Phương pháp biện luận xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ

16 2.6K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/03/2015, 20:01

. bài tập định tính, định lượng xác định công thức cấu tạo hợp chất hữu cơ - Vận tốt trong các giờ ôn tập, kiểm tra đầu giờ,15 phút và 45 phút II. Néi dung 1. Cơ sở lý thuyết : -Công thức chung. các muối hữu cơ mạch thẳng. C 1 là chất hữu cơ phản ứng được với Na. C 2 , C 3 là chất hữu cơ không phản ứng được với Na. Xác định công thức cấu tạo của A 1 , A 2 , A 3 , A 4 và viết phương. > 2 - Công thức xác định số liên kết p và vòng trong hợp chất hữu cơ: Giả sử hợp chất có công thức tổng quát là: C x H y O z N t X u ( X là các halôgen) 2x - (y+ u) + t +2 - Tính chất hoá

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • I. Më ®Çu:

  • Hướng dẫn học sinh giải bài tập xác định công thức cấu tạo các chất hữu cơ.

 • 3. Mục đích của đề tài.

 • II. Néi dung

 • 2. Hướng dẫn phương pháp giải một số bài cụ thể: Bài 1:

  • Hướng dẫn học sinh:

 • Bài 3:

 • Hướng dẫn học sinh:

 • Bài 4:

 • Hướng dẫn :

 • Bài 5:

 • Hướng dẫn :

 • Bài 6:

 • Hướng dẫn học sinh:

 • Bài 7 :

 • Hướng dẫn học sinh:

 • 3. Bài tập tự giải:

 • III. Kết luËn

  • 1. Về học sinh

  • 2. Về bản thân giáo viên

 • IV- Tài liÖu tham kh¶o

Tài liệu liên quan