skkn áp dụng phương trình ion thu gọn để giải một số bài toán hoá học vô cơ xảy ra trong dung dịch.

19 1.7K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/12/2014, 15:22

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Tên đề tài: Áp dụng phương trình ion thu gọn để giải một số bài toán hoá học vô cơ xảy ra trong dung dịch Họ và tên : Nguyến Thị Xuân Mai Giáo viên môn: Hóa học Đơn vị : Trường THPT Số 3 Bảo Thắng MỤC LỤC STT NỘI DUNG TRANG 1 MỤC LỤC 1 2 A. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 3 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ I. Phản ứng trao đổi. 1. Phản ứng giữa hỗn hợp axit với hỗn hợp bazơ. 2. Phản ứng giữa hỗn hợp muối với hỗn hợp muối. 3. Phản ứng giữa hỗn hợp muối cacbonat với axit. 4. Phản ứng giữa oxit axit ( CO 2 , SO 2 ) và axit H 2 S, H 2 SO 3 , H 3 PO 4 với hỗn hợp dung dịch kiềm. 5. Phản ứng giữa muối của kim loại mà hiđroxit luỡng tính (Al 3+ , Zn 2+ , Cr 3+ ) với với hỗn hợp dung dịch kiềm ( NaOH, KOH, Ca(OH) 2 , Ba(OH) 2 ). 4 4 II. Phản ứng oxi hoá khử xảy ra trong dung dịch. 1. Kim loại phản ứng với hỗn hợp axit không có tính oxi hoá mạnh 2.Tính oxi hoá của ion NO 3 - với kim loại phụ thuộc vào môi trường. 16 5 C. KẾT LUẬN 19 6 TÀI LIỆU THAM KHẢO 20 Trang 1 A. ĐẶT VẤN ĐỀ Một bài tập hoá học có thể giải theo nhiều phương pháp khác nhau và đều đi đến một kết quả, nhưng với từng bài toán, dạng toán giải theo phương pháp nào là dễ nhất, ngắn gọn nhất, nhanh nhất và chính xác nhất là vấn đề không dễ đối với giao viên cũng như học sinh. Chẳng hạn khi gặp bài toán sau: Có 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp axit gồm HCl1,98M và H 2 SO 4 1,1M. Tính thể tích dung dịch chứa đồng thời NaOH 3M và Ba(OH) 2 4M cần phải lấy để trung hoà vừa đủ dung dịch axit đã cho. Việc giải bài toán này bằng các phương pháp thông thường như viết phương trình hoá học thì có thể thực hiện được nhưng sẽ gặp những vướng mắc nhất định dẫn tới bài toán trỏ nên phức tạp, mất thời gian. Để khắc phục được những nhược điểm đó ta nên nghỉ đến “phương trình ion thu gọn”. Để thấy rõ nhưng ưu điểm nhược điểm của tường phương pháp ta giải bài toán trên theo hai cách và so sánh. Cách giải 1. Dùng phương pháp thông thường Số mol HCl trong 500ml dung dịch là: 1,98.0,5 = 0,99mol Số mol H 2 SO 4 trong 500ml dung dịch là: 1,1.0,5 = 0,55mol Phương trình phản ứng trung hoà các axit bằng kiềm : HCl + NaOH  NaCl + H 2 O 3mol 3mol 2HCl + Ba(OH) 2  BaCl 2 + 2H 2 O 8mol 4mol Như vậy, muối trung hoà 11 mol HCl cần 1000ml dung dịch kiềm đã cho Vậy thì muối trung hoà 0,99mol HCl cần x ml dung dịch kiềm đã cho => x = 90 ml Với H 2 SO 4 H 2 SO 4 + 2NaOH  Na 2 SO 4 + 2H 2 O 1,5mol 3mol H 2 SO 4 + Ba(OH) 2  BaSO 4 + 2H 2 O 4mol 4mol Muối trung hoà 5,5 mol H 2 SO 4 cần 1000ml dung dịch kiềm đã cho Vậy trung hoà 0,55mol H 2 SO 4 cần y ml dung dịch kiềm đã cho => y =100 ml Vậy thể tích dung dịch kiềm phải lấy là: V= x + y = 90 + 100 = 190 ml Cách giải 2. Phương pháp áp dung phương trình ion thu gọn Trong dd axit Trong dd bazơ Pt điện li: HCl  H + + Cl - Pt điện li NaOH  Na + + OH - 0,99mol 0,99mol 3Vmol 3Vmol 3Vmol H 2 SO 4  2H + + SO 4 2- Ba(OH) 2  Ba 2+ + 2OH - Trang 2 0,55mol 1,1mol 1,1mol 4Vmol 4Vmol 8Vmol molnnn SOHHClH 09,255,0.299,02 42 =+=+= ∑ ∑ =+=+= − VmolVVnnn OHBaNaOH OH 11832 2 )( Phản ứng trung hoà xảy ra: H + + OH - → H 2 O ∑ ∑ −+ = OHH nn => 2,09 = 11V => V=0,19 lít => V = 190 ml So sánh phương pháp cũ và phương pháp mới PHƯƠNG PHÁP CŨ PHƯƠNG PHÁP MỚI - Phương pháp này phổ biến nhưng dài dòng, khó hiểu mất nhiều thời gian. - Ngắn gọn, chính xác, dễ hiểu, không mất nhiều thời gian. - Học sinh còn hiểu bản chất của phản ứng xảy ra trong dung dịch chất điện li là do sự kết hợp của các ion đối kháng với nhau. - Đáp ứng mục tiêu cải cách giáo dục hiện nay và trong thi cử của học sinh - Trong những năm gần đây bộ giáo dục đã ra đề thi đa nhiều câu hỏi cùng dạng. Bằng kinh nghiệm thực tế, tôi giảng dạy cho học sinh ở trường THPT Số 3 Bảo Thắng cụ thể là học sinh ở các lớp 12A, 12B, 12E nhất là tôi đã áp dụng dạy cho đội tuyển học sinh giỏi và đạt được kết quả cao khi các em đi thi gặp các bài dạng này. Từ những thực tế nêu trên và kinh nghiệm giảng dạy tôi xin gới thiệu bài viết “ áp dụng phương trình ion thu gọn để giải một số bài toán hoá học vô cơ xảy ra trong dung dịch ” Trong quá trình nghiên cứu không trách những thiếu sót. Mong độc giả góp ý kiến cho tác giả hoàn thiện bài viết tốt hơn. Tôi xin chân trọng cảm ơn! Tác giả Nguyễn Thị Xuân Mai Trang 3 B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ  Phạm vi áp dụng Áp dụng hiệu quả với nhiều bài toán hỗn hợp nhiều chất tác dụng với một hoặc nhiều chất khác nhưng đều do ion đối kháng cùng loại kết hợp với nhau xảy ra trong dung dịch. I. PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI. Lưu ý: Đối với phản ứng trao đổi xảy ra thực tế là do các ion đối kháng kết hợp với nhau tạo ra chất kết tủa, chất bay hơi hoặc chất điện li yếu. 1. Phản ứng giữa hỗn hợp axit với hỗn hợp bazơ. Bài 1: Để trung hoà hết 2 lít hỗn hợp axit gồm HCl 1M, H 2 SO 4 0,5M, H 3 PO 4 0,5M cần vừa đủ V lít hỗn hợp dung dịch bazơ gồm NaOH 1M, KOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam muối khan. Thì V và m lần lượt có giá trị nào sau đây. A. 3,5 lít và 479 gam B. 1,5 lít và 497 gam C. 2,5 lít và 749 gam D. 3,5 lít và 974 gam Bài giải Phương trình điện li: Trong dd axit Trong dd bazơ HCl  H + + Cl - NaOH  Na + + OH - 2mol 2mol 2mol Vmol Vmol Vmol H 2 SO 4  2H + + SO 4 2- KOH  K + + OH - 1mol 2mol 1mol Vmol Vmol Vmol H 3 PO 4  3H + + PO 4 3- 1mol 3mol 1mol molnnnn POHSOHHClH 732232 4342 =++=++= ∑ ∑ =+=+= − VmolVVnnn KOHNaOH OH 2 Phản ứng trung hoà xảy ra: H + + OH - → H 2 O ∑ ∑ −+ = OHH nn => 7 = 2V => V=3,5 lít Khối lượng muối thu được khi cô cạn là: m = −−−++ ++++ 3 4 2 4 POSO ClNaK mmmmm = 3,5.39+3,5.23+2.35,5+1.96+1.95= 479 gam => Đáp án A đúng 2. Phản ứng giữa hỗn hợp muối với hỗn hợp muối Bài 2. Cho 11,38 gam hỗn hợp gồm Ba(NO 3 ) 2 , BaCl 2 , tác dụng vừa đủ với V lít dung dịch gồm (NH 4 ) 2 SO 4 0,5M, Na 2 SO 4 1M, K 2 SO 4 0,5M thu được 11,65 gam kết tủa và dung dịch X , cô cạn cẩn thận dung dịch X thu được m gam muối khan. Thì V và m lần lượt có giá trị nào sau đây. Trang 4 A. 0,025 lít và 7,96 gam B. 0,025 lít và 6,96 gam C. 0,25 lít và 9,69 gam D. 2,5 lít và 6,96 gam Bài giải Ta có: moln BaSO 05,0 233 65,11 4 == Gọi x, y lần lượt là số mol của Ba(NO 3 ) 2 và BaCl 2 . Trong dung dịch các muối điện li theo phương trình sau Ba(NO 3 ) 2  Ba 2+ + 2NO 3 - (NH 4 ) 2 SO 4  NH 4 + + SO 4 2+ xmol xmol 2xmol 0,5Vmol 0,5Vmol 0,5Vmol BaCl 2  Ba 2+ + 2Cl - Na 2 SO 4  2Na + + SO 4 2- ymol ymol 2ymol Vmol 2Vmol Vmol K 2 SO 4  2K + + SO 4 2- 0,5Vmol Vmol 0,5Vmol Phản ứng là: Ba 2+ + SO 4 2-  BaSO 4 (x+y)mol (x+y)mol (x+y)mol Ta có hệ phương trình: 261x + 208y = 11,46 x = 0,02 x + y = 0,05 y = 0,03 Thể tích cần dùng là: ∑ ∑ −+ = 2 4 2 SO Ba nn => 0,05 = 0,5V + V + 0,5V = 2V => litV 025,0 2 05,0 == Khối lương muối khan là: 6,96g=++++= =++++= −−+++ 5,35.03,0.262.02,0.239.025,023.025,0.218.025,0.5,0 34 Cl NO KNa NH mmmmmm => Đáp án B đúng 3. Phản ứng giữa hỗn hợp cacbonat với hỗn hợp axit. Lưu ý. Phản ứng cuả muối cacbonat với axit + Nếu cho từ từ axit vào muối CO 3 2- . Phương trình ion: H + + CO 3 2- → HCO 3 - HCO 3 - + H + → CO 2 + H 2 O + Nếu cho từ từ muối CO 3 2- vào axit. Phương trình ion: 2 H + + CO 3 2- → H 2 O + CO 2 Bài 1. Cho 35 gam hỗn hợp X gồm Na 2 CO 3 và K 2 CO 3 . Thêm từ từ , khuấy đều 0,8 lit HCl 0,5 M vào dung dịch X trên thấy có 2,24 lit khí CO 2 thoát ra ở đktc và dung dịch Y. Thêm Ca(OH) 2 vào dung dịch Y được kết tủa A. Trang 5 Khối lượng của Na 2 CO 3 và K 2 CO 3 trong X và khối lượng kết tủa A lần lượt là ? A. 21,2 gam; 13,8 gam; 20 gam B. 4,4 gam; 30,8 gam; 10 gam C. 17,5 gam; 17,5 gam; 30 gam D. 12,21 gam; 22,79 gam; 20 gam Bài giải Gọi số mol của Na 2 CO 3 là a, K 2 CO 3 là b. Khi thêm từ từ dd HCl vào dd X lần lượt xảy ra phản ứng : CO −2 3 + H + → HCO − 3 a + b a + b a + b Khi trong dung dịch tất cả ion CO −2 3 biến thành ion HCO − 3 HCO − 3 + H + → CO 2 + H 2 O 0,1 0,1 0,1 => n CO 2 = 2,24/ 22,4 = 0,1 mol. Dung dịch sau phản ứng tác dụng Ca(OH) 2 cho kết tủa. Vậy HCO − 3 dư, H + hết. HCO − 3 + Ca(OH) 2 → CaCO 3 ↓ + OH - + H 2 O Ta có ∑ + H n = a + b + 0,1 = 0,5 . 0,8 = 0,4 mol a + b = 0,3 (1) 106a + 138b = 35 (2). Giải hệ có a = 0,2 mol Na 2 CO 3 , b = 0,1 mol K 2 CO 3 . Do đó khối lượng 2 muối là : m Na 2 CO 3 = 0,2 . 106 = 21,2 (g) và m K 2 CO 3 = 0,1 . 138 = 13,8 (g) Khối lượng kết tủa : n CaCO 3 = n HCO − 3 dư = a + b - 0,1 = 0,2 mol => m CaCO 3 = 0,2 . 100 = 20 (g) => Đáp án A đúng Bài 2. Cho 10,5 gam hỗn hợp X gồm Na 2 CO 3 và K 2 CO 3 tác dụng với HCl dư thì thu được 2,016 lit CO 2 ở đktc. a. Tính % khối lượng X ? b. Lấy 21 gam hỗn hợp Na 2 CO 3 và K 2 CO 3 với thành phần % như trên tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ (đến khi bắt đầu có khí CO 2 bay ra thì dừng lại). Tính thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng? c. Nếu thêm từ từ 0,12 lit dung dịch HCl 2M vào dung dịch chứa 21 gam hỗn hợp X trên. Tính thể tích CO 2 thoát ra ở đktc? Bài giải a. Gọi a,b lần lượt là số mol của Na 2 CO 3 và K 2 CO 3 . do HCl dư nên CO −2 3 biến thành CO 2 CO −2 3 + 2H + → CO 2 ↑ + H 2 O a + b a + b Ta có : a + b = 2,016/ 22,4 = 0,09 mol giải hệ : a = 0,06 mol Na 2 CO 3 106a + 138b = 10,5 b = 0,03 mol K 2 CO 3 Trang 6 % Na 2 CO 3 = 5,10 100.106.06,0 = 60,57% % K 2 CO 3 = 100% - 60,57% = 39,43% b. Khi cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch X : Na 2 CO 3 , K 2 CO 3 (21 gam = 2 . 10,5 gam hỗn hợp trên). CO −2 3 + H + → HCO − 3 0,18 0,18 0,18 khi bắt đầu có khí CO 2 bay ra thì dừng lại, tức là phản ứng dừng lại ở đây. n HCl = n H + = 0,18 mol => V HCl 2M = 0,18/2 = 0,09(l) c. Nếu dùng 0,12 lit dung dịch HCl 2M hay 0,12.2 = 0,24 mol H + > 0,18 mol. Nên sẽ có phương trình tạo khí CO 2 : CO 3 2- + H + → HCO 3 - (1) 0,18 0,18 HCO − 3 + H + → CO 2 + H 2 O (2) 0,06 0,06 4. V CO 2 = 0,06.22,4 = 1,344 (l) Bài 3. Hoà tan a gam hỗn hợp gồm ( Na 2 CO 3 và NaHCO 3 ) vào nước thu được 400ml dung dịch A. Cho từ từ 100 ml dung dịch HCl 1,5M vào dung dịch A thu được dung dịch B và 1,008 lít khí (đktc). Cho B tác dụng với Ba(OH) 2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. a. Tính a b. Tính nồng độ các ion trong dd A c. Người ta cho từ từ dd A vào 100ml dd HCl 1,5M. Tính V CO 2 (đktc) thoát ra. Bài giải a. Ta có: moln CO 045,0 4,22 008,1 2 == ; moln BaCO 15,0 233 55,29 3 == Gọi x, y lần lượt là số mol của Na 2 CO 3 và NaHCO 3 CO 3 2- + H + → HCO 3 - (1) xmol xmol xmol HCO − 3 + H + → CO 2 + H 2 O (2) 0,045mol 0,045mol 0,045mol Dung dịch sau phản ứng tác dụng Ba(OH) 2 dư cho kết tủa. Vậy HCO − 3 dư, H + hết. Ta có ∑ + H n = x + 0,045 = 0,15mol => x = 0,105 mol HCO − 3 + Ba(OH) 2 → BaCO 3 ↓ + OH - + H 2 O 0,15mol 0,15mol x + y - 0,045 = 0,15 x = 0,105 mol Na 2 CO 3 x = 0,105 y = 0,09 mol K 2 CO 3 Do đó khối lượng 2 muối là : Trang 7 a = m Na 2 CO 3 + m NaHCO 3 = 0,105.126 + 0,09. 84 = 18,96 (g) b. molyxn Na 3,02 =+= +  [ ] MNa 75,0 4,0 3,0 == + molxn CO 105,0 2 3 == −  [ ] MCO 2625,0 4,0 105,0 2 3 == − molyn HCO 09,0 3 == −  [ ] MHCO 225,0 4,0 09,0 3 == − c. Khi cho từ từ dung dịch A vào 100ml dd HCl 1,5M đều có khí CO 2 thoát ra ở cả hai muối Gọi a, b lần lượt là số mol của Na 2 CO 3 và NaHCO 3 HCO − 3 + H + → CO 2 + H 2 O a mol amol amol CO 3 2- + 2H + → CO 2 + H 2 O b mol 2bmol bmol Ta có : a + 2b = 0,15 a = 0,045 105,0 09,0 = b a b = 0,0525 molban CO 0975,00525,0045,0 2 =+=+= 2,184lit== 4,22.0975,0 2 CO V Bài tập tương tự Bài 1: Trộn 100 ml dd A gồm ( K 2 CO 3 1M + KHCO 3 1M ) vào dd B ( NaHCO 3 1M + Na 2 CO 3 1M ) thu được dd C. Nhỏ từ từ 100 ml dd D gồm ( H 2 SO 4 1M + HCl 1M ) vào dd C thu được V lít CO 2 (đktc) và dd E. Cho Ba(OH) 2 tới dư vào dd E thu được m gam kết tủa. Tìm m và V. Bài 2: Cho 5,64 gam hỗn hợp gồm ( K 2 CO 3 + KHCO 3 ) vào một thể tích chứa dung dịch ( Na 2 CO 3 + NaHCO 3 ) thu được 600ml dung dịch A. Chia dung dịch A thành hai phần bằng nhau, cho từ từ 100ml dung dịch HCl vào phần thứ nhất thấy thoát ra 448 cm 3 khí đktc và thu được dung dịch B. Cho dung dịch B phản ứng với nươc vôi dư thấy xuất hiện 2,5 gam kết tủa. Phần hai cho tác dụng vừa hết với 150 ml dung dịch NaOH 0,1M. Cho khí HBr dư đi qua phần thứ 3 sau đó cô cạn dung dịch thu được 8,125 gam chất rắn khan. a. Tính nồng độ các chất trong dung dịch A. b. Tính nồng độ dd HCl đã dùng. Bài 3: Một hỗn hợp A ( M 2 CO 3 + MHCO 3 + MCl) M là KLK. Cho 43,71 gam A tác dụng với Vml dư dd HCl 10,52% ( d= 1,05) thu được dung dịch B và 17,6 gam khí C. Chia B thành hai phần bằng nhau. Phần 1: Phản ứng vừa đủ với 125ml dung dịch KOH 0,8M, cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Trang 8 Phần 2: Tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3 dư thu được 68,88 gam kết tủa. 1. Tính khối lượng mol nguyên tử M. Tính % về khối lượng các chất trong A. 2. Tính giá trị V và m 3. Lấy 10,93 gam hh A rồi đun nhẹ đến khi không còn khí thoát ra. Cho khí thu được qua 250ml dung dịch Ca(OH) 2 0,02M. Tính khối lượng muối tạo thành trong dung dịch thu được. Bài 4: Hoà tan hoàn toàn 4,25 gam Na 2 CO 3 vào nước thu đươch dung dịch A. Cho từ từ 20 gam dung dịch HCl 9,125% vào dung dịch A và khuấy mạnh, tiếp theo cho thêm vào dung dịch đó 0,02mol Ba(OH) 2 . a. Cho biết chất gì được hình thành và khối lượng từng chất trong dd. b. Nếu cho từ từ dd A vào 20 gam dd HCl 9,125% và khuấy đều sau đó cho thêm vào dd chứa 0,02mol Ba(OH) 2 . Hãy giải thích các hiện tượng xảy ra và tính khối lượng các chất sau phản ứng. Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Bài 5: Cho từ từ 300ml dd HCl 1M vào 300ml dd (K 2 CO 3 + Na 2 CO 3 ) thì thu được 2,24 lít khí đktc và dd A. Nừu lấy dd A cho phản ứng với dd Ba(OH) 2 dư thì thấy xuất hiện 19,7 gam kết tủa. Tính nồng độ mol từng muối trong dd đầu. Biết khi cô cạn dd đầu thu được 24,4 gam chất rắn. 4. Phản ứng giữa oxit axit ( CO 2 , SO 2 ) và axit H 2 S, H 2 SO 3 , H 3 PO 4 với hỗn hợp dung dịch kiềm. Bài tập tổng quát: Dẫn X vào dung dịch có chứa ion OH - Biết n X ( X là CO 2 , SO 2 , H 2 S, H 2 SO 3 , H 3 PO 4 ) và − OH n Nguyên tắc : Đặt T = X OH n n − Ví dụ : Dẫn khí H 2 S vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH, KOH và Ba(OH) 2 Pthh : H 2 S + OH - = HS - + H 2 O (1) H 2 S + 2OH - = S 2- + 2H 2 O (2) T Số phản ứng xảy ra Sản phẩm tạo ra T=1 (1) HS - T< 1 (1) HS - và H 2 S dư T = 2 (2) S 2- T >2 (2) S 2- và OH - dư 1<T<2 (1) và (2) S 2- và HS - Bài tập tổng quát . Cho từ từ dung dịch H 3 PO 4 vào dung dịch hỗn hợp gồm NaOH, KOH và Ba(OH) 2 Đặt T = 43 POH OH n n − Pthh : H 3 PO 4 + OH - = H 2 PO 4 - + H 2 O (1) Trang 9 H 3 PO 4 + 2OH - = HPO 4 2- + 2H 2 O (2) H 3 PO 4 + 3OH - = PO 4 3- + 3H 2 O (3) T Số phản ứng xảy ra Sản phẩm tạo ra T≤1 (1) H 2 PO 4 - và H 3 PO 4 có thể dư 1<T< 2 (1) và (2) H 2 PO 4 - và HPO 4 2- T = 2 (2) HPO 4 2- 2<T <3 (2) và (3) HPO 4 2- và PO 4 3- 1<T<2 (3) PO 4 3- và NaOH có thể dư Bài 1. Sục V lit khí CO 2 ở đktc vào 200 ml dung dịch A gồm : NaOH 1M và KOH 0,5 M. V ứng với các giá trị trong các trương hợp sau: a. V = 2,24 lit b. V = 8,96 lit c. V = 4,48 lit Thu được dung dịch B, cô cạn B thu được m gam chất rắn khan. Tính m trong các trường hợp ? Bài giải a. TH1 : V 1 = 2,24 lit CO 2 đktc n CO 2 = 4,22 24,2 = 0,1 mol n OH − = 0,2.1 + 0,2.0,5 = 0,3 mol Đặt: T= 2 CO OH n n − = 1,0 3,0 =3 > 2 chỉ tạo ra muối trung tính CO −2 3 CO 2 + 2 OH - → CO −2 3 + H 2 O 0,1 0,3 0,1 Cô cạn dung dịch B khối lượng chất rắn khan là khối lượng các ion tạo ra các muối : m = m K + + m Na + + m CO −2 3 + m OH − dư = 0,2.0,5. 39 + 0,2.1. 23 + 0,1. 60 + (0,3 – 0,2).17 = 16,2 (g) b. TH2 : V 2 = 8,96 lit CO 2 đktc ; n CO 2 = 4,22 96,8 = 0,4 mol n OH − = 0,2.1 + 0,2.0,5 = 0,3 mol Đặt: T= 2 CO OH n n − = 4,0 3,0 = 0,75 < 1 chỉ tạo ra muối axit HCO − 3 CO 2 + OH → HCO − 3 0,4 0,3 0,3 Cô cạn dung dịch B khối lượng chất rắn khan là khối lượng các ion tạo ra các muối : m = m K + + m Na + + m HCO − 3 = 0,2.0,5. 39 + 0,2.1. 23 + 0,3. 61 = 26,6 (g) c. TH3 : V 3 = 4,48 lit CO 2 đktc Trang 10 [...]... ktc ) Cụ cn dung dch X thu c lung mui khan l A 77,86 gam B 25,95 gam C 103,85 gam D 38,93 gam C KT LUN Trang 17 Trờn õy l bi vit v ỏp dng phng trỡnh ion thu gn gii mt s bi toỏn hoỏ hc vụ c xy ra trong dung dch m ni dung sỏng kin kinh nghim ó nờu lờn Trong SKKN tụi a ra mt s dng bi tp nờn ỏp dng phng trỡnh ion thu gn thỡ gii bi toỏn hoỏ hc s tr nờn ngn gn v nhanh nht Trong mi dng tụi ó a ra bi tp ỏp... 1 Cho 200ml dung dch Al2(SO4)3 tỏc dng vi dung dch KOH 0,4M c mt kt ta keo Lc kt ta nung n khúi lng khụng i c 2,04 gam Tớnh th tớch dung dch KOH ó dựng Trang 13 Bi 2 Thờm m gam K vo 300 ml dung dch cha Ba(OH) 2 0,1M v NaOH 0,1Mthu c dung dch X Cho t t dung dch X vo 200 ml dung dch Al 2(SO4)2 0,1M thu c kt ta Y thu c lng kt ta ln nht thỡ m bng bao nhiờu II PHN NG OXI HO-KH XY RA TRONG DUNG DCH Lu ý:... tớch khớ thoỏt ra ktc l : A 10,8 lớt B 15,12 lớt C 2,25 lớt D 20,16 lớt Bi 4 a/ Cho hn hp gm FeS2 , FeCO3 tỏc dng ht vi dung dch HNO3 c, núng d thu c dung dch A v hn hp khớ B gm NO 2 v CO2 Thờm dung dch BaCl2 vo dung dch A Hp th hn hp khớ B bng dung dch NaOH d Vit phng trỡnh phõn t v phng trỡnh ion thu gon ca cỏc phn ng xy ra b/ Trn 200 ml dung dch HCl 0,1M v H 2SO4 0,05M vi 300 ml dung dch Ba(OH)2... 0,06 Sau phn ng:0.01 0.06 0 VNO = 0.06 22.4 = 1.344 (lớt) Trong dung dch sau phn ng cụ cn cú 0,06 mol ion SO 42- to ra 0.06 mol CuSO4 Cũn li 0.06 mol ion NO3- to ra 0,03 mol Cu(NO3)2 3 + 3 2 2 4 4 Trang 15 Bi 3 Cho 7,86 gam Cu vo 120 ml dung dch hn hp HNO 3 1M v H2SO4 1M Sau phn ng xy ra hon ton thu c bao nhiờu lớt khớ NO (ktc) Khi co cn dung dch thu c bao nhiờu gam mui khan Bi gii Ta cú: nCu = 7,68 =... vo V ml hn hp dung dch gm NaOH 1M, KOH 1M Tớnh khi lng mui sinh ra trong cỏc trng hp sau : a V = 250 b V = 350 c V= 600 d V = 3,36 Bi 2 Dn V lớt SO2 (ktc) vo 100 ml hn hp dung dch gm NaOH 1M, KOH 1M Tớnh khi lng mui trong cỏc trng hp sau a V = 5,6 b V = 11,2 c V = 1,68 Trang 11 d V = 2,24 Bi 3 Sc V lớt CO2 (ktc) vo 750 ml hn hp dung dch gm NaOH 0,1M, KOH 0,1M Tớnh khi lng mui to thnh trong cỏc trng... O2 + H2O Cũn li mui CuSO4 mCuSO4 = 0.12 x 160 = 19.2 (gam) 0 Bi 4 Cho 1,92 gam Cu vo 100 ml dung dch cha ng thi KNO 3 0,16M v H2SO4 0,4M thy sinh ra mt cht khớ cú t khi so vi H2 l 15 v dung dch A a Tớnh th tớch khớ sinh ra ktc b Tớnh th tớch dung dch NaOH 0,5M ti thiu cn dựng kt ta ton b ion Cu 2+ trong dung dch A Bi gii 1,92 = 0,03mol ; 64 = 2.0,04 = 0,08mol Ta cú: nCu = nH + nKNO3 = 0,016mol ;... = 1,68 d V = 3,36 Bi 4 Cho 100 ml dung dch H3PO4 3M tỏc dng vi 200ml dung dch NaOH 2,5M, KOH1M v Ba(OH)2 0,5M Cụ cn dung dch thu c bao nhiờu gam mui 5 Phn ng gia mui ca hiroxit lung tớnh (Al3+, Zn2+, Cr3+) vi vi hn hp dung dch kim ( NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2) Dng 1 Bit nX ( X l Al3+, Zn2+, Cr3+ ) v nNaOH => Xỏc nh lng kt ta X(OH)3 Vớ d Cho t t n d dung dch NaOH vo dung dch Al 2(SO4)3 Pthh : Al2(SO4)3... to ra 2 mui axit HCO 3 v CO 3 0,2 CO2 + OH- HCO 3 a a a 2 - CO2 + 2 OH CO 3 + H2O b 2b b a + b = 0,2 (1) a + 2b = 0,3 (2) Gii h cú a = b = 0,1 mol Cụ cn dung dch B khi lng cht rn khan l khi lng cỏc ion to ra cỏc mui : + + 2 m = mK + mNa + mHCO 3 + mCO 3 = 0,2.0,5 39 + 0,2.1 23 + 0,1 61 + 0,1 60 = 20,6 (g) Bi 2 Cho 250 ml hn hp dung dch gm NaOH 0,1M, KOH 0,1M vo 200 ml dung dch H3PO4 1,5M Cụ cn dung. .. v khớ NO Lng NaOH cn thit tỏc dng vi cỏc cht trong A l 13 gam Xỏc nh m v tớnh s mol H2SO4 ó cho vo dung dch Bi 2 Cho 2,88 gam Mg vo dung dch hn hp cha 0,2 mol HCl v 0,015 mol Cu(NO 3)2 Khi phn ng kt thỳc thu c dung dch chi cú mt cht tan MgCl 2, thy thoỏt ra m1 gam hn hp khớ gm H2 v N2 v cũn m2 gam cht khụng tan Tớnh m1 v m2 Bi 3: Cho 24,3g Al vo 225ml dung dch hn hp ( NaNO3 1M+ NaOH 3M) khuy u cho... 2.Tớnh oxi hoỏ ca ion NO3- vi kim loi ph thuc vo mụi trng Lu ý: Mụi trng trung tớnh Khụng cú kh nng oxi hoỏ NO3- Mụi trng H+ Cú kh nng oxi hoỏ nh HNO 3 Mụi trng kim d B Al, Zn, kh n NH 3 Bi 1 So sỏnh th tớch khớ NO (duy nht) thoỏt ra trong hai thớ nghim di õy( ktc) Trang 14 Thớ nghim 1 Cho 3,84 gam Cu tỏc dng ht vi 80 ml dung dch HNO3 1M Thớ nghim 2 Cho 3,84 gam Cu tỏc dng ht vi 80 ml dung dch HNO3 1M . bài toán hoá học vô cơ xảy ra trong dung dịch ” mà nội dung sáng kiến kinh nghiệm đã nêu lên. Trong SKKN tôi đưa ra một số dạng bài tập nên áp dụng phương trình ion thu gọn thì giải bài toán hoá. NGHIỆM Tên đề tài: Áp dụng phương trình ion thu gọn để giải một số bài toán hoá học vô cơ xảy ra trong dung dịch Họ và tên : Nguyến Thị Xuân Mai Giáo viên môn: Hóa học Đơn vị : Trường THPT Số 3 Bảo Thắng MỤC. giảng dạy tôi xin gới thiệu bài viết “ áp dụng phương trình ion thu gọn để giải một số bài toán hoá học vô cơ xảy ra trong dung dịch ” Trong quá trình nghiên cứu không trách những thiếu sót.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Bài giải

Tài liệu liên quan