SKKN: Công tác quản lí chỉ đạo tổ chức dạy học hai buổi trên ngày tại trường tiểu học

22 2.5K 9
SKKN: Công tác quản lí chỉ đạo tổ chức dạy học hai buổi trên ngày tại trường tiểu học

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói năm 1946: “Chúng ta phải biến dân tộc ta thành một dân tộc thông thái, tức là một dân tộc có trình độ dân trí cao và thông minh. Trong cuộc sống đủ sức để xây dựng cho mình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc”.Ngày nay, để biến những ý tưởng của Bác thành hiện thực, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng một lần nữa khẳng định: “Giáo dục và Đào tạo cùng với Khoa học Công nghệ là Quốc sách hàng đầu là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC QUẢN LÍ CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC DẠY HỌC HAI BUỔI / NGÀY TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Lí do chọn đề tài: a) Lí do khách quan Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói năm 1946: “Chúng ta phải biến dân tộc ta thành một dân tộc thông thái, tức là một dân tộc có trình độ dân trí cao và thông minh. Trong cuộc sống đủ sức để xây dựng cho mình một cuộc sống ấm no, hạnh phúc”. Ngày nay, để biến những ý tưởng của Bác thành hiện thực, Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng một lần nữa khẳng định: “Giáo dục và Đào tạo cùng với Khoa học Công nghệ là Quốc sách hàng đầu là nền tảng và động lực thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nâng cao chất lượng toàn diện, đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lí, nội dung và phương pháp giảng dạy. Thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa giáo dục nhằm chấn hưng nền giáo dục Việt Nam. Tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực vật chất và trí tuệ của toàn xã hội, tham gia chăm lo tích cực cho sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo ngày một lớn mạnh và phát triển không ngừng. Phối hợp chặt chẽ giữa các nghành các cấp, các tổ chức chính trị xã hội, để mở mang giáo dục tạo điều kiện thuận lợi trong việc học tập cho các thế hệ trẻ chúng ta. Nhận thức được tầm quan trọng đúng đắn của vấn đề này. Hiện nay nghành giáo dục đã và đang có những bước chuyển biến thay đổi rõ rệt trong cả nhận thức và hành động. Tạo nên những bước đột phá đem lại những thành quả thiết thực, từng bước làm thay đổi diện mạo Quốc gia. 1 Chính vì vậy Chỉ thị số 61/CT-TƯ đã nêu rõ: “Bước vào thế kỷ XXI chất lượng nguồn nhân lực giữ vai quyết định trong việc phát huy nội lực, phát triển đất nước, hợp tác và cạnh tranh, hội nhập khu vực và quốc tế. Điều đó phải nâng cao học vấn của người lao động”. Vì vậy việc nâng cao chất lượng toàn diện cho học sinh giai đoạn hiện nay có ý nghĩa chiến lược quan trọng, góp phần phát triển và nâng cao chất lượng con người mới xã hội chủ nghĩa, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Mục tiêu giáo dục Quốc gia là nâng cao mặt bằng dân trí một cách toàn diện. Huy động tất cả trẻ trong độ tuổi đến trường, phấn đấu hoàn thành tốt các tiêu chí, hoàn thành chương trình từng cấp học. Văn kiện Nghị quết Trung ương 2 khóa 8 nêu rõ: Giáo dục là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Văn kiện Đại hội Đảng chỉ rõ: “Phát huy nguồn nhân lực con người là yếu tố cơ bản để phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững”. Hiện nay Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm và chăm lo cho giáo dục. Đã đầu tư sâu rộng trên mọi lĩnh vực như đầu tư đào tạo đội ngũ nhà giáo. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học. Tăng chi ngân sách phục vụ cho công tác phổ cập Giáo dục tiểu học Đúng độ tuổi, công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia. b) Lí do chủ quan Với những quan điểm đã trình bày ở trên. Mục tiêu của nhà trường tiểu học số 2 Quài Nưa đã bám sát và được xây dựng thành chương trình hành động cụ thể, thực hiện nghiêm túc bài bản. Các chỉ tiêu phù hợp với thực tiễn được thông qua tới tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường, tổ chức thực hiện tốt nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển một cách bền vững sự nghiệp giáo dục của xã nhà. 2 Giáo dục phải đạt các tiêu chí cơ bản như: huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, trẻ trong độ tuổi ra lớp đạt 100%. Hoàn thành chương trình tiểu học đạt 98- 100%. Không có học sinh bỏ học giữa chừng, phấn đấu đạt chuẩn phổ cập đúng độ tuổi mức độ 2và trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào tháng 12 năm 2011. Để đạt các tiêu chí cơ bản trên. Qua các năm tôi công tác tại trường tiểu học số 2 Quài Nưa. Từ những điều kiện thực tế của nhà trường và của địa phương cũng như học tập của các em học sinh về thời gian, thời lượng, sự quan tâm của gia đình, công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn và sự cần thiết cho việc phấn đấu xây dựng trường chuẩn Quốc gia, duy trì giữ vững chất lượng học tập của học sinh. Nên bản thân tôi mong muốn xây dựng một ý tưởng và đưa ra một số kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dạy thêm buổi dạy thứ hai trong ngày cho học sinh, qua đó mới cải thiện nâng cao chất lượng học tập hiện nay. Trường tiểu học số 2 Quài Nưa có điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội khá thuận lợi. Dân cư sống tập chung, trường có một điểm duy nhất. Nơi đây có phong trào học tập khá cao. Khả năng duy trì số lượng học sinh đều, cao và bền vững. Công tác xã hội hóa giáo dục phát triển mạnh. Cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương luôn được quan tâm và đầu tư. Đặc biệt phần đông các bậc cha mẹ học sinh rất quan tâm tới việc học tập của con em mình, sẵn sàng tạo mọi điều kiện để con mình được học tập. Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số gia đình đời sống còn khó khăn, đa phần cha mẹ kiến thức còn hạn chế không thể dạy và hướng dẫn cho con em mình học bài ở nhà. Nên việc học ở nhà là ít hiệu quả. Chính vì vậy muốn thực hiện thành công các nhiệm vụ và các tiêu chí trên, đòi hỏi mỗi thầy cô giáo và các em học sinh đều phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, tự lực, tự cường. Biết hy sinh vì tập thể, vượt qua khó khăn thử thách, nỗ lực cố gắng vươn lên, phấn đấu xây dựng thành công trường chuẩn Quốc gia, tiếp tục duy trì giữ vững thành quả đã đạt được góp phần nhỏ bé xây dựng quê hương đất nước. 3 Từ những vấn đề trên, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: “Công tác quản lí chỉ đạo tổ chức dạy học hai buổi trên ngày” để làm đề tài nghiên cứu nhằm đưa ra một số giải pháp giúp cán bộ giáo viên, học sinh ứng dụng vào trong thực tiễn dạy và học của mình. 2. Mục đích nghiên cứu: Qua việc phân tích thực trạng về công tác tổ chức hoạt động dạy học hai buổi trên ngày ở nhà trường cũng như một số địa phương khác. Từ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lí nhằm tìm ra những biện pháp thực hiện có hiệu quả hơn nữa việc dạy hai buổi trên ngày của nhà trường góp phần nâng cao dân trí ở địa phương. Tổ chức dạy thêm buổi thứ hai đã hỗ trợ đắc lực cho các hoạt động giáo dục trong đó công tác phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, công tác xây dựng trường chuẩn Quốc gia luôn là cơ bản và mấu chốt. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu kề vai sát cánh với thầy và trò nhà trường. Góp phần phát huy tinh thần hăng say học tập, giáo dục ý thức tự học của mỗi học sinh. Tăng thêm nhiều sự hiểu biết, thấm nhuần tư tưởng tích cực, quan tâm chăm lo cho con em của các bậc phụ huynh. Xây dựng nên cả một xã hội cùng học tập và tham gia công tác giáo dục có hệ thống. Giúp các thầy cô luôn tự tin trong việc dạy học, các em vững bước trên con đường tiếp cận kiến thức mới ở phía trên. Nhằm tăng thời lượng học tập cho học sinh trên một đơn vị kiến thức, kĩ năng. Điều đó đồng nghĩa với việc giảm áp lực về học tập đối với học sinh ở lứa tuổi tiểu học, tạo cho việc dạy và học nhẹ nhàng hiệu quả hơn. Là cơ hội để nhà trường dạy cho học sinh phương pháp tự học có tổ chức ngay tại trường trong khi phần lớn gia đình phụ huynh hiện nay hoặc là không có điều kiện hoặc là thiếu kiến thức về sư phạm nên việc học của các em ở nhà không hiệu quả. 4 Dạy học hai buổi trên ngày giúp nhà trường thực hiện được mục tiêu giáo dục toàn diện, giáo dục phân hóa nhằm can thiệp sớm quá trình hình thành và phát triển nhân cách của trẻ. Đặc biệt đã dành nhiều thời gian phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh phát triển năng khiếu của mình. Có nhiều điều kiện để các em bộc lộ khả năng trước tập thể cộng đồng. 3. Đối tượng nghiên cứu: Cán bộ giáo viên và học sinh trong toàn trường. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm hiểu cơ sở lí luận và cơ sở pháp lí của đề tài Phân tích thực trạng việc thực hiện tổ chức hoạt động dạy học hai buổi trên ngày ở trường tiểu học số 2 Quài Nưa. Tìm hiểu kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo việc dạy học hai buổi trên ngày ở một số đơn vị trường bạn. Căn cứ vào thực trạng của đơn vị nhà trường đề ra các giải pháp trong việc quản lí và tổ chức thực hiện. Rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các giải pháp cho công tác tổ chức dạy học hai buổi trên ngày ngay từ đầu năm học. 5. Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp điều tra. Phương pháp thực nghiệm. Phương pháp quan sát và vấn đáp. Nghiên cứu theo hướng độc lập: Bản thân tập trung trí tuệ nghiên cứu điều tra nắm bắt tình hình thực trạng và nguyên nhân thực trạng. Nghiên cứu tập trung theo nhóm, tập thể: Tổ chức hội thảo đưa ra ý kiến của cá nhân, tiếp thu ý kiến của tập thể. Lựa chọn những giải pháp đúng, phù hợp đưa vào đề tài cùng tổ chức thực hiện. 5 Tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện các giải pháp của đề tài. Từ đó điều chỉnh bổ sung kịp thời, hiệu quả. II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI (NỘI DUNG NGHIÊN CỨU) 1. Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu: 1.1 Cơ sở pháp lí: Năm học này chúng ta: “tiếp tục đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục”. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Cuộc vận động “Hai không”. Cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương tự học và sáng tạo”. Các phong trào “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” Phong trào “Dạy tốt-Học tốt”. Thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuần Giáo giao: Phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 và xây dựng trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 vào tháng 12 năm 2011. Đây là những nhiệm vụ quan trọng giao cho tập thể sư phạm nhà trường để làm tốt và hoàn thành xuất sắc những nhiêm vụ trên các thầy cô giáo và các em nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên: - Thông tư số 32/BGD-ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2009 V/v đánh giá xếp loại học sinh tiểu học. - Công văn số 55/PGDĐT-CMTH ngày 17 tháng 9 năm 2009 V/v thực hiện dạy học và đánh giá theo chuẩn kiến thức và kĩ năng. - Thông tư số 36/2009/BGD-ĐT ngày 4 tháng 12 năm 2009 V/v công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi. - Công văn số 62/PGDĐT-CMTH ngày 11 tháng 9 năm 2011 V/v kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên. - Công văn số 1360/SGD-ĐT-GDTH ngày 19 tháng 9 năm 2011 V/v hướng dẫn thời khóa biểu dạy hai buổi trên ngày. - Số 5842/BGD-ĐT ngày 1 tháng 9 năm 2011 V/v hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học. 6 - Các loại kế hoạch chỉ đạo của nhà trường và một số đề tài sáng kiến kinh nghiệm. Đây là một số văn bản chỉ đạo chúng ta cần thực hiện tốt hoàn thành thắng lợi mục tiêu cấp trên giao. 1.2 Cơ sở lí luận: Giáo dục cho học sinh trên các lĩnh vực: Đức - trí - thể - mĩ là trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn xã hội. Trong đó người thầy là chủ đạo là nhân tố chính cùng kết hợp với gia đình để xây dựng tạo nên nhân cách trẻ. Ở trường người thầy như người cha mẹ thứ hai của các em, là niềm tin và chỗ dựa vững chắc để các em làm nền tảng, điểm tựa phát triển sau này. Mục tiêu của các nhà quản lí giáo dục cũng như mọi tầng lớp xã hội đều mong mỏi tất cả chúng ta là những người thầy cô làm sao phải xây dựng được môi trường trường học, lớp học luôn trong sáng, gần gũi, giản dị và đầy vị tha. Lôi cuốn được các em tích cực, hăng say, đầy nhiệt huyết tham gia các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Trong tâm trí các em luôn coi trường, lớp mình như ngôi nhà của mình đang sống. Ở đó có tình thương yêu, che chở, của thầy, sự đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau của bạn bè cùng lứa. Ngoài tình thương yêu của thầy và môi trường lành mạnh. Chúng ta cần chú trọng quan tâm tuyên truyền sâu rộng tới học sinh hiểu sâu sắc quyền và nghĩa vụ của bản thân cần đóng góp cho trường, cho lớp. Khuyến khích các em phát huy mọi quyền lợi và nghĩa vụ. Biết thể hiện năng lực, trí tuệ của bản thân trước tập thể, đóng góp cái hay cái đẹp và lợi ích cho cộng đồng. Một số quan điểm trên muốn thực hiện có hiệu quả thì rất cần sự quan tâm và đầu tư sâu sắc của toàn xã hội cho công tác giáo dục. Nhà trường cần đầu tư nhiều về thời gian và công sức, trí tuệ. Việc tổ chức dạy hai buổi trên ngày có nhiều cơ hội, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho thầy và trò thể hiện được mọi vấn đề. Thầy có nhiều cơ hội giáo dục 7 kiến thức và kĩ nắng sống cho trò. Trò thuận lợi trong việc tiếp cận cái hay, cái đẹp và các hành vi chuẩn mực trong cuộc sống. Tăng thêm mối quan hệ gần gũi với bạn với thầy, rất tốt cho việc giao tiếp sau này. Khi mà cha mẹ các em còn hạn chế về thời gian, về kiến thức xã hội, nên khó có thể đạt những mục tiêu, yêu cầu của giáo dục đề ra. Tổ chức buổi dạy thứ hai có nhiều thuận lợi về yếu tố cơ sở vật chất. Ở trường các em có đủ bàn, ghế, đồ dùng học tập và một số trang thiết bị khác. Đồng thời các em phát huy tối đa sáng kiến trí tuệ mang tính tập thể qua việc học nhóm, tổ, lớp. Các em có điều kiện trao đổi, bàn bạc, bộc lộ ý kiến của mình trên một hệ thống cơ sở vật chất sẵn có. Các em có nhiều thời gian tổ chức các hoạt động ngoại khóa, vui chơi, giải trí học hỏi được nhiều điều mới lạ về thế giới xung quanh. Ngoài các yếu tố cơ bản trên dạy tăng buổi thứ hai đã góp phần tạo nên một trào lưu học tập, cả một xã hội học tập thật phong phú, đa dạng. Đâu đâu các cơ sở giáo dục đã và đang tích cực huy động mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện công tác giáo dục nhằm đạt hiệu quả. Đáp ứng nhu cầu tất yếu của xã hội hiện nay. 1.3 Cơ sở thực tiễn: Qua tìm hiểu thực tế của nhà trường tôi thấy như sau: Đội ngũ giáo viên đã đủ về số lượng với tỷ lệ 1,5 giáo viên/lớp. Có trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Tư tưởng lập trường tiến bộ, nhiệt tình trách nhiệm trước công việc được giao. Đảm bảo điều kiện tốt để dạy tăng buổi cho học sinh. Học sinh các em chăm ngoan, đã phát huy tốt ý thức học tập, tham gia nhiệt tình các phong trào hoạt động. Việc đi học chuyên cần với tỷ lệ cao từ 98-100%. Một số em phát huy tốt gương học tập tốt, nhân rộng được các cá nhân điển hình trong nhà trường. Cơ sở vật chất đã đáp ứng đầy đủ cho việc tổ chức dạy tăng buổi, trong đó luôn đề cao việc làm và sử dụng các đồ dùng dạy và học. 8 Công tác xã hội hóa đã và đang phát triển không ngừng. Cấp ủy Đảng, Chính quyền địa phương ủng hộ tích cực. Đa phần quần chúng nhân dân đã hỗ trợ đắc lực cho công tác giáo dục như: vận động con em mình đi học đều, tham gia đóng góp quỹ xây dựng nhà trường, đóng góp ngày công lao động xây dựng tập thể. Tình hình địa phương mặc dù có nhiều thuận lợi song gặp không ít khó khăn trở ngại đối với các em. Nhận thức của một số phụ huynh chưa thực sự sâu sắc về chuyện học hành của con em. Có phụ huynh có khái niệm chưa đúng việc đi học của trẻ như học để làm gì. Điều kiện kinh tế gia đình cũng tác động lớn chất lượng học tập. Có những em kinh tế gặp khó khăn chưa đáp ứng tối thiểu trong việc chuẩn bị đồ dùng học tập, trang phục cá nhân. Thời gian học ở nhà cũng như việc tổ chức các nhóm nhỏ học tập chưa được chú trọng và quan tâm. Năm học 2011-2012 nhiệm vụ cấp trên giao cho hết sức nặng nề và đầy thử thách. Phấn đấu xây dựng thành công trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 và chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2 vào tháng 12 năm 2011. Xét trên phương diện thực tế, chất lượng học tập và các hoạt động phong trào hoạt động của nhà trường một số năm học trước còn nhiều bất cập. Do việc đầu tư về thời gian bổ trợ kiến thức còn ít, chưa được quan tâm. Để đạt được nhiệm vụ chính trị này đòi hỏi mỗi thầy và trò đều phải gồng mình, căng sức gánh vác công việc. Việc cần tổ chức thực hiện ngay và cấp bách là tăng thời gian học ở trường và ở nhà trong đó ở trường là trọng yếu. Chính vì vậy Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch và tổ chức chỉ đạo thực hiện dạy hai buổi trên ngày ngay từ đầu năm học 2010-2011. Đây là hướng đi đúng chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả như mong đợi. 2. Thực trạng của đề tài nghiên cứu: 2.1 Khái quát phạm vi: 9 Đề tài nghiên cứu được áp dụng cho toàn thể cán bộ giáo viên trong nhà trường, tổ chức thực hiện từ năm học 2011-2012. Một số kinh nghiệm mang tính sáng tạo có thể nhân rộng sang một số đơn vị trường bạn nằm trên cùng địa bàn để cùng chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau. 2.2 Thực trạng của đề tài nghiên cứu: Đề tài nay tập trung vào hai vấn đề Vấn đề thứ nhất: công tác quản lí chỉ đạo việc thực hiện dạy học hai buổi trên ngày. Nêu lên một số kinh nghiệm trong công tác quản lí đội ngũ giáo viên và học sinh khi tổ chức dạy. Tập trung chỉ đạo mang tính tư vấn, động viên thúc đẩy phát triển. Vấn đề thứ hai: Nghiên cứu đưa ra một số hình thức tổ chức dạy học, nhất là ở buổi dạy thứ hai. Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh vận dụng. Để xây dựng đề tài này bản thân tôi đã tìm hiểu kĩ về phong trào học tập, tình hình chất lượng học sinh, số lượng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất thấy đủ diều kiện để tổ chức dạy thêm buổi thứ hai. Đề tài này luôn gắn liền với mục tiêu và nhiệm vụ chính trị cấp trên giao. Nếu tổ chức và thực hiện đúng kế hoạch chắc chắn sẽ đạt được các chỉ tiêu đề ra. Tình hình nhà trường năm học này: gồm 10 lớp với tổng số 226 học sinh. Đội ngũ giáo viên tính đến thời điểm giữa năm học là 1,5 giáo viên trên lớp. Số phòng học là 10 phòng. Địa điểm xa nhất từ nhà các em đến trường khoảng 3 km. 100% là học sinh dân tộc có tỷ lệ hoàn cảnh gia đình còn khó khăn về kinh tế khá cao. Nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp. Thực tế chất lượng học tập còn hạn chế, một số em còn yếu về một số mặt cơ bản trong học tập như đọc, viết, làm toán một số phong trào hoạt động bổ trợ học tập diễn ra còn ít chưa thực sự bài bản và có chất lượng. Nhà trường đã tổ chức dạy tăng buổi cho học sinh ở những năm học trước. Tuy nhiên chỉ ở mức độ 6 đến 7 buổi trên tuần. Kế hoạch tổ chức còn nhiều bất cập 10 [...]... nhiệm vụ năm học và thời khóa biểu dạy hai buổi trên ngày của cấp trên Kế hoạch dạy học hai buổi/ ngày trên cơ sở bám sát các yêu cầu về nội dung, kế hoạch giáo dục, thực hiện chương trình sách giáo khoa theo quy định Nội dung dạy học buổi thứ hai chú trọng thực hành kiến thức đã học, tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động thực tế tại địa phương nhằm hỗ trợ cho việc học tập hoặc bồi dưỡng học sinh... sẻ với phụ huynh và học sinh 3.2.4 Các hình thức tổ chức dạy học hai buổi trên ngày: Buổi học thứ nhất: Chỉ đạo dạy học theo kế hoạch giáo dục và thực hiện chương trình, sách giáo khoa quy định cho mỗi lớp, theo chương trình giáo dục phổ thông được ban hành kèm theo QĐ số 16/2006/QĐ-BGD-ĐT ngày 05/5/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Mỗi buổi học không quá 4 tiết Chỉ đạo giáo viên dạy đảm bảo yêu cầu... pháp: Căn cứ vào chất lượng học sinh trong toàn trường Căn cứ vào điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, học sinh, cơ sở vật chất trường học và công tác xã hội hóa giáo dục Căn cứ vào tiến độ chương trình và nhiệm vụ năm học 3.2 Các giải pháp chủ yếu: Từ những cơ sở lí luận, cơ sở thực tiễn và thực trạng của nhà trường Để tổ chức quản lí, chỉ đạo thực hiện tốt việc dạy học hai buổi, bản thân tôi đưa... gì, tại sao, phải tổ chức dạy tăng buổi cho học sinh Cần chuẩn bị tốt công tác báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện với cấp trên Tham mưu xin ý kiến chỉ đạo kịp thời Đối với Đảng ủy, Chính quyền địa phương, 12 các tổ chức đoàn thể xã cần nắm được kế hoạch, chủ trương của nhà trường từ đó có tinh thần giúp đỡ, chỉ đạo các tầng lớp cùng tham gia 3.2.2 Việc xây dựng kế hoạch dạy học, nhất là buổi thứ hai. .. của học sinh 3.3 Tổ chức triển khai thực hiện: Việc tổ chức dạy học hai buổi trên ngày được nhà trường triển khai thực hiện từ năm học 2010-2011 đến nay Thời gian đầu đội ngũ giáo viên còn thiếu, số lượng giáo viên dạy chuyên đã tham gia dạy buổi thứ hai, tuy vậy vẫn còn một số hạn chế về kĩ năng rèn học sinh luyện tập thực hành Đề tài được xây dựng lồng ghép các kế hoạch của nhà trường, thành một... nhà trường ưu tiên cho những lớp đầu cấp và cuối cấp Xây dựng cơ cấu các khối, tổ chuyên môn Giao trách nhiệm cho tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học, lựa chọn nội dung, phương pháp dạy học phù hợp với đối tượng học sinh ở từng khối, từng lớp của mình đang dạy Đồng chí phó Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc công tác dạy học hai buổi/ ngày Tìm hiểu kĩ về tình hình chất lượng và sức học. .. như sau: 11 3.2.1 Công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp tham gia, có nhận thức đúng đắn việc dạy học hai buổi trên ngày Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tính quyết định tới thắng lợi của việc dạy học hai buổi Định hướng cho các tầng lớp tham gia công tác giáo dục trên địa bàn nhận thức rõ vai trò trách nhiệm và ích lợi mang đến cho cộng đồng qua việc dạy tăng buổi Mục tiêu của... bản công phu 17 Thông qua đề tài, nhấn mạnh các giải pháp, các hình thức tổ chức và nội dung tới cán bộ giáo viên -học sinh để toàn trường nắm được cụ thể chi tiết Kế hoạch và các giải pháp triển khai đồng bộ trên toàn trường Tổ chức tiếp thu lấy các ý kiến của tập thể để bổ sung điều chỉnh Thống kê cơ sở vật chất trường học đầy đủ và chính xác trong đó phòng học, bàn ghế, đồ dùng dạy và học của nhà trường. .. cần giáo dục nâng cao ý thức giữ gìn Thông qua công tác chủ nhiệm lớp, công tác tự quản của lớp, kiểm tra đánh giá, tổ chức các cuộc thi về đồ dùng học tập và thi vở sạch chữ đẹp Kinh phí tổ chức: do địa điểm trường nằm trong khu vực dân sinh sống có nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn Nên việc thu học phí cho buổi thứ hai rất khó khăn thậm chí không tổ chức thu Đây là vấn đề nhạy cảm đòi hỏi giáo viên... vững tính ổn định 4.1 Học sinh: Duy trì số lượng đạt 226/226 = 100% Chất lượng: Hạnh kiểm: THĐĐ: THCĐĐ: Văn hóa: 18 Tiếng Việt Toán giỏi: Giỏi: Khá: Khá: Trung bình: Trung bình: Yếu: Lớp đạt danh hiệu thi đua: Yếu: Lớp có phong trào “VSCĐ”: Số lớp tham gia thực hiện dạy hai buổi trên ngày: 10/10 lớp Số học sinh tham gia học hai buổi trên ngày: 226/226 học sinh Số tiết dạy và học trên tuần: 32 tiết 4.2 . vào hai vấn đề Vấn đề thứ nhất: công tác quản lí chỉ đạo việc thực hiện dạy học hai buổi trên ngày. Nêu lên một số kinh nghiệm trong công tác quản lí đội ngũ giáo viên và học sinh khi tổ chức dạy. . ĐỀ TÀI: CÔNG TÁC QUẢN LÍ CHỈ ĐẠO TỔ CHỨC DẠY HỌC HAI BUỔI / NGÀY TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC I. PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Lí do chọn đề tài: a) Lí do khách quan Chủ tịch Hồ Chí Minh. trạng về công tác tổ chức hoạt động dạy học hai buổi trên ngày ở nhà trường cũng như một số địa phương khác. Từ cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác quản lí nhằm

Ngày đăng: 18/08/2014, 16:13

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan