Hóa hữu vơ Muốn nâng cao chất lượng dạy học cần có phương pháp dạy học thích hợp việc tìm phương pháp giải tập Hóa học có ý nghĩa, giúp em có nhìn khái quát chất Hóa học, nâng cao tư duy, óc sáng tạo, kích thích tính tị mị cho học sinh từ em có hứng thú với mơn hóa học Mặt khác, qua đề tài em bước đầu tiếp cận hình thành phương pháp nghiên cứu khoa học Là người giáo viên Hóa học, với mong muốn góp phần nhỏ bé việc tìm tịi phương pháp giảng dạy nhằm phát triển tư cho học sinh, giúp học sinh biết GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) đa dạng hóa học đặc biệt việc tính tốn tìm cơng thức phân tử hợp chất Hóa học nên tơi chọn đề tài “ Tìm cơng thức phân tử” tốn Hóa học THCS II NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI: Nêu lên sở lí luận việc phân dạng tốn Hóa học tìm cơng thức hóa học q trình dạy học Tiến hành nghiên cứu tài liệu liên quan đến tốn xác định cơng thức Hóa học Hệ thống tốn Hóa học theo dạng Bước đầu sử dụng việc phân loại dạng tốn xác định cơng thức Hóa học, làm tảng kiến thức cho cơng tác giảng dạy sau này, làm tài liệu tham khảo cho sinh viên trường Cao đẳng Đại học PHẦN II NỘI DUNG Chương 1: Cơ sở tổng quan A Các dạng tốn tìm cơng thức hố học hợp chất vơ Tìm CTHH dựa vào phương trình phản ứng 1.1 Tìm CTHH dựa vào thể tích, nồng độ, tỉ lệ số mol, khối lượng mol [2], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [15], [18], [23] 1.2 Tìm CTHH dựa vào tính chất lí – hố học [2], [9], [11], [19] 1.3 Tìm CTHH dựa vào chuỗi phản ứng [5], [4] Tìm CTHH dựa vào phần trăm nguyên tố hợp chất [2], [13] Tìm tên kim loại – phi kim dựa vào bảng hệ thống tuần hồn [2],[4], [13] Tìm CTHH dựa vào quy tắc hoá trị [21], [23] Tìm CTHH dựa vào thể tích, nồng độ, tỉ lệ số mol, tỉ lệ khối lượng, khối lượng mol (Không dựa vào PTPƯ) [11], [12], [22] B Các dạng toán tìm cơng thức hố học hợp chất hữu Tìm CTHH dựa vào tỉ lệ ( số mol, phần trăm khối lượng, thể tích, ) [2], [3], [4], [5], [11], [12], [13], [15], [23] GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) Tìm CTHH dựa vào tính chất lí - hố học [5], [8] Tìm CTHH dựa vào chuỗi phản ứng [13], [18] Tìm CTHH dựa vào phương pháp trung bình [11], [12] Tìm CTHH điều kiện không đầy đủ [2], [11], [12] Tìm CTHH dựa vào khối lượng sản phẩm cháy [11] C Bài tập tự giải [1], [2], [3], [4], [5], [6], [8], [9], [11], [12], [14], [15], [20] D Các cơng thức sử dụng giải tốn hố vơ hữu + m=n.M m : khối lượng n : số mol M : phân tử khối + CM = n V V : thể tích V + n = 22,4 + C% = m V đo điều kiện tiêu chuẩn 100% Ct mCt : khối lượng chất tan m dd mdd : khối lượng dung dịch Cho hchc A có CTTQ : CxHyOzNt : M + D0 = 22,4 D0 : khối lượng riêng + a = m C + mH + mO + mN + a : khối lượng hchc 12x y 16z 14t M A = = = = %C %H %O %N 100 12x y 16z 14t M A + m =m =m =m = a H C O A M 44x 9y 14t = = = A + m mH O m N a CO 2 +x= M A m CO 14.a GV: PHẠM VĂN HIẾU ,y= M A m H O M.m N 2 ,t= 9a 14a BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) + Định luật bảo toàn khối lượng: a + m 02 = m C02 + m H2O E/Các phương pháp sử dụng q trình thực đề tài • Nghiên cứu Sách giáo khoa lớp 8,lớp • Phân tích lí thuyết , tổng hợp sách , sử dụng số phương pháp nghiên cứu thống kê toán học việc phân tích kêt thực nghiệm sư phạm • Tham khảo tài liệu biên soạn phân tích hệ thống dạng tốn hóa học theo nội dung đề tài, sở chúng tơi trình bày sở lí thuyết dạng tập liên quan đến tìm cơng thức hóa học • Phương pháp tra cứu tài liệu • Thảo luận nhóm • Tìm hiểu cập nhập thơng tin mạng Internet • Phương pháp trắc nghiêm khách quan • Trao đổi, rút kinh nghiệm với nhóm thực đề tài khác lớp Sư phạm Hóa K32 Chương 2: Phương pháp đối tượng nghiên cứu A/ Phương pháp nghiên cứu Trong Bài Tiểu Luận này, chúng em vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học như: phân tích lí thuyết, thảo luận nhóm rút kinh nghiệm, có sử dụng số phương pháp thống kê toán học Tham khảo tài liệu biên soạn phân tích hệ thống dạng tốn Hóa học theo nội dung đề Trên sở chúng em trình bày dạng tốn xác định cơng thức Hóa học sưu tầm nghiên cứu B/ Đối tượng nghiên cứu: Nội dung chương trình hóa học bậc Trung học sở Sách giáo khoa lớp 8, 9, Các sách tham khảo, nâng cao hóa học Sách giáo trình cao đẳng đại học GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) Chương 3: Kết thảo luận A HĨA HỌC VƠ CƠ Tìm cơng thức hóa học dựa vào phương trình phản ứng: Phương pháp giải: Bước1 : Số mol ( hay khối lượng, thể tích) chất biết Bước : Viết PTPƯ ghi số mol (hay khối lượng, thể tích) vào cơng thức hố học chất PƯHH Bước 3: Dùng quy tắc tam suất để tìm số mol (hay thể tích, khối lượng) chất cần tìm  Chú ý : Trong phép tính tốn ta dùng đơn vị mol hay thể tích, khối lượng Tuy nhiên thông thường người ta dùng đơn vị mol phép tính thuận tiện 1.1 Tìm cơng thức hóa học dựa vào thể tích, nồng độ, tỉ lệ số mol, khối lượng mol Bài 1: Hoà tan hoàn toàn 18g kim loại cần 800ml dung dịch HCl 2.5M Kim loại M kim loại sau đây? (Biết hoá trị Kim loại khoảng I đến III) [23] A Ca B Mg C.Al D Fe Giải: Đáp số C Gọi nguyên tử khối kim loại M M có hố trị x Cách 1: Ta có: nM = 18 (mol) M nHCl = 0,8.2,5 = 2(mol) 2M + 2xHCl → 2mol 2xmol 18 mol M 2mol PTHH 18 2x = M GV: PHẠM VĂN HIẾU → 2MClx + xH2 M = 9x BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) Ta có bảng biện luận : ⇒ X I II III M 18 27 KL Loại loại nhận Chỉ có kim loại hố trị III ứng với M =27 phù hợp Vậy kim loại M nhôm (Al) Cách : PTHH : 2M + 2x HCl → 2MClx + xH2 2mol nHCl = CM V = 0,8 2,5 = (mol) x nHCl nM = Mà đề : nM = → nM = (mo l) x (1) 18 (mol) (2) M 18 = M x Từ (1) (2) suy → M = 9x Ta có bảng biện luận : X M KL ⇒ I Loại II 18 loại III 27 nhận M = 27 Vậy kim loại nhôm (Al) Bài : Cho luồng khí Clo dư tác dụng với 9,2g sinh 23,4g muối kim loại có hố trị I Hãy tìm tên kim loại ? A Ca B Na C K D Tất sai ( Ngô Ngọc An – Hoá học nâng cao lớp 9) Giải : Đáp số B Gọi kí hiệu nguyên tử khối kim loại M PTPƯ : 2M + Cl2 2M(g) GV: PHẠM VĂN HIẾU → 2MCl 2(M + 35,5) g BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) 9,2g 23,4 g 9,2 2(M + 35,5) = 2M 23,4 → 653,2=14,2M M = 23 Vậy kim loại Natri(Na) Bài : Hoà tan 0,7g kim loại A dung dịch H 2SO4 loãng, dư Sau phản ứng lấy kẽm rửa nhẹ, sấy khơ, cân 3,36l khí hiđrơ(đktc) Tên kim loại A là: A Fe B Sn C Zn D Al E Mg [15] Giải : Đáp số D Gọi A khối lượng, a hoá trị kim loại A Theo đề ta có: 33.6 Số mol H2 n H = 22.4 = 0,15(mol) PTPƯ: 2A + aH2SO4 → A2(SO4)a + aH2 2mol amol 0,3 a 0,15 0,3 (mol)  a A → Từ phương trình ta có nA = 0,3 = 2,7 a A=9a Ta có bảng biện luận : a A 18 Vậy kim loại nhơm( Al ) 27 Bài : Hoà tan hoàn toàn 1,7 g hỗn hợp gồm kẽm kim loại A thuộc phân nhóm nhóm II dung dịch HCl vừa đủ để thu 0,672l khí (đktc) dung dịch B, mặt khác để hoà tan 1,9g kim loại A dùng khơng hết 200ml dung dịch HCl Xác định kim loại A [9] GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) Giải Zn + 2HCl → b 2b A+ 2HCl → a PTPƯ : 2a ZnCl2 + H2 (1) b ACl2 + H2 (2) a (Gọi a , b số mol A Zn 1,7g hỗn hợp) 0,672 Ta có n H = 22,4 = 0,02 (mol) Theo đề ta có aA + 65B = 1,7 (3) a + b = 0,03 (4) n A( 2) = 1,9 A nHCl pư (2) = Mà 2.1,9 3,8 = (mol) A A nHCl ban đầu = 0,5 0,2 = 0,1 Mà HCl dùng không hết Suy → HCl dư nHCl dư < nHCl ban đầu → 3,8/ A < 0,1 Từ (3) (4) M = A > 38 ( Aa + 65b) 1,7 = 0,03 = 56,67 ( a + b) A < 56,67 Từ (5) (6) ta có : (5) (6) 38 < A < 56,67 nhóm nhóm II A Suy A = 40 thoả mãn.Vậy A Canxi (Ca) Bài : Hoà tan hết 32g kim loại M dung dịch HNO thu 8,96 l khí (đktc), hỗn hợp khí NO NO2 có tỉ khối so với H2 17 Xác định kim loại M [10] Giải : Gọi n hoá trị M a,b số mol NO NO2 tạo thành PTPƯ 3M + GV: PHẠM VĂN HIẾU 4nHNO3 → 3M(NO3)n + nNO + 2nH2O (1) BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) mrượu = (14n + 18)(2x + z) + ( 14m +18) + (2y +z) x = y = z → (14n + 14m).(2x + z + 2y + z) + 18.2 (x + y + z) ⇒n+m=3 Vậy n =1, m = 2, ngược lại ⇒ Cơng thức hai rượu cần tìm là: CH3OH C2H5OH Bài 4: Thủy phân este môi trường kiềm ta rượu etylic , mag khối lượng rượu 62% khối lượng phân tử este Hãy xác định công thức este? [12] Giải : R-COO- R' + NaOH → R-COO-Na + R' OH PTPƯ: Đặt công thức este là: CmH2mO2 rượu CnH2n+1OH Ta có : M(ruou) 14n + 18 62 = = M(este) 14m + 32 100 14n + 18 = 0,62(14m + 32) = 6,86m + 19,84 n = 0,62m + 0,13 với n ≥ 1, m ≥ nguyên dương Ta xét bảng: m n 1,37 2,6 Công thức este C3H6O2 Của rượu C2H5OH nên: CTCT este H-COO-C2H5 Tìm cơng thức phân tử từ khối lượng sản phẩm cháy Phương pháp giải: Nếu cho biết khối lượng sản phẩm đốt cháy ta tìm cơng thức phân tử thơng qua phương trình điều chế: y z CxHyOzNt + ( x + − )O2  x CO2 + GV: PHẠM VĂN HIẾU y t H2O + N2 2 BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) M (g) 44x 9y 14t a(g) mCO2 m H 2O mN2 M 44x 9y 14t = = = Ta có tỷ lệ: a m m mN CO H O 2  x, y, t dùng M = 12x + y + 14t + 16z z=? Chú ý : Tính theo thể tích chất tham gia phản ứng hay tạo thành trạng thái khí điều kiện, nhiệt độ áp suất thông thường chất hữu cháy cho CO2 nước, người ta dẫn hỗn hợp sản phẩm qua hệ thống làm lạnh H2O ngưng tụ Suy VHỗn Hợp Sản phẩm giảm = VH O CO2 định lượng bazơ Suy VCO = thể tích khí giảm qua dung dịch bazơ Bài 1: Khi đốt cháy lit khí X cần lit khí oxi, sau phản ứng thu lit CO lit nước Xác định công thức phân tử X biết thể tích khí đo điều kiện nhiệt độ áp suất [11] Giải: PT đốt cháy: y z CxHyOz + ( x + − ) O2  x CO2 + y z 1(l) ( x + − ) (l) x (l) 1(l) 5(l) 3(l) GV: PHẠM VĂN HIẾU y H2O y (l) 4(l) BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vô trường THCS ( SKKN hay) 1= y z x+ − x y = = 2.4 x=3  y=8 z=0  CTPT : C3H8 Bài 2: Đốt cháy 400 ml hỗn hợp gồm hiđrocacbon nitơ với 900 ml oxi có dư, thể tích khí thu 1,4 l Sau cho nước ngưng tụ 800 ml Cho hỗn hợp lội qua dung dịch KOH đặc cịn 400 ml (các khí đo đktc) Tìm cơng thức phân tử hiđrocacbon [11] Giải: Thể tích nước : VH O = 1400 – 800 = 600 (ml) Thể tích CO2 : VCO = 800 - 400 = 400 (ml) PT đốt cháy : y + ( x + ) O2  x CO2 + CxHy V1 (l) y ( x + ) (l) xV1 (l) y H2O y V1 (l) Ta có : V1 + V2 = 400 VO2 dư = 900 – V1 ( x + y ) VCO2 = x V1 = 400 V H 2O = 900 – V1 x - y V1 = 900 – 400 – 300 = 200 (ml) Mặt khác : V2 + VO dư = 400 GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) ⇒ V2 = 400 = V1 ⇒ x V1 = 400 ⇒ x = ⇒ y V1 = 600 ⇒ y = Vậy công thức phân tử hiđrocacbon : C2H6 C BÀI TẬP TỰ GIẢI: I HĨA VƠ CƠ: Bài 1: Nung 2,45 g muối vơ thấy 672 ml O (đktc) Phần chất rắn lại chứa 52,35% kali 47, 65% clo Tìm cơng thức phân tử muối [15] ĐS : KClO3 Bài 2: Biết ngun tố R có hóa trị II, Cơng thức hóa học muối photphat R : A RPO4 B R3(PO4)2 C R2(PO4)3 D R(PO4)2 [8] ĐS : B Bài : Cho axit photphoric (H3PO4) Công thức hợp chất tạo kẽm (Zn) PO4 : A Zn2PO4 B ZnPO4 C Zn3(PO4)2 D Zn2(PO4)3 [8] ĐS : C Bài 4: Tỉ khối chất khí A so với khí Metan (CH 4) Hỏi A chất khí số chất sau : A NO B SO2 C NO2 D CO2 [8] ĐS : B Bài 5: Tìm cơng thức hóa học hợp chất chứa 40% Cu; 20% S 40% Oxi [1] ĐS : CuSO4 Bài : Một hợp chất oxit sắt có thành phần gồm 21 phần khối lượng sắt phần khối lượng oxi Cơng thức hóa học hợp chất : GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) a, FeO b, Fe3O4 c, FeO.Fe2O3 d, Fe3O4 hay FeO.Fe2O3 [5] ĐS : d Bài 7: Một nguyên tố R thuộc kiềm kim loại, hóa trị I, có khối lượng 15,5 g cho tác dụng với nước thu 5,6 l hiđro Xác định tên nguyên tố [15] ĐS : Natri (Na) Bài 8: Nguyên tố R hóa trị III : oxit có khối lượng 40,8 g cho tác dụng với axit clohiđric có dư thu 106,8 g muối Xác định tên nguyên tố R [15] ĐS : Al Bài 9: Cho 28 g oxit kim loại có hóa trị II tác dụng với 0,5 l dung dịch H 2SO4 1M a Xác định công thức phân tử oxit b Đun nhẹ cho nước bay thu 86 g tinh thể muối ngậm H2O Xác định công thức phân tử muối ? [15] ĐS : a CaO b CaSO4 2H2O Bài 10: Biết nguyên tố X có nguyên tử khối 5/2 nguyên tử khối oxi Hãy cho biết X nguyên tố nào? [20] ĐS : Ca GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) Bài 11: Nguyên tố A tạo loại oxit Phần trăm khối lượng oxi loại oxit 50% 60% Xác định nguyên tử khối A cho biết công thức oxit [2] ĐS : MA = 32 oxit : SO2 SO3 Bài 12: Có chất khí MOx RHy Phân tử khối MO x gấp lần phân tử khối RHy Hàm lượng oxi MOx 50%, hàm lượng hiđro RH y 25% Xác định cơng thức phân tử khí [15] ĐS : SO2 CH4 Bài 13: Một chất A có thành phần khối lượng sau : Kali 27,4%; Cacbon 14,3%; Oxi 57,1%; Hiđro 1,2% Biết khối lượng phân tử A 84 Xác định công thức phân tử [15] ĐS : NaHCO3 Bài 14: Xác định kim loại M (thuộc bốn chu kì sau: Al, Fe, Na Ca) biết M tan dung dịch HCl cho dung dịch muối A M tác dụng với clo cho muối B Nếu thêm kim loại M vào dug dịch muối ta dung dịch muối A a) Na b) Ca c) Fe d) Al [14] ĐS : c) Bài 15: 12 g kim loại M tan hết 600 ml dung dịch H 2SO4 1M Để trung hòa lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 1M Xác định kim loại M a) Mg b) Ca c) Fe d) Cu [14] ĐS : a) GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vô trường THCS ( SKKN hay) Bài 16: Nung nóng 2,4 g hỗn hợp CuO oxit sắt (FexOy) cgo luồng khí CO qua khử hết oxit thu 1,76 g chất rắn Nếu hịa tan chất rắn dung dịch HCl thì thấy có 0,488 l khí H (đktc) Xác định cơng thức oxit đó? Cho biết số mol oxit hỗn hợp [15] ĐS : Fe2O3 Bài 17: Tiến hành oxi hóa hồn tồn 11,585 g kim loại X cần vừa đủ 1,232 l O (đktc) Xác định tên kim loại X [8] ĐS : Pb Bài 18: a) Cho g kim loại hóa trị II tác dụng với nước thu 0,56 l khí hiđro (đktc) Xác định kim loại M b) Một nguyên tố X thuộc PNC nhóm III (III A) tạo với clo hợp chất Y X chiếm 20,2% khối lượng Định nguyên tố X [9] ĐS :a) Ca b) Al Bài 19 : Cho khí A B có cơng thức N xOy NyOx mà tỷ khối dA/H2 = 22 dB/A = 1,045 Xác định cơng thức khí A B [9] ĐS : A : N2O B : NO2 Bài 20: -Phân tử hợp chất có phân tử khối 34 đvC gồm nguyên tử nguyên tố X liên kết với nguyên tử Hiđro GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) - Phân tử hợp chất B có phân tử khối 46 đvC, gồm nguyên tử nguyên tố Y liên kết với nguyên tử oxi Tìm ngun tử khối, cho biết tên kí hiệu hóa học nguyên tố X Y [20] ĐS : X lưu huỳnh (S) Y nitơ (N) Bài 21: Một hợp chất có phân tử khối 62 đvC Trong phân tử nguyên tố oxi chiếm 25,8% theo khối lượng, lại nguyên tố Natri Hãy cho biết số nguyên tử cưa nguyên tố hóa học phân tử hợp chất [20] Đs : Na2O Bài 22: Phân tử hợp chất có 30% khối lượng nguyên tố oxi, khối lượng lại nguyên tố sắt Phân tử khối hợp chất 160 Hãy cho biết phân tử hợp chất có nguyên tử nguyên tố [20] ĐS : Fe2O3 Bài 23 : Hợp chất X gồm nguyên tố C O Trong Cacbon chiếm 27% khối lượng, phân tử khối X 44 đvC Hãy lập cơng thức hóa học X [20] ĐS : CO2 Bài 24 : Cho 3,6 g hỗn hợp gồm Kali kim loại kiềm tác dụng hết với nước cho 2,24 l khí hiđro (đktc) Xác định kim loại kiềm [3] ĐS : Na Bài 25: Để oxi hóa hồn tồn kim loại R thành oxit phải dùng lượng oxi 40% khối lượng kim loại dùng R kim loại nào.[3] ĐS : Ca GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vô trường THCS ( SKKN hay) II HÓA HỮU CƠ Bài 1: Đốt cháy 0,3 gam hợp chất hữu chứa C, H, O, N có phân tử lượng 60 thu 0,22 gam CO2 0,18 gam H2O đồng thời có 112 ml N2 (đktc) Tìm cơng thức phân tử hợp chất hữu [11] ĐS: CH4 ON2 Bài : Đốt cháy hoàn toàn 1,16 gam chất hữu X gồm C, H, O thu 1344 ml (đktc) 1,08 gam H2O Cứ 2,9 gam X làm bay chiếm thể tích 1,3 gam Axetilen điều kiện Tìm cơng thức X.[11] ĐS :C3H6O Bài 3: Phân tích 1,47 gam chất hữu B ( chứa C, H, O ) CuO sau thí nghiệm thu H2O ; 2,156 gam CO2 lượng CO2 lượng CuO giảm 1,568 gam Tìm CTPT B biết tỉ khối so với khơng khí B là: < dB < 4.[`11] ĐS :C3H6O3 Bài 4: Trộn 400 ml hợp chất hữu A chứa C, H, O với l oxi đốt cháy Hỗn hợp khí sinh dẫn qua canxiclorua khan thể tích giảm 1,6 lit Nếu dẫn qua KOH thể tích giảm thêm 1,2 l sau 400ml oxi dư Xác định công thức A (các khí đo đktc).[11] ĐS :C3H8O2 Bài 5: Cho 40 ml hỗn hợp gồm Hidrocacbon N vào 90ml oxi lấy dư đốt cháy Thể tích hỗn hợp khí thu sau đốt cháy 140ml Cho nước ngưng tụ, thể tích khí cịn 80ml Trong 40ml bị hút KOH Xác định cơng thức hidrocacbon (các khí đo đktc).[12] ĐS : C2H6 GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MÔN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vô trường THCS ( SKKN hay) Bài : Trộn 10ml Hidrocacbon A thể tích với lượng oxi dư đốt cháy Sau làm lạnh đưa đk ban đầu thể tích giảm 50ml so với ban đầu Nếu dẫn tiếp qua KOH thể tích giảm thêm 40ml Tìm CTPT A.[11] ĐS : C4H10 Bài 7: Xác định công thức gọi tên Hidrocacbon A chứa 20% khối lượng Hidro [15] ĐS : C2H6 Bài 8: Một hợp chất hữu A chứa C, H, O có tỉ khối so với H = 16 Tìm công thức phân tử A.[15] ĐS :CH4O Bài : Phân tích lượng hợp chất hữu A chứa C, H, O thu 224ml CO (đktc) 0,24 gam H2O.Tìm CTPT A biết tỉ khối A so với He 19 [20] ĐS :C3H8O2 Bài 10 : Một hợp chất hữu A chứa C, H, O có tỉ khối so với H = 15 Tìm cơng thức phân tử A.[9] ĐS : HCHO Bài 11 : Một hidrocacbon A có tỉ lệ mC : mH = : Hãy tìm CTPT A biết A chất khí [4] ĐS : C4H6 Bài 12 : Phân tích x gam chất hữu A thu a gam CO , b gam H2O, biết 3a = 11b 7a = 3( a + b) Hãy xác định CTPT A biết tỉ khối A so với khơng khí < [11] ĐS :C3H4O2 Bài 13 : Một hidrocacbon A chứa 84 % khối lượng C phân tử Hãy tìm CTPT A.[6] ĐS : C7H16 Bài 14 : Xác định công thức phân tử chất sau : a, Thành phần : 85,5% C, 14,2% H, M =56 GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) b, 51,3 % C, 9,4% H, 12 N% , 27,3 % O Biết tỉ khối so với khơng khí 4,05.[3] ĐS : C4H8 , C5H11NO2 Bài 15 : Đốt cháy hồn tồn thể tích Ankan A cần thể tích oxi điều kiện.Tìm công thức phân tử A.[11] ĐS : C3H8 Bài 16: Đốt cháy hoàn toàn Hiđrocacbon A thu toàn sản phẩm cháy qua bình P2O5 Ca(OH)2 thấy khối lượng bình tăng 10,8 gam 17,6 gam Xác định CTPT A.[11] ĐS :C2H6 Bài 17: Một Hiđrocacbon thể tích tích gấp thể tích lưu huỳnh điơxit có khối lượng tương đương điều kiện Xác định công thức phân tử Hiđrocacbon [15] ĐS :CH4 Bài 18 : Đốt cháy hoàn toàn 1,5 gam 1,5 gam Hiđrocacbon A cần đủ 5,6 gam ôxi thu hỗn hợp (273o C, 1atm) gồm CO2 H2O Tìm cơng thức A biết dA/H2 =15 [14] ĐS :C2H6 Bài 19: Đốt cháy hoàn toàn 0,56 lit hỗn hợp khí ( đo 0C, 1atm) gồm hiđrocacbon có số nguyên tử cacbon cho sản phẩm phản ứng qua bình đựng P 2O5, bình đựng KOH Sau kết thúc thí nghiệm thấy bình tăng 1,912 g bình tăng 4,4 g Xác định cơng thức có hiđrocacbon.[11] ĐS : Có cặp: C4H10 C4H6 C4H10 C4H8 GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) Bài 20 : Đốt cháy hoàn toàn 0,25 mol khí A thu 33 g CO 13,5 g nước Tìm cơng thức phân tử A biết đktc khối lượng riêng A 1,875g/l [8] ĐS : C3H6 Bài 21: Đốt cháy 200 cm3 chất hữu M chứa C, H, O 900 cm oxi Thể tích hỗn hợp khí thu 1,3 l Sau cho nước ngưng tụ, 700 ml Sau cho lội qua dung dịch KOH đặc 100 cm (các thể tích khí đo điều kiện) Tìm cơng thức phân tử chất M A C3H6O B C2H4O C C4H8O D Kết khác [2] ĐS : A Bài 22: Phân tích chất hữu người ta thấy cử phần khối lượng cacbon có 0,5 phần khối lượng hiđro phần khối lượng oxi Biết dm chất đktc nặng 1,34 g Tìm cơng thức phân tử hợp chất hữu [15] ĐS : CH2O Bài 23: Cho 28,75 ml rượu A (d = 0,8) tác dụng với natri, hiđro bay đủ để hiđro hóa 5,6 l etilen đktc Tìm cơng thức rượu A [15] ĐS : C2H5OH Bài 24: Đốt cháy hoàn toàn g chất hữu X chứa nguyên tố C, H, O thu 6,6 g CO2 3,6 g H2O Biết tỉ khối X so với nitơ (N2) 2,15 CTPT A công thức sau đây? A C3H8O B C3H6O C C2H4O2 D C2H6O [2] ĐS : A GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vô trường THCS ( SKKN hay) Bài 25: Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hiđrocacbon dạng C2xHy người ta phải dùng hết 84 l khơng khí (đo đktc Oxi chiếm 20% thể tích khơng khí) CTPT hiđrocacbon cơng thức sau đây? A C4H10 B C5H10 C C4H8 D C5H12 [2] ĐS : B PHẦN III: KẾT LUẬN Hóa học nói chung tập hóa học nói riêng, đặc biệt mảng kiến thức “ Tìm cơng thức hóa học”, đóng vai trị quan trọng việc học tập hóa học, giúp cho học sinh phát triển tư sáng tạo đồng thời góp phần quan trọng việc ôn luyện kiến thức cũ bổ sung thêm phần thiếu sót lí thuyết thực hành mơn hóa học Để hồn thành tiểu luận này, thân thường xuyên trao đổi ý kiến, nghiên cứu, phân tích phương pháp tiến hành giải toán liên quan đến “Tìm cơng thức hố học” nhờ kinh nghiệm kỹ giải tập hóa học đặc biệt dạng “Tìm cơng thức hóa học” nâng cao, sưu tầm tham khảo tài liệu Ngoài ra, tơi cịn sử dụng mmọt số cơng cụ phục vụ việc nghiên cứu như: máy vi tính (phần mềm Microsoft Office Word, Microsoft Equation 3.0, phần mềm Chemdraw), máy tính Casio Fx 500, Fx 570 Trong đề tài trình bày số dạng số phương pháp tìm CTHH Cụ thể là: Phần Hố vơ gồm có 5dạng, 42 tập có lời giải Trong : Tìm CTHH dựa vào PTPƯ : 28 bài, tổng số trang 19 trang 1.1 Tìm CTHH dựa vào thể tích, nồng độ, tỉ lệ số mol, khối lượng mol : 20 bài, tổng số trang 17 trang 1.2 Tìm CTHH dựa vào tính chất lí – hố học : bài, tổng số trang trang 1.3 Tìm CTHH dựa vào chuỗi phản ứng :4 bài, tổng số trang trang GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) 2.Tìm CTHH dựa vào phần trăn nguyên tố hợp chất : bài, tổng số trang trang Tìm tên kim loại, phi kim dựa vào bảng HTTH : bài, tổng số trang trang Tìm CTHH dựa vào quy tắc hoá trị : bài, tổng số trang trang Tìm CTHH dựa vào thể tich, nồng độ, tỉ lệ số mol, khối lượng mol (không dựa vào PTPƯ) : bài, tổng số trang trang Phần Hoá hữu gồm có dạng, 47 tập có lời giải Trong : 1.Tìm CTHH dựa vào tỉ lệ (số mol, khối lượng, thể tích ) : 30 bài, tổng số trang 23 trang Tìm CTHH dựa vào tính chất lí – hố học : bài, tổng số trang trang Tìm CTHH dựa vào chuỗi phản ứng : bài, tổng số trang trang Tìm CTHH dựa vào phương pháp trung bình : bài, tổng số trang trang Tìm CTHH điều kiện khơng đầy đủ : bài, tổng số trang trang Tìm CTHH từ khối lượng sản phẩm cháy : bài, tổng số trang trang Phần tập tự giải gồm có 50 bài, tổng số trang 10 trang, đó: Hố vơ : 25 bài, tổng số trang trang Hoá hữu : 25 bài, tổng số trang trang Đây lần làm tiểu luận, chúng em cố gắng để hồn thành thật tốt, xong có nhiều thiếu sót, kính mong đánh giá nhận xét tận tình q Thầy q bạn đọc GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) PHẦN IV : MỘT SỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO Ngô Ngọc An – hóa học nâng cao – NXB Gi dục – Năm 2005 Ngơ Ngọc An – hóa học nâng cao – NXB Gi Dục – Năm 2005 Ngơ Ngọc An – 400 tập hóa học – NXB Giaó Dục – Năm 2006 Huỳnh Bé (Nguyên Vịnh) – luyện tập 400 câu trắc nghiệm hóa 8,9 – NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM – Năm 2005 Huỳnh Bé (Nguyên Vịnh) – Cơ sở lí thuyết 300 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học – NXB ĐHSP – Năm 2007 PGS Nguyễn Đình Chi, Nguyễn Văn Thoại – Chuyên đề bồi dưỡng Hóa học – NXB ĐHSP – Năm 2006 PGS.TS Trần Thị Đà, TS Nguyễn Thế Ngơn – Hóa vơ (Giáo trình CĐSP), Tập – NXB ĐHSP – Năm 2005 Đặng Cơng Hiệp, Huỳnh Văn Út – Giải tốn trắc nghiệm Hóa học – NXB giáo dục – Năm 2005 Võ Tường Huy – 351 Bài toán Hóa học THPT – NXB Hà Nội – Năm 1995 10 Võ Tường Huy – Câu hỏi tập trắc nghiệm Hóa học NXB Hà Nội – Năm 2005 11 Võ Tường Huy – Phương pháp giải tập Hóa học lớp 11 – NXB trẻ - Năm 1999 12 Võ Tường Huy – Phương pháp giải tập Hóa học lớp 12 – NXB trẻ - Năm 1997 13 Võ Tường Huy – Câu hỏi tập trắc nghiệm Hóa Học – NXB Hà Nội – Năm 2005 14 PGS.TS Nguyễn Thanh Khuyến – Phương pháp giải dạng tập trắc nghiệm Hóa học Đại cương Vô – NXB ĐH Quốc gia Hà Nội – Năm 2006 15 Lê Đình Ngun, Hồng Tấn Bửu, Hà Đình Cẩn – 500 Bài TẬP Hóa học THCS – NXB Đà Nẵng – Năm 2000 GV: PHẠM VĂN HIẾU BỘ MƠN: HỐ HỌC .. .Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vơ trường THCS ( SKKN hay) Tìm cơng thức hợp chất hữư dựa vào tính chất lí - hố học 63 Tìm cơng thức hợp chất hữư dựa vào chuỗi phản ứng 64 Tìm cơng thức. .. thức hóa học hóa Hữu Vô trường THCS ( SKKN hay) Bài 1: Lập cơng thức hóa học hợp chất tạo lưu huỳnh hóa trị VI oxy ( Sách giáo khoa Hóa học 8) Giải: Viết cơng thức dạng chung: SxOy Theo quy tắc hóa. .. VĂN HIẾU BỘ MÔN: HỐ HỌC Tìm cơng thức hóa học hóa Hữu Vô trường THCS ( SKKN hay) Chọn x = y = Vậy công thức hợp chất cần tìm Cr2(SO4)3 Tìm cơng thức hóa học dựa vào thể tích, nồng độ, tỉ lệ số

Ngày đăng: 18/09/2014, 07:30

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Bài 8:Cho 3 chất A, B, C (CxHyNz) có thành phần phần trăm về khối lượng N trong A là 45,16% trong B là 23,73% trong C là 15,05%. Biết A, B, C tác dụng với axit đều cho muối có dạng R-NH3Cl. Hãy tìm công thức A,B,C.

  • mH = 0,45 – 0,36 = 0,09g

  • Bài 12:Phân tích 2 hợp chất hữu cơ thấy chúng có thành phần % giống nhau: % C = 92,3%, % H = 7,7 %. Tỉ khối hơi chất thứ nhất đối với hidro là 13. Ở đktc khối lượng riêng chất thứ hai : 3,4. Viết công thức phân tử của hai chất trên.

  • Vậy công thức phân tử của A là C2H6

  • Bài 25:

  • Bài 1

  • Bài 3:

  • Bài 2:

  • Bài 3:Đun nóng hỗn hợp 2 rượu đơn chức no với H2SO4 đặc ở 140oC thì được 21,6 g rượu và 7,2 g hỗn hợp 3 este. Xác định công thức 2 rượu. Biết rằng 3 este trên có số mol bằng nhau, và phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan