0

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH HỌC 8

33 10,235 46
  • TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH HỌC 8

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2014, 23:03

CHUYÊN ĐỀ I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜII. TẾ BÀO:Câu 1. Chứng minh rằng tế bào là đơn vị cấu trúc của cơ thể người ? Mọi cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người đều được cấu tạo bởi tế bào:Cơ được cấu tạo bởi các tế bào cơ, xương được cấu tạo từ các tế bào xương, máu được cấu tạo từ hồng cầu, bạch cầu … Các tế bào này khác nhau về hình dạng, kích thước, nhưng đều có cấu tạo thống nhất, mỗi tế bào gồm có 3 thành phần: màng tế bào, tế bào chất, nhân. Thành phần hoá học của mọi tế bào về cơ bản cũng giống nhau gồm:Các hợp chất hữu cơ: protein, lipit, gluxit, ..Các hợp chất vô cơ như: Ca, K, Na , Fe … Các tế bào và chất gian bào cùng thực hiện một chức năng gọi là mô, nhiều mô tập hợp thành hệ cơ quan, các hệ cơ quan hợp thành cơ thể.Câu 2. Chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể? Tế bào gồm 3 thành phần: màng sinh chất, tế bào chất và nhân. Chức năng chính của TB:+Trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lựợng cho cơ thể hoạt động.+ Sự lớn lên, phân chia của TB tạo điều kiện cho cơ thể lớn lên và thực hiện quá trình sinh sản.+ Cảm ứng của TB giúp cơ thể phản ứng lại kích thích của môi trường. Chức năng quan trọng nhất là trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường để tạo ra năng lượng.Mọi hoạt động sống của cơ thể đều được diễn ra ở TB. Nên TB là đơn vị chức năng của cơ thể sống.Câu 3. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa tế bào người và tế bào thực vật.1. Giống nhau: Đều có các thành phần cấu tạo giống nhau bao gồm: màng tế bào, tế bào chất và nhân. Đều là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH HỌC 8 CHUYÊN ĐỀ I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI I. TẾ BÀO: Câu 1. Chứng minh rằng tế bào là đơn vị cấu trúc của cơ thể người ? - Mọi cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người đều được cấu tạo bởi tế bào: Cơ được cấu tạo bởi các tế bào cơ, xương được cấu tạo từ các tế bào xương, máu được cấu tạo từ hồng cầu, bạch cầu … - Các tế bào này khác nhau về hình dạng, kích thước, nhưng đều có cấu tạo thống nhất, mỗi tế bào gồm có 3 thành phần: màng tế bào, tế bào chất, nhân. - Thành phần hoá học của mọi tế bào về cơ bản cũng giống nhau gồm: Các hợp chất hữu cơ: protein, lipit, gluxit, Các hợp chất vô cơ như: Ca, K, Na , Fe … - Các tế bào và chất gian bào cùng thực hiện một chức năng gọi là mô, nhiều mô tập hợp thành hệ cơ quan, các hệ cơ quan hợp thành cơ thể. Câu 2. Chứng minh tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể? - Tế bào gồm 3 thành phần: màng sinh chất, tế bào chất và nhân. - Chức năng chính của TB: +Trao đổi chất và năng lượng, cung cấp năng lựợng cho cơ thể hoạt động. + Sự lớn lên, phân chia của TB tạo điều kiện cho cơ thể lớn lên và thực hiện quá trình sinh sản. + Cảm ứng của TB giúp cơ thể phản ứng lại kích thích của môi trường. - Chức năng quan trọng nhất là trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường để tạo ra năng lượng. Mọi hoạt động sống của cơ thể đều được diễn ra ở TB. Nên TB là đơn vị chức năng của cơ thể sống. Câu 3. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa tế bào người và tế bào thực vật. 1. Giống nhau: Đều có các thành phần cấu tạo giống nhau bao gồm: màng tế bào, tế bào chất và nhân. - Đều là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể 2. Khác nhau: Điểm phân biệt Tế bào người Tế bào thực vật - Màng tế bào - Tế bào chất Chỉ có màng sinh chất, không có vách xenlulzo Không có lục lạp, có trung thể. Không bào nhỏ Có màng sinh chất, bên ngoài có vách xenlulzo Thường có lục lạp, không có trung thể. Không bào to. 3. Ý nghĩa a. Giống nhau: Cho ta kết luận là tât cả sinh vật đều có cấu tạo thống nhất và có nguồn gốc chung. b. Khác nhau: Cho ta kết luận là sinh vật phát triển theo 2 hướng khác nhau: Thực vật thích nghi với đời sống tự dưỡng nhờ lục lạp tự tạo được thức ăn. Động vật thích nghi với đời sống dị dưỡng lấy chất hữu cơ có sẵn trong thiên nhiên làm thức ăn. II. MÔ Câu 1. Mô là gì? Có mấy loại mô chính. Hãy nêu đặc điểm của các loại mô đó? * Mô là tập hợp các TB chuyên hóa, có cấu trúc giống nhau, cùng đảm nhận một chức năng nhất định. * Các loại mô: Mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ, mô thần kinh. Mô biểu bì Mô liên kết Mô cơ Mô thần kinh Đặc điểm các TB xếp xít nhau tạo thành lớp rào bảo vệ cơ thể, Phủ ngoài cơ thể hoặc lót trong các xoang rỗng. Gồm các TB liên kết nằm rải rác trong chất nền TB có hình dạng dài, gồm 3 loại mô: Mô cơ vân, mô cơ trơn, mô cơ tim. Gồm TB thần kinh(Nơron) và TB thần kinh đệm(thần kinh giao) Chức năng Bảo vệ, hấp thụ và tiết Tạo ra bộ khung cơ thể, neo giữ các cơ quan, thực hiện chức năng đệm. Co, dãn, tạo nên sự vận động của cơ thể. Tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin, điều hòa hoạt động của các cơ quan. Câu 2:Hãy phân biệt 3 loại mô cơ và giải thích vì sao máu thuộc nhóm mô liên kết. * Phân biệt 3 loại mô cơ: + Cơ vân: gồm nhiều sợi cơ có vân ngang xếp thành từng bó trong bắp cơ, tế bào có nhiều nhân. Hoạt động theo sự chỉ đạo của hệ thần kinh vận động. + Cơ trơn: gồm tế bào hình sợi, thuôn, nhọn hai đầu, tế bào chỉ có 1 nhân. Cử động ngoài ý muốn của con người. + Cơ tim: cấu tạo giống cơ vân, hoạt động giống cơ trơn. * Máu là mô vì nó gồm 2 thành phần: Tế bào máu ( hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu) và huyết tương ( không có cấu trúc tế bào). - Máu là mô liên kết vì nó có chức năng liên kết các cơ quan trong cơ thể với nhau, liên hệ các tế bào trong cơ thể và môi trường ngoài. III. PHẢN XẠ 1. Nêu đặc điểm cấu tạo của Nơron? Nơron có chức năng gì? * Cấu tạo của Nơron: - Thân: chứa nhân. - Các tua: + Tua ngắn(sợi nhánh) + Tua dài(sợi trục). Trên sợi trục có các bao miêlin. * Chức năng: - Cảm ứng: Là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại các kích thích bằng cách phát sinh các xung thần kinh. - Dẫn truyền: Lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi tiếp nhận kích thích về thân Nơron truyền đi theo dọc sợi trục. 2. Có mấy loại Nơron? Phân biệt các loại Nơron đó? * Nơron hướng tâm (Nơron cảm giác): - Thân nằm ngoài TWTK. - Truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh. * Nơron li tâm (Nơron vận động): - Nằm trong TWTK, sợi trục hướng ra cơ quan phản ứng. - Truyền xung thần kinh về cơ quan phản ứng. * Nơron trung gian (Nơron liên lạc): - Nằm trong TWTK. - Đảm bảo liên hệ giữa các cơ quan. 3. Có nhận xét gì về hướng dẫn truyền xung thần kinh ở Nơron hướng tâm và Nơron li tâm? - Hai nơron này có chiều dẫn truyền ngược nhau: Nơron hướng tâm: dẫn truyền xung thần kinh về trung ương thần kinh; Nơron li tâm: Dẫn truyền xung thần kinh từ trung ương thần kinh về cơ quan phản ứng. 4. Cung phản xạ: - Mọi hoạt động của cơ thể đều là phản xạ. Phản xạ không chỉ trả lời kích thích của môi trường ngoài mà còn đáp ứng các kích thích của môi trường trong. VD: Tiết mồ hôi khi trời nóng, tăng nhịp hô hấp và thay đổi nhịp co bóp của tim… ? Phản xạ là gì? Nêu sự khác biệt giữa phản xạ của động vật với hiện tượng cảm ứng ở thực vật? - Phản xạ là phản ứng của cơ thể trả lời lại các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh.  Phản xạ: Là phản ứng có sự tham gia của hệ thần kinh; Cảm ứng ở thực vật: Là những thay đổi về áp suất trương nước ở các tế bào gốc lá, không phải do hệ thần kinh điều khiển. ? Cung phản xạ là gì? Nêu thành phần của một cung phản xạ? - Cung phản xạ là con đường mà xung thần kinh truyền từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng. - Thành phần của một cung phản xạ: + Cơ quan thụ cảm + Các loại Nơron: Nơron hướng tâm, Nơron li tâm, Nơron trung gian. + Cơ quan phản ứng. ? Vòng phản xạ là gì? Phân tích đường đi của xung thần kinh trong phản xạ? - Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và luồng thông tin ngược. Khi có kích thích của môi trường tác động vào cơ quan thụ cảm(da), từ cơ quan thụ cảm sẽ phát ra một xung thần kinh. Xung thần kinh này theo dây hướng tâm truyền về trung ương thần kinh.Từ trung ương thần kinh sẽ phát đi xung thần kinh theo dây li tâm cơ quan phản ứng để trả lời kích thích. Kết quả của sự phản ứng đó được thông báo ngược về trung ương thần kinh theo dây hướng tâm. Nếu phản ứng chưa chính xác hoặc đã đầy đủ thì nhờ dây li tâm truyền tới cơ quan phản ứng, giúp cơ thể phản ứng chính xác với các kích thích của môi trường. CHUYÊN ĐỀ II: VẬN ĐỘNG I. BỘ XƯƠNG A. CHỨC NĂNG CỦA BỘ XƯƠNG: ? Hãy nêu chức năng của bộ xương đối với cơ thể người? Bộ xương là phần cứng của cơ thể thực hiện các chức năng: - Nâng đỡ cơ thể, tạo bộ khung giúp cơ thể có hình dáng ổn định(dáng đứng thẳng trong không gian). - Tạo thành các khoang chứa và bảo vệ các nội quan VD: Hộp sọ chứa và bảo vệ não; Lồng ngực: chứa và bảo vệ tim, phổi… - Là chỗ bám của gân, cơ, cùng với hệ cơ giúp cho cơ thể vận động và lao động. B. CÁC PHẦN CHÍNH CỦA BỘ XƯƠNG 1. Cấu tạo của bộ xương người - Bộ xương người gồm nhiều xương có hình dạng khác nhau ( xương ngắn, xương dài, xương dẹt) được phân chia làm 3 phần là: + Xương đầu gồm: xương sọ và các xương mặt. + Xương thân có: xương sống, xương sườn, xương ức. + Xương chi gồm: xương đai ( vai, hông), xương cánh tay ( hoặc xương đùi), xương cẳng( tay, chân), xương cổ ( tay, chân), xương bàn ( tay, chân), xương ngón( tay, chân). - Các xương liên hệ với nhau bằng khớp. Có 3 loại khớp: khớp động, khớp bán động, khớp bất động. Đặc điểm cấu tạo của khớp quyết định khả năng vận động của xương. ? Tìm điểm giống nhau và khác nhau giữa xương tay và xương chân? * Giống: Xương tay và xương chân có các phần tương ứng giống nhau: Xương tay Xương chân Xương đai vai Xương cánh tay Xương cẳng tay Xương cổ tay Xương bàn tay Các xương ngón tay Xương đai hông Xương đùi Xương cẳng chân Xương cổ chân Xương bàn chân Các xương ngón chân * Khác: - Kích thước: Xương tay ngắn và nhỏ hơn xương chân. - Đai vai: Cấu tạo từ xương đòn và xương bả Đai hông cấu tạo từ xương chậu, xương háng, xương ngồi khớp với nhau và gắn với xương cùng, cụt. - Khớp cổ tay và bàn tay linh hoạt, xương ngón phân hóa, ngón cái đối diện với 4 ngón con; thực hiện chức năng cầm nắm, lao động. Khớp cổ chân: Xương cổ chân có gót phát triển về phía sau, tạo sự cân bằng, vững chắc cho tư thế đứng thẳng; Xương bàn chân hình vòm giúp đi lại dễ dàng. Sự khác nhau này là kết quả của sự phân hóa tay và chân trong quá trình tiến hóa, thích nghi với tư thế đứng thẳng và lao động. C. CÁC KHỚP XƯƠNG: ? Khớp xương là gì? Có mấy loại khớp xương? Phân biệt các loại khớp xương đó? - Khớp xương là nơi tiếp giáp giữa các đầu xương * Các loại khớp xương: - Khớp động (cử động linh hoạt): hai đầu xương được bọc bởi sụn đầu khớp nằm trong dịch khớp(bao hoạt dịch: tiết ra dịch nhờn giúp hai đầu xương chuyển động dễ dàng), bên ngoài có dây chằng. - Khớp bán động(cử động hạn chế): hai đầu xương có đệm sụn, diện khớp phẳng, hẹp. - Khớp bất động(không cử động đươc): Đường nối giữa hai xương hình răng cưa khít nhau, các xương gắn chặt. II. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG A. CẤU TẠO CỦA XƯƠNG 1. Cấu tạo của xương dài Các phần của xương Cấu tạo Chức năng Đầu xương - Sụn bọc đầu xương - Mô xương xốp gồm các nan xương - Giảm ma sát trong các khớp xương. - Phân tán lực tác động. - Tạo ra ô chứa tủy đỏ Thân xương - Màng xương - Mô xương cứng - Khoang xương - Bảo vệ và là nơi bám của gân, cơ; Giúp xương to ra theo bề ngang. - Chịu lực, bảo đảm vững chắc. - Chứa tủy đỏ ở trẻ em, sinh hồng cầu, chứa tủy vàng ở người lớn. ? Tại sao xương người chịu được áp lực gấp 30 lần so với loại gạch tôt? Do cấu tạo thân xương và hai đầu xương - Thân xương hình ống giúp xương nhẹ, có mô xương cứng giúp xương vững chắc. - Hai đầu xương có các nan xương xếp theo kiểu vòng cung giúp phân tán lự tác động làm tăng khả năng chịu lực. B.SỰ TO RA VÀ DÀI RA CỦA XƯƠNG - Xương to ra về bề ngang là nhờ các tế bào màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hóa xương. - Xương dài ra là nhờ sự phân chia của lớp sụn tăng trưởng( nằm gần hai đầu xương). ? Sự phát triển của bộ xương diễn ra như thế nào? - Ở tuổi thiếu niên, nhất là tuổi dậy thì xương phát triển nhanh do các tế bào ở sụn tăng trưởng phân chia và hóa xương. - Đến tuổi trưởng thành sự phân chia của sụn tăng trưởng không còn thực hiện được nữa do đó không cao thêm được - Ở người già xương bị hủy nhanh hơn sự tạo thành; màng xương vẫn có khả năng sinh ra tế bào xương để bồi đắp phía ngoài thân xương làm cho xương lớn lên; các tế bào hủy xương tiêu hủy thành trong của ống xương làm cho khoang xương ngày càng rộng ra. C. THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ TÍNH CHẤT CỦA XƯƠNG - Xương gồm: chất hữu cơ ( chất cốt giao) và chất khoáng ( chủ yếu là canxi). - Tính chất: Chất khoáng làm cho xương bền chắc, cốt giao bảo đảm cho xương mềm dẻo. Tỉ lệ cốt giao thay đổi theo độ tuổi. ? Nêu biện pháp vệ sinh bộ xương? - Chế độ ăn uống: Đảm bảo đủ Prôtêin, muối khoáng, các loại vitamin cần thiết cho sự phát triển của xương. - Ngồi học đúng tư thế để tránh cong vẹo cột sống, tránh bệnh gù. - Lao động, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên, vừa sức. - Hiểu về bong gân, sai khớp và sơ cấp cứu khi bị bong gân, sai khớp. III. CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA CƠ 1. Cấu tạo của cơ vân - Bắp cơ gồm nhiều bó cơ, mỗi bó cơ gồm rất nhiều sợi cơ ( tế bào cơ) bọc trong màng liên kết. Hai đầu bắp cơ có gân bám vào các xương qua khớp, phần giữa phình to gọi là bụng cơ. - Sợi cơ gồm nhiều tơ cơ, tơ cơ có 2 loại là tơ cơ dày và tơ cơ mảnh xếp xen kẽ nhau. 2. Tính chất của cơ ? Tính chất của cơ là gì? Nêu bản chất của sự co cơ? - Tính chất của cơ là co và dãn. - Khi bị kích thích các tơ cơ mảnh xuyên sâu vào vùng phân bố của tơ cơ dày,làm tế bào co ngắn lại tạo ra sự co cơ. 3. Ý nghĩa của hoạt động co cơ - Hầu hết các bắp cơ gắn vào xương theo cặp đối kháng ( co và duỗi). Khi cơ này co thi cơ kia duỗi và ngược lại. - Sự phối hợp co và duỗi của cặp đối kháng làm xương cử động tạo ra sự vận động của cơ thể, giúp cơ thể đáp ứng với tác động của môi trường. ? Khả năng co cơ phụ thuộc vào những yếu tố nào? Khả năng co cơ phụ thuộc: - Trạng thái thần kinh. - Thể tích của cơ - Lực co cơ - Khả năng dẻo dai, bền bỉ. ? Hoạt động co cơ có ý nghĩa gì đối với cơ thể và sức khỏe? - Khi cơ co làm cho xương cử động giúp cơ thể vận động và lao động. - Hệ cơ hoạt động làm cho hệ vận động hoạt động kéo theo sự hoạt động của các cơ quan khác làm ảnh hưởng tới toàn bộ cơ thể, giúp tinh thần sảng khoái. - Cơ hoạt động thì máu đến nuôi cơ nhiều giúp cơ phát triển, khỏe; máu đến nuôi xương nhiều giúp xương phát triển, rắn chắc. - Một số cơ giúp cơ thể thăng bằng khi đi đứng. - Cơ co rút sinh ra nhiệt giúp duy trì nhiệt độ của cơ thể. 4. Sự mỏi cơ và biện pháp chống mỏi cơ - Nguyên nhân của sự mỏi cơ là do cơ thể không được cung cấp đủ oxi, tế bào hô hấp yếm khí, lượng axit lactic tích tụ tăng và đầu độc cơ. - Để tăng cường khả năng sinh công của cơ và giúp cơ làm việc dẻo dai cần lao động vừa sức, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao. ? Trình bày sự tiến hoá của bộ xương và hệ cơ của người so với động vật Đáp án: - Bộ xương và hệ cơ ở người có nhiều đặc điểm tiến hoá hơn so với động vật, thể hiện sự thích nghi với tư thế đứng thẳng và đi bằng hai chân. - Đặc điểm của bộ xương: Hộp sọ lớn chứa não phát triển, xương hàm nhỏ, tỉ lệ giữa xương sọ và xương mặt lón hơn ở động vật, khớp giữa xương sọ và cột sống lùi về phía sau giữ cho đầu ở vị trí cân bằng trên cổ trong tư thế đứng thẳng. Cột sống cong bốn chỗ đảm bảo trọng tâm cơ thể người rơi vào chân đế trong tư thế đứng thẳng, lồng ngực nở sang hai bên. Xương chi phân hoá: Tay có khớp linh hoạt hơn chân nên vận động của tay tự do hơn, thuận lợi cho lao động. Chân có xương lớn, khớp chắc chắn, tuy hạn chế phạm vi hoạt động nhưng tăng khả năng chống đỡ. Xương gót phát triển, các xương bàn và xương ngón chân khớp với nhau tạo thành vòm, tăng khả năng vững chắc của chân đế và di chuyển dễ dàng. - Đặc điểm của hệ cơ: Có sự phân hoá cơ tay và cơ chân gắn với chức năng của chi và đặc điểm phân hoá xương chi. + Cơ tay phân chia thành các nhóm cơ, giúp tay cử đông linh hoạt có khả năng thực hiện được những động tác lao động phức tạp, cơ vận động ngón cái nhiều và phân hoá giúp ngón cái khoẻ và linh hoạt. + Cơ chân có xu hướng tập chung thành nhiều nhóm cơ lớn và khoẻ. + Cơ vận động lưỡi phát triển. + Cơ mặt phân hoá giúp biểu hiện tình cảm qua nét mặt. III. HỆ TUẦN HOÀN Vấn đề 1. Môi trường trong của cơ thể Môi trường trong của cơ thể gồm: Máu, nước mô và bạch huyết. Vai trò của môi trường trong: giúp các tế bào trong cơ thể thường xuyên liên hệ với môi trường ngoài trong quá trình trao đổi chất. Câu 1 Thành phần cấu tạo của máu 1. Máu gồm những thành phần nào? Nêu chức năng của các thành phần. Đáp án: - Máu gồm: huyết tương ( 55%) và các tế bào máu (45%). + Huyết tương gồm: nước (95%) và các chất khác( 5%): chất dinh dưỡng, hoocmon, kháng thể, muối khoáng, chất thải … Chức năng: Duy trì máu ở trạng thái lỏng để dễ dàng lưu thông trong mạch. Vận chuyển các chất dinh dưỡng tới các tế bào, các chất cần thiết ( hoocmon, kháng thể), vận chuyển các chất thải tới cơ quan bài tiết. + Tế bào máu gồm: bạch cầu, hồng cầu và tiểu cầu Chức năng: Bạch cầu: bảo vệ cơ thể khỏi bị các tác nhân gây nhiễm tấn công. Hồng cầu: vận chuyển oxi và cácbonic. Tiểu cầu: Tham gia vào quá trình đông máu. 2. Hồng cầu có cấu tạo và chức năng gì? Giải thích đặc điểm của hồng cầu giúp nó thực hiện chức năng đó trong cơ thể người. Đáp án Cấu tạo: là tế bào không có nhân, hình lõm hai mặt, kích thước nhỏ, số lượng nhiều, thời gian sống ngắn, chứa Hemoglobin ( Hb). Chức năng: Kết hợp và vận chuyển oxy cung cấp cho tế bào và vận chuyển CO 2 từ tế bào đến phổi để thải ra môi trường bên ngoài. - Đặc điểm của hồng cầu giúp nó thực hiện được chức năng đó: Hồng cầu chứa Hb, Hb kết hợp với O 2 và CO 2 tạo nên hợp chất oxy hemoglobin và cácboxy hemoglobin không bền, theo máu đến tế bào nhường O 2 , về phổi thải CO 2 ra ngoài môi trường. Hồng cầu có hình đĩa, lõm hai mặt, kích thước nhỏ, số lượng nhiều những đặc điểm này làm tăng diện tích tiếp xúc và khả năng vận chuyển của hông cầu. Hồng cầu không có nhân, đặc điểm này giúp hồng cầu giảm bớt sự tiêu tốn năng lượng khi nó đang hoạt động, giúp cơ thể tiết kiệm được năng lượng. Hồng cầu thường xuyên được đổi mới trong cơ thể, đặc điểm này giúp hồng cầu luôn được đổi mới và duy trì được khả năng vận chuyển oxy và cacbonic liên tục trong cơ thể người. 3. Trong cơ thể người, có những loại tế bào nào không có ty thể ? Tại sao nó không có ty thể? Tại sao không có ty thể mà tế bào vẫn sống được Đáp án: - Trong cơ thể người, tế bào hông cầu không có ti thể. - Hồng cầu không có ti thể để thích nghi với chức năng vận chuyển oxi, vì nếu có ti thể hồng cầu phải hô hấp hiếu khí và do đó nó phải dùng nhiều oxi, oxi là chất hồng cầu vận chuyển, chứ không phải chất để cho hồng cầu sử dụng. - Hồng cầu không có ti thể nhưng nó vẫn sống được vì năng lượng ATP vẫn được chúng tạo ra bằng đường hô hấp kị khí. 4. Tiểu cầu tham gia bảo vệ cơ thể chống mất máu khi mạch máu bị tổn thương như thế nào ? Đáp án: Khi có vết thương, tiểu cầu va chạm vào vết rách trên mạch máu của vết thương, các tiểu cầu bị vỡ giải phóng enzim. - Enzim làm co mạch máu do đó làm giảm mất máu. - Enzim biến chất sinh tơ máu ( có trong huyết tương) thành tơ máu ôm giữ khối máu, tạo thành khối máu đông bịt kín vết thương. - Tiểu cầu dính vào bờ vết thương, tạo ra nút tiểu cầu bịt tạm thời vết thương. Sơ đồ minh họa: Như SGK. 5. Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng những cơ chế nào ? Đáp án: Bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bởi 3 cơ chế : - Sự thực bào: thực hiện bởi bạch cầu trung tính và bạch cầu mono. Các bạch cầu này tập chung đến nơi có vi khuẩn xâm nhập, hình thành chân giả bắt và nuốt vi khuẩn vào trong tế bào rồi tiêu hóa chúng. - Tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên: Khi vi khuẩn, virut thoát khỏi sự thực bào, tế bào limpho B sẽ tiết kháng thể vô hiệu hóa kháng nguyên. - Phá hủy các tế bào bị nhiễm các vi khuẩn, virut: tế bào lympho T sẽ phá hủy các tế bào bị nhiễm vi khuẩn, vi rut. 6. Tại sao khi bac sĩ khám bệnh, lại căn cứ vào số lượng hồng cầu và bạch cầu để chuẩn đoán bệnh. Đáp án: - Phải căn cứ vào số lượng hồng cầu để biết được tình trạng sức khỏe: ở nam: 4.5 triệu / mm 3 , nữ: 4.2 triệu mm 3 . Nếu số lượng tăng quá hoặc giảm quá thì cơ thể ở trạng thái bệnh lí. - Bạch cầu nếu khoảng từ 5000 – 8000 trong 1 mm 3 máu là tốt nhất. Nếu số lượng tăng quá thì cơ thể có bệnh, nếu giảm quá chứng tỏ khả năng kháng bệnh kém. - Còn căn cứ vào tỉ lệ bạch cầu có trong thành phần của máu để xác định được ta mắc bệnh gì. Câu 2. Miễn dịch là gì ? Có những loại miễn dịch nào? Đáp án: 1. Miễn dịch là khả năng cơ thể không bị mắc một số bệnh nào đó mặc dù sống trong môi trường có nhiều vi khuẩn gây bệnh. 2. Các loại miễn dịch: a. Miễn dịch tự nhiên: - Miễn dịch bẩm sinh: Khi mới sinh ra, cơ thể đã miễn dịch với một số bệnh nhờ khả năng diệt khuẩn của bạch cầu và khả năng tiết kháng thể của cơ thể. Ví dụ: Con người không bao giờ bị mắc một số bệnh ở động vật như toi gà, lở mồm long móng của trâu bò … - Miễn dịch tập nhiễm: Là khả năng không mắc bệnh trở lại sau khi cơ thể đã bị bệnh 1 lần vì chất kháng thể vẫn còn tồn tại và tiếp tục chống bệnh. Thời gian miễn dịch tùy theo loại bệnh: Bệnh cúm : 1- 2 tuần; bệnh đậu mùa: suốt đời. b. Miễn dịch nhân tạo: Khả năng tạo được tính chống bệnh cho cơ thể bằng cách tiêm chủng, tiêm huyết thanh. - Miễn dịch chủ động: Chủng Vi khuẩn, virut đã được làm giảm hoạt tính, hoặc chết được tiêm vào cơ thể, cơ thể sẽ tạo ra kháng thể để chống bệnh. Đây là phương pháp phòng bệnh. VD: Phòng bệnh uốn ván, bệnh lao …. - Miễn dịch thụ động: Lấy huyết thanh của 1 con vật đã có sẵn kháng thể tiêm vào cơ thể người để chống bệnh tức thời. Sự miễn dịch thụ động được tạo thành ngay vài giờ sau khi tiêm, nhưng chỉ giữ được tác dụng trong vài tuần lễ. Đây là phương pháp trị bệnh. ( HS tự cho ví dụ). 3. Giải thích thời gian miễn dịch bệnh cúm rất ngắn ( 1. 2 tuần) - Kháng thể có tính đặc hiệu rất cao. - Virut cúm liên tục biến đổi từ dạng này sang dạng khác. - Sau khi cúm khỏi bệnh, kháng thể bệnh cúm ban đầu vẫn tồn tại song không có tác dụng nữa vì có hàng loạt dạng virut cúm mới, người ta vẫn có thể bị bệnh cúm trở lại bởi dạng virut cúm mới ( vì vậy người ta không chế tạo văcxin bệnh cúm). Câu 3. Nêu đặc điểm các nhóm máu ở người ? Vẽ sơ đồ truyền máu. Nguyên tắc nào cần chú ý khi truyền máu. Đáp án: [...]... phân hệ đối giao cảm - Giống nhau: + Đều bao gồm phần trung ương và phần ngoại biên + Các dây thần kinh li tâm đi đến các cơ quan sinh dưỡng đều qua hạch thần kinh sinh dưỡng và gồm các sợi trước hạch và sợi sau hạch + Điều khiển, điều hòa hoạt động của các cơ quan sinh dưỡng - Khác nhau: Giao cảm Trung ương: Sừng bên tủy sống từ đốt cổ VIII đến đốt tủy thắt lưng III Ngoại biên: - Hạch thần kinh gần... kinh sinh dưỡng - Nhân xám trong trụ não Chất xám: Vỏ não, tủy sống - Sừng bên của tủy sống, đốt tủy cố VIII đến đốt tủy thắt lưng III và đoạn cùng tủy sống Từ trung ương đến thẳng các cơ - Có 2 sợi: trước hạch và sau hạch quan phản ứng Chuyển giao xinap tại hạch thần kinh Điều khiển hoạt động của các cơ Điều hòa hoạt động của các cơ quan quan vận động sinh dưỡng và quá trình trao đổi chất Câu 8 Hệ... dưỡng và quá trình trao đổi chất Câu 8 Hệ thần kinh sinh dưỡng 1 Cấu tạo: Hệ thần kinh sinh dưỡng gồm 2 phân hệ: phân hệ thần kinh giao cảm và phân hệ thần kinh đối giao cảm 2 Chức năng: - Thực hiện chức năng điều hòa hoạt động của các nội tạng - Các hoạt động trên đều nhờ sự tác động đối lập của phân hệ giao cảm và đối giao cảm, đảm bảo cho hoạt động sinh lí bình thường Sự mất cân bằng trong hoạt động... nhiệt để giữ cho nhiệt độ cơ thể không bị thay đổi a Cơ chế điều hòa hóa học ( sự sinh nhiệt) Nguồn sinh nhiệt chủ yếu của cơ thể là phản ứng oxi hóa chất sống Khi nhiệt độ môi trường giảm, con người sẽ chủ động tăng cường quá trình sinh nhiệt: tăng cường độ trao đổi chất ở các mô và tế bào Vào mùa hè, trao đổi chất làm giảm sự sinh nhiệt và từ đó điều tiết được thân nhiệt Tham gia cơ chế điều tiết... chất dinh dưỡng được hấp thụ ở ruột non Các chất dinh dưỡng được hấp thụ ở niêm mạc ruột non để vào máu và bạch huyết Các chất dinh dưỡng được hấp thụ: axit amin, glucozo, glyxerin, axit béo, muối khoáng và vitamin ( con đường hấp thụ: HS tự trình bày) - Hấp thụ ở ruột già: Đoạn đầu của ruột già có khả năng hấp thụ một lượng lớn nước, nhờ cơ chế tích cực Câu 5 Con đường vận chuyển các chất dinh dưỡng Đáp... bào Câu 6 Vai trò của gan Đáp án: - Tiết ra dịch mật giúp tiêu hóa lipit - Khử các chất độc lọt vào mao mạch máu cùng các chất dinh dưỡng - Điều hòa nồng độ các chất dinh dưỡng trong máu được ổn định Câu 7 Vai trò của ruột già Đáp án: - Hấp thụ nước - Thải phân Câu 8 Vệ sinh tiêu hóa ( HS tự tìm hiểu) Câu 9 Vì sao protein trong thức ăn bị dịch vị phân hủy nhưng protein của lớp niêm mạc dạ dày lại được... phản xạ và đường liên hệ ngược Sơ đồ vòng phản xạ: SGK lớp 8 trang 22 4 Phản xạ gồm: phản xạ không điều kiện và phản xạ có điều kiện 5 Phản xạ không điều kiện - Khái niệm: là phản xạ sinh ra đã có, không cần phải học tập rèn luyện 6 Phản xạ có điều kiện: a Khái niệm: là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập, rèn luyện b Điều kiện để thành lập được phản xạ có... , liên quan mật thiết với nhau Chúng giúp cơ thể thích nghi với môi trường sống 10 So sánh cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng - Sơ đồ cung phản xạ vận động: Noron hướng tâm noron li tâm Cơ quan thụ cảm TƯ thần kinh cơ quan phản ứng - Sơ đồ cung phản xạ sinh dưỡng: Noron hướng tâm nơron trước hạch noron sau hạch Cơ quan thụ cảm TƯ hạch TK CQ phản ứng 11 So sánh cung phản xạ và vòng phản... tuyến sinh dục … 3 Hoocmon – sản phẩm của tuyến nội tiết a Tính chất của hoocmon - Hooc môn mang tính đặc hiệu, mỗi loại hoocmon chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định - Hooc môn có hoạt tính sinh học cao - Hooc môn không mang tính đặc trưng cho loài b Vai trò của hooc môn - Điều hòa quá trình trao đổi chất và quá trình chuyển hóa trong tế bào của các cơ quan, đảm bảo cho các quá trình sinh. .. lipit) + Lớp trong tiết các hooc môn điều hòa sinh dục nam, gây những biến đổi đặc tính sinh dục ở nam - Tủy tuyến: tiết ra 2 loại hooc môn: Adrenalin và noradernalin Các hooc môn này gây tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dãn phế quản và góp phần cùng glucagon điều chỉnh lượng đường huyết khi bị hạ đường huyết 5 Tuyến sinh dục - Tinh hoàn tiết ra hooc môn sinh dục nam là testosteron, có tác dụng . TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH HỌC 8 CHUYÊN ĐỀ I: KHÁI QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI I. TẾ BÀO: Câu 1. Chứng minh rằng tế bào. là tât cả sinh vật đều có cấu tạo thống nhất và có nguồn gốc chung. b. Khác nhau: Cho ta kết luận là sinh vật phát triển theo 2 hướng khác nhau: Thực vật thích nghi với đời sống tự dưỡng nhờ. bào thực vật - Màng tế bào - Tế bào chất Chỉ có màng sinh chất, không có vách xenlulzo Không có lục lạp, có trung thể. Không bào nhỏ Có màng sinh chất, bên ngoài có vách xenlulzo Thường có lục
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH HỌC 8, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH HỌC 8, TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG SINH HỌC 8

Từ khóa liên quan