0

Ứng dụng lý thuyết về độ tin cậy và bảo trì trong doanh nghiệp

19 405 4
  • Ứng dụng lý thuyết về độ tin cậy và bảo trì trong doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/08/2014, 23:13

Bài tiểu luận Môn Quản trị sản xuất Ứng dụng lý thuyết về độ tin cậy và bảo trì trong doanh nghiệp.Hệ thống điều hành sản suất bao gồm một chuỗi các thành phần có mối liên hệ riêng biệt nhau, cho mỗi thành phần thực hiện một công việc cụ thể. Nếu có bất kì một trong các thành phẩn bị hỏng vì bất cứ lý do gì, thì toàn bộ hệ thống có thể hỏng theo. Các sự cố hư hỏng xảy ra có liên quan đến độ tin cậy Bài ểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20    !"#$%&'()%*+, +-(./0((1 23 45%6(7 3 '8%%!9- :3 %!;%<=  >3 '87? @3 '8%(7AB C3 D(7- E3 %&F% G3 '8%?B H3 =!I- 2J3'8%<( 223'8%<+, 23%!;F47 1 Bài ểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20  PHẦN I- LÝ THUYẾT VỀ ĐỘ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ 2 PHẦN II. CÔNG TÁC BẢO TRÌ MÁY BAY KING AIR B200 CỦA VASCO 13 4(KLM=N%(OPQ%RSTU%L0VPRWXA%YZ C32 TU%L0VP 3C32 6[\]'  !" #"$%&'()*+,   #/01'.2!34.$. )15* %6178# !"9,:8 ;:8<!6=->?@A:@,0# --& B#(#CD8#61-6'E4(*;:86F0 G5B-6 #B0G6FE4( !@+HIH*J5+HIH$:8!->@A,0? #A-K4%-,#-?L"*; :8!&!&!->6F70#-8 -& B#( #C-?MB!=N#A&#6K0$# -K0'=B2:8*O':8$:8! 770?6F ;:8@!PF2>@!6F' :8@#4D88 3C3 4;^[^[\\]' ;)!6K%:8@#Q:CQ#"  R!:848@S *J )E4(6TS:8 @MUN Y_Y2YY:`33Y V Rs: độ tin cậy của hệ thống V Ri: độ tin cậy của thành phần thứ i (i=1,2, ,n) V ;)>:8@$%46QM4%W@:N6F6 '* 3C3: T5!a^[b5cBF 2 Bài ểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20 * Tỷ lệ hư hỏng sản phẩm (Failure rate):FR (%) hoặc FR (N) FR (%) = Số lượng hư hỏng x 100% Số lượng sản phẩm được kiểm tra FR (N) = Số lượng hư hỏng Số lượng của giờ hoạt động * Thời gian trung bình giữa các hư hỏng(Mean time between failure): MTBF =1/FR(N) E32 XA%YZ 3E32 TdB TdBcB.:G22e-(fM2HG> X#.!:F-Y:'9#0ZB,0!&[$ C( '.#?#   )%2>8"*2 >8"8 )0G6!.#?70 * TdBcB%7B47#'+gg7^g-e%h'Tf< X#.?6F%ZB,0[. #?0C(,0'.#?8* TdBcB+6gg7< X#.!-\Z48#.,0-&061'[. #?':?8"'C:8']',^061. (^'.#?8* TdBcB-iAYe4[^f #.!:F?Z48#.C([.#? 0C40'(70* J# < J:F?<J:F6T$-Y:)% &#.* O8#.<_WQ61 )78#)48#..#??@* _(<IEB8(#[!?#?@* J<X,0$4((7$40'$`a 3 Bài ểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20 J.#?0C40'(70<("6F70'0!6F* 3E3 4j75 X#.6K6F!!?!#.WQ'#.61* B3 7k^lmB X#.WQ'%'-)#6K-\'9B 6TW* _6T84%#"C):8@,0*OB! ) 4b)DS261@8'c-Y6 #.706T#.46d0-\ *?#.W Q!4b)7D84%.6F61>'? B8PCEB)>Q61*I%#.WQ .B8 ,0?!"(*+ e',-, -Y:'D%B9#.7?#%:$  :?*;?[')6F9#.'%:! !'-&0?* X#.WQ !"#Z^ )706F-6F 46dCfEB*O':8$)%#.WQ^ 706F-8"6F46dC!^^ )6 1* -/$8 C9#.P0$"2 )6FQ DP@K.9DB61$DP8 )!DP .6KC77R.6K*gDP8 h!/$-8 ^,^ 2'"#.WQ4b!'#.# -c* -^ 2'"#.WQ$^70- #.WQ!,-* SCb#Z$i#..2D P@K.9DB61*TB$,9#.EB -8 061-&-cT#.WQ. !f^f) 9#.61#=EB*J8"$:9@'616F 757c8@$B61( !"9 :9*J !?S #.WQ )!#K#.WQ!F!34b#Z2 DPZjT*J#h.$6K8 ) 6F#'-)#8 4((* 4 Bài ểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20 %8P'4(( e^d#'70-9 #."6F#.*j?6T88 ,R ,#Z%4@-!?#'&#TZ4=*, 8R0#Z%W-6K'#.WQ#6=- 0 1*+#$'='-Y:&8 )46dT@ 9#.$8 C0#"!k*T6,8 ) &'8"#.'K,#.*^e )  &6T%'0@,0*  NdBcB7k^lmB lD84%9)>C%?'8P#9 #.':*** J,!:"/!6F#.'"/#,0 g)#)!?1 8 C!6TT!?4 !"(,- 61*  7k^lmB<a^n m ,#K61$^,6F-#.*  ->46Q- )#. S61#-c* b3 7k!o X#.%61!EB$ 78#-,061'6':8 6FEB-/CC[26",8,* g:8-&?6F'#.WQ-&SFC-& 6F%$' )[#C-4n4 EB* )#[!??T,  -EB*o#.EB,5 )6F% '6F6'?#[!?* -#.S6< +D'"6F!8-Y* +8"8@  ->,!:-,?EB*  ->'/98!:-,?8"':!* 5 Bài ểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20  ->,-,6T2)-c4K#.B6 1MJXpN* Hình 1: Tính liên hoàn của hình thức bảo trì được thực hiện e 98,0S)%6 S!"(#.A'(#.6FD@5*q0'= C'#@6K!$##6KFi .S6K!%#.#,0@h*+698,0 ")'#.'"##.A*J8"$-&h6K! 6F!8->'EB#,0@h* 4bS'-Y:#.WQ6F98,06, >B.^e 9#h'=6K!: #'#.*o#.@6K!R )!!'$ -)#'9%8P$6,6K!B& '6':8#->@hf 46d!'* G32 =B?^!;[b7kF! 3G32 BpBb7k^lmBb7k!o 6 Bài ểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20 3G3 ' qB?^!;[b7kF! 9.1 "]FF' [^#h7b7k3 3H32 (Frsb7kbt['< J%I)< 7 Bài ểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20 rs!3#. 9K'?0'06=E4(!% F!3Z#Fh?@T'0* rg)Cf8 $,0* r&'CS-Y:@,0'* rJS':'=9!37?* rtKQ8-,?K'!:-,?#.  '6* rJ:4(@I)>6K9-)@#.*  pa<#70.B5u rLợi ích kỹ thuật A*g>u@,06F>* v*61-,,6F* w*!6F/6F* x*H6F* y*o:86F* z*J,-,,06F* {*t-* |*tS,0* }*IE4(!%#.6* A~*I!6FD'"#.6F=* AA*tK!'K* Av*+>!#.6F* Aw*IE4(F! 9* Ax*g)?'?0->E4(D!%&' #.6F* Ay*J&BW#&86F* Az*?-"'$7 8EP&* A{*X-) 9* rLợi ích về tài chánh A|*S':,2)* A}*S6,2)* v~*S#.,2)* rLợi ích về quan điểm và tổ chức vA*J1•-6F* vv*g>#.6F* vw*g>u6F* vx*+>6F* rCấu trúc của CMMS 8 Bài ểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20 #^@I6F#.8[*A* rQuy trình vận hành CMMS: được trình bày ở H.2. - Hệ thống giám sát thiết bị nhờ máy tính 3H3 kb7#!v][' w\ !a\ r+D!%46d!&#.#? u2* r)#€&'' - 98,&'%,@8* roCi?S- 46dT-""* rt98,6F&>'! 6K* - J-cS#'9!3$" 9!3* rJS?D!%> -46d* rJ-cS6* - JD&* - JSi'9 ':6* 3H3: k #hb7kb 7 9 Bài ểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20 ;D8!&.P,[6=#)*+8@hR W-Y :0##'!"-,?46dW%&'h "T'0"!&88"'40'(46d*; 8f^hS#6F)[&.#" w\ !a\ rg&-cS#'9!3$ "9!3* rg&S?D!% >-46d* rg&-cS6* rR"6=D&-,* rtS'i'9 ':64%W&6K - SS""S'i? .T r+-(#'D & r!6F46d(' ->@#' 6=* 3H3> klB o&.9!3&.A698&1T*X:46d 11T'#,0('(&'46d0-\T' BEB1T*W@8,"T'0!M&.wN 3H3@ ]F^!;^[^b7kx0jy a. .zBpB{j57Bn['oegBn#7|BgBgf _6T< rIE4(8=-1$R 46dT6#$84$d 'EB$D?!?8-1* rJ6K4(#BT[71* ro!D4$D8!6T#.-c* w\ !a\ 10 [...]... phương pháp tối ưu, thường được áp dụng trong các nhà máy đòi hỏi tính an toàn máy cao và hoạt động liên tục 24/24h như hoá chất, điện lực, xi măng v.v… - Đầu tư cao về thiết bị và kiểm soát an toàn, phân tích, và sử lý độ rung động như chỉnh lệch tâm, cân bằng động - Đòi hỏi có đội ngũ cán bộ bảo trì có trình độ cao, hoặc phải sử dụng công ty chuyên trách bên ngoài d Bảo trì theo tình trạng máy - BTTTTM:... các chi tiết máy theo lịch trình cố định - Đây là phương pháp bảo trì tiêu chuẩn, áp dụng trong các xí nghiệp có xưởng bảo trì - Sử dụng software vi tính quản trị bảo trì: Computerized maintenance management systems (CMMS) Ưu điểm - Chủ động về lịch trình sản xuất - Độ an toàn máy tương đối cao Nhược điểm - Tốn kém: Phụ tùng còn tốt vẫn phải thay thế - Giảm thời gian sử dụng máy - Có thể có tình trạng... 4k20 - Tận dụng tối đa thời gian sử dụng máy - Giảm đầu tư ban đầu, không cần có xưởng bảo trì - Thụ động, lịch trình sản xuất không được đảm bảo - Chi phí sửa chữa cao về nhân lực và phụ tùng thay thế - Có thể dẫn tới hư hỏng toàn bộ và phải thay thế máy mới b Bảo trì định kỳ (Periodic shutdown maintenance) Phương pháp: - Dựa theo thông số kỹ thật của nhà chế tạo thiết bị và tình trạng sử dụng Thay... nước của bộ ghi âm buồng lái  Bảo dưỡng bất thường  Bảo dưỡng bất thường: nêu ra các công việc cần tiến hành khi máy bay hoạt động trong các điều kiện đặc biệt, như khi máy bay bị sét đánh, khi đi vào vùng khí nhiễu động hoặc hạ cánh thô v.v  Bảo dưỡng khác: bao gồm bảo dưỡng trước khi bay, bảo dưỡng dừng bay và các dạng kiểm tra, bảo dưỡng khác 2.2.2 Phương án bảo trì đang thực hiện Tự thực hiện... kê ở Anh, những nhà máy áp dụng phương pháp BTTTTM giảm được trung bình 25% chi phí bảo trì Việc áp dụng phương pháp BTTTM ngày càng phổ thông và đang từng bước thay thế phương pháp bảo trì định kỳ trong các nhà máy 12 Bài tiểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20 PHẦN II CÔNG TÁC BẢO TRÌ MÁY BAY KING AIR B200 CỦA VASCO 2.1 Giới thiệu về nhiệm vụ kinh doanh, máy bay King Air B200... độc lập chuyên trách về theo dõi và sử lý chống rung động Ưu điểm Nhược điểm 11 Bài tiểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20 - Đảm bảo an toàn máy, nhất là cho các thiết bị quan trọng - Chủ động và đảm bảo lịch trình sản xuất - Khai thác tối đa công suất và thời gian sử dụng máy - Tiết kiệm: chỉ sửa chữa hay thay phụ tùng tùy theo tình trạng, giảm chi phí nhân công và vật tư - Đây là... thời hạn bảo trì c Bảo trì theo tình trạng máy: (Condition based maintenance) Phương pháp: - Kiểm soát thường trực (on line), hoặc định kỳ để xác định tình trạng máy Chỉ lên kế hoạch dừng máy để sử lý dung sai (ví dụ độ lệch tâm hay mất cân bằng), hoặc thay thế và sửa chữa sau khi chuẩn đoán chính xác tình trạng máy trước khi máy hỏng - Sử dụng sofware quản trị bảo trì CMMS - Có các công ty độc lập... sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20 - Bảo dưỡng ngoại trường - Kiểm tra giữa hai kỳ đại tu động cơ - Bảo dưỡng theo giờ bay - Đại tu các hạng mục - Kiểm tra (bảo dưỡng) bất thường (Những nội dung đơn giản) - Những nội dung bảo dưỡng bất thường và bảo dưỡng lớn khác - Bảo dưỡng khác c) Chi phí bảo dưỡng máy bay B200 giai đoạn 2003-2008 (USD) Năm Bảo dưỡng phòng ngừa Bảo dưỡng hư hỏng 2003 325.000 56.000... đang được thực hiện - Bảo dưỡng theo giờ bay (Bảo dưỡng theo phase) - Bảo dưỡng đặc biệt - Đại tu và thay thế theo kế hoạch - Kiểm tra (bảo dưỡng) bất thường - Bảo dưỡng khác  Bảo dưỡng theo giờ bay Một chu kỳ bảo dưỡng hoàn chỉnh bao gồm 800 giờ bay hoặc 24 tháng Chu kỳ bảo dưỡng được chia ra thành 4 (bốn) lần (phase), mỗi phase kiểm tra được tiến hành cứ mỗi 200 giờ bay, và mỗi phase tiến hành... 450.000 43.000 2007 289.000 58.000 2008 420.000 36.000 c) Độ tin cậy thực tế của máy bay B200: - Theo mức độ sẵn sàng khai thác: Rs = 40/360 = 88.89% Theo độ tin cậy của từng chi tiết (hệ số chuẩn theo quy định của nhà sản xuất) Rs = 99,999999999% 17 Bài tiểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20 2.3 Các biện pháp bổ sung nhằm tăng độ tin cậy của máy bay B200 năm 2009 2.3.1 Phân tích hiệu . g,<},$AW@$AW' †"46d885IJHUIM6=4L@87N rIK? rI!? r+"? - 88<O%#"‡0}~n^e•fF€ eAYLL -= . %- +-Y+-LYM•AY%(L‚ 0‚Y%LiL 0-% ‚f 2. 2 Thực tế bảo trì máy bay B200 tại VASCO 2. 2.1 0[]#b7kB!a rX46d5K8MX46d55N rX46dC r;?'8,5 -, ? rg)#M46dN6K rX46d -  . 7kg7k5['M%%%%e07#7bBg#BgBgf J5 -& quot;[H$B84(6TXJJJJ6F #.vy…S#.*o4(6TXJJJ8P& 'Q6=8,6T#.0 - #8* 12 Bài ểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20 PHẦN II. CÔNG TÁC BẢO TRÌ MÁY BAY KING AIR B200 CỦA VASCO 2. 1 Giới thiệu về nhiệm vụ kinh doanh,. =!I -  2J3'8%<( 22 3'8%<+, 2 3%!;F47 1 Bài ểu luận môn Quản trị sản xuất –Nhóm 2- Lớp QTKD Đêm 4k20  PHẦN I- LÝ THUYẾT VỀ ĐỘ TIN CẬY VÀ BẢO TRÌ 2 PHẦN II. CÔNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng lý thuyết về độ tin cậy và bảo trì trong doanh nghiệp, Ứng dụng lý thuyết về độ tin cậy và bảo trì trong doanh nghiệp, Ứng dụng lý thuyết về độ tin cậy và bảo trì trong doanh nghiệp, 1 Giới thiệu một số hệ thống chuyên môn áp dụng trong bảo trì., 2 Thực tế bảo trì máy bay B200 tại VASCO

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm