0

TỔNG HỢP 55 CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP HỮU CƠ VÀ VÔ CƠ

17 1,261 0
  • TỔNG HỢP 55 CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP HỮU CƠ VÀ VÔ CƠ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2015, 20:53

TNG HP 55 CễNG THC GII NHANH BI TP HU C, Vễ C (PHN 1) 1. Cụng thc tớnh s ng phõn ancol n chc no, mch h : Cn H2n+2O S ng phõn Cn H2n+2O = 2n- ( 1< n V CO = 2,24 lớt - n CO = nOH - nkt ta = 0,6 0,1 = 0,5 => V CO = 11,2 lớt 37.Cụng thc tớnh th tớch dung dch NaOH cn cho vo dung dch Al 3+ xut hin mt lng kt ta theo yờu cu . Ta cú hai kt qu : - n OH = 3.nkt ta - n OH = 4. nAl - nkt ta Vớ d : Cn cho bao nhiờu lớt dung dch NaOH 1M vo dung dch cha 0,5 mol AlCl3 c 31,2 gam kt ta . Gii Ta cú hai kt qu : n OH = 3.nkt ta = 3. 0,4 = 1,2 mol => V = 1,2 lớt n OH = 4. nAl - nkt ta = 4. 0,5 0,4 = 1,6 mol => V = 1,6 lớt 38.Cụng thc tớnh th tớch dung dch NaOH cn cho vo hn hp dung dch Al3+ v H+ xut hin mt lng kt ta theo yờu cu . Ta cú hai kt qu : - n OH ( ) = 3.nkt ta + nH - n OH ( max ) = 4. nAl - nkt ta+ nH http://megabook.vn/ Page Vớ d : Cn cho bao nhiờu lớt dung dch NaOH 1M ln nht vo dung dch cha ng thi 0,6 mol AlCl3 v 0,2 mol HCl c 39 gam kt ta . Gii n OH ( max ) = 4. nAl - nkt ta+ nH = 4. 0,6 - 0,5 + 0,2 =2,1 mol => V = 2,1 lớt 39.Cụng thc tớnh th tớch dung dch HCl cn cho vo dung dch NaAlO hoc Na Al (OH ) xut hin mt lng kt ta theo yờu cu . Ta cú hai kt qu : - nH = nkt ta - nH = 4. nAlO - 3. nkt ta Vớ d : Cn cho bao nhiờu lớt dung dch HCl 1M vo dung dch cha 0,7 mol NaAlO2 hoc Na Al (OH ) thu c 39 gam kt ta . Gii Ta cú hai kt qu : nH = nkt ta = 0,5 mol => V = 0,5 lớt nH = 4. nAlO - 3. nkt ta = 4.0,7 3.0,5 = 1,3 mol => V = 1,3 lớt 40.Cụng thc tớnh th tớch dung dch HCl cn cho vo hn hp dung dch NaOH v NaAlO2 hoc Na Al (OH ) xut hin mt lng kt ta theo yờu cu . Ta cú hai kt qu : nH = nkt ta + n OH nH = 4. nAlO - 3. nkt ta + n OH Vớ d : Cn cho bao nhiờu lớt dung dch HCl 1M cc i vo dung dch cha ng thi 0,1 mol NaOH v 0,3 mol NaAlO2 hoc Na Al (OH ) thu c 15,6 gam kt ta . Gii Ta cú hai kt qu : nH (max) = 4. nAlO - 3. nkt ta + n OH = 4.0,3 3.0,2 + 01 = 0,7 mol => V = 0,7 lớt 41.Cụng thc tớnh th tớch dung dch NaOH cn cho vo hn hp dung dch Zn2+ xut hin mt lng kt ta theo yờu cu . Ta cú hai kt qu : n OH ( ) = 2.nkt ta n OH ( max ) = 4. nZn - 2.nkt ta http://megabook.vn/ Page Vớ d : Tớnh th tớch dung dch NaOH 1M cn cho vo 200 ml dung dch ZnCl2 2M c 29,7 gam kt ta . Gii Ta cú nZn = 0,4 mol nkt ta= 0,3 mol p dng CT 41 . n OH ( ) = 2.nkt ta = 2.0,3= 0,6 =>V ddNaOH = 0,6 lớt n OH ( max ) = 4. nZn - 2.nkt ta = 4.0,4 2.0,3 = mol =>V ddNaOH = 1lớt 42.Cụng thc tớnh lng mui thu c cho hn hp st v cỏc oxớt st tỏc dng vi HNO3 loóng d gii phúng khớ NO. mMui = 242 ( mhn hp + 24 nNO ) 80 Vớ d : Hũa tan ht 11,36 gam cht rn X gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 dung dch HNO3 loóng d thu c m gam mui v 1,344 lớt khớ NO ( ktc ) l sn phm kh nht . Tỡm m ?. Gii mMui = 242 242 ( mhn hp + 24 nNO ) = ( 11,36 + 24 .0,06 ) = 38,72 80 80 gam 43.Cụng thc tớnh lng mui thu c hũa tan ht hn hp st v cỏc oxớt st bng HNO3 c núng, d gii phúng khớ NO2 . mMui = 242 ( mhn hp + nNO ) 80 Vớ d : Hũa tan ht gam cht rn X gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 HNO3 c núng, d thu c 3,36 lớt khớ NO2 (ktc ). Cụ cn dung dch sau phn ng thu c bao nhiờu gam mui khan. mMui = 242 242 ( mhn hp + nNO ) = ( + .0,15 ) = 21,78 gam 80 80 44.Cụng thc tớnh lng mui thu c hũa tan ht hn hp st v cỏc oxớt st bng HNO3 d gii phúng khớ NO v NO2 . mMui = 242 ( mhn hp + 24. nNO + 8. nNO ) 80 http://megabook.vn/ Page Vớ d : Hũa tan ht gam cht rn X gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 HNO3 d thu c 1,792 lớt (ktc ) khớ X gm NO v NO2 v m gam mui . Bit dX/H = 19. Tớnh m ? Ta cú : nNO = nNO = 0,04 mol mMui = 242 242 ( mhn hp + 24 nNO + nNO ) = ( 7+ 24.0,04 + 8.0,04 )= 80 80 25,047 gam 45.Cụng thc tớnh lng mui thu c hũa tan ht hn hp Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bng H2SO4 c, núng, d gii phúng khớ SO2 . mMui = 400 ( mhn hp + 16.nSO ) 160 Vớ d : Hũa tan ht 30 gam cht rn X gm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 bng H2SO4 c núng, d thu c 11,2 lớt khớ SO2 (ktc ). Cụ cn dung dch sau phn ng thu c bao nhiờu gam mui khan. Gii mMui = 400 400 ( mhn hp + 16.nSO ) = ( 30 + 16.0,5 ) = 95 gam 160 160 46.Cụng thc tớnh lng st ó dựng ban u, bit oxi húa lng st ny bng oxi c hn hp rn X . Hũa tan ht X vi HNO3 loóng d gii phúng khớ NO. mFe = 56 ( mhn hp + 24 nNO ) 80 Vớ d : t m gam st oxi thu c gam cht rn X . Hũa tan ht X vi HNO3 loóng d gii phúng 0,56 lớt khớ NO ( ktc) . Tỡm m ? Gii mFe = 56 56 ( mhn hp + 24 nNO ) = ( + 0,025 ) = 2,52 gam 80 80 47.Cụng thc tớnh lng st ó dựng ban u, bit oxi húa lng st ny bng oxi c hn hp rn X . Hũa tan ht X vi HNO3 c , núng ,d gii phúng khớ NO2. mFe = 56 ( mhn hp + nNO ) 80 http://megabook.vn/ Page Vớ d : t m gam st oxi thu c 10 gam hn hp cht rn X . Hũa tan ht X vi HNO3 c núng, d gii phúng 10,08 lớt khớ NO2 ( ktc) . Tỡm m ? Gii: mFe = 56 56 ( mhn hp + 24 nNO ) = ( 10 + 8. 0,45 ) = 9,52 gam 80 80 48.Cụng thc tớnh pH ca dung dch axit yu HA. pH = - (logKa + logCa ) hoc pH = - log ( . Ca ) : l in li vi Ka : hng s phõn li ca axit Ca : nng mol/l ca axit ( Ca 0,01 M ) Vớ d 1: Tớnh pH ca dung dch CH3COOH 0,1 M 250C . Bit KCH COOH = 1,8. 10-5 Gii pH = - (logKa + logCa ) = - (log1,8. 10-5 + log0,1 ) = 2,87 Vớ d 2: Tớnh pH ca dung dch HCOOH 0,46 % ( D = g/ml ). Cho in li ca HCOOH dung dch l = % 10.1.0,46 = 0,1 M 46 pH = - log ( . Ca ) = - log ( .0,1 ) = 2,7 100 Gii Ta cú : CM = 10.D.C % = M 49.Cụng thc tớnh pH ca dung dch baz yu BOH. pH = 14 + (logKb + logCb ) vi Kb : hng s phõn li ca baz Ca : nng mol/l ca baz Vớ d : Tớnh pH ca dung dch NH3 0,1 M . Cho KNH = 1,75. 10-5 pH = 14 + 1 (logKb + logCb ) = 14 + (log1,75. 10-5 + log0,1 ) = 11,13 2 50. Cụng thc tớnh pH ca dung dch axit yu HA v mui NaA pH = - (logKa + log Ca ) Cm Vớ d : Tớnh pH ca dung dch CH3COOH 0,1 M v CH3COONa 0,1 M 250C. Bit KCH COOH = 1,75. 10-5 , b qua s in li ca H2O. pH = - (logKa + log http://megabook.vn/ 0,1 Ca ) = - (log1,75. 10-5 + log ) = 4,74 0,1 Cm Page 51. Cụng thc tớnh hiu sut phn ỳng tng hp NH3 MX MY H% = - vi MX : hn hp gm N2 v H2 ban u ( t l 1:3 ) MY : hn hp sau phn ng Vớ d : Tin hnh tng hp NH3 t hn hp X gm N2 v H2 cú t hi so vi H2 l 4,25 thu c hn hp Y cú t hi so vi H l 6,8. Tớnh hiu sut tng hp NH3 . Ta cú : nN : nH = 1:3 H% = - MX MY =2-2 8,5 13,6 = 75 % 52. Gặp toán: Nhúng kim loại A hóa trị a ( không tan nớc) nặng m1 gam vào V lít dung dịch B (NO3)b xM. Sau thời gan lấy A cân nặng m2 gam. Nếu toán cần tính khối lợng m gam kim loại B thoát ta áp dụng nhanh công thức: mB a.M B . m m1 a.M B b.M A 53. Gặp toán: Cho n mol( V lít.) oxit axit CO2 ( SO2) tác dụng với dung dịch Ca(OH)2, (Ba(OH)2 ) thu đợc a mol kết tủa, sau đun nóng dung dịch lại thu đợc b mol kết tủa ta cần áp dụng nhanh công thức sau: n CO2 a 2.b (*) 54. Gặp toán: Nung m gam Fe không khí, sau thời gian ta thu đợc a gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan hết a gam hỗn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO3 d thu đợc V lít khí NO2 (đktc) sản phẩm khử dung dịch muối sau làm khan đợc b gam . Nếu toán cần tính giá trị m, a, b, V ta áp dụng nhanh công thức đới đây. a. Trờng hợp 1: tính khối lợng sắt ban đầu trớc bị ôxi hóa thành m gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 . mFe 7.a 56.n e 10 (**) , n e + Nếu sản phẩm khử NO n e 3. http://megabook.vn/ V mol . 22, V mol . 22, Page V mol . 22, V + Nếu sản phẩm khử N2 n e 10. mol 22, + Nếu sản phẩm khử N2O n e 8. b. Trờng hợp 2: tính khối lợng a gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 . a hh 10.mFe 56.n e (2) ne tơng tự nh trên. c. Trờng hợp 3: tính khối lợng b gam muối tạo thành cho a gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 vào dung dịch HNO3 nóng d. n Fe(NO3 )3 n Fe mFe ymol, b mFe(NO3 )3 242.y gam(3) 56 d. Trờng hợp 4: tính khối lợng muối tạo thành cho m gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng d. m n Fe2 (SO4 )3 .n Fe Fe x mol , mFe2 (SO4 )3 400.x gam(4) 112 55. bi toỏn liờn quan n Cu v HC ca Cu: Ta s dng ct gii nhanh sau: mCu 0,8.mhh 6,4.n e bi toỏn ỏp dng: Bi 1: Nung m gam bt Cu oxi thu c 24,8 gam hh cht rn X gm Cu, CuO, Cu2O. Hũa tan ht X H2SO4 c núng thoỏt 4,48 lớt khớ SO2( spk nht ktc). Giỏ tr m l: A. 22,4 B. 22,5 C. 21,12 bi gii: ỏp dng mCu 0,8.mhh 6,4.n e 0,8.24,8 6,4.0,2.2 22,4 gam A l dỳng http://megabook.vn/ Page 10 [...]... dụng nhanh công thức sau: n CO2 a 2.b (*) 54 Gặp bài toán: Nung m gam Fe trong không khí, sau một thời gian ta thu đợc a gam hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO Hoà tan hết a gam hỗn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO3 d thu đợc V lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và dung dịch muối sau khi làm khan đợc b gam Nếu bài toán cần tính một trong các giá trị m, a, b, V thì ta áp dụng nhanh. .. 2 = 1:3 H% = 2 - 2 MX MY =2-2 8,5 13,6 = 75 % 52 Gặp bài toán: Nhúng một thanh kim loại A hóa trị a ( không tan trong nớc) nặng m1 gam vào V lít dung dịch B (NO3)b xM Sau một thời gan lấy thanh A ra và cân nặng m2 gam Nếu bài toán cần tính khối lợng m gam kim loại B thoát ra thì ta áp dụng nhanh công thức: mB a.M B m 2 m1 a.M B b.M A 53 Gặp bài toán: Cho n mol( hoặc V lít.) oxit axit CO2 ( SO2)... 7 c Trờng hợp 3: tính khối lợng b gam muối tạo thành khi cho a gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 vào dung dịch HNO3 nóng d n Fe(NO3 )3 n Fe mFe ymol, b mFe(NO3 )3 242.y gam(3) 56 d Trờng hợp 4: tính khối lợng muối tạo thành khi cho m gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng d m 1 n Fe2 (SO4 )3 n Fe Fe x mol , mFe2 (SO4 )3 400.x gam(4) 2 112 55 bi toỏn... công thức đới đây a Trờng hợp 1: tính khối lợng sắt ban đầu trớc khi bị ôxi hóa thành m gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 mFe 7.a 56.n e 10 (**) , trong đó n e + Nếu sản phẩm khử là NO thì n e 3 http://megabook.vn/ V mol 22, 4 V mol 22, 4 Page 9 V mol 22, 4 V + Nếu sản phẩm khử là N2 thì n e 10 mol 22, 4 + Nếu sản phẩm khử là N2O thì n e 8 b Trờng hợp 2: tính khối lợng a gam hỗn hợp. .. m gam hỗn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3 v Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng d m 1 n Fe2 (SO4 )3 n Fe Fe x mol , mFe2 (SO4 )3 400.x gam(4) 2 112 55 bi toỏn liờn quan n Cu v HC ca Cu: Ta s dng ct gii nhanh sau: mCu 0,8.mhh 6,4.n e bi toỏn ỏp dng: Bi 1: Nung m gam bt Cu trong oxi thu c 24,8 gam hh cht rn X gm Cu, CuO, Cu2O Hũa tan ht X trong H2SO4 c núng thoỏt ra 4,48 lớt khớ SO2( spk duy nht ktc) . http://megabook.vn/ Page 1 TỔNG HỢP 55 CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP HỮU CƠ, VÔ CƠ (PHẦN 1) 1. Công thức tính số đồng phân ancol đơn chức no, mạch hở : C n H 2n+2 O. 20 .Công thức xác định phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách. M A = X A hhX M V V http://megabook.vn/ Page 1 Phần 2: Tuyển tập 35 công thức giải nhanh Hóa học Vô Cơ 21 .Công thức. M 1 = 10 và M 2 = 12,5 Ta có : n = )105,12(14 10)25,12(   = 3 M có công thức phân tử là C 3 H 6 16. Công thức xác định công thức phân tử của một ankin dựa vào phân tử khối của hỗn hợp ankin
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP 55 CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP HỮU CƠ VÀ VÔ CƠ, TỔNG HỢP 55 CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP HỮU CƠ VÀ VÔ CƠ, TỔNG HỢP 55 CÔNG THỨC GIẢI NHANH BÀI TẬP HỮU CƠ VÀ VÔ CƠ

Từ khóa liên quan