Đề tài hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất

23 3,037 7
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2014, 14:37

NỘI DUNG Dạng 1: Xác định công thức hoá học của chất khi biết hoá trị.Dạng 2: Xác định công thức hoá học của một chất dựa vào kết quả phân tích định lượng.Dạng 3: Xác định công thức hoá học của một chất dựa theo chương trình hoá học.Dạng 4: Xác định công thức hoá học của mặt chất bằng cách biện luận. Dạng 5: Xác định công thức hoá học của hợp chất hữu cơ gồm các nguyên tố Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất MỤC LỤC I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II - NỘI DUNG Dạng 1: Xác định công thức hoá học của chất khi biết hoá trị. Dạng 2: Xác định công thức hoá học của một chất dựa vào kết quả phân tích định lượng. Dạng 3: Xác định công thức hoá học của một chất dựa theo chương trình hoá học. Dạng 4: Xác định công thức hoá học của mặt chất bằng cách biện luận. Dạng 5: Xác định công thức hoá học của hợp chất hữu cơ gồm các nguyên tố C, H, O III - KẾT LUẬN Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Mục tiêu của ngành giáo dục hiện nay là đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo, xác định rõ mục tiêu đào tạo của ngành giáo dục các cấp trong đó có giáo dục cấp Trung học cơ sở đó là việc giáo dục một cách toàn diện. Cùng với bộ môn khác hoá học là một môn khoa học thực nghiệm. chuyên nghiên cứu về các chất và sự biến đổi các chất, nó gắn liền với thực tiễn đời sống sản xuất, do vậy bộ môn hoá học ở trường Trung học cơ sở cần được coi trọng và quan tâm hơn nữa. Bộ môn hoá học ở cấp Trung học cơ sở nhằm trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức hoá học cơ bản bao gồm: Các khái niệm, công thức cấu tạo, các định luật hoá học phân loại các chất và tính chất của chúng Việc nắm vững hoá học cơ bản góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Trung học cơ sở. Trong quá trình dạy và học bộ môn hoá học, giải bài tập hoá học có vai trò rất quan trọng. Bài tập hoá học là phương tiện chủ yếu để rèn luyện và phát triển tư duy cho học sinh là công cụ để kiểm tra, đánh giá kiến thức và kỹ năng của học sinh, do vậy có thể nói giải bài tập là một trong những kỹ năng cơ bản của việc học tập bộ môn. Môn hoá học ở Trung học cơ sở là môn mới so với các môn học khác số tiết giảng dạy trên lớp ít: Lớp 8 có 2 tiết/ tuần, lớp 9 có 2 tiết/ tuần. Kiến thức hoá học lại khó và đa dạng nên đa số các học sinh còn bỡ ngỡ khi tiếp thu kiến thức cơ bản dẫn đến nhiều học sinh không viết đúng công thức hoá học ở một chất, không lập được công thức của sản phẩm khi viết phương trình phản ứng hoá học. Qua nghiên cứu, phân loại các dạng bài tập tôi nhận thấy dạng bài xác định công thức hoá học của một chất xuyên suốt chương trình học hoá 8 và hoá 9 nó chiếm một vị trí quan trọng trong chương trình hoá học ở cấp Trung học cơ sở. Bắt đầu từ khái niệm lập công thức và lập công thức căn vứ vào hoá trị, sau đó là các bài toán xác định công thức căn cứ vào thành phần phần trăm các nguyên tố, căn cứ vào phương trình hoá học Vậy phải hướng dẫn học sinh giải các bài tập xác định công thức hoá học của một chất như thế nào? Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất Trường Trung học cơ sở Xuân Nộn là một trong những trường có cơ sở vật chất khó khăn, thêm vào đó có nhiều gia đình chưa quan tâm đến việc học tập của con em mình, còn nhiều học sinh thì rất lười học, lười suy nghĩ, các em cho là hoá rất khó, không làm được dẫn đến các em rất sợ môn hoá vì "môn hoá rất khó". Việc hướng dẫn xác định công thức hoá học cho chúng ta biết : Phân tử khối của chất, thành phần hoá học của chất từ đó biết được những tính chất của chất. Vì vậy tôi chọn đề tài này. II - NỘI DUNG Các dạng bài xác định công thức hoá học của một chất: Dạng 1: Xác định công thức hoá học của 1 chất khi biết hoá trị. * Công thức có dạng A x B y A, B là ký hiệu hoá học của các nguyên tố cấu tạo nên chất. x,y là chỉ số nguyên tử các nguyên tố Hoá trị của nguyên tố này thường là chỉ số của nguyên tố kia. Ví dụ: IIIII lA 0 Công thức hoá học Al 2 O 3 - Các chỉ số phải tối giản nên phải đơn giản chúng nếu cần Nếu hoá trị hai nguyên tố như nhau, các chỉ số đều là 1. Ví dụ: Lập công thức hoá học của hợp chất chứa 2 nguyên tố sau: a) Fe (III) và I (II) b) C (IV) và H (I) c) Na (I) và CI (I) d) S (IV) và O (II) e) Ca (II) và O (II) Giải: a) y IIIII x OFe Công thức hoá học Fe 2 O 3 b) y IIIV x HC Công thức hoá học CH 4 c) y II x ClNa Công thức hoá học NaCl Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất d) y IIVI x OS Công thức hoá học S 2 O 6 Tối giản công thức hoá học SO 3 (chỉ số 2 và 6 đơn giản cho 2) e) y IIII x OCa Công thức hoá học CaO * Xác định công thức hoá học của một chất gồm một nguyên tố kết hợp với một nhóm nguyên tố. - Một nhóm các nguyên tố cũng có thể có hoá trị: Ví dụ: Nhóm SO 4 có hoá trị II Nhóm PO 4 có hoá trị III Nhóm NO 3 có hoá trị I Nhóm CO 3 có hoá trị II Nhóm OH có hoá trị I - Cách lập công thức tương tự như chất gồm 2 nguyên tố. Hoá trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tố) này là chỉ số của nguyên tố hay nhóm nguyên tố kia. Ví dụ: Lập công thức hoá học của hợp chất cấu tạo bởi: a) H (I) và SO 4 (II) b) Ca (II) và PO 4 (III) c) Al (III) và NO 3 (I) d) K (I) và CO 3 (II) e) Ba (II) và SO 3 (II) g) Cu (II) và OH (I) Giải a) y III SOH )( 4 Công thức hoá học H 2 SO 4 b) y IIIII SOCa )( 4 Công thức hoá học Ca 3 (PO 4 ) 2 c) y IIII NOAl )( 3 Công thức hoá học Al(NO 3 ) 3 Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất d) y III x OCK )( 3 Công thức hoá học K 2 CO 3 e) y IIII x SOBa )( 3 Công thức hoá học BaSO 3 g) y III x OHCu )( Công thức hoá học Cu(OH) 2 Dạng 2: Xác định công thức hoá học của một chất dựa vào kết quả phân tích định lượng: * Một hợp chất vô cơ A x B y O z có chứa % về khối lượng A là a% , % khối lượng B là b% , % khối lượng C là c% ta có tỷ lệ về số mol các nguyên tố: x : y : z = CBA M c M b M a :: Trong đó: a,b,c là thành phần % khối lượng các nguyên tố trong hợp chất. M A, M B, M C là khối lượng mol nguyên tử của các nguyên tố. - Với các hợp chất vô cơ tỷ lệ tối giản giữa x, y, z thường cũng là giá trị các chỉ số cần tìm: Lưu ý: n = M m n = 4,22 V Ví dụ 1: Tìm công thức hoá học của hợp chất có thành phần khối lượng như sau: H = 2,4% ; S = 39,1% ; O = 58,5% Biết phân tử của khối lượng hợp chất là: 82 Giải: - Xác định xem công thức hoá học ngoài H, S và O còn nguyên tố nào khác - Vì %H + %S + %O = 2,4 % + 39,1 % + 58,5% = 100% - Đặt công thức ở dạng tổng quát - Nên CTHH chỉ có H, S và O H x S y O z - Lập phương trình đại số theo PTK x + 32y + 16z = 82 - Lập tỷ lệ khối lượng của từng nguyên tố để tìm x, y, z 100 4,2 82 = x => x = 2 100 1,39 82 32 = y => y = 1 Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất 100 5,58 82 16 = z => z = 3 - Lập thành công thức hoá học - CTHH của hợp chất H 2 SO 3 Ví dụ 2: Phân tích một hợp chất vô cơ A có thành phần % theo khối lượng như sau: đồng là 40%, lưu huỳnh là 20% và oxi là 40%. Xác định công thức hoá học của A. Giải: - Xác định xem A ngoài Cu vào O còn nguyên tố nào khác không Vì % Cu + % S + %O = 40% + 20% + 40% = 100% - Đặt công thức ở dạng tổng quát Nên A chỉ có Cu, S và O - Tìm nguyên tử khối (NTK) của từng nguyên tố Gọi công thức hoá học của A là Cu x S y O Z Cu= 64 ; S = 32 ; O = 16 - Lập tỷ lệ số mol các nguyên tố Cu, S, O x : y : z = OSCu M O M S M Cu % : % : % = 16 40 : 32 20 : 64 40 = 0,625 ; 0,625 ; 2,5 - Tìm chỉ số x, y, z x, y, z là nguyên dương (Tối giản nhất nếu là chất vô cơ) Chia tất cả số hạng của tỷ số cho 0,625 ta được x: y: z = 1:1:4 - Lập thành công thức hoá học Công thức hoá học CuSO 4 Ví dụ 3: Trong thành phần của thuỷ tinh chịu nhiệt có 18,43% K 2 O, 10,98% CaO và 70,59% SiO 2 (theo khối lượng) Hãy biểu diễn công thức hoá học của loại thủy tinh này dưới dạng oxit Giải: - Xác định trong thành phần của thuỷ tinh ngoài 3 oxít K 2 O, CaO, SiO 2 còn oxít khác không Vì %K 2 O + %CaO+ %SiO 2 = 18,43% + 10,98% + 70,59% = 100% - Đặt CT hoá học ở dạng tổng quát Nên CTHH chỉ có K 2 0, CaO và SiO 2 CT tổng quát xK 2 O.y CaO.z SiO 2 - Tìm phần tử khối của từng oxít K 2 O = 94; CaO = 56; SiO 2 = 60 Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất - Lập tỷ lệ x : y ; z ta có tỷ lệ x:y:z = 60 59,70 : 56 98,10 : 94 43,18 = 0,19 : 0,19 : 1,17 = 1 : 1 : 6 - Lập thành công thức hoá học CTHH của thuỷ tinh là: K 2 O.CaO.6 SiO 2 Ví dụ 4: Một số loại thuỷ tinh pha lê có thành phần theo khối lượng là 7,132% Na, 32,093% Pb, thành phần còn lại là Silic và oxi. Hãy tìm công thức hóa học của pha lê này dưới dạng các oxít. Giải: - Xác định thành phần của thủy tinh pha lê có 3 oxít - CTHH có các oxít Na 2 O, PbO, SiO 2 - Đặt CTHH ở dạng tổng quát - CTTQ: x Na 2 O.y Pb0. zSiO 2 -Từ % Na tìm % Na 2 O trong công thức - Theo công thức hoá học Na 2 O ta có:" 46g kim loại Na tạo được 62 g Na 2 O 7,132% KL Na tạo được %613,9 46 %132,7.62 = Na 2 O - Từ % Pb tìm % Pb0 trong công thức - theo công thức PbO ta có: 207g Pb tạo ra được 223g PbO 32,093% tạo ra được 0%574,34 207 %093,32.223 Pb≈ - Từ % Na 2 O và % PbO tìm % của SiO 2 trong pha lê - Thành phần theo khối lượng của SiO 2 là: 100% - (9,613 + 34,574)% = 55,813 % SiO 2 Tập tỉ lệ x : y : z ta có tỷ lệ x: y: z = 60 813,55 : 223 574,34 : 62 613,9 = 0,155 : 0,155: 0,930 = 1 : 1 : 6 - Thành lập công thức hoá học - Công thức hoá học của loại pha lê này là: Na 2 O.PbO.6SiO 2 Ví dụ 5: Trong tinh thể hiđrat hoá của một muối SunFat kim loại hoá trị II. thành phần nước kết tinh chiếm 45,234% khối lượng hãy xác định công thức của tinh thể này, biết rằng tinh thể chứa 11,51% lưu huỳnh. Giải: Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất Với dạng bài này dựa vào % về khối lượng ta lập phương trình, giải phương trình và tìm ra công thức hoá học. - Lập CTHH tổng quát của tinh thể - CTHH tổng quát của tinh thể XSO 4 . nH 2 O. - Dựa vào % nước kết tinh lập phương trình 676,54 324,45 96 18 = +X n - Dựa vào % S lập phương trình 100 51,11 1896 32 = ++ nX - Kết hợp (1) và (2) ta được hệ - Thành lập hệ phương trình 676,54 324,75 96 18 = +X n 100 51,11 1896 32 = ++ nX - Giải hệ phương trình tìm: X và n - Giải hệ ta được: n = 7 X = 56 Nguyên tố đó là Fe Lập thành công thức hoá học CTHH của tinh thể FeSO 4 . 7 H 2 O Lưu ý: Với công thức hoá học của thuỷ tinh và tinh thể ngậm nước chỉ số là hệ số và viết ở phía trước cuả các chất cấu tạo nên công thức hoá học. Nếu trong bài toán cho thành phần, phần trăm của các nguyên tố và phân tử khối của hợp chất. Ta có thể lập phương trình, giải phương trình và xác định được công thức hoá học của hợp chất. Dạng 3: Xác định công thức hoá học của một chất dựa theo phương trình hoá học: Hướng giải: - Đặt công thức đã cho, viết phương trình phản ứng xảy ra. Đặt số mol chất đã cho, rồi tính số mol chất có liên quan. - Lập phương trình hoặc hệ phương trình toán học rồi giải tìm ra nguyên tử khối của nguyên tố cần tìm, suy ra tên nguyên tố, tên chất và công thức hoá học của chất. Ví dụ 1: Hoà tan hoàn toàn 7,2g một kim loại hoá trị II bằng dung dịch HCl thu được 6,72 lít H 2 ở ĐKTC xác định tên kim loại đã dùng. Giải: (1) (1) (2) Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất - Đặt ký hiệu kim loại và số mol kim loại - Đặt A là kim loại đã dùng và có số mol x để phản ứng - Viết phương trình phản ứng A + 2 HCl -> ACl 2 + H 2 - Lập hệ phương trình đại số 1 (mol) 1 (mol) x (mol) x (mol) Ta có hệ x A = 7,2 (1) x = 6,72 : 22,4 = 0,3 (2) - Giải hệ phương trình A = 24 - Xác định công thức - Vậy A là kim loại Mg Ví dụ 2: Khử hoàn toàn 16g bột oxit sắt bằng khí CO ở nhiệt độ cao, sau khi phản ứng kết thúc, khối lượng sắt giảm 4,8g. Hãy xác định công thức hoá học của oxít sắt đã dùng Giải: - Đặt công thức hoá học và biện luận - Đặt công thức hoá học của oxit sắt là Fe x O y sau phản ứng khối lượng oxit sắt giảm 4,8g chính là khối lượng của oxi trong oxit sắt. - Viết phương trình phản ứng Fe x O y + yCO t o x Fe + yCO 2 hay Fe x O y xFe + yO 56 x + 16y 16y 16 4,8 - Lập phương trình đại số 16. 16y = 4,8 (56 x + 16 y) giải phương trình ta được 3 2 = y x (x,y là số nguyên dương và tối giản) - Lập thành công thức hoá học Công thức hoá học oxit sắt là Fe 2 O 3 Ví dụ 3: Cho 208g dung dịch BaCl 2 24% tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 27,36g muối Sunphát kim loại M. Sau phản ứng thu được 800ml dung dịch muối clorua kim loại M có nồng độ 0,2M tìm công thức phân tử muối Sunphát. Giải: - Đặt công thức của muối cần tìm ở dạng tổng quát - Công thức tổng quát của muối Sunphát kim loại M là: M x (SO 4 ) y Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất - Tìm số mol BaCl 2 và số mol muối clorua kim loại M n BaCl 2 = mol24,0 204.100 24.208 = nMCl 2 y/x = 0,8 x 0,2 = 0,16 mol - Viết phương trình phản ứng M x (SO 4 ) y + y BaCl 2 xMCl 2 y/x + yBaSO 4 y x - Lập phương trình đại số của x và y 0,24 0,16 0,24 x = 0,16y - Tìm x và y    = = =>== 3 2 3 2 274,0 16,0 y x y x => công thức phân tử của muối Sunphát M 2 (SO 4 ) 3 M 2 (SO 4 ) 3 + 3BaCl 2 -> 2MCl 3 + 3 BaSO 4 1 3 0,08 0,24 342 08,0 36,27 342 )( == n m M SOM (g) - Xác định kim loại M và công thức phân tử của muối 2M + 288 = 342 M = 27 => nhôm Công thức phân tử của muối Sunphát là Al 2 (SO 4 ) 3 Ví dụ 4: Cho 2,88 oxít của kim loại hoá trị II, tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch H 2 SO 4 0,4M, rồi cô cạn dung dịch thì nhận được 7,52 g tinh thể muối ngậm nước. Tìm công thức phân tử muối ngậm nước Giải: - Tính số mol của H 2 SO 4 - 100ml = 0,1 lít n = C M . V => nH 2 SO 4 = 0,4 . 0,1 = 0,04 (mol) - Đặt ký hiệu kim loại và công thức hoá học oxít - Gọi R là kí hiệu và nguyên tử khối của kim loại hoá trị II -> CTHH oxít RO - Viết phương trình phản ứng - PT phản ứng RO + H 2 SO 4 RSO 4 + H 2 O - Lập phương trình đại số 1 mol 1 mol 1mol 0,04 0,04 0,04 [...]... hoá học là phơng tiện chủ yếu để rèn luyện và phát triển t duy của học sinh là công cụ để kiểm tra, đánh giá kỹ năng của học sinh Trong đó, giải bài tập lập công thức hoá học có vai trò rất quan trọng, hớng dẫn học sinh có phơng pháp tốt để tập xác định công thức hoá học là đã thực hiện đợc một phần cơ bản trong yêu cầu cần đạt đợc của bộ môn * Đề nghị và kiến nghị: - Đề nghị nhà trờng bổ xung thêm tài. .. y 74 = y=6 8,11 100 ti :Hng dn hc sinh xỏc nh cụng thc húa hc ca mt cht 16 z 74 = z=2 42,24 100 - Lập công thức hoá học - Vậy công thức phân tử của A là C3H6O2 Ví dụ 2: Đốt cháy hoàn toàn 7,5g Hiđrô cacbon A thu đợc 22g CO2 và 13,5g H2O Biết tỷ khối của Hiđrô cacbon so với H 2 = 15 Lập công thức của phân tử A Giải: Cách 2: - Viết công thức hoá học ở dạng - Công thức phân tử có dạng CxHy tổng quát... sinh xỏc nh cụng thc húa hc ca mt cht 84a + 106b 6,63 = 200 + 44(a + b) 100 - Gii h phng trỡnh tỡm s mol v gii h c a = 0,1 khi lng mol ca mui b = 0,05 nMCO3 = nCO2 = a + b = 0,1 + 0,05 = 0,15 12,6 Khi lng mol ca MCO3 l 0,15 = 84( g ) - Tìm kim loại M và viết công thức Ta có: M - 60 = 84 hoá học của muối M = 84 - 60 = 24 Vậy M là can xi - Công thức của muối CaCO3 Dạng 4: Xác định công thức hoá học của. .. 0,24mol 0,24mol - Tìm z Theo đề bài: 12x + y + 16z = 60; z = 2 - Viết công thức hoá học Công thức phân tử của A C2H4O2 Ví dụ 5: Hỗn hợp khí A gồm CO và một hiđrôcacbon để đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít khí A, phải dùng vừa hết 39,2 lít không khí phản ứng tạo thành 8,96 lít CO2 và 1,8g H2O Xác định công thức phân tử của hiđrô cacbon Biết oxi chiếm 20% thể tích không khí và các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn... định công thức hoá học của một chất bằng cách biện luận - Cách giải tơng tự dạng bài tập công thức dựa vào PTHH, nhng phải biện luận Ví dụ 1: 0,5lít khí A (đktc) có khối lợng là 0,759 g Đốt 3,4g khí A ngời ta thu đợc 2,24 lít khí lu huỳnh đioxít (đktc) và 1,8g nớc Tìm công thức hoá học của A Giải: - Xác định khối lợng mol phân - Khối lợng mol phân tử của hợp chất A tử của hợp chất A 22,4.0,759 34( g... mui v nc T l: nFeSO4 : nH2O = 0,04 : 0,08 = 1:2 - Xác định công thức của muối ngậm Công thức phân tử của muối ngậm nớc là nớc FeSO4 2H2O Ví dụ 5: Nhiệt phân hoàn toàn 12,6gam muối cacbonat một kim loại hoá trị II Toàn bộ khí thu đợc cho hấp thụ hoàn toàn vào 200g dung dịch NaOH 4% đợc dung dịch mới (không còn NaOH) có nồng độ các chất tan là 6,63% Xác định kim loại Giải: - Tìm số mol NaOH 4.200 mNaOH... ti :Hng dn hc sinh xỏc nh cụng thc húa hc ca mt cht - Tính số mol của tất cả các khí v 6,72 = = 0,3(mol ) nA = 22,4 22,4 39,2 x 20% o2 = 100% = 7,84 (lít) V 7,84 nO2 = 22,4 = 22,4 = 0,35 (mol) 8,96 nCO2 = 22,4 = 0,4 (mol) m 1,8 nH2O = M = 18 = 0,1 (mol) V - Đặt công thức tổng quát của hiđrô cacbon và đặt số mol của các khí trong A - Viết phơng trình đốt cháy - Đặt công thức phân tử của hiđrô cacbon... phổ biến rộng dãi hơn những sáng kiến kinh nghiệm của các giáo viên giàu kinh nghiệm để chúng tôi có điều kiện học tập Trên đây là một vài kinh nghiệm của bản thân tôi, rất mong sự góp ý của các bạn đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo Ngày 05 tháng 4 năm 2007 Ngời viết ti :Hng dn hc sinh xỏc nh cụng thc húa hc ca mt cht Nguyễn Thị Tâm Ngọc ti :Hng dn hc sinh xỏc nh cụng thc húa hc ca mt cht TI LIU THAM... ) v (6/) ta c x = 2 ; y = 2 => Cụng thc hoỏ hc ca A l C2H2 III/ KT LUN 0,2 = 0,35 4 ti :Hng dn hc sinh xỏc nh cụng thc húa hc ca mt cht Qua quỏ trỡnh thc hin ti tụi nhn thy a s cỏc hc sinh ó bit cỏch xỏc nh cụng thc hoỏ hc ca cỏc hp cht vụ c, tinh th ngm nc v thu tinh dng 1, dng 2 Dng 3,4 giỳp hc sinh tỡm c cụng thc hoỏ hc ca kim loi da vo phng trỡnh hoỏ hc Dng 5: Giỳp cỏc em lp cụng thc hoỏ hc... phng trỡnh hoỏ hc Dng 5: Giỳp cỏc em lp cụng thc hoỏ hc ca cỏc hp cht hu c Trong mt s nm ỏp dng phng phỏp ging dy lp cụng thc hoỏ hc nh trờn tụi nhn thy hc sinh ó lp c cụng thc hoỏ hc ca cỏc hp cht, cỏc sn phm trong cỏc phng trỡnh hoỏ hc T ú giỳp hc sinh lm thnh tho cỏc dng bi tp cụng thc hoỏ hc Kt qu im trung bỡnh nm, hc k I cỏc lp tụi ging dy nm hc 2006 - 2007 nh sau: Kt qu khi ỏp dng ti: 8,0 -10 . hoá học Vậy phải hướng dẫn học sinh giải các bài tập xác định công thức hoá học của một chất như thế nào? Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất Trường Trung học. Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất MỤC LỤC I - LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI II - NỘI DUNG Dạng 1: Xác định công thức hoá học của chất khi biết hoá trị. Dạng 2: Xác định. y IIIII x OFe Công thức hoá học Fe 2 O 3 b) y IIIV x HC Công thức hoá học CH 4 c) y II x ClNa Công thức hoá học NaCl Đề tài :Hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất d) y IIVI x OS
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất, Đề tài hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất, Đề tài hướng dẫn học sinh xác định công thức hóa học của một chất

Từ khóa liên quan