Giáo án lớp 4 năm 2011 - Tuần 18 doc

22 372 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 08:21

TUẦN 18 Ngày soạn: 4 – 12 - 2010 Ngày dạy: thứ hai ngày 6 – 12 - 2010 TẬP ĐỌC Tiết 35: Ôn tập cuối học kì 1 ( Tiết1 ) A. MỤC TIÊU. - Kiểm tra lấy điểm tập đọc và HTL, kết hợp kiểm tra kĩ năng đọc, hiểu. - Đọc thành tiếng: Đọc trôi chảy các bài tập đọc từ HKI, phát âm rõ, tốc độ tối thiểu 120/ 1 phút; Biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa cụm từ, đọc diễn cảm thể hiện đúng nội dung văn bản nghệ thuật. - Hệ thống một số điều ghi nhớ về nội dung, nhân vật của các bài tập đọc là truyện kể thuộc hai chủ điểm: Có chí thì nên và Tiếng sáo diều. B. CHUẨN BỊ: - Phiếu viết tên từng bài tập đọc và học thuộc lòng trong học kì I. - Bảng phụ kẻ sẵn bài tập 2 để học sinh điền vào chỗ trống. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ. - Kiểm tra sự cbị của hs. III. Bài mới. HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiểu bài. 2. Kiểm tra TĐ và HTL. - Kiểm tra 4 - 5 Hs - Từng hs bốc thăm, xem bài 1 phút. - Thực hiện theo yêu cầu của phiếu. - Đặt câu hỏi nội dung đoạn vừa đọc. - Hs đọc và trả lời câu hỏi. - Gv cho điểm, hs nào không đạt yêu cầu kiểm tra lại tiết sau. 3. Bài tập 3. - Đọc yêu cầu bài. - Gv nêu rõ yêu cầu: - Hs thảo luận làm bài theo nhóm 2. - Trình bày miệng: - Lần lượt hs nêu. - Gv nx, chốt ý hoàn thành vào bảng. IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd bài. - Nhận xét tiết học. - Nx tiết học. Vn đọc các bài tập đọc và học thuộc lòng. TOÁN Tiết 86: Dấu hiệu chia hết cho 9 A. MỤC TIÊU: Giúp hs: - Biết dấu hiệu chia hết cho 9. - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 để làm các bài tập. B. CHUẨN BỊ. - Nội dung bài học, sgk, vbt. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ: - Nêu dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 - Lấy ví dụ ? - Gv nx chung. III. Bài mới: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu: 2. Dấu hiệu chia hết cho 9 - Nêu các số chia hết cho 9? - Các số không chia hết cho 9? - Em có nhận xét gì về tổng của các chữ số chia hết cho 9 và tổng của các chữ số trong số không chia hết cho 9? - Hs lấy ví dụ: 72 : 9 = 8 182 : 9 = 20 (dư2) 7 + 2 = 9 1 + 8 + 2 = 11 9 : 9 = 1 11 : 9 = 1 (dư2) * Dấu hiệu chia hết cho 9? - Hs nêu : Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9. *Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9. 3. Luyện tập: Bài 1. Làm miệng - Hs nêu các số chia hết cho 9. 99; 108; 5643; 29385. Bài 2: Làm miệng - Hs nêu ccác số không chia hết cho 9: 96; 7853; 5554;1097. Bài 3, 4: Làm bài vào vở - Gv cùng hs nhận xét, chữa bài. - Cả lớp làm và chữa bài, kết hợp nêu miệng, nx, trao đổi. Bài 3: Nhiều hs nêu. VD: 126; 603; 441. Bài 4: 315; 135; 225.Là các số chia hết cho 9. IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd bài - Nhận xét tiêtá học. - Nhắc hs VN học thuộc dấu hiệu chia hết cho 9 - Chuẩn bị bài sau: (Tiết 87) CHÍNH TẢ Tiết 18: Ôn tập học kì I (Tiết 2) A. MỤC TIÊU: - Kiểm tra tập đọc lấy điểm ( Như tiết 1). - Ôn luyện kĩ năng đặt câu, sự hiểu biết của học sinh về nhân vật qua bài tập đặt câu nhận xét về nhân vật. - Ôn các thành ngữ, tục ngữ đã học qua bài thực hành chọn thành ngữ, tục ngữ hợp với tình huống đã cho. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. - Phiếu của tiết 1. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chưc. II. Kiểm tra bài cũ. - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs. III. Bài mới. HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài. Nêu mục tiêu. 2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng. (Thực hiện như tiết 1). 3. Bài tập 2. Đặt câu với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật? - Hs đọc yêu cầu. - Đặt câu: - Hs tiếp nối nhau đặt câu. - Gv cùng hs nx. Bài tập 3. - Hs đọc yêu cầu. - Hs tự nhớ hoặc xem lại bài tập đọc: Có chí thì nên, nhớ lại các câu thành ngữ đã học, đã biết. - Hs làm bài vào vở. - Trình bày: - Nêu miệng, 3 hs viết bảng. - Gv nx, chốt ý đúng: a. Nếu bạn em có quyết tâm học tập rèn luyện cao: - Có chí thì nên. - Có công mài sắt- Có ngày thành kim. - Người có chí thì nên Nhà có nền thì vững. b. Nếu bạn em nản lòng khi gặp khó khăn: - Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo. - Lửa thử vàng, - Thất bại là mẹ thành công. - Thua keo này, bày keo khác. c. Nếu bạn em dễ thay đổi ý định theo người khác - Ai ơi đã - Hãy lo bền chí câu cua IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd của bài - Nhận xét tiêt học. - Vn đọc các bài TĐ và HTL. - Chuẩn bị bài sau: (Tiết 20 ) Ngày soạn: 4 - 12 - 2010 Ngày dạy: Thứ ba ngày 7 - 12 - 2010 TOÁN Tiết 87: Dấu hiệu chia hết cho 3. A. MỤC TIÊU: Giúp hs: - Biết dấu hiệu chia hết cho 3. - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho 3 để làm các bài tập. B. CHUẨN BỊ: GV: nội dung bài học. HS: sgk, bảng con. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: I. Ổn định tổ chức: II. Kiểm tra bài cũ: - Nêu dấu hiệu chia hết cho 9 và nêu ví dụ chứng minh? III. Bài mới HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài: Nêu Mục tiêu. 2. Dấu hiệu chia hết cho 3. - Tìm một vài số chia hết cho 3 và không chia hết cho 3? 21 : 3 =7 22 : 3 = 7 (dư1) 18 : 3 = 6 20 : 3 = 6 (dư2) - Nhận xét gì về tổng của các chữ số trong các số trên? 2 + 1 = 3 2 + 2 = 4 3 : 3 = 1 4 : 3 = 1 (dư 1) - Nêu dấu hiệu chia hết cho 3? - Các số có tổng các chữ số chia hết cho 3 thì chia hết cho 3. * Chú ý: - Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 3 thì thì không chia hết cho 3. 3. Luyện tập. Bài 1, 2: Học sinh làm nháp, trình bày miệng. - Bài 1: Số chia hết cho 3: 231; 1872; 92 313. - Bài 2: Số không chia hết cho3: 502; 6823; 55 553; 641 311. Bài 3, 4: Hs làm bài vào vở, chữa bài. Bài 3: Một số học sinh nêu miệng. VD: 321; 300; 420 - Gv chấm, cùng hs nx chữa bài. Bài 4: 564; 795; 2535. Là các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9. IV.Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại dấu hiệu chia hết cho 3? - Nx tiết học. - VN làm bài 1,2 vào vở, học thuộc dấu hiệu chia hết cho 3. LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết35: Ôn tập học kì I (Tiết 3) A. MỤC TIÊU: - Kiểm tra tập đọc lấy điểm ( Như tiết 1). - Ôn luyện về các kiểu mở bài và kết bài trong văn kể chuyện. B. CHUẨN BỊ: - Phiếu của tiết 1. -Bảng phụ viết sẵn về 2 cách mở bài, 2 cách kết bài . C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ. III. Bài mới. HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu. 2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng: Thực hiện như tiết 1. 3. Luyện tập: a. BT 2: Gọi hs đọc y/c của bài. - Hs viết bài phần mở bài gián tiếp, kết bài mở rộng vào vở: - HS lần lượt lên bốc thăm và cbị đọc bài theo y/c. - 1 Hs đọc yêu cầu.Lớp đọc thầm truyện Ông Trạng thả diều( tr.104.) - Đọc nội dung cần ghi nhớ về 2 cách mở bài, kết bài. - Cả lớp viết bài. - Trình bày: - Hs đọc nối tiếp. - Gv cùng hs nx, trao đổi. IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd bài học. - Nx tiết học - VN viết hoàn chỉnh phần mở bài và kết bài vào vở. KHOA HỌC Tiết 35: Không khí cần cho sự cháy. A. MỤC TIÊU: Sau bài học, Hs biết : - Làm thí nghiệm chứng minh: + Càng có nhiều khồng khí thì càng có nhiều ô-xi để duy trì sự cháy được lâu hơn. + Muốn sự cháy diễn ra liên tục, không khí phải được lưu thông. - Nói về vai trò của khí ni tơ đối với sự cháy diễn ra trong không khí: Tuy không duy trì sự cháy nhưng nó giữ cho sự cháy xảy ra không quá mạnh, quá nhanh. - Nêu ứng dụng thực tế liên quan đến vai trò của không khí đối với sự cháy. B. CHUẨN BỊ: - Gv chuẩn bị lọ thuỷ tinh, nến (TBDH). - Chuẩn bị theo nhóm: 2 lọ thuỷ tinh; 2 nến bằng nhau; 1 lọ thuỷ tinh không đáy, đế kê. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ. - Hãy nêu tính chất của không khí? III. Bài mới.: HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài: 2.Giảng bài: a. Hoạt động 1: Vai trò của ô-xi đối với sự cháy. - Tổ chức hoạt động theo nhóm 4: - Nhóm trưỏng kiểm tra, báo cáo sự chuẩn bị đồ dùng để làm thí nghiệm. - Các nhóm đọc mục thực hành( tr.70 ) - Các nhóm làm thí nghiệm và quan sát: Thư kí ghi lại kết quả. - Trình bày: - Đại diện các nhóm trình bày kết quả: - Từ đó rút ra kết lận gì? - Hs nêu. * Kết luận: Không khí có ô-xi nên cần không khí để duy trì sự cháy. b. Hoạt động 2: Cách duy trì sự cháy và ứng dụng của trong cuộc sống. - Tổ chức cho hs thảo luận nhóm 4: - Hs đọc mục thực hành, thí nghiệm trang 70, 71 để biết cách làm: - Hs làm thí nghiệm như mục 2/71 thảo luận, giải thích nguyên nhân làm cho ngọn lửa cháy liên tục sau khi lọ thuỷ tinh không có đáy được kê lên đế không kín. - Trình bày: - Đại diện các nhóm, lớp trao đổi, nx. - Liện hệ việc dập tắt ngọn lửa; - Hs liên hệ. * Kết luận: Để duy trì sự cháy cần liên tục cung cấp không khí. IV. Củng cố: Dăn dò: - Đọc mục bạn cần biết/71 - Nx tiết học -Vận dụng bài học trong cuộc sống. LỊCH SỬ Tiêt18: KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I A.Mục tiêu: - Kiểm tra để củng cố một số kiến thức lịch sử cơ bản đã học. - HS làm được bài kiểm tra và trình bày sạch sẽ, khoa học. - Ý thức tự lực làm bài, không chép bài của bạn. B. Chuẩn bị: - Đề bài- đáp án. C. Các hoạt động dạy học. I. ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ. - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs III. Bài mới. 1. Giới thiệu bài 2. Tiến hành kiểm tra - GV phát bài kiểm tra đã phô tô sẵn cho HS - HS nhận bài và tiến hành làm bài. - GV theo dõi va giúp đỡ những học sinh còn lũng tũng khi làm bài kiểm tra. - Tránh để HS nhìn SGK và nhìn bài của bạn. Câu 1: Thời nhà Lý kinh đô nước ta đặt tại đâu? Câu 2: Nối tên nhân vật lịch sử ở cột A với sự kiện lịch sử ở cột B sao cho đúng. Câu 3: Chọn và điền các từ ngữ : thắng lợi, kháng chiến, độc lập lòng tin, niềm tự hào vào chỗ chấm ( ) Cuộc chống quân Tống xâm lược đã giữ vững được nền của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta ở sức mạnh của dân tộc. Câu 4: Chiến thắng Bạch Đằng có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta? IV. Củng cố - Dặn dò: - Thu bài kiểm tra - Nhận xét tiết kiểm tra - Nhắc HS về nhà chuẩn bị bài sau. KỂ CHUYỆN Tiết18: Ôn tập học kì I (Tiết 4) A. MỤC TIÊU: - Kiểm tra tập đọc lấy điểm ( Như tiết 1). - Nghe- viết đúng chính tả trình bày đúng bài thơ: Đôi que đan. B. CHUẨN BỊ: - Phiếu tiết 1. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. ổn đimh tổ chức. II.Kiểm tra bài cũ. - Kiểm tra việc ôn bài ở nhà III. Bài mơi A B Đinh Bộ Lĩnh Tiêu diệt quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng. Ngô Quyền Chống quân xâm lược nhà Tống Lý Thường Kiệt Dẹp loạn 12 sứ quân An Dương Vương Xây thành Cổ Loa Lý Công Uẩn Dời đô ra Thăng Long HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài: Nêu mục tiêu. 2. Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng. Thực hiện như tiết 1. 3. Luyện tập a.Bài 2: ( Nghe – viết ) : Đôi que đan. - Đọc bài thơ: - Hs lần lượt lên bảng bốc thăm va chuẩn bị đọc bài theo y/c. - 1 Hs đọc, lớp theo dõi. - Lớp đọc thầm. Nêu từ dễ viết sai. - Luyện viết từ khó viết: - 1 số hs lên bảng, lớp viết nháp. - Gv cùng hs nx trao đổi. - Nội dung bài thơ? - Hai chị em bạn nhỏ tập đan - Gv nhắc nhở chung: Đọc bài: - Hs viết bài - Gv đọc lại bài: - Hs soát lỗi - Gv chấm, chữa lỗi. IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd của bài. - Nx tiết học, -Vn tiếp tục luyện đọc. Ngày soạn: 4-12-2010 Ngày dạy: thứ tư 7-12-2010 TẬP ĐỌC Tiết 36: Ôn tập học kì I (Tiết 5) A. MỤC TIÊU. - Kiểm tra tập đọc lấy điểm ( Như tiết 1). - Ôn luyện về danh từ, động từ, tính từ. Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận của câu. B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu của tiết 1. Giấy, bút dạ cho Hs làm bài tập 2. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I. Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ. -Kiểm tra sự chuẩn bị của hs. III. Bài mới. HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài: Nêu tiêu của bài. 2. Kiểm tra tập đọc và HTL ( Như tiết 1). - HS bốc thăm và đọc bài theo y/c. - Hs đọc yêu cầu, thực hiện theo yêc cầu,làm bài vào vở, 2,3 Hs làm bài trên phiếu. 3. Bài tập 2: Gọi HS đọc yêu cầu của bài - HS đọc - Trình bày: - Nêu miệng, dán phiếu. - Gv cùng hs nx, chốt lời giải đúng: Danh từ Buổi, chiều, xe, thị trấn, nắng, phố, huyện, em bé, mắt, mí, cổ, móng, hổ, quần áo, sân, Hmông, Tu Dí, Phù Lá. Động từ - dừng lại, chơi đùa Tính từ Nhỏ, vàng hoe, sặc sỡ. - Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm trong SGK. - Buổi chiều xe làm gì? - Nắng phố huyện thế nào? - Ai đang chơi đùa trước sân? IV.Củng cố - Dặn do: - Nhắc lại nd bài - Nx tiết học. - Hoàn thành BT 2 vào vở. TOÁN Tiết 88: LUYỆN TẬP A. MỤC TIÊU: Giúp học sinh củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9. B. CHUẨN BỊ. - Nôi dung luyện tập. C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. I.Ổn định tổ chức. II. Kiểm tra bài cũ: - Nêu dấu hiệu chia hết cho 3? VD? III. Bài mới. HĐ của thầy HĐ của trò 1. Giới thiệu bài luyện tập. 2. Ôn tập; - Nhiều hs nêu từng dấu hiệu và ví dụ. - Căn cứ vào chữ số tận cùng bên phải: Dấu hiệu chia hết cho 2,5. - Căn cứ vào tổng các chữ số: Dấu hiệu chia hết cho 3, 9. Bài 1: a. Các số chia hết cho 3 là: 4563; 2229; 3576; 66 816. [...]... lớp làm, nx - Để thở - Hết ô-xi - Hs dựa vào mục bạn cần biết để trả lời - Vì cây hô hấp, thải khí cac-bon-níc, hút ô-xi - Chỉ và nói tên dụng cụ dùng trong 2 hình - Hình 5: Bình ô-xi người thợ lặn đeo ở lưng - Hình 6: Máy bơm không khí vào bể - Nêu ví dụ chứng tỏ không khí cần cho sự sống của người, ĐV, TV? - Hs nêu - Thành phần nào trong không khí quan trọng nhất đối với sự thở? - ô-xi - Trong trường... miêu tả đồ vật - Đọc lại nội dung cần ghi nhớ về bài - 2,3 Hs đọc văn miêu tả đồ vật - Chọn đồ dùng để quan sát: - Lớp làm bài , sau chuyển thành dàn ý Một số hs làm phiếu, lớp làm nháp - Trình bày: - Hs nêu miệng, dán phiếu: - Gv cùng hs nx, chốt dàn ý tốt b.Viết phần MB gián tiếp, KB mở - Hs viết bài vào vở rộng: - Trình bày: - Lần lượt hs đọc - Gv cùng hs nx chung: IV Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd... 7-1 2-2 010 Ngày dạy: Thứ sáu ngày 1 0-1 2-2 010 TOÁN Tiết 90: Kiểm tra học kì i A MỤC TIÊU: - Kiểm tra việc nắm và vận dụng các kiến thức đã học trong hkI - Hs làm được các bài tập và bài toán - Nghiêm túc trong khi làm bài kiểm tra B CHUẨN BỊ - Gv: Đề bài phô t - Đáp án - Hs: Ôn tập C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC I ổn định tổ chức II Kiểm tra bài cũ - Kiểm tra sự chuẩn bị của hs III Bài mới Đề bài- Đáp án -. .. tra - Nhắc hs về nhà ôn luyện về văn miêu tả - Chuẩn bị bài sau: “Tiết 3 SINH HOẠT LỚP Nhận xét tuần 18 I Yêu cầu: - Hs nhận ra những ưu điểm và tồn tại trong mọi hoạt động ở tuần 18 - Biết phát huy những ưu điểm và khắc phục những tồn tại còn mắc II Lên lớp: 1/ Nhận xét chung: - Duy trì tỷ lệ chuyên cần cao - Đi học đúng giờ, xếp hàng ra vào lớp nhanh nhẹn - Thực hiện tốt nề nếp của trờng, lớp - Việc... 588 c 240 kiểm tra chéo vở, nêu kết quả đúng: b 603; 693 d 3 54 - Gv cùng hs nx từng kết quả - Tính giá trị sau đó xem kết quả là số chia hết cho số nào? Bài 4: - Nêu cách làm bài? - Cả lớp làm bài, 1 hs đk lớp trao đổi bài: - Làm bài vào vở, trao đổi trước lớp a 6395 chia hết cho 5 b 1788 chia hêtý cho 2 c 45 0 chia hết cho 2 và 5 - Gv nx khen học sinh trao đổi sôi d 135 chia hết cho 5 nổi Bài 5: - Hs... thực vật - QS hình 3 ,4 trả lời: -Tại sao sâu bọ và cây trong hình bị chết? - Nêu vai trò của không khí đối với thực vật và động vật? - Lưu ý: Không nên để nhiều hoa tươi, cây cảnh trong phòng ngủ đóng kín cửa: 3 Hoạt động 3: Tìm hiểu một số trường hợp phải dùng bình ô-xi - Qs hình 5,6 theo cặp: - Trình bày kết quả qs: - Cả lớp làm theo mục thực hành - Luồng không khí ấm chạm vào tay do thở - Cả lớp làm,... - Dặn dò: - Nhắc lại nd của bài học - Nx tiết học - VN hoàn chỉnh dàn ý làm vào vở - Chuẩn bị tiết sau: ( Tiết 36 ) Ngày soạn: 7-1 2-2 010 Ngày dạy: Thứ năm ngày 9-1 2-2 010 TOÁN Tiết 89: Luyện tập chung A MỤC TIÊU: - Giúp học sinh củng cố về các dấu hiệu chia hết cho 2; 3; 5; 9 - Vận dụng dấu hiệu chia hết để viết số chia hết cho 2; 3; 5; 9 và giải toán B CHUẨN BỊ - Nd bài học C CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC... cũ: - Em nêu các dấu hiệu chia hết cho 2;3;5;9? VD? - Gv cùng hs nx chung HĐ của thầy HĐ của trò 1 Giới thiệu bài 2 Hướng dẫn hs luyện tập Bài 1: Tự làm bài vào vở, chữa bài - Cả lớp làm bài, 4 hs lên bảng: a .45 68; 2050; 35 766 b 2229; 35766; c 743 5; 2050 - Gv cùng hs nx, chữa bài d 35 766 Bài 2: Yêu cầu hs nêu cách làm tự a 64 620; 5270 làm, nêu kết quả, trình bày vào vở: b 57 2 34; 64 620; 5 270 c 64. .. TRỠNH BàY SẠCH đẹp được ( 5 điểm ) - Viết sai phụ âm đầu, vần, dấu thanh, không viết hoa đúng quy định mỗi lỗi trừ 0.5 điểm II Tập làm văn (5 đIỂM) - Viết được bài văn miêu tả đồ vật đủ 3 phần, độ dài khoảng 12 câu được 5 điểm - Tùy theo mức độ sai sót về ý, cách diễn đạt mà có thể cho điểm ở mức 4, 54 đ 3, 5-3 2, 5- 2, 1, 5-1 IV Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét chung tiết học - Chuẩn bị bài sau KHOA HỌC Tiết36:... IV Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét tiết kiểm tra - Nhắc hs về nhà chuẩn bị bài sau: “Tiết 91” TẬP LÀM VĂN Tiết 36: KIỂM TRA HỌC KÌ I ( Kiểm tra viết ) A Mục tiêu: - Kiểm tra về kỹ năng viết chính tả và viết một bài văn ngắn - Hs viêt được chính tả đạt tốc độ chung của lớp và viết được một bài văn miêu tả đồ vật - Ý thức nghiêm túc trong khi làm bài B Chuẩn bị -Gv: Đề bài - Đáp án - Hs: Ôn kĩ bài . khác - Ai ơi đã - Hãy lo bền chí câu cua IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhắc lại nd của bài - Nhận xét tiêt học. - Vn đọc các bài TĐ và HTL. - Chuẩn bị bài sau: (Tiết 20 ) Ngày soạn: 4 - 12 - 2010 . Cả lớp làm bài, 4 hs lên bảng: a .45 68; 2050; 35 766 b. 2229; 35766; c. 743 5; 2050. d. 35 766. a. 64 620; 5270. b. 57 2 34; 64 620; 5 270. c. 64 620 a. 528; 558; 588. c. 240 b. 603; 693. d. 3 54. -. câu được 5 điểm. - Tùy theo mức độ sai sót về ý, cách diễn đạt mà có thể cho điểm ở mức 4, 5- 4 đ. 3, 5-3 . 2, 5- 2, 1, 5-1 . . IV. Củng cố - Dặn dò: - Nhận xét chung tiết học. - Chuẩn bị bài sau. KHOA
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lớp 4 năm 2011 - Tuần 18 doc, Giáo án lớp 4 năm 2011 - Tuần 18 doc, Giáo án lớp 4 năm 2011 - Tuần 18 doc