0

giáo án ngữ văn nâng cao 12 học kì 1

304 2,848 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/08/2014, 14:21

GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I Tiết 1 + 2: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX A. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức + Giúp HS: - Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỉ XX. Hiểu được mối quan hệ giữa văn học và thời đại, với hiện thực đời sống và sự phát triển của lịch sử văn học. 2.Về kĩ năng - Có năng lực tổng hợp, khái quát hệ thống hóa các kiến thức đã học về văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX. 3. Về thái độ + Giáo dục HS: - Ý thức tìm hiểu học tập về một giai đoạn văn học quan trọng trong lịch sử văn học dân tộc. - Có thái độ tình cảm yêu mến, tự hào về giai đoạn văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : - GV: SGK, SGV Ngữ văn 12, bài soạn. - HS: SGK, soạn bài. C. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN : - GV dẫn dắt, gợi mở, giải thích. - HS thảo luận, phân tích. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức: GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 1 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I 2. Kiểm tra bài cũ Hướng dẫn học sinh chuẩn bị sách vở và giới thiệu chương trình Ngữ văn 12. 3. Bài mới Hoạt động GV- HS Yêu cầu cần đạt - HS đọc SGK mục I.(1,2) -Em hãy cho biết trong phần này, SGK trình bày mấy nội dung? *SGK trình bày ba nội dung: 1.Vài nét về hoàn cảnh lịch sử xã hội văn hóa. 2. Quá trình phát triển và thành tựu chủ yếu. 3.Đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975. ? Nêu những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội văn hóa có ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển của văn học Việt Nam… -Căn cứ vào SGK , em hãy cho biết văn học thời kì này chia làm mấy giai I. Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975. 1. Vài nét về hoàn cảnh xã hội, lịch sử, văn hóa: - Đường lối văn nghệ của Đảng và sự lãnh đạo của Đảng đã góp phần tạo nên một nền văn học thống nhất- Văn học CM. - Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ kéo dài suốt 30 năm đã tác động sâu sắc, mạnh mẽ tới đời sống vật chất, tinh thần của toàn dân tộc, trong đó văn học nghệ thuật tạo nên ở giai đoạn này có những đặc điểm và tính chất riêng của nền văn học hình thành và phát triển trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt. - Nền kinh tế còn nghèo nàn và chậm. phát triển. - Văn hóa từ 1945-1975: ít giao lưu hội nhập, chủ yếu tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của các nước XHCN ( Liên Xô, Trung Quốc) 2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu: a) Chặng đường từ năm 1945-1954: - Một số tác phẩm trong những năm 1955-1946 phản ánh không khí hồ hởi, vui sướng đặc biệt GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 2 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I đoạn gồm những giai đoạn nào? ? Thành tựu của văn học từ năm 1945-1954. của nhân dân ta khi đát nước vừa giành được độc lập. - Từ cuối năm 1946, văn học tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp: + Văn học gắn bó sâu sắc với đời sống CM và kháng chiến. + Tập trung khám phá sức mạnh và những phẩm chất tốt đẹp của quần chúng nhân dân. + Thể hiện niềm tự hào dân tộc và niềm tin vào tương lai tất thắng của cuộc kháng chiến. - Truyện ngắn và kí: + Mở đầu cho văn xuôi kháng chiến chống thực dân Pháp. + Tác phẩm tiêu biểu: Một lần tới thủ đô Trận phố Ràng (Nam Cao); Đôi mắt, Nhật kí Ở rừng (Nam Cao). + Từ 1950: tác phẩm dày dặn hơn: Vùng mỏ- Võ Huy Tâm, Đất nước đứng lên- Nguyên Ngọc. - Thơ ca kháng chiến chống thực dân Pháp: + Đạt thành tựu xuất sắc. + Tác phẩm: Cảnh khuya, Cảnh rừng Việt Bắc… (Hồ Chí Minh). Bên kia sông Đuống, Tây Tiến, Nhớ, Đất nước, Đồng chí, Việt Bắc… - Kịch: Bắc Sơn- Nguyễn Huy Tưởng… b) Chặng đường từ 1955-1964: * Văn xuôi: - Mở rộng đề tài, bao quát được nhiều vấn đề, GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 3 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I ? Những thành tựu của văn học chặng từ 1954- 1964 qua từng thể loại. - GV giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu. nhiều phạm vi. - Đề tài kháng chiến chống Pháp; Sống mãi với thủ đô (Nguyễn Huy Tưởng) - Đề tài hiện thực đời sống trước CM tháng Tám: Vỡ bờ (Nguyễn Đình Thi) Cửa biển (Nguyên Hồng) - Viết về công cuộc xây dựng CNXH: Sông Đà (Nguyễn Tuân), Mùa lạc (Nguyễn Khải). * Thơ ca: - Phát triển mạnh mẽ. - TP:+ Gió lộng (Tố Hữu) + Ánh sáng và phù sa (Chế Lan Viên) + Riêng chung (Xuân Diệu) -> Ca ngợi đất nước giàu đẹp vất vả gian lao. * Kịch nói: - Phát triển - TP: Một đảng viên (Học Phi) Nổi gió (Đào Hồng Cẩm) c) Chặng đường từ 1965- 1975: * Cao trào sáng tác viết về cuộc kháng chiến chống Mĩ phát động.Chủ đề: tinh thần yêu nước và ca ngợi CN anh hùng CM. * Văn xuôi: phản ánh cuộc sống, chiến đấu và lao động. GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 4 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I ? Tóm tắt những thành tựu của chặng từ 1965- 1975 qua từng thể loại. - GV giới thiệu một số tác phẩm tiêu biểu. HS đọc thêm SGK. -Em hãy nêu nhận định chung về tình hình văn học? Kể tên một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu? - Truyện kí phản ánh cuộc chiến đấu của quân dân miền Nam: Người mẹ cầm súng (Nguyễn Thi), Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành), Hòn đất (Anh Đức). - Miền Bắc: truyện kí phát triển mạnh kí chống Mĩ của Nguyễn Tuân, Bão biển (Chu Văn) * Thơ ca: - Đạt thành tựu xuất sắc: đào sâu chất hiện thực, mang tính khái quát, chất suy tưởng, chính luận. - TP: Ra trận, Máu và hoa (Tố Hữu) Hoa ngày thường chim báo bão (Chế Lan Viên), Vầng trăng quầng lửa (Phạm Tiến Duật), Gió Lào cát trắng (Xuân Quỳnh). * Kịch: - Có thành tựu đáng ghi nhận. - TP: Đại đội trưởng của tôi (Đào Hồng Cẩm) d. Văn học vùng địch tạm chiếm: -Văn học vùng địch tạm chiếm từ 1945đến 1975 có hai thời điểm: + Dưới chế độ thực dân Pháp ( 1945- 1954). + Dưới chế độ Mĩ- Ngụy( 1954-1975). -Chủ yếu là xu hướng văn học tiêu cực phản động, xu hướng chống phá cách mạng, xu hướng đồi trụy. -Bên cạnh các xu hướng này cũng có văn học tiến bộ thể hiện lòng yêu nước và cách mạng. Nó phủ định chế độ bất công và tàn bạo, lên án bọn GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 5 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I cướp nước và bán nước, thức tỉnh lòng yêu nước và ý thức dân tộc, bày tỏ khát vọng hòa bình, kêu gọi, cổ vũ nhân dân, đặc biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên, tập hợp lực lượng xuống đường đấu tranh. Đáng chú ý là văn học trong các đô thị thời kì địch tạm chiếm. Một bộ phận văn học viêt về hiện thực xã hội, về đời sống văn hóa, phong tục, về vẻ đẹp con người. Đó là những tác giả: Vũ Hạnh, Trần Quang Long, Đông Trinh, Vũ Bằng, Sơn Nam… + Vũ Hạnh với( Bát máu) + Vũ Bằng( Thương nhớ mười hai) + Sơn Nam( Hương rừng Cà Mau) 4. Củng cố bài: - Những thành tựu của văn học qua các chặng đường. 5. Hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài: - Nắm nội dung bài học. - Soạn bài theo câu hỏi trong SGK. E. RÚT KINH NGHIỆM: Tiết 3: KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX (tt) A. MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1. Về kiến thức Giúp HS: Nắm được một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 6 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỉ XX. Hiểu được mối quan hệ giữa văn học và thời đại, với hiện thực đời sống và sự phát triển của lịch sử văn học. 2.Về kĩ năng Có năng lực tổng hợp, khái quát hệ thống hóa các kiến thức đã học về văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỉ XX. 3. Về thái độ Giáo dục HS: -Ý thức tìm hiểu học tập về một giai đoạn văn học quan trọng trong lịch sử văn học dân tộc. - Có thái độ tình cảm yêu mến, tự hào về giai đoạn văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến thế kỉ XX. B. CHUẨN BỊ CỦA THẦY VÀ TRÒ : - GV: SGK, SGV Ngữ văn 12, bài soạn. - HS: SGK, soạn bài. C. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN : - GV dẫn dắt, gợi mở, giải thích. - HS thảo luận, phân tích. D. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ ? Tóm tắt những thành tựu của VHVN chặng đường từ 1945-1975? Qua 3 chặng đường : Tóm tắt qua các thể loại chủ yếu, các tác phẩm chính. Từ năm 1945 đến 1954 Từ năm 1954 đến 1964 Từ năm 1964 đến 1975 3. Bài mới GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 7 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I Hoạt động GV- HS Yêu cầu cần đạt - Đọc SGK mục 3 ? Những đặc điểm cơ bản của văn học VN từ năm 1945-1975. ? Làm rõ từng đặc điểm đó. ? Hiểu thế nào là khuynh hướng sử thi. ? Biểu hiện của khuynh hướng sử thi. ? Làm sáng tỏ qua một số tác phẩm. - Chị Trần Thị Lí là biểu tượng của người con gái VN anh hùng. “ Không phải cho em… loài người” ? Thế nào là cảm hứng lãng mạn. 3. Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ 1945-1975: a) Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hóa, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước. - Nền văn học khai sinh cùng với ự ra đời của đất nước. - Qúa trình vận động và phát triển của nền văn học gắn với từng chặng đường lịch sử của dân tộc, theo sát từng nhiệm vụ của đất nước.Tổ quốc và CNXH là hai nguồn cảm hứng lớn trong văn học. => Văn học là tấm gương phản chiếu những vấn đề trọng đại của đất nước. b) Nền văn học hướng về đại chúng. - Đại chúng là đối tượng phục vụ, là nguồn cung cấp lực lượng sáng tác cho văn học. - Quan tâm đến đời sống của nhân dân lao động, nói lên nỗi bất hạnh, vẻ đẹp tâm hồn của họ. - NT: ngắn gọn, dễ hiểu, gần gũi với nhân dân. c) Nền văn học mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn: - Khuynh hướng sử thi: + Đề cập đến vấn đề có ý nghĩa lịch sử và có tính chất toàn dân tộc. + Nhân vật chính đại diện cho tinh hoa, khí phách, phẩm chất, lí tưởng của cả dân tộc. GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 8 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I ? Biểu hiện của cảm hứng lãng mạn - Cuộc chia li màu đỏ (Nguyễn Mĩ) “Chói ngời sắc đỏ” - Ra trận vui như trẩy hội: “Xe dọc TS đi… tương lai” - Đọc mục II. ? Dựa vào hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa, giải thích vì sao văn học phải đổi mới. + Con người khám phá ở trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ở lẽ sống lớn, tình cảm lớn + Lời văn ngợi ca trang trọng đẹp tráng lệ hào hùng. - Cảm hứng lãng mạn: + Là cảm hứng khẳng định cái tôi đầy tình cảm cảm xúc và hướng tới lí tưởng + Thể hiện ở phương diện khẳng định lí tưởng của cuộc sống mới và đẹp của con người mới, ca ngợi CN anh hùng CM và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. + Cảm hứng lãng mạn nâng đỡ con người vượt lên thử thách trong máu lửa chiến tranh hướng tới ngày chiến thắng. ->Là cảm hứng chủ đạo trong nhiều thể loại. - Khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn làm cho văn học thấm nhuần tinh thần lạc quan, đáp ứng nhu cầu phản ánh hiện thực đời sống trong quá trình vận động và phát triển của CM. II. Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX: 1.Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa: - Với chiến thắng mùa xuân năm 1975, lịch sử dân tộc ta lại mở ra một thời kì mới; thời kì dộc lập tự do và thống nhất đất nước. Từ năm 1975-1985 lại gặp thử thách mới. - Từ năm 1986, công cuộc đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh đạo, kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường, văn hóa có diều kiện tiếp xúc với nhiều nước trên thế giới. Văn học dịch và báo chí phát GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 9 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I ? Nêu những thành tựu ban đầu của văn học Việt Nam qua các thể loại. triển mạnh mẽ… -> Đất nước đổi mới, văn học phải đổi mới cho phù hợp với nguyện vọng nhà văn và bạn đọc, với quy luật phát triển khách quan của nền văn học. 2. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu. - Thơ ca không tạo được sự hấp dẫn nhưng vẫn được sự chú ý của bạn đọc. + Chế Lan Viên: Đổi mới thơ ca. + Những nhà thơ thời kì chống Mĩ vãn tiếp tục sáng tác: Xuân Quỳnh, Nguyễn Duy, Hữu Thỉnh, Thanh Thảo TP:Tự hát- Xuân Quỳnh. Những người đi tới biển- Thanh Thảo. - Văn xuôi: có khởi sắc hơn, đổi mới cách viết về chiến tranh TP: Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành, Bến quê (Nguyễn Minh Châu) - Từ năm 1986, văn học đổi mới, gắn bó hơn với đời sống hàng ngày + Phóng sự xuất hiện. + Văn xuôi khởi sắc đề cập đến những vấn đề bức xúc của đời sống Truyện ngắn: Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu). Bút kí: Ai đã đặt tên cho dòng sông? của Hoàng Phủ Ngọc Tường. - Kịch nói phát triển mạnh mẽ tạo được sự chú ý. TP: Hồn Trương Ba, da hàng thịt (Lưu Quang Vũ). =>Văn học đổi mới, vận động theo hướng dân chủ hóa, mang tính nhân bản, nhân văn sâu sắc, có tính chất hướng nội, quan tâm tới số phận cá nhân trong GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 10 [...]... dàn bài đại cương về đề bài đã nêu trong bài học 14 GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I 15 GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I Tiết 5: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP - PHẦN I ( TÁC GIẢ) A MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1 Về kiến thức + Giúp HS: -Hiểu được những nét khái quát về cuộc đời, sự nghiệp văn học, quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản của phong... hứng sáng tạo cho văn nghệ 4 Củng cố : 1 Những đặc điểm cơ bản của văn học VN từ 19 45 -19 75 2 Một số thành tựu ban đầu của văn học VN từ 19 75 dến hết thế kỉ XX 11 GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I 5.HDHB : - Nắm kiến thức cơ bản - Chuẩn bị bài: Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý E.RÚT KINH NGHIỆM : TIẾT 4 NGHỊ LUẬN XÃ HỘI VÀ NGHỊ LUẬN VĂN HỌC Mục tiêu cần đạt Giúp học. .. nét II.Sự nghiệp văn học: chính về quan điểm sáng tác 1. Quan điểm sáng tác: văn học của Hồ - Coi văn học là vũ khí chiến đấu: Chí Minh Nay ở trong thơ nên có thép ? Quan điểm Nhà thơ cũng phải biết xung phong 18 GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I sáng tác văn học giúp anh (chị) hiểu thêm thơ văn Người như thế nào ->Thơ ca phải mang chất thép, nhà văn là chiến sĩ -... Sách GK Ngữ văn 12 , bài soạn - HS: Chuẩn bị bài theo câu hỏi sgk C PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN : - GV đặt câu hỏi, nhấn mạnh khắc sâu ý chính - HS thảo luận, trả lời câu hỏi D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ổn định tổ chức 16 GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I 2 Kiểm tra bài cũ * Câu hỏi: Em Hãy nêu nội dung ghi nhớ bài Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 19 45 đến...GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I những hoàn cảnh phức tạp, gắn với đời thường, có nhiều tìm tòi, đổi mới về nghệ thuật III Kết luận: ? Nhận xét khái quát về văn học sau năm 19 75 ? Mối quan hệ giữa hoàn cảnh lịch sử, xã hội và đặc điểm văn học từ 19 45 -19 75 - Văn học Việt Nam từ 19 45 -19 75 hình thành và phát triển trong hoàn cảnh có chiến tranh... sử? cuộc kháng chiến chống Mông Nguyên nổ ra Trần quốc Tuấn lại viết “ Hịch tướng sỹ” làm nức lòng con dân đất Việt, rồi “Bình Ngô đại cáo” (một thể văn nghị luận 12 GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I đặc sắc) được Nguyễn Trãi chấp bút trở thành thiên cổ hùng văn thời hiện đại văn bản “Tuyên ngôn độc lập” Bác Hồ đọc tại Văn nghị luận trong vườn hoa Ba Đình đánh dấu bước... PHAN THỊ THANH GIANG GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I ? Tuyên ngôn độc lập được sáng tác trong hoàn cảnh như thế nào I.Tìm hiểu chung: 1. Hoàn cảnh và mục đích sáng tác: a)Hoàn cảnh sáng tác: - Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc Ngày 19 - 819 45, chính quyền về tay nhân dân - Ngày 26-8 -19 45, Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt bắc về Hà Nội soạn thảo bản Tuyên ngôn độc lập - Ngày 02-9 -19 45, tại quảng trường... sgk 32 GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I C PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN : - GV đặt câu hỏi, nhấn mạnh khắc sâu ý chính - HS thảo luận, trả lời câu hỏi D TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1 Ổn định tổ chức: 2 Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra sự chuẩn bị bài của học sinh qua vở soạn bài 3 Bài mới: Hoạt động GV- Yêu cầu cần đạt HS I.Sự trong sáng của tiếng Việt: * HS đọc 3 ngữ liệu (sgk-30, 31) 1. Tính... đối với quá trình phát triển của CM Việt Nam - Tìm hiểu thơ văn Người, người đọc rút ra nhiều bài học tinh thần cao quý: tinh thần nhân đạo, ý chí lớn lao, lạc quan tin tưởng… * Ghi nhớ: (SGK-29) HS đọc phần ghi nhớ (sgk-29) IV.Luyện tập : 21 GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I Bài tập 1: -HS làm bài tập s 1- SGK -GV cho HS đọc bài thơ Chiều tối (Mộ) sau đó hướng dẫn... về sự sống và tương lai 4 Củng cố : - Quan điểm sáng tác văn học - Phong cách nghệ thuật 5.HDHB : - Làm bài tập 2 - Tìm đọc các tác phẩm của HCM - Chuẩn bị bài: Giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt 22 GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I E.RÚT KINH NGHIỆM : Tiết 6 +7 TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP Hồ Chí Minh A MỤC TIÊU BÀI HỌC : 1 Về kiến thức - Thấy được giá trị lịch sử, giá trị . về đề bài đã nêu trong bài học GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 14 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 15 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I Tiết 5: TUYÊN NGÔN. DẠY HỌC 1. Ổn định tổ chức: GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 1 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I 2. Kiểm tra bài cũ Hướng dẫn học sinh chuẩn bị sách vở và giới thiệu chương trình Ngữ văn 12 . 3 (một thể văn nghị luận GIÁO VIÊN: PHAN THỊ THANH GIANG 12 GIÁO ÁN NGỮ VĂN 12 NÂNG CAO HỌC KỲ I Văn nghị luận trong trường học? Các loại văn nghị luận? Nét giống nhau của hia loại văn nghị
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án ngữ văn nâng cao 12 học kì 1, giáo án ngữ văn nâng cao 12 học kì 1, , Kiểm tra bài cũ:, II. Đọc- Hiểu văn bản