phân tích tài chính kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ cây tuyến quảng ninh – sài gòn. thời kỳ phân tích 9 năm.

51 272 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:24

Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư Lời mở đầu Hoạt động vận tải có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế, trong hầu hết các lĩnh vực sản xuất, trong hoạt động phục vụ con người và cả trên trường quốc tế. Đặc điểm lớn nhất của hoạt động vận tải là mang tính phục vụ. Vân tải là hoạt động phục vụ không chỉ trong phạm vi sản xuất, mà còn trong khâu lưu thông, phân phối, không có hoạt động vận tải thì sản xuất không hoạt động được. Do vậy người ta thường ví hoạt động vận tải là "mạch máu" của nền kinh tế quốc dân. Muốn cho nền kinh tế phát triển thì cần phải đặt nền tảng cho sự lưu thông nhịp nhàng thông suốt của vận tải để phù hợp với nền kinh tế thì trường đang trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Đứng trước tình hình đó thì ngành vận tải cần phải không ngừng phát triển và hoàn thiện mình. Song để giải quyết bài toán khó đó thì không hề đơn giản bởi để có sự phát triển và hoàn thiện không ngừng đó thì không chỉ riêng từng doanh nghiệp mà cả ngành vận tải nói chung cần đầu tư rất nhiều tiền của và sức lực. Vốn đầu tư là tiền tích luỹ của xã hội của các cơ sở sản xuất kinh doanh, tiền tiết kiệm của dân, tiền được huy động từ các nguồn khác, được đưa vào sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu của toàn xã hội và gia đình. Hoạt động đầu tư là quá trình sử dụng vốn đầu tư nhằm tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kĩ thuật của nền kinh tế nói chung của các địa phương, các ngành các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng. Như vậy đầu tư nói chung là sự hi sinh các nguồn lực hiện tại để tiến hành các hoạt động nào đó trong tương lai nhằm thu về các kết quả nhất định lớn hơn các nguồn lực đã bỏ ra để đạt được kết quả đó. Các nguồn lực bỏ ra bao gồm: tiền, cơ sở vật chất kĩ thuật, nguồn nhân lực Kết quả thu được là sự tăng thêm về mặt kinh tế kĩ thuật, sự tăng thêm về nguồn nhân lực và nguồn nhân lực này có đủ khả năng làm việc về năng suất lao động, chất lượng cao. Trong các kết quả trên thì tài sản vật chất, trí tuệ, nhân lực có chất lượng cao được tăng thêm, có vai trò quan trọng ở mọi lúc mọi nơi không chỉ đối với người bỏ vốn mà còn đối Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư với cả nền kinh tế. Mọi công cuộc đầu tư đều nhằm mục tiêu là phải đạt được kết quả lớn hơn so với sự hi sinh mà người đầu tư phải gánh chịu khi thực hiện đầu tư. Do đó đối với từng cá nhân, từng doanh nghiệp thì đầu tư là điều kiện quyết định sự ra đời, tồn tại và tiếp tục phát triển mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với nền kinh tế đầu tư là yếu tố quyết định sự phát triển nền kinh tế và là chìa khoá của sự tăng trưởng. Quá trình thực hiện 1 công cuộc đầu tư có rất nhiều công việc phải làm, đòi hỏi phải sử dụng các kiến thức kinh tế kĩ thuật của nhiều ngành; đòi hỏi phải phối hợp hoạt động của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực và toàn bộ công cuộc đầu tư. Nguồn lực hi sinh thì rất lớn, thời gian thực hiện đầu tư thì rất dài, thời gian vận hành các kết quả đầu tư để thu hồi đủ vốn đầu tư và có lãi hay để các lợi ích thu được từ kết quả bằng hay lớn hơn những nguồn lực mà nền kinh tế đã hi sinh thì rất dài. Xuất phát từ các khía cạnh trên mà cần thiết phải quản lí dự án đầu tư. Quản lí dự án đầu tư nhằm mục đích: Đảm bảo cho quá trình soạn thảo dự án được tiến hành nghiêm túc, dự án lập thuận lợi. Đảm bảo cho quá trình soạn thảo dự án và quá trình thực hiện đầu tư được tiến triển. Đảm bảo cho quá trình vận hành dự án đạt được hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội cao Sau đây em xin trình bày thiết kế môn học quản trị dự án đầu tư: Phân tích tài chính kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ cây tuyến QUẢNG NINH – SÀI GÒN. Thời kỳ phân tích 9 năm. Nhiệm vụ thiết kế: Phân tích các thông số mà chủ đầu tư đưa ra, thiết lập dự án đầu tư, lựa chọn và tính toán các chỉ tiêu tài chinh. Dựa trên những thông số phân tích ta có thể lựa chọn được dự án khả thi và tiến hành phân tích các chỉ tiêu tài chính của dự án được chọn. Các nội dung cơ bản sẽ được giải quyết: - Chương 1: Tổng quan về dự án đầu tư - Chương 2: Lập phương án sản xuất kinh doanh - Chương 3: Phân tích tính khả thi về tài chính của dự án - Chương 4: Phân tích hiệu quả kinh tế xã hội của dự án Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1.1.1. KHÁI NIỆN ĐẦU TƯ - Đầu tư là quá trình sử dụng vốn đầu tư nhằm tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế nói chung, của địa phương, của ngành, của các cơ sở sản xuất kinh doanh nói riêng - Theo khoản 1 điều 3 luật đầu tư: Đầu tư là là việc nhà đầu tư bỏ vốn bằng các loại tài sản hữu hình hoặc vô hình để hình thành nên tài sản để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật. - Như vậy đầu tư là sự bỏ ra một lượng vốn để tạo ra một lượng tài sản để tài sản này có thể tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất nối tiếp nhau để đạt được mục đích của người bỏ vốn hoặc nói cách khác đầu tư là một hoạt động bỏ vốn dài hạn vào kinh doanh nhằm mục đích sinh lời trong tương lai. - Một hoạt động đầu tư phải thoả mãn ba điều kiện: +Lượng vốn bỏ ra phải đủ lớn +Thời gian vận hành kết quả kinh doanh tương đối dài +Hoạt động đầu tư phải đem lại lợi ích cho nhà đầu tư -Theo khoản 7 điều 3 luật đầu tư thì hoạt động đầu tư là hoạt động của nhà đầu tư trong quá trình đầu tư bao gồm các hoạt động: chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và quản lý dự án đầu tư -Như vậy về bản chất hoạt động đầu tư là quá trình thực hiện sự chuyển hoá vốn bằng tiền thành vốn hiện vật để tạo nên những yếu tố cơ bản của sản xuất kinh doanh. Do đó đối với nền kinh tế, hoạt động đầu tư là một lĩnh vực hoạt động nhằm tạo ra và duy trì sự hoạt động của các cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế. Đối với chủ đầu tư là một hoạt động, là một bộ phận trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật mới, duy trì hoạt động của cơ sở vật chất kĩ thuật hiện có và là điều kên để phát triển sản xuất kinh doanh. -Những lợi ích mà hoạt động đầu tư mang lại Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư +Lợi ích về kinh tế tài chính: hàng năm, lao động liên quan đến dự án này có lợi ích gì. +Lợi ích về chính trị, xã hội cho các dự án để dự án đi vào vận hành 1.1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ 1.1.3. KHÁI NIỆM DỰ ÁN ĐẦU TƯ Các khái niệm dự án đầu tư: - Theo hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài liệu trình bày một cách chi tiết có hệ thống các hoạt động và chi phí theo một kế hoạch nhằm đạt được kết quả và thực hiện những mục tiêu nhất định trong tương lai. - Theo góc độ quản lý: Dự án đầu tư là một công cụ quản lý việc sử dụng vốn đầu tư, lao động để tạo ra kết quả tài chính, kinh tế, xã hội trong một thời gian dài. - Ở góc độ kế hoạch: Dự án đầu tư là một công cụ thể hiện kế hoạch chi tiết một công cuộc đầu tư cho sản xuất kinh doanh đồng thời làm tiền đề cho việc ra quyết định đầu tư và tài trợ cho dự án. - Về mặt nội dung: Dự án đầu tư là một tập hợp các hoạt động có liên quan với nhau, được kế hoạch hoá nhằm đạt được mục tiêu bằng việc tạo ra các kết quả cụ thể trong một thời gian nhất định - Khái niệm dự án đầu tư theo luật đầu tư: là tập hợp các đề xuất bỏ vốn chung trong dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư trên một địa bàn cụ thể trong khoảng thời gian xác định 1.1.4. ĐẶC ĐIỂM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ Một dự án kinh doanh không chỉ đơn thuần là một ý tưởng mà nó hoàn toàn thể hiện tính cụ thể với mục tiêu xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện. Dự án kinh doanh không phải là những nghiên cứu trừu tượng hay ứng dụng mà nó phải cấu trúc lên một thực thể mới mà thực thể mới này trước đây chưa có hoặc không sao chép một cách nguyên bản những cái đã có. Dự án khác với dự báo ở chỗ, người làm công tác dự báo không có ý định can thiệp vào các biến cố xảy ra. Khi đó đối với dự án đòi hỏi phải có sự tác động tích cực của bên tham gia, dự án được xây dựng trên cơ sở dự báo khoa học. Hoạt động của dự án là những hoạt động trong tương lai mà theo thời gian có nhiều yếu tố xảy ra Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư không xét đến hoặc xét đến chưa đầy đủ, vì vậy tất cả các dự án đều ở trạng thái không ổn định và đều có thể gặp rủi ro. 1.1.5. VAI TRÒ CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ -Góp phần thực hiện mục tiêu kinh tế - xã hội của Nhà nước, đóng góp vào tổng sản phẩm xã hội, vào mức tăng trưởng của nền kinh tế. -Do mở ra các hoạt động kinh doanh mới lên tạo ra nhiều việc làm mới, thu hút được nhiều lao động và như vậy nó sẽ giảm được tỷ lệ thất nghiệp. -Là công cụ để thực hiện mục tiêu phân phối qua những tác động của dự án đến quá trình điều thu nhập theo nhóm dân cư và khu vực -Có tác dụng tích cực đến môi trường, đó là nó tạo ra một môi trường kinh tế năng động, đẩy mạnh giao lưu kinh tế giữa các vùng, các địa phương -Góp phần thực hiện các mục tiêu khác của nền kinh tế, như việc hình thành, củng cố, nâng cấp kết cấu cơ sở hạ tầng, làm thay đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. 1.2. PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN DỰ ÁN DẦU TƯ 1. Tuyến Việt Nam- Đông Nam Á nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, đặc biệt là mưa rất nhiều, chịu ảnh hưởng rất lớn của gió mùa và khu vực này nằm trong vùng nhiệt đới và xích đạo. Khí hâụ vùng biển này mang đặc điểm tương tự như vùng biển Việt Nam, cụ thể: Từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau chịu ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, càng về Nam thì gió giảm dần không ảnh hưởng đến sự đi lại của tàu thuyền. Từ tháng 6 đến tháng 9 gió mùa đông nam thổi mạnh ảnh hưởng đến tốc độ của tàu đồng thời vào mùa này lượng mưa khá lớn, hơn nữa vùng này nhiều bão nhất là vùng quần đảo Philipin Về hải lưu: trên tuyến này cũng chịu ảnh hưởng của hai dòng hải lưu. Một dòng từ phía Bắc chảy xuống và một dòng từ vịnh Thái Lan đi từ Nam lên Bắc sát bờ biển Malaixia qua bờ biển Campuchia tốc độ của dòng chảy nhỏ, không ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư Về thuỷ triều: hầu hết vùng biển Đông Nam Á có chế độ nhật triều, có biên độ dao động tương đối lớn từ 2 đến 5 mét. Về sương mù: ở vùng biển này vào sáng sớm và chiều tối có nhiều sương mù. Số ngày có sương mù trong năm lên tới 115 ngày. Ngoài ra khi tàu vận hành có rất nhiều yếu tố tác động ảnh hưởng đến tốc độ vận hành của tàu như: độ chênh mớn nước mũi và lái do gió, do sóng và do hải lưu; do sự thay đổi chế độ công tác của động cơ chính … Như vậy, ta có thể thấy sóng và gió đã gây ra sự giảm về tốc độ của tàu. Khi tàu chạy ngược gió thì tốc độ của tàu bị giảm còn khi tàu chạy xuôi gió thì tốc độ của tàu tăng lên một chút. Tốc độ của tàu bị giảm đáng kể khi có bão trên biển vì khi đó chế độ làm việc của chong chóng bị thay đổi. Mặt khác, ta có thể thấy hải lưu cũng là yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ của tàu. Vì khi tàu xuôi hải lưu thì tốc độ tàu tăng lên và ngược lại, khi tàu ngược hải lưu thì tốc độ tàu giảm xuống. * Đặc điểm của cảng - Cảng Quảng Ninh (Hòn Gai- Cái Lân): Cảng nằm ở vĩ độ 20 o 47' Bắc và 107 o 04' Đông. Chế độ thuỷ triều là nhật triều với mực nước triều cao nhất là +4,0 mét, thấp nhất là 0,00 mét. Biên độ dao động lớn nhất là 4,00 mét, trung bình là 2,5 mét.Cảng chịu 2 mùa rõ rệt: từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau là gió Bắc- Đông Bắc; từ tháng 4 đến tháng 9 là gió Nam- Đông Nam.Luồng vào cảng Cái Lân có độ sâu khá ổn định, từ hòn Một phao số '0' đến bến đầu có độ sâu -8,0 mét. Nói chung luồng vào cảng đủ điều kiện cho tàu có trọng tải 3000- 15000 DWT ra vào. - Cảng Sài Gòn:Cảng Sài Gòn nằm ở hữu ngạn sông Sài Gòn, có vĩ độ 10 o 48 ' Bắc và 106 o 42 ' kinh độ Đông. Cảng nằm trên một phạm vi dọc bờ dài hơn 2 km cách bờ biển 45 hải lý.Khu vực Sài Gòn có chế độ bán nhật triều, biên độ dao động của mực nước triều lớn nhất là 3,98 mét, lưu tốc dòng chảy là 1 met/giây. 2. Đặc điểm của gỗ cây Phân loại: Căn cứ vào hình dáng và mức độ gia công,gỗ cần vận chuyển là gỗ dài khoảng 4-7m. Tính chất của gỗ: Do gỗ vận chuyển là gỗ mới khai thác nên có đặc tính sau: Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư - Dễ nứt nẻ do hơi nước ở lớp ngoài gỗ bay hơi và hơi nước lớp của lớp trong thấm ra. Nước ở lớp ngoài bay hơi quá nhanh, lớp trong thấm ra không kịp làm cho thể tích lớp ngoài co lại bị nứt. - Dễ bị mục nát: do vi khuẩn nấm gây lên - Dễ bị muối mọt làm giảm cơ tính mất mĩ quan, giảm sử dụng - Khi ngâm trong nước: chống được mối mọt nhưng lại bị hà ăn đặc biệt là nước mặnl - Tính cồng kềnhl do dung trọng nhỏ, hệ số chất xếp lớn. - Dễ hút ẩm: do chênh lệch áp suất của không khí và áp suất của hơi nước trong gỗ vì vậy trong quá trình bảo quản, vận chuyển độ ẩm thay đổi lớn. Về mùa mưa có thể hút ẩm từ 35-100%. Vì vậy trong quá trình giao nhận thường sử dụng đơn vị m 3 hoặc m 2 . Nhưng trong dự án theo yêu cầu của khách hàng nên sử dụng đơn vị tấn. Đây cũng là 1 nhược điểm của trong việc sử dụng đơn vị tính. Phương pháp bảo quản gỗ cây: Trong dự án đầu tư chủ đầu tư sử dụng cách thức bảo quản gỗ bằng kỹ thuật- phương pháp bảo quản gỗ dưới nước. Cách này thích hợp với loại gỗ mới đốn, mới khai thác. Khi bảo quản không để gỗ nổi trên mặt nước vì phần gỗ tiếp xúc với không khí, ánh nắng dễ bị mục nát do vậy khi bảo quản gỗ cần bảo quản nơi kín gió, tránh dòng nước chảy mạnh. Ưu điểm của phương pháp này là có thể bảo quản trong thời gian dài gỗ nổi dễ di chuyển đến nơi cần thiết. Khi dỡ gỗ từ tàu xuống không phải xếp vào đống vì vậy giảm nhiều sức lao động, đồng thời khi muốn xếp lên tàu có thể di chuyển đến sát mặt tàu do đó giảm thời gian bốc dỡ. 3. Kĩ thuật chất xếp gỗ trên tàu: Khi xếp gỗ lên tàu thường từ 60-70% ở dưới hầm và từ 40-30% ở boong tàu + Phương pháp xếp gỗ trong hầm : Do đặc tính của gỗ vận chuyển nên ta có phương pháp xếp gỗ như sau - Những loại gỗ dài, nặng, rẻ tiền thì xếp ở dưới cùng. Gỗ nhẹ kích thước nhỏ hơn giá trị cao hơn xếp ở trên. -Gỗ ướt có độ ẩm lớn thì phải tạo điều kiện thông gió. Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư -Xếp ở trong hầm thường xếp dọc theo tàu, cần sử dụng tốt dung tích của tàu sao cho tận dụng được tối đa dung tích của tàu. +Phương pháp xếp trên boong - Xếp phải chống ánh nắng gay gắt của mặt trời, chống hiện tượng quá khô dẫn đến nứt nẻ. - Trước khi xếp trên boong phải kiểm tra các cột trong hầm tàu - Để một lượng gỗ ngang hoặc hơn nghiêng để đảm bảo mặt boong chịu lực và thoát nước tốt. Hai bên thành tàu phải có thêm các cột đỡ, chiều cao của cột phải phụ thuộc vào chiều cao xếp hàng trên boong. Khoảng các giữa các cột phụ thuộc vào chiều dài của gỗ và theo chiều dài gỗ phải có ít nhất hai cột. - Gỗ xếp trên boong phải nghiên cứu và gia cố sao cho khi tàu chạy ở trạng thái nguy hiểm thì có thể nhanh chóng dỡ gỗ cứu tàu. - Xếp gỗ trên boong phải đảm bảo lối đi lại cho thuyền viên, đảm bảo tầm nhìn xa và đảm bảo ổn định cho tàu. 1.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HÀNG HOÁ VẬN CHUYỂN TRÊN CHUYẾN 1.3.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH KHÁCH HÀNG 1.3.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CẠNH TRANH 1.3.3. PHÂN TÍCH CÁC ĐỊNH CHẾ PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN Điều 4: 1.Theo Công ước này, trách nhiệm của người chuyên chở đối với hàng hoá bao trùm suốt thời kỳ mà người chuyên chở được coi là đã chịu trách nhiệm trông nom hàng hoá ở cảng gửi hàng, trong khi chuyên chở và ở cảng dỡ hàng. 2.Theo mục 1 của Điều này, người chuyên chở đã được coi như là đã chịu trách nhiệm về hàng hoá: a. Kể từ khi người chuyên chở đã nhận hàng từ: - Người gửi hàng hoặc người làm thay cho người gửi hàng - Một cơ quan hoặc người thứ 3 khác theo luật pháp, hàng hoá phải trao cho họ để gửi đi. b. Cho đến khi người chuyên chở đã giao xong hàng: Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư -Bằng cách chuyển giao hàng cho người nhận hàng -Trong trường hợp người nhận hàng không nhận hàng từ người chuyên chở, bằng cách đặt hàng hoá đưới sự định đoạt của người nhận hàng, theo đúng với hợp đồng hoặc đúng với luật pháp hoặc tập quán của ngành kinh doanh hữu quan được áp dụng ở cảng dỡ - Bằng cách chuyển hàng cho một cơ quan, cho môt người thứ ba khác mà theo luật pháp hoặc thể lệ được áp dụng ở cảng dỡ, hàng hoá phải được chuyển giao cho họ. 3. Trong mục 1 và 2 của Điều này, khi nói đến người chuyên chở hoặc người nhận hàng thì ngoài người chuyên chở và người nhận hàng ra, còn có nghĩa là nói đến cả người làm công hay đại lý của họ. Điều 5: Cơ sở trách nhiệm pháp lý: 1. Người chuyên chở chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hàng hoá bị mất mát hay hư hại, cũng như do việc chậm giao hàng nếu sự kiện gây ra mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng xảy ra trong khi hàng hoá đang thuộc trách nhiệm của người chuyên chở theo quy định của Điều 4, trừ khi người chuyên chở chứng minh được rằng bản thân mình, những người làm công hoặc đại lý của mình đã áp dụng mọi biện pháp hợp lý cần thiết để tránh sự kiện đó và những hậu quả của nó. 2. Được coi là chậm giao hàng, khi hàng không được giao hàng ở cảng đỡ hàng quy định trong hợp đồng chuyên chở bằng đường biển trong thời gian đã thoả thuận rõ ràng hoặc nếu không có sự thoả thuận như vậy thì trong thời gian hợp lý có thể đòi hỏi ở một người chuyên chở mẫn cán và có xét đến hoàn cảnh cụ thể của sự việc. 3. Người có quyền khiếu nại về việc mất hàng có thể cho là hàng hoá bị mất nếu hàng đó không được giao, theo quy định của Điều 4, trong vòng 60 ngày liên tục sau ngày hết hạn giao hàng nói trong mục của Điều này. 4.a. Người chuyên trở chịu trách nhiệm về: - Việc hàng hoá bị mất mát hoặc hư hại hoặc chậm giao hàng do cháy gây ra, nếu người khiếu nại chứng minh rằng việc cháy xảy ra do lỗi hoặc sơ xuất của người chuyên chở, người làm công hoặc đại lý của người chuyên chở. Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư - Sự mất mát hư hại hoặc chậm giao hàng mà người khiếu nại chứng minh được là lỗi hoặc do sơ xuất của người chuyên chở, người làm công hoặc đại lý của người chyên chở gây ra trong khi thi hành mọi biện pháp hợp lý cần thiết để đập tắt lửa và để tránh hoặc hạn chế hậu quả của cháy. 4.b.Trong trường hợp cháy trên tàu ảnh hưởng xấu đến hàng hoá nếu người khiếu nại hoặc người chuyên chở yêu cầu thì phải giám định theo đúng thực tiễn hàng hải để xác định nguyên nhân và tình hình của vụ cháy và một bản sao biên bản giám định phải được chuyển cho người chuyên chở và khiếu nại theo yêu của họ. 5. Đối với súc vật sống, người chuyên chở không chịu trách nhiệm về mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng xảy ra do bất kỳ rủi ro đặc biệt nào vốn có trong loại chuyên chở này. Nếu người chuyên chở đã chứng minh được rằng mình đã làm đúng mọi chỉ dẫn đặc biệt của người gửi hàng liên quan đến súc vật và chứng minh được rằng trong hoàn cảnh các sự việc, sự mất mát, hư hai hoặc chậm giao hàng có thể do những rủi ro nói trên gây ra thì việc mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng được suy đoán là do nguyên nhân đó gây ra từ khi có bằng chứng là toàn bộ hoặc một phần mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng xảy ra do lỗi hoặc do sơ suất của người chuyên chở, người làm cong hoặc đại lý của người chuyên chở. 6. Trừ trường hợp tổn thất chung, người chuyên chở không chịu trách nhiệm khi mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng xảy ra do thi hành những biện pháp nhằm cứu sinh mạng hay những biện pháp hợp lý nhằm cứu tài sản trên biển. 7. Khi lỗi lầm hoặc sơ xuất của người chuyên chở, người làm công hoặc đại lý của người chuyên chở cùng với một nguyên nhân khác gây ra mất mát hư hỏng hoặc chậm giao hàng thì người chuyên chở chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi mất mát hư hỏng hoậc chậm giao hàng xảy ra do lỗi hoặc sơ suất đó, với điều kiện người chuyên chở chứng minh được phần mất mát, hư hại hoặc chậm giao hàng không do lỗi hoặc sơ suất đó gây nên. Điều 6. Giới hạn trách nhiệm: Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 [...]... nhuận truớc thuế doanh sau thuế nghiệp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 157.5 97 .7060082 96 .2660082 94 .8260082 93 .3860082 91 .94 60082 90 .5060082 90 .5060082 90 .5060082 90 .5060082 59. 793 991 8 61.23 399 18 62.67 399 18 64.11 399 18 65.55 399 18 66 .99 399 18 66 .99 399 18 66 .99 399 18 66 .99 399 18 16.7423177 17.1455177 17.5487177 17 .95 191 77 18.3551177 18.7583177 18.7583177 18.7583177 18.7583177... lãi Chi phí kinh án 2 106.717 493 105.277 493 103.837 493 102. 397 493 100 .95 7 493 99 .517 493 99 .517 493 99 .517 493 99 .517 493 97 .7060082 96 .2660082 94 .8260082 93 .3860082 91 .94 60082 90 .5060082 90 .5060082 90 .5060082 90 .5060082 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư Dự tính trong 9 năm, doanh thu được hàng năm như nhau Nhu cầu tàu A là tàu nên: D N = QN * GH Tư ng tự ta tính cho tàu B Kết quả được ghi ở bảng số... 10.88 9. 44 năm 32 24 16 8 0 2.6 TÍNH CHI PHÍ KINH DOANH CHO TỪNG PHƯƠNG ÁN: Ckd = Ckt + trả lãi ; tỷ đồng Chi phí kinh doanh cho từng phương án được phản ánh qua bảng số 10: Bảng số 10: Đơn vị tính: tỷ đồng/năm Chi phí khai thác phương thác phương án 1 Năm Chi phí khai án 2 99 .517 493 99 .517 493 99 .517 493 99 .517 493 99 .517 493 99 .517 493 99 .517 493 99 .517 493 99 .517 493 90 .5060082 90 .5060082 90 .5060082 90 .5060082... chủ sở hữu 1.4.3.7 DỰ KIẾN KHI DỰ ÁN ĐI VÀO VẬN HÀNH CHƯƠNG 2: LẬP PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH 2.1 LẬP SƠ ĐỒ TÀU CHẠY: 1 Sơ đồ tàu chạy thiết lập trên cơ sở: Sơ đồ luồng hàng: tàu vận chuyển gỗ tuyến Quảng Ninh – Sài Gòn Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư Điều kiện vận hành từ Quảng Ninh – Sài Gòn: Khi tàu vận hành từ Quảng Ninh – Sài Gòn có rất nhiều... -94 (4) 8240577 E_mail: bisco@fpt.vn 1.4.3 Ý TƯỞNG ĐẦU TƯ 1.4.3.1 ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ 1.4.3.2 CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐẦU TƯ 1.4.3.3 PHƯƠNG THỨC ĐẦU TƯ Đóng mới 1.4.3.4 NƠI THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Nhà máy đóng tàu Nam Triệu 1.4.3.5 THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ Thời gian thực hiện đầu tư là 9 năm 1.4.3.6 NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ Nguồn vốn đầu tư: Vốn cố định: Vay 40 tỷ đồng, lãi suất 18%/năm, còn lại được đầu tư. .. Ninh; vận hành chuyển từ Quảng Ninh đến Sài Gòn và hàng được dỡ tại cảng Sài Gòn Tàu chạy không có hàng từ Quảng Ninh đến Sài Gòn Vậy ta có sơ đồ chạy tàu: Quảng Ninh Trong đó: Xếp hàng xuống tàu Tàu chạy có hàng Dỡ hàng ra khỏi tàu Tàu chạy không 2 Tính thời gian chuyến đi: Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 Sài Gòn Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư Ta có: thời gian chuyến đi của tàu: ... 45.1252741 46.1620741 47. 198 8741 48.2356741 48.2356741 48.2356741 48.2356741 CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH TÍNH KHẢ THI VỀ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 3.1.LỰA CHỌN CHỈ TIÊU DÙNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ MẶT TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN: 3.1.1 CÁC CHỈ TIÊU DÙNG TRONG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN Các chỉ tiêu cơ bản được dùng để đánh giá dự án kinh doanh có lãi khả thi về mặt tài chính bao gồm: 1 Giá trị hiện tại thuần : NPV; Dự án khả thi khi NPV... ra các phương án sau: + Phương án 1: Mua 3 tàu A để vận chuyển + Phương án 2: Mua 3 tàu B để vận chuyển 2.3.2 DỰ TÍNH VỐN ĐẦU TƯ BAN ĐẦU: I0 = Pt * n ; tỷ đồng Trong đó: I0 : tổng vốn đầu tư ban đầu; tỷ đồng Pt : giá trị một tàu trước khi đưa vào khai thác; tỷ đồng N : số tàu cần đầu tư ; chiếc Tính cho phương án 1: I0 = 3 * 100 * 1 09 = 300 tỷ đồng Tính cho phương án 2: I0 = 3 * 90 * 1 09 = 270 tỷ đồng... lớn nhất 2 Giá trị tư ng đương hàng năm: A ( thường gặp đối với những dự án công cộng, dự án đầu tư vĩnh viễn, dự án có tuổi thọ không bằng nhau…); Dự án khả thi khi A min 3 Suất thu hồi nội bộ: IRR; Dự án khả thi khi IRR ≥ IRRdm 4 Thời gian hoàn vốn đầu tư: Tn; Dự án khả thi khi Tn ≤ Tdm 5 Điểm hòa vốn; đánh giá độ an toàn của dự án 3.1.2 LẬP LUẬN CHỌN CHỈ TIÊU ĐỂ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (CHỌN NPV) Sinh... 157.5 106.717 493 105.277 493 103.837 493 102. 397 493 100 .95 7 493 99 .517 493 99 .517 493 99 .517 493 50.782507 52.222507 53.662507 55.102507 56.542507 57 .98 2507 57 .98 2507 57 .98 2507 157.5 99 .517 493 57 .98 2507 Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 thu 16.235102 41.74740504 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư Bảng số 12: bảng tổng hợp lợi nhuận của phương án 2: Đơn vị tính: tỷ đồng Thuế Năm Doanh thu Chi phí . kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ cây tuyến QUẢNG NINH – SÀI GÒN. Thời kỳ phân tích 9 năm. Nhiệm vụ thiết kế: Phân tích các thông số mà chủ đầu tư đưa ra, thiết lập dự án đầu tư, . chính trị, xã hội cho các dự án để dự án đi vào vận hành 1.1.2. MỤC ĐÍCH CỦA ĐẦU TƯ 1.1.3. KHÁI NIỆM DỰ ÁN ĐẦU TƯ Các khái niệm dự án đầu tư: - Theo hình thức: Dự án đầu tư là một tập hồ sơ tài. hàng: tàu vận chuyển gỗ tuyến Quảng Ninh – Sài Gòn Sinh viên: Nguyễn Thị Huế Lớp: QKT46 – ĐH1 Thiết kế môn học Quản trị dự án đầu tư Điều kiện vận hành từ Quảng Ninh – Sài Gòn: Khi tàu vận hành
- Xem thêm -

Xem thêm: phân tích tài chính kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ cây tuyến quảng ninh – sài gòn. thời kỳ phân tích 9 năm., phân tích tài chính kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ cây tuyến quảng ninh – sài gòn. thời kỳ phân tích 9 năm., phân tích tài chính kinh tế xã hội dự án đầu tư tàu vận chuyển gỗ cây tuyến quảng ninh – sài gòn. thời kỳ phân tích 9 năm.

Từ khóa liên quan