SKKN một số kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp

2 11.8K 204
SKKN một số kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

bậc tiểu học được coi là bậc nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Nó đòi hỏi đội ngũ người thầy phải có đủ trình độ hiểu biết về kiến thức sư phạm, có năng lực quản lý, có lòng say mê với nghề nghiệp. Từ đó mới giúp các em hình thành những cơ sở ban đầu về nhân cách cũng như ngôn ngữ giao tiếp, kiến thức cơ bản để sau này vững bước lên các lớp trên. Để có lớp người như vậy là nhờ một phần lớn do sự giáo dục ở trường tiểu học. Chính vì vậy ngành giáo dục cần nâng cao trách nhiệm giáo dục để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó

Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm về Công tác chủ nhiệm lớp A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Như chúng ta đã biết, từ xưa đến nay giáo dục là một vấn đề rất quan trọng trong xã hội và nhất là trong xã hội ngày nay, một xã hội công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt là thời kỳ hội nhập với thế giới. Nó đòi hỏi con người toàn diện có tri thức, đạo đức. Muốn có một thế hệ con người như vậy thì ngay bậc tiểu học của giáo dục phải quan tâm trú trọng giáo dục con người phát triển toàn diện (Đức – trí – thể - mĩ). Chính vì vậy bậc tiểu học được coi là bậc nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Nó đòi hỏi đội ngũ người thầy phải có đủ trình độ hiểu biết về kiến thức sư phạm, có năng lực quản lý, có lòng say mê với nghề nghiệp. Từ đó mới giúp các em hình thành những cơ sở ban đầu về nhân cách cũng như ngôn ngữ giao tiếp, kiến thức cơ bản để sau này vững bước lên các lớp trên. Để có lớp người như vậy là nhờ một phần lớn do sự giáo dục ở trường tiểu học. Chính vì vậy ngành giáo dục cần nâng cao trách nhiệm giáo dục để thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó. Để làm được việc này là nhờ phần lớn ở người thầy, mà kể đến đó là công tác chủ nhiệm lớp. Từ nhiệm vụ và mục tiêu đó tôi đã chọ đề tài này. Mục đích của đề tài là, giáo dục và xây dựng cho mỗi học sinh có vốn kiến thức vững vàng, có nhân cách đạo đức tốt, có nền tảng vững chắc để tiếp bước trong những chặng đường tiếp theo. Qua việc nghiên cứu đề tài này tôi xin nêu ra một số kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết ra từ quá trình công tác chủ nhiệm của bản thân. Từ đó góp phần nhỏ vào công cuộc xây dựng giáo dục trồng người. II. NHIỆM VỤ CỦA ĐỀ TÀI Nghiên cứu nhiệm vụ của người giáo viên chủ nhiệm lớp. Nghiên cứu thực trạng học sinh trong lớp chủ nhịêm, rút kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp. Đề ra phương hướng cho công tác chủ nhiệm trong giai đoạn tiếp theo. III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Sử dụng phương pháp quan sát, phân loại, điều tra, phương pháp thực Phạm Thị Linh Trường Tiểu học Thống Nhất Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm về Công tác chủ nhiệm lớp Phạm Thị Linh Trường Tiểu học Thống Nhất . của người giáo viên chủ nhiệm lớp. Nghiên cứu thực trạng học sinh trong lớp chủ nhịêm, rút kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm lớp. Đề ra phương hướng cho công tác chủ nhiệm trong giai đoạn. Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm về Công tác chủ nhiệm lớp A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: Như chúng ta đã biết, từ xưa đến nay giáo dục là một vấn đề rất quan trọng. phương pháp thực Phạm Thị Linh Trường Tiểu học Thống Nhất Sáng kiến kinh nghiệm Một số kinh nghiệm về Công tác chủ nhiệm lớp Phạm Thị Linh Trường Tiểu học Thống Nhất

Ngày đăng: 15/09/2014, 19:52

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan