SKKN rèn kĩ năng đọc và cảm thụ văn bản qua phân môn tập đọc đối với học sinh lớp 3

14 2.5K 6
SKKN rèn kĩ năng đọc và cảm thụ văn bản qua phân môn tập đọc đối với học sinh lớp 3

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giúp học sinh phát huy tính tích cực ,tự giác ,chủ động tìm tòi ,khám phá nội dung bài học ; học sinh hiểu được tầm quan trọng của bộ môn tiếng việt với chính bản thân, với đời sống của gia đình ,với sự phát triển của xã hội và đất nước . Giúp học sinh có kỹ năng đọc diễn cảm ,vận dụng thực hành nội dung kiến thức môn tiếng việt vào thự tế cuộc sống của bản thân và gia đình ,biết thự hiện nếp sống có văn hoá ,phát âm chuẩn ,đọc bài lưu loát và đọc diễn cảm .

Trường Tiểu học Hương Sơn Phịng GD&ĐT Quang Bình CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự – hạnh phúc SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Đề tài: RÈN KỸ NĂNG ĐỌC VÀ CẢM THỤ VĂN BẢN QUA PHÂN MÔN TẬP ĐỌC ĐỐI VỚI HỌC SINH LỚP I.SƠ YẾU LÍ LỊCH -Họ tên: Lý Thị Sen Nữ -Ngày sinh: 07/10/1974 - Dân tộc: Tày Tôn giáo:không -Q qn: -Chỗ nay: -Trình độ văn hóa:12/12 - Trình độ chun mơn : Đại học tiểu học - Ngày bắt đầu tham gia công tác: 14/7/1994 - Ngày gia nhập đoàn thể: Đảng: 6/6/2005 Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: 26/3/ 1989 - Chức vụ:Giáo viên - Đơn vị công tác :Trường tiểu học Hương Sơn – Quang Bình – Hà Giang I MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI Trường Tiểu học Hương Sơn Phòng GD&ĐT Quang Bình - Nhằm nâng cao hiệu dạy học môm tiếng việt lớp 1,2,3, bậc tiểu học - Giúp giáo viên áp dụng tốt phương pháp dạy học tích cực giảng dạy mơn tiếng việt ,giữ vai trị người thiết kế ,chỉ đạo hoạt động học tập học sinh ,hướng dẫn học sinh tìm hiểu đạt mục tiêu học đề - Giúp học sinh phát huy tính tích cực ,tự giác ,chủ động tìm tịi ,khám phá nội dung học ; học sinh hiểu tầm quan trọng mơn tiếng việt với thân, với đời sống gia đình ,với phát triển xã hội đất nước - Gíup học sinh có kỹ đọc diễn cảm ,vận dụng thực hành nội dung kiến thức môn tiếng việt vào thự tế sống thân gia đình ,biết thự nếp sống có văn hố ,phát âm chuẩn ,đọc lưu loát đọc diễn cảm Rèn kỹ đọc : - Đọc thành tiếng to,rõ ràng ,mạch lạc ,phát âm đúng, ngắt nghỉ hợp lý , cường độ đọc vừa phải khoảng 50 tiếng/ phút - Biết đọc thầm mắt để nắm nội dung câu, đoạn đọc - Biết nghe nắm cách đọc đúng, hiểu câu hỏi thầy cô - Biết trao đổi với bạn nhóm học tập học Rèn kỹ cảm thụ văn bản: - Làm giàu vốn từ,vốn diễn đạt cho học sinh, bồi dưỡng vốn văn học ban đầu, mở rộng hiểu biết sống,hình thành kỹ phục cho đời sống học tập em - Bồi dưỡng cho học sinh tư tưởng, tình cảm tâm hồn lành mạnh, sáng,tình yêu đẹp , thiệnvà cách ứng xử sống II NHỮNG CĂN CỨ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM Về lý luận: -Trong tình hình thực tế nay,trẻ em từ ngày học thầy dạy cho kỹ :nói- đọc-viết-cảm thụ.Điều giúp em bước đầu có kỹ giao tiếp tốt với người - Kỹ nói- đọc- viết-cảm thụ, giữ vai trị vơ quan trọng trình tiếp thu kiến thức học sinh tiểu học đạc biệt học sinh lớp 1, 2, - Hơn trình học tất môn em cần phải đọc nhiều, đọc cần phải hiểu rõ nội dung văn chương trình Như em cần phải có kỹ đọc rành mạch, rõ ràng kỹ cảm thụ (tức kỹ hiểu ) nội dung học Trường Tiểu học Hương Sơn Phịng GD&ĐT Quang Bình - Để làm tảng cho việchọc tập môn học lớp học em cần phải có kiến thức.Do nhiệm vụ dạy em có kỹ đọc-viết- cảm thụ điều cần thiết người giáo viên tiểu họcbởi vì: “Khơng có thầy dạy tốt khơng thể có trị học tốt được” Về thực tiễn: Qua thực tiễn giảng dạy nhiều năm nhận thấy học sinh miền núi nói chung,ở huyện Quang Bình nói riêng có nhiều học sinh dân tộc thiểu số,các em cịn học yếu mơn tiếng việt Trong cộm phân môn Tập Đọc Đa số emlà em dân tộc thiểu số.Nên q trình tập đọc em cịn phát âm sai nhiều dấu Ví dụ : Dấu ngã đọc thành ngá Các em phát âm sai chịu ảnh hưởng vùng miền Ví dụ: l đọc thành n , tr đọc thành ch Đặc biệt em cịn đọc ê, a ngắc ngứ ,có em đọc nhanh liến thoắng, có em lại đọc lí nhí đọc ngăt nghỉ sau dấu câu Chính kỹ đọc em yếu, dẫn đến khẩ cảm thụ văn học em gặp nhiều khó khăn Qua khảo sát chất lượng đầu năm lớp với phân môn tập đọc là:Tổng số học sinh 26 em trongđó : + Biết đọc to , rõ ràng, ngắt nghỉ chiếm:25 % + Đọc sai ê, a ngắc ngứ phát âm chưa chuẩn chiếm : 20 % + Chỉ có 35% đọc mức trung bình + 20 % chưa nắm nội dung Dựa vào thực tế lớp tơi nhận thấy em cịn học yếuvề mơn tập đọc , kéo theo môn học khác em học tốt Chính lẽ từ đầu năm học tơi nghiên cứu kỹ chương trình mục tiêu cần đạt môn học để có hướng biện pháp phù hộp giảng dạy phân môn tập đọc nhằm nâng cao hiệu Đó lý để tơi chọn đề tài III.NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐỀ TÀI: 1.Nội dung đề tài: Với việc nhận thức việc rèn luyện kỹ đọc cảm thụ văn qua phân môn tập đọc , để việc rèn luyện đạt kết cao sâu vào nghiên cứu nội đung cần thực cụ thể là: Rèn kỹ đọc: Hướng dẫn em đọc to , rõ ràng ,rành mạch ,lưu loát Trường Tiểu học Hương Sơn Phịng GD&ĐT Quang Bình Rèn cách phát âm cho học sinh dân tộc , học sinh hay phát âm sai ,do ảnh hưởng vùng miền Rèn đọc câu , đoạn Rèn cho em đọc theo vai , biết đóng kịch , luyện đọc nhóm bổ xung cho Rèn kỹ cảm thụ văn bản: Dựa vào câu hỏi sau học sách giáo khoa câu hỏi gội mở giáo viêngiúp em hiểu dễ Qua việc học sinh tự tìm hiểu nhà trước Qua việc hướng dẫn học sinh tự giải nghĩa từ , tự tìm hình ảnh miêu tả , so sánh , tìm nội dung, ý nghĩa câu văn ,đoạn văn hay *CỤ THỂ: Ngay từ đầu năm học giao công tác chủ nhiệm , tơi tìm hiểu tình hình lớp, nám chất lượng học tập học sinh,thơng qua tiết học đầu năm.Từ đề biện pháp dạy- học phù hợp Trước tiết dạy tập đọc nghiên cứu nội dung Về kiến thức emcần nắm gì? kỹ em cần làm gì? để soạn giảng cho phù hợp Khi soạn giáo ấn vào mục tiêu đề học , để soạn chi tiết , cụ thể, trình bày rõ ràng bước lên lớp, soạn giáo án theo cột quy định Chuẩn bị đồ dùng cho tiết dạy thật chu đáo : tranh ảnh minh hoạ cho tập đọc, bảng phụ viết sẵn nội dung hướng dẫn luyện đọc Trên lớp tiến hành đầy đủ bước lên lớp quy định Song đặc biệt ý bước rèn luyện kỹ đọc kỹ cảm thụ cho học sinh Bước 1: Rèn kỹ đọc Giáo viên đọc mẫu gây cảm xúc tạo hứng thú tâm cho học sinh Rèn cho em có kỹ phát âm tiếng khó , tiếng hay viết sai lỗi tả : dấu sắc/ ngã , âm l/ n ; ch / tr ;s /x ;gi / d /r Bằng cách viết sẵn vào bảng phụ yêu cầu em phát âm nhiều lần Đối với em phát âm sai khó sửa chữa giáo viên đọc mẫu, nêu cách đọc yêu cầu em đọc lại Thực nhiều lần em có kỹ phát âm tốt Rèn đọc ngắt nghỉ dấu câu chuẩn bị sẵn vào bảng phụ để hướng dẫn học sinh đọc Trường Tiểu học Hương Sơn Phịng GD&ĐT Quang Bình Trong q trình rèn đọc cho học sinh gồm nhiều hình thức đọc như: đọc cá nhân , đọc theo nhóm,đọc đồng thanh, đọc theo vai Trong học sinh đọc giáo viên học sinh phải ý theo dõi để nhận xét , nhận xét chỗ chưa học sinh nhằm giúp em rút kinh nghiệm để học tốt Ngoài việc hướng dẫn học sinh đọc thành tiếng , có kỹ đọc to , rõ ràng ,lưu lốt Giáo viên cần ý hướng dẫn em có kỹ đọc thầm Giáo viên giao nhiệm vụ cụ thể cho học sinh nhằm định hướng việc đọc – hiểu ( đọc câu ,đoạn hay khổ thơ ? Đọc để biết , hiểu nhớ điều ? ) Đối với tập đọc có yêu cầu học thuộc lòng giáo viên cho học sinh luyện đọc kỹ để ghi nhớ sau xố dần hết “Từ điểm tựa ” để học sinh nhớ thuộc tổ chức thi đọc thuộc lòng để gây hứng thú cho học sinh Bước 2: Rèn kỹ cảm thụ văn : Bước tiến hành tìm hiểu tiết học tập đọc Dự vào câu hỏi sách giáo khoa , từ phát triển thêm câu hỏi gợi mở để dẫn dắt học sinh hiểu :Có trường hợp kiến thức khó hiểu , giáo viên sử dụng tranh ảnh minh hoạ, vận dụng thực tế sống để dẫn dắt em hiểu vấn đề nắm sâu sắc Sau nội dung phương pháp hướng dẫn học sinh cảm thụ vă cụ thê tập đọc sau: Bài: BỘ ĐỘI VỀ LÀNG.( ) ( sách giáo khoa tiếng việt tập II ) I MỤC TIÊU : 1.Đọc thành tiếng : Đọc tiếng khó : rộn ràng, lớp lớp, lòng , - Ngắt nghỉ nhịp thơ khổ thơ - Đọc trôi chảy bước đầu biết đọc thơ với giọng vui vẻ, tình cảm 2.Đọc hiểu: - Hiểu nghĩa từ ngữ : Bịn rịn , đơn sơ , - Hiểu nội dung thơ : Bài thơ nói lên tình cảm qn dân thắm thiết thời kỳ kháng chiến chống thực dân pháp Học thuộc lòng thơ II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Tranh minh hoạ tập đọc Bảng phụ ghi sẵn nội dung hướng dẫn luyện đọc III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Trường Tiểu học Hương Sơn Phịng GD&ĐT Quang Bình Nội dung Hoạt động GV thời gian A.Kiểm tra cũ Gọi HS lên bảng đọc nối tiếp ( phút ) bài:Hai bà Trưng Sau yêu cầu HStrả lời nội dung đoạn vừa đọc Nhận xét ghi điểm em B BI MI : Treo tranh minh hoạ tập đọc yêu Giới thiệu : cầu HS quan sát tranh trả lời : ( phút ) - Tranh vẽ cảnh ? Hot ng ca HS HS thực theo yêu cầu GV Quan sát trả lời :tranh vẽ cảnh em nhỏ quây quần bên đội , cụ già nói chuyện đội Bài tập đọc : Bộ đội làng mà học tập đọc cho em thấy rõ tình cảm sâu sâu sắc nhân dân làng nghèo đối víi bé ®éi Më SGK trang Hå Luyện đọc (10 phút) a.Đọc Mẫu b.Hóng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ ( ghi đầu lên bảng ) Đọc mẫu Giọng vui tơi,tình cảm,đầm ấm ý đọc vắt dòng câu thơ vµ 2,3 vµ4,5 vµ6.8 vµ 9,10 vµ 11 Híng dÉn câu luyện phát âm từ khó:rộn ràng,lớp lớp,bịn rịn,tấm lòng - Uốn nắn học sinh phát âm cho Hỏi chia làm khổ thơ khổ thơ 1:từ đầu xóm nhỏ khổ thơ 2:tiếp đến khổ thơ 3:tiếp đến làng bé nhỏ khổ thơ 4:phần lại - Treo bảng phụ hớng dẫn cách đọc khổ thơ.Gọi học sinh nêu cách đọc đọc trớc lớp Các anh - Theo dõi đọc mẫu - Đọc môĩ học sinh dòng phát âm từ khó - Học sinh trả lời :bài có khổ thơ -Luyện đọc ngắt nghỉ Trng Tiu hc Hng Sn Phũng GD&T Quang Bỡnh Mái nhà vui / Tiếng hát câu cời Rộn ràng xóm nhỏ.// Hớng dẫn đọc khổ thơ giải nghĩa từ: -Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ đầu - Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ Hỏi bịn rịn có nghĩa gì? -Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ -Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp nhau,mỗi học sinh khổ thơ - Yêu cầu đọc giải để hiểu nghià từ - Yêu cầu luyện đọc theo nhóm - Tổ chức thi đọc nhóm(thi đọc cá nhân,đồng thanh,từng khổ thơ bài) - Giáo viên nhận xét cách đọc,cách phát âm,cách ngắt nghỉ hơi.khen nhóm cá nhân đọc to,rõ ràng,lu loát - Yêu cầu lớp đọc dồng lại thơ -Giáo viên nhận xét-đánh giá chung phần luyện đọc học sinh trớc chuyển sang phần tìm hiểu 3.Hóng dẫn tìm hiểu - Gọi học sinh lên đọc trớc lớp - Đọc khổ thơ theo hớng dẫn giáo viên - 1häc sinh ®äc - häc sinh ®äc - Là lu luyến không muốn rời xa - học sinh đọc - học sinh đọc - Đọc giải - Nhóm học sinh - 1.2 nhóm đọc - Lớp đọc dồng - Lắng nghe - häc sinh ®äc Líp theo dâi SGK Trường Tiểu học Hương Sơn (10 phót) C©u hái Câu hỏi Phũng GD&T Quang Bỡnh - Yêu cầu học sinh đọc thầm thơ trả lời câu hỏi: 1.Khi có đội về,không khí 1.xóm nhỏ vui tơi rộn xóm nhỏ nh nào? ràng hẳn lên 2.Những câu thơ cho em biết điều đó? Câu hỏi 3.Dân làng có tình cảm nh với đội? Câu hỏi 4.Những hình ảnh cho em thấy đợc điều đó? Câu hỏi 5.Theo em dân làng yêu thơng đội nh vậy? 2.Các câu thơ:Các anh về-Mái ấm nhà vui tiếng hát câu còi- rộn ràng xóm nhỏ- tng bừng trớc ngõ- lớp lớp đàn em hớn hở chạy theo sau 3.Dân làng quý mến yêu thơng đội 4.Hình ảnh mẹ già bịn rịn nhà đơn sơ -Tấm lòng rộng mở đội dân làng ngồi vui vẻ kể truyện tâm tình bên 5.Thảo luận cặp đôi đại diện phát biểu: Ví dụ:Dân làng yêu thơng đội đội không ngại khó khăn gian khổ chiến đấu bảo vệ tổ quốc/bảo vệ sống bình yên nhân dân/vì đội lµ Trường Tiểu học Hương Sơn Phịng GD&ĐT Quang Bình em nhân dân - Qua phần tìm hiểu trên, em thấy tác giả thơ muốn nói lên điều gì? Gọi 1.2 học sinh trả lời Tác giả ca ngợi tình cảm gắn bó khăng khít nhân dân đội Giáo viên rút ý bài:bài thơ ca ngợi tình quân dân thắm thiết kháng chiến chóng thực dân pháp 4.Học sinh thuộc lòng ( phút) Liên hệ thực tế 5.Củng cố dặn dò (2phút) -Yêu cầu học sinh tự học thuộc lòng - học thuộc lòng thơ -Xoá dần nội dung thơ -Từng dÃy,từng nhóm bảng.yêu cầu học sinh đọc đọc theo yêu cầu giáo viên - 3.5 học sinh đọc -Tổ chức thi đọc thuộc lòng Giáo viên nhận xét cho điểm - Hỏi:trong gia đình em có - Học sinh phát biểu ngời thân đội ý kiến không?em có yêu mến họ không?vì sao? - Lắng nghe -Tổng kết học,tuyên dơng học sinh hăng hái tham gia -Thực nhà xây dựng bài.dặn dò học sinh nhà học thựôc thơ chuẩn bị sau -Thực yêu cầu -Cho học sinh ghi đầu vào 2.Thời gian thực : Trường Tiểu học Hương Sơn Phòng GD&ĐT Quang Bỡnh Trong hai năm (2011- 2012) IV.NHNG GII PHP THỰC HIỆN - Để phân môn tập đọc đạt kết cao đề số biện pháp để áp dụng vào dạy học lớp -Vào tuần đàu tiên năm học,cho em học tập đọc bình thương qui định.sau u cầu em có thêm để tập tìm hiểu học(chuẩn bị mới).yêu cầu tất em phải có sách giáo khoa để học Giáo viên dành số thời gian định để hướng dẫn thêm cho học sinh cách ghi đọc nhà.Hướng dẫn học sinh nhà cụ thể là:Yêu cầu đọc trước từ 4-5 lần,chú ý đọc đúng,ngắt nghỉ sau dấu câu.Tập đọc thay đổi giạng cho phù hợp với nhân vật.sau cần đọc phần giải cuối để nắm đưqợc nghĩa số từ ngữ đọc câu hỏi cuối để trả lời ghi vào tìm hiểu đọc.từ cách hướng dẫn giúp em có ý thức kỹ chuẩn bị bài,hiểu sâu vào nội dung mới.tuy nhiên không bắt buộc em phải trả lời hết câu hỏi sách giáo khoa q sức với em.nhưng có tiết học sơi nổi,các em hăng hái phát biểu đọc tốt,tiếp thu nhanh hơn,chủ động Kiểm tra thường xuyên việc học tập cũ chuẩn bị học sinh 15 phút truy đầu nhóm trưởng cán lớp thực hiên báo cáo lại cho giáo viên vào đầu tiết tập đọc Trong soạn giáo viên cần nghiên cứu kỹ mục tiêu,chuẩn bị chu đáo tranh ảnh,bảng phụ ghi sẵn nội dung hướng dẫn luyện đọc nắm nội dung Vận dụng linh hoạt phương pháp học nhằm phát huy tính tích cực học sinh Tổ chức nhiều hình thức học tập hướng dẫn em có ý thức rèn đọc khơng tiết tập đọc mà lúc,mọi nơi(ở lớp,ở nhà,ở thư viện,hay tiết kể truyện)đọc nhiều sách tập đọc có chưong trình,cần đọc thêm sách,báo,truyện thiếu nhi.việc làm giúp em đọc lưu lốt em tự trao đổi thêm vốn kiến thức cho thân Hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh tìm hiểu phải lơ gíc chặt chẽ dễ hiểu câu hỏi gợi ý học sinh tham gia trả lời Thường xuyên tổ chức thi nhỏ tiết :thi đọc dạy,thi đọc thuộc lòng,thi đọc theo vai,thi đọc cá nhân,nhóm,cả lớp để tao cho khơng khí lớp học thêm sơi nổi,sinh động 10 Trường Tiểu học Hương Sơn Phịng GD&ĐT Quang Bình Có đánh giá,nhận xét,kết học tập học sinh.động viên khuyến khích em kịp thời để em tự tin vào khả V KẾT QỦA THỰC HIỆN * Kết học sinh khảo sát đầu năm trước áp dụng đề tài Tổng số: em Giỏi: em = 0% Khá: em = 0% Trung bình: 7em = 77,8% Yếu : 2em = 22,2 * Kết học sinh học kì II trình áp dụng đề tài Tổng số: em Giỏi: em = 11,2% Khá: em = 44,4% Trung bình: em = 44,4% Trong 80% cácem biết đọc to, rõ ràng, lưu lốt có khả cảm thụ văn tốt 20% em biết đọc diễn cảm Trong 100% em biết đọc đúng, đọc to, rõ ràng, có khả cảm thụ tốt VII BÀI HỌC KINH NGHIỆM: Qua năm áp dụng đề tài rèn luyện kỹ đọc cảm thụ văn qua phân môn tập đọc học sinh lớp rút số kinh nghiệm sau: Khi dậy kỹ tập đọc cảm thụ văn cho học sinh không nên dập khuôn máy móc mà cần sáng tạo cho phù hợp với tình hình nhận thức học sinh lớp Áp dụng linh hoạt phương pháp dạy học tích cực vào tiết học, gây khơng khí học tập thoải mái, vui vẻ cho em học sinh Sự chuẩn bị chu đáo giáo viên học sinh góp phần lớn vào thành cơng tiết dạy Hình thức tổ chức dạy học hợp lý, chặt chẽ kết hợp với kiểm tra đánh giá thường xuyên giúp học sinh học tập có kết cao VIII.KẾT LUẬN: Xuất phát từ tâm hồn “ Yêu nghề, mến trẻ” mong ước có tương lai tươi đẹp, giáo viên không ngừng học hỏi, nâng cao chất lượng giảng dạy Để thành công chủ yếu dựa vào phương pháp sư phạm học, vốn kiến thức mình, học tập kinh nghiệm đồng nghiệp, kết hợp cải tiến số kỹ nhỏ nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy Bên cạnh đội ngũ giáo viên có kiến 11 Trường Tiểu học Hương Sơn Phịng GD&ĐT Quang Bình thức nhiệt tình, ý thức trách nhiệm cao Chúng ta phải dựa vào đặc điểm tâm sinh lý, đối tượng học sinh Cải tiến phương pháp để phát huy khả tư duy, sáng tạo cao chất lượng học tập cho em Rèn cho em có khả ý thức tự chủ, ham học hỏi Có em trở thành chủ nhân tương lai đất nước Trên sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ đọc cảm thụ văn qua phân môn tập đọc học sinh lớp Tôi thấy áp dụng theo đề tài lớp tơi có hiệu Rất mong góp ý đồng nghiệp, đồng chí để đề tài tơi thực có hiệu cao Hương Sơn, ngày 25 tháng 04 năm 2012 NGƯỜI VIẾT SÁNG KIẾN Lý Thị Sen 12 Trường Tiểu học Hương Sơn Phòng GD&ĐT Quang Bình Nhận xét tổ khối chun mơn: Phê duyệt thủ trưởng đơn vị: 13 Trường Tiểu học Hương Sơn Phịng GD&ĐT Quang Bình Xác nhận phòng GD&ĐT Xác nhận HĐTĐKT huyện 14 ... luyện kỹ đọc cảm thụ văn qua phân môn tập đọc học sinh lớp rút số kinh nghiệm sau: Khi dậy kỹ tập đọc cảm thụ văn cho học sinh khơng nên dập khn máy móc mà cần sáng tạo cho phù hợp với tình hình... hiểu 3. Hóng dẫn tìm hiểu - Gọi học sinh lên đọc trớc lớp - Đọc khổ thơ theo hớng dẫn giáo viên - 1học sinh đọc - học sinh đọc - Là lu luyến không muốn rời xa - học sinh đọc - học sinh đọc - Đọc. .. lượng học tập cho em Rèn cho em có khả ý thức tự chủ, ham học hỏi Có em trở thành chủ nhân tương lai đất nước Trên sáng kiến kinh nghiệm rèn kỹ đọc cảm thụ văn qua phân môn tập đọc học sinh lớp

Ngày đăng: 15/09/2014, 19:38

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan