0

Bài tiểu luận triết học : Phân ích và đánh giá tư tưởng nhân quyền trong triết học phương tây thời cận đại. Từ đó có suy nghĩ gì về nhân quyền trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta

23 5,685 48
  • Bài tiểu luận triết học : Phân ích và đánh giá tư tưởng nhân quyền trong triết học phương tây thời cận đại. Từ đó có suy nghĩ gì về nhân quyền trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2014, 14:53

Bài tiểu luận triết học : Phân ích và đánh giá tư tưởng nhân quyền trong triết học phương tây thời cận đại. Từ đó có suy nghĩ gì về nhân quyền trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta, tài liệu cho các bạn nghiên cứu tham khảo. Nhúm 4 Lp K20Q Chuyờn ngnh: Qun lý chớnh sỏch 1 Trờng Đại học Kinh tế Quốc Dân Khoa sau đại học ========o0o======== Bài tiểu luận - Nhóm 4 lớp q20 Đề bài: Phân tích và đánh giá t tởng nhân quyền trong triết học phơng tây thời cận đại. Từ đó có suy nghĩ gì về nhân quyền trong quá trình xây dựng kinh tế thị trờng ở nớc ta. Nhúm 4 Lp K20Q Chuyờn ngnh: Qun lý chớnh sỏch 2 Trờng Đại học Kinh tế Quốc Dân Khoa sau đại học ========o0o======== Bài tiểu luận - Nhóm 4 lớp q20 Đề bài: Phân tích và đánh giá t tởng nhân quyền trong triết học phơng tây thời cận đại. Từ đó có suy nghĩ gì về nhân quyền trong quá trình xây dựng kinh tế thị trờng ở nớc ta. MỤC LỤC Lời mở đầu……………………………………………………………………… 2 Chương 1: Tổng quan về nhân quyền và triết học phương Tây thời kỳ cận đại……………………………………………………………………………… 3 1.1. Nhân quyền…………………………………………………………………. 3 1.1.1. Khái niệm nhân quyền………………………………………………. 3 1.1.2. Nội dung của nhân quyền………………………………………… 3 1.2. Triết học phương Tây thời cận đại…………………………………… 4 1.2.1 Hoàn cảnh ra đời triết học phương Tây thời cận đại………… 4 1.2.2. Đặc điểm triết học phương Tây thời cận đại…………………… 5 1.2.3. Một số đại diện tiêu biểu của triết học phương tây thời cận đại. 6 Chương 2: Tư tưởng nhân quyền trong triết học phương tây thời kỳ cận đại……………………………………………………………………………………. 7 2.1. Tư tưởng nhân quyền trong triết học phương Tây thời cận đại…… 7 2.1.1 Phranxis Bêcơn (1561-1621)……………………………………… 7 2.1.2. Tômát Hôpxơ (1588-1679)…………………………………………. 8 2.1.3. Rơnê Đêcáctơ (1596-1654)………………………………………… 9 2.1.4. Giooc Beccơli (1685-1753)……………………………………… 10 2.1.5. Điđơrô và các nhà triết học Khai sáng Pháp thế kỉ XVIII…… 11 2.2. Đánh giá chung về tư tưởng nhân quyền trong triết học phương Tây thời kỳ cận đại……………………………………………………………………12 Chương 3: Thực hiện nhân quyền trong xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam………………………………………………………… 13 3.1. Thực hiện nhân quyền trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam………………………………………………………………13 3.1.1. Nhân quyền Việt Nam trong lịch sử……………………………….13 3.1.2. Nhân quyền Việt Nam trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường…………………………………………………………………… 17 Nhóm 4 Lớp K20Q Chuyên ngành: Quản lý chính sách 3 3.2. Đánh giá về việc thực hiện nhân quyền trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt nam…………………………………………… 19 Kết luận…………………………………………………………………………… 21 LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, vấn đề con người nổi lên ở vị trí trung tâm trong những suy tư của nhân loại. Sự gia tăng ngày càng nhiều những quan điểm ngày càng lớn về vấn đề con người, không chỉ từ phía các nhà khoa học mà cả từ phía các chính trị gia, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý… Đương nhiên điều này gắn liền với vai trò quyết định của nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của sự phát triển của mọi hình thái xã hội. Để có phương hướng nhận thức và giải quyết đúng đắn những vấn đề liên quan đến con người, một điều kiện không thể thiếu là chúng ta phải nắm được những quan điểm cơ bản về con người, quyền con người (nhân quyền). Triết học nói chung và triết học phương Tây nói riêng cung cấp phương pháp luận nghiên cứu con người và quyền con người. Triết học phương Tây là cái nôi ra đời của tư tưởng nhân quyền và cũng là nơi mà vấn đề nhân quyền được được đề cao và giải quyết có hệ thống. Chính vì vậy việc phân tích và đánh giá tư tưởng con người trong triết học nhân bản phương Tây mà cụ thể là thời kỳ cận đại giúp chúng ta có được một cái nhìn đúng đắn về con người và quyền con người trong đời sống sản xuất và xã hội. Hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ xây dựng và phát triển nền kinh tế thi trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Yêu cầu đặt ra là chúng ta cần từng bước xây dựng và phát triển lực lượng sản xuất đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế thị trường trong đó người lao động là một bộ phận không thể thiếu. Hơn bao giờ hết nguồn nhân lực “vừa hồng vừa chuyên” là yếu tố chủ chốt, quyết định sự thành công hay thất bại của công cuộc xây dựng này. Nhóm 4 Lớp K20Q Chuyên ngành: Quản lý chính sách 4 Việc nghiên cứu con người và nhân quyền trong triết học phương tây thời kỳ cận đại sẽ giúp các nhà quản lý có cơ sở lý luận khoa học để đưa ra được các chính sách và các quyết định đúng đắn trong việc vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo đời sống của nhân dân. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ NHÂN QUYỀN VÀ TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY THỜI CẬN ĐẠI 1.1. Nhân quyền 1.1.1. Khái niệm nhân quyền Nhân quyền, hay quyền con người (tiếng Anh: Human rights) là những quyền tự nhiên của con người và không bị tước bỏ bởi bất cứ ai và bất cứ chính thể nào. Nhân quyền được xem là một trong mười sáng kiến làm thay đổi thế giới, cùng với nông nghiệp, phân tâm học, thuyết tương đối, vắc xin, thuyết tiến hóa, World Wide Web, xà phòng, số không, và lực hấp dẫn. Trong bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, Thomas Jefferson đã đưa ra một nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho sự thành lập chính phủ dân chủ. Các chính phủ trong thể chế dân chủ không ban phát các quyền tự do cơ bản mà Jefferson đã nêu, mà chính các chính phủ đó được lập ra để bảo vệ các quyền tự do đó – các quyền mà mọi cá nhân hiển nhiên có do sự tồn tại của mình. 1.1.2. Nội dung của nhân quyền Trong bản Tuyên ngôn Độc lập Hoa Kỳ, Thomas Jefferson đã đưa ra một nguyên tắc cơ bản làm cơ sở cho sự thành lập chính phủ dân chủ. Các chính phủ trong thể chế dân chủ không ban phát các quyền tự do cơ bản mà Jefferson đã nêu, mà chính các chính phủ đó được lập ra để bảo vệ các quyền tự do đó – các quyền mà mọi cá nhân hiển nhiên có do sự tồn tại của mình. Nhóm 4 Lớp K20Q Chuyên ngành: Quản lý chính sách 5 Theo quan điểm của các nhà triết học thời đại khai sáng của thế kỷ 17 và 18 thì các quyền không thể tước bỏ được là các quyền tự nhiên do Tạo hóa ban cho họ. Các quyền này không bị phá hủy khi xã hội dân sự được thiết lập và không một xã hội hay một chính phủ nào có thể xóa bỏ hoặc “chuyển nhượng” các quyền này. Các quyền không thể tước bỏ bao gồm quyền được sống, quyền tự do (các quyền tự do ngôn luận và thể hiện, quyền tự do tín ngưỡng và nhận thức, quyền tự do lập hội) quyền mưu cầu hạnh phúc và quyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật. Tuy nhiên, đây chưa phải là bản liệt kê đầy đủ các quyền mà các công dân có được trong một nền dân chủ. Các xã hội dân chủ đồng thời thừa nhận các quyền dân sự như quyền được xét xử công bằng, và còn lập nên các quyền chủ chốt mà bất kỳ chính phủ dân chủ nào cũng phải duy trì. Vì các quyền này tồn tại không phụ thuộc vào chính phủ, do đó chúng không thể bị luật pháp bãi bỏ cũng như không phụ thuộc vào ý muốn nhất thời của đa số cử tri nào đó. Ví dụ như điều sửa đổi bổ sung đầu tiên của Hiến pháp Hoa Kỳ không đưa ra quyền tự do tín ngưỡng hay tự to báo chí cho dân chúng. Điều sửa đổi bổ sung đó nghiêm cấm Quốc hội thông qua các luật vi phạm tới tự do ngôn lụân, tự do tín ngưỡng và quyền hội họp ôn hòa. Nhà sử học Leonard Levy đã phát biểu: “Các cá nhân có thể tự do khi chính phủ của họ không tự do”. Các nội dung chi tiết và các thủ tục của luật pháp liên quan tới quyền con người cần phải thay đổi tùy theo xã hội, nhưng tất cả các nền dân chủ đều được giao trọng trách trong việc xây dựng các cấu trúc xã hội lập hiến, lập pháp để bảo đảm cho các quyền con người đó. 1.2. Triết học phương Tây thời cận đại 1.2.1 Hoàn cảnh ra đời triết học phương Tây thời cận đại Khác với thời kì Phục hưng, thời cận đại (thế kỷ XVII-XVIII) ở các nước Tây Âu là thời kì giai cấp tư sản đã giành được thắng lợi về chính trị Nhóm 4 Lớp K20Q Chuyên ngành: Quản lý chính sách 6 trước giai cấp phong kiến. Ba cuộc cách mạng tư sản lớn đã nổ ra và thành công: Cách mạng tư sản Hà Lan cuối thế kỷ XVI ; Cách mạng tư sản Anh (1642-1648); Cách mạng tư sản Pháp (1789-1794). Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa được xác lập và trở thành phương thức sản xuất thống trị, nó đã đặt ra những yêu cầu mới cho khoa học và kỹ thuật phát triển. Đây là thời kỳ khoa học tự nhiên bắt đầu phân ngành mạnh, hình thành các bộ môn độc lập như toán học, vật lý, hóa học, sinh vật học,… Đặc trưng của khoa học thời kỳ này là khoa học tự nhiên thực nghiệm, các tri thức khoa học hầu hết là những sản phẩm của thực nghiệm, vì vậy dẫn tới thói quen nhìn nhận đối tượng nhận thức trong sự trừu tượng tách rời, cô lập, không vận động, không phát triển… 1.2.2. Đặc điểm triết học phương Tây thời cận đại Chính điều kiện kinh tế - xã hội và khoa học tự nhiên thời cận đại quy định đặc trưng về mặt triết học thời kỳ này. Triết học thời kỳ này có một số đặc trưng sau đây: • Thứ nhất, đây là thời kì thắng lợi của chủ nghĩa duy vật đối với chủ nghĩa duy tâm. Chủ nghìa duy vật đóng vai trò chi phối nhưng không triệt để. Hầu hết các tư tưởng mang tính “tự nhiên thần luận” và “phiếm thần luận” . • Thứ hai, chủ nghĩa duy vật thời kì này mang hình thức của chủ nghĩa duy vật siêu hình, máy móc. Phương pháp siêu hình thống trị, phổ biến trong lĩnh vực tư duy triết học và khoa học. • Thứ ba, đây là thời kì xuất hiện những quan điểm triết học tiến bộ về lĩnh vực xã hội, nhưng nhìn chung vẫn chưa thoát khỏi quan điểm duy tâm trong việc giải thích xã hội và lịch sử. Những đặc điểm ấy thể hiện rõ nét trong quan niệm của một số triết gia, điển hình như B.Xpinôda, Ph.Bêcơn. T.Hôpxơ, R.Đêcactơ, G.Lamettri, Đ.Điđơrô, P.Hônbách, G.G.Rutxô. Nhóm 4 Lớp K20Q Chuyên ngành: Quản lý chính sách 7 • Thứ tư, trước sự phát triển mạnh mẽ của tư tưởng duy vật vô thần của thời cận đại, chủ nghĩa duy tâm và thần học buộc phải có những cải cách nhất định. Nhu cầu ấy được phản ánh đặc biệt trong triết học duy tâm chủ quan của nhà triết học thần học người Anh G.Beccơli. • Thứ năm, triết học thời kỳ này đề cao vấn đề nhân quyền và giải phóng con người. Vấn đề nhân quyền được đặt ra và giải quyết một cách có hệ thống, mạnh mẽ và sâu sắc. Triết học phương Tây thời kỳ cận đại là thế giới quan của giai cấp tư sản mới, một giai cấp cách mạng đấu tranh chống quý tộc và nhà thờ Cơ đốc giáo cho nên nó đặc trưng của chủ nghĩa duy vật tiến bộ. Bên cạnh đó sự phản kháng của nhà thờ Cơ đốc giáo và sự dung hòa về lợi ích của hai giai cấp địa chủ và tư sản trong những cuộc cách mạng thiếu triệt để ở Anh, Hà Lan làm cho chủ nghĩa duy tâm và các hình thực thần luận hay phiếm thần luận tiếp tục tồn tại. Ngoài vấn đề bản thể luận triết học thời kỳ này đặc biệt quan tâm đến vấn đề nhận thức luận, vấn đề phương pháp nhận thức được ưu tiên phát triển làm xuất hiện các đường lối duy cảm và duy lý. Phương pháp siêu hình dần dần thắng thế phương pháp tư biện duy lý thời trung cổ. 1.2.3. Một số đại diện tiêu biểu của triết học phương tây thời cận đại Thời kỳ cận đại có thể coi là thời kỳ phát triển rực rỡ cả về số lượng và chất lượng của các nhà triết học phương Tây. Đây là thời kỳ “trăm hoa khoe sắc” của triết học phương Tây. Đã có rất nhiều các tư tưởng triết học của các nhà triết học ra đời và có giá trị. Một số đại diện tiêu biểu phải kể đến là: Phranxis Bêcơn, Tômát Hôpxơ, Rơnê Đêcáctơ, Giooc Beccơli, các nhà triết học khai sáng pháp, Nhóm 4 Lớp K20Q Chuyên ngành: Quản lý chính sách 8 CHƯƠNG 2 TƯ TƯỞNG NHÂN QUYỀN TRONG TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY THỜI KỲ CẬN ĐẠI 2.1. Tư tưởng nhân quyền trong triết học phương Tây thời cận đại Vấn đề nhân quyền trong triết học phương Tây thời kỳ cận đại được đề cập trong quan niệm về con người của các nhà triết học thời kỳ này. Vấn đề này được đề cập xuyên suốt trong tư tưởng của các nhà triết học Anh – Pháp thế kỷ XVII đến các nhà khai sáng Pháp thể kỷ XVIII. Ta nghiên cứu vấn đề nhân quyền trong tư tưởng của một số đại diện tiêu biểu thời kỳ này như: Phranxis Bêcơn, Tômát Hôpxơ, Rơnê Đêcáctơ, Giooc Beccơli, các nhà triết học khai sáng pháp, 2.1.1 Phranxis Bêcơn (1561-1621) Phranxis Bêcơn (Francis Bacon) là nhà triết học vĩ đại thời cận đại. C.Mác coi Ph.Bêcơn là ông tổ của chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm. Bắt đầu từ Ph.Bêcơn, lịch sử triết học Tây Âu bước sang một giai đoạn phát triển mới với những màu sắc riêng. Ph.Bêcơn sinh trong một gia đình quý tộc Anh. Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Kembritgiơ, ông công tác nhiều năm trong ngành ngoại giao cho vương triều Xtiua. Mặc dù sống ở nước Anh trước thời kì cách mạng tư sản, nhưng Ph.Bêcơn là người nhiệt liệt ủng hộ những cải cách tư sản nhằm Nhóm 4 Lớp K20Q Chuyên ngành: Quản lý chính sách 9 phát triển đất nước, ủng hộ sự phát triển của khoa học và triết học. Những tác phẩm lớn của ông là Đại phục hồi các khoa học (1605), Công cụ mới (1620) Ph.Bêcơn coi con người là sản phẩm cuả tạo hoá, do vậy khoa học về con người cũng là khoa học về tự nhiên. Tiếp thu quan niệm của Arixtốt về con người, Ph.Bêcơn chia linh hồn thành các dạng "linh hồn thực vật", "linh hồn động vật", "linh hồn lý tính". Hai phần đầu thuộc về linh hồn cảm tính, có cả ở thực vật và động vật. Trong con người, linh hồn cảm tính là một dạng chất lỏng, pha loãng trong cơ thể. Chúng vận động theo các dây thần kinh, tựa như các đường ống, tác động lên các giác quan, điều khiển chức năng sống của cơ thể. Bộ phận linh hồn này có thể bị huỷ hoại cùng cơ thể khi con người chết đi. Linh hồn lý tính có nguồn gốc từ Thượng đế. Đó là một khả năng kì diệu mà chúa đã ban cho con người, mang tính thần thánh. Vì con người có cả hai dạng linh hồn nên con người vừa rất gần với động vật lại vừa có cái gì đó siêu phàm, và do đó, bản chất con người không cho phép con người theo lập trường hoàn toàn vô thần. Con người cần có tôn giáo để vượt qua những lúc con người mềm yếu, bất lực. Tôn giáo mang lại cho con người niềm tin nhưng nhà thờ không được phép dùng các biện pháp chống lại các nhà vô thần, không được cản trở các hoạt động khoa học, nghệ thuật của con người. Nhìn chung, quan niệm trên của Ph.Bêcơn thể hiện sự thoả hiệp giai cấp tư sản Anh thời đó với các vấn đề tôn giáo. 2.1.2. Tômát Hôpxơ (1588-1679) Tômát Hôpxơ (Thomas Hobbs) là nhà triết học nổi tiếng, đại biểu của chủ nghĩa duy vật Anh thế kỷ XVII, người có công cụ thể hoá và phát triển nhiều quan niệm duy vật của Ph.Bêcơn. Ông sinh trong một gia đình linh mục ở nông thôn nước Anh. Ngay từ nhỏ ông đã học và thông thạo tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp cổ. Khi còn là sinh viên Trường đại học Tổng hợp Ôxpho, ông tích cực nghiên cứu các vấn đề vật lý và lôgic. Trong thời gian Nhóm 4 Lớp K20Q Chuyên ngành: Quản lý chính sách 10 [...]... chế giá là giá thỏa thuận, giá kinh doanh Như vậy nhờ có chính sách đúng đắn mà chúng ta đã từng bước vượt qua được khó khăn, đưa nền kinh tế tăng trưởng một cách ổn định trong những năm qua Vậy chính sách đúng đắn đó là cái gì? Đó chính là tư tưởng nhân quyền triết học phương Tây đã đề cập đến từ thời Cận đại 3.2 Đánh giá về việc thực hiện nhân quyền trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường. .. THỰC HIỆN NHÂN QUYỀN TRONG XÂY DỰNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM 3.1 Thực hiện nhân quyền trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường ở Việt Nam 3.1.1 Nhân quyền Việt Nam trong lịch sử Nhân quyền nếu hiểu theo nghĩa là quyền tự nhiên, là các quyền tự có của mỗi cá nhân, không ai có thể ban cho hay tư c đoạt thì đã tồn tại từ lâu trong lịch sử Việt Nam Bảo vệ nhân quyền và thực hành nhân ái là... nước đánh giá cao KẾT LUẬN Triết học phương Tây thời cận đại đề cao quyền con người, nó chỉ ra những điểm phù hợp khi xuất hiện nhân quyền Con người được tự do về cả thể xác và tinh thần, tự do tư duy, tự do học hỏi và tự do lao động Tư tưởng nhân quyền thúc đẩy con người phát triển là nên tảng vững chắc cho qua trình xây dựng kinh tế xã hội Trong xã hội hiện nay con người là nhân tố trung tâm, nhân. .. dạng và dung hợp trong tiếp nhận giá trị từ bên ngoài Tư tưởng nhân quyền ở Việt Nam bắt nguồn từ tinh thần nhân đạo Điều này đã tồn tại từ rất sớm trong lịch sử thành văn của dân tộc 3.1.2 Nhân quyền Việt Nam trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường “Ôn cố tri tân”, nhìn lại lịch sử để rồi liên hệ và ứng dụng cho thực tiễn của chúng ta hiện nay những giá trị của lịch sử Nước Việt Nam ta đang... Điđơrô và các nhà triết học Khai sáng Pháp thế kỉ XVIII Triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII là một giai đoạn phát triển quan trọng trong tiến trình phát triển tư tưởng triết học Tây Âu và thế giới Triết học Khai sáng Pháp thế kỷ XVIII là sự kế tục và phát triển mới về chất các khuynh hướng tư tưởng bài trừ siêu hình học thế kỉ XVII, cũng như đánh giá lại các giá trị tuyền thống Nó bắt đầu từ việc... môi trường và hoàn cảnh đó cũng là sản phẩm của hoạt động con người Và vì vậy, cả con người lẫn hoàn cảnh sống của nó đều mang tính lịch sử Đây cũng là hạn chế chung của các triết học trước Mác 2.2 Đánh giá chung về tư tưởng nhân quyền trong triết học phương Tây thời kỳ cận đại Nhóm 4 Lớp K20Q sách Chuyên ngành: Quản lý chính 14 Sau thời kỳ Phục hưng là thời kỳ Cận đại Thời kỳ này khoa học tự nhiên... tổn Đứng trước tình hình đó Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương đổi mới cơ chế kinh tế, chuyển sang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Giai đoạn này bắt đầu từ Đại hội VI tức là từ cuối năm 1986 Nền kinh tế đã bước đầu tìm được quỹ đạo phát triển của nó l : Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần (đây chính là tư tưởng tự do kinh tế) Thực hiện chính sách kinh tế nhiều thành phần nhằm... đã từng tồn tại hàng nghìn năm trong cuộc sống đời thường của người Việt Trong lịch sử, người Việt Nam luôn phải đấu tranh giành quyền được sống trong độc lập tự do (một nhân tố cơ bản trong nhân quyền) , và xây dựng cuộc sống nhân ái (yêu thương đùm bọc lẫn nhau giữa người và người) Trong hiện thực xã hội Việt Nam, hai phạm trù nhân quyền và nhân ái luôn gắn bó với nhau Trong nhân quyền có nhân ái và. .. những quyền lợi cá nhân của những người khác Tư tưởng nhân quyền xuất hiện rất phù hợp với xu thế phát triển của thời đại Trong khi quan hệ sản xuất Phong kiến không còn phù hợp thì sự ra đời của phương thức sản xuất Tư bản chủ nghĩa đã thay thế một cách hoàn chỉnh Tư tưởng nhân quyền cũng đã tạo ra một tiền đề vô cùng quan trọng để thúc đẩy sự hình thành và phát triển chủ nghĩa Tư bản Như chúng ta đã... lại trong nhân ái có nhân quyền Một số ý kiến còn khẵng định rằng: "tổ tiên người Việt chúng ta đã tiến gần những tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế ngày nay" Trong thời kỳ cổ, đã có một số sự tích nói lên quyền tự do của con người cho dù chỉ là manh nha như sự tích về Tiên Dung và Chử Đồng Tử nói lên quyền tự do luyến ái của nam nữ, sự tích về Mai An Tiêm nêu lên quyền Nhóm 4 Lớp K20Q sách Chuyên ngành: . sau đại học ========o0o======== Bài tiểu luận - Nhóm 4 lớp q20 Đề bài: Phân tích và đánh giá t tởng nhân quyền trong triết học phơng tây thời cận đại. Từ đó có suy nghĩ gì về nhân quyền trong quá. phơng tây thời cận đại. Từ đó có suy nghĩ gì về nhân quyền trong quá trình xây dựng kinh tế thị trờng ở nớc ta. Nhúm 4 Lp K20Q Chuyờn ngnh: Qun lý chớnh sỏch 2 Trờng Đại học Kinh tế Quốc. triết học phương Tây thời cận đại ……… 4 1.2.2. Đặc điểm triết học phương Tây thời cận đại ………………… 5 1.2.3. Một số đại diện tiêu biểu của triết học phương tây thời cận đại. 6 Chương 2: Tư tưởng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận triết học : Phân ích và đánh giá tư tưởng nhân quyền trong triết học phương tây thời cận đại. Từ đó có suy nghĩ gì về nhân quyền trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta, Bài tiểu luận triết học : Phân ích và đánh giá tư tưởng nhân quyền trong triết học phương tây thời cận đại. Từ đó có suy nghĩ gì về nhân quyền trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta, Bài tiểu luận triết học : Phân ích và đánh giá tư tưởng nhân quyền trong triết học phương tây thời cận đại. Từ đó có suy nghĩ gì về nhân quyền trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường ở nước ta

Từ khóa liên quan