QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 3 pptx

32 1,013 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 07:20

Chương 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 3.1. Khái niệm và phân loại kế hoạch 3.2. Bản chất, vai trò và nội dung của kế hoạch 3.3. Phương pháp lập kế hoạch 3.4. Dự báo nhu cầu SX 3.1. Khái niệm và phân loại 3.1.1. Khái niệm Kế hoạch doanh nghiệp bao gồm việc lựa chọn các mục tiêu của doanh nghiệp và của từng bộ phận, xác định phương thức để đạt được các mục tiêu. 3.1. Khái niệm và phân loại 3.1.2. Phân loại • Theo thời gian – Kế hoạch dài hạn (kế hoạch phát triển sản xuất hoặc kế hoạch hoá chiến lược). – Kế hoạch trung hạn – Kế hoạch ngắn hạn (kế hoạch tác nghiệp, kế hoạch hàng năm) 3.1. Khái niệm và phân loại • Theo phương pháp lập kế hoạch – Lập kế hoạch cho toàn thời kỳ – Lập kế hoạch cho một thời kỳ – Kế hoạch hỗn hợp 3.1. Khái niệm và phân loại • Theo mức độ hoạt động – Kế hoạch chiến lược – Kế hoạch chiến thuật – Kế hoạch tác nghiệp • Theo độ chi tiết – Kế hoạch thô – Kế hoạch chi tiết 3.1. Khái niệm và phân loại • Theo phạm vi hoạt động – Kế hoạch tổng thể doanh nghiệp – Kế hoạch bộ phận Mối quan hệ của các kế hoạch chưc năng trong DN. K.H. Marketing K.H. K.học & CN K.H. Tài chính K.H. SX & D.trữ K.H. Nhân sự Sản phẩm mới Nhu cầu TT Khối lượng Số lượng, thời hạn Nhu cầu nhân sự Cung nhân sự Dự toán Ràng buộc Nguồn: Annie ZEYL & Alfred ZEYL 7 3.2. Vai trò, Bản chất và nội dung của K/H 3.2.1. Vai trò của kế hoạch đối với đơn vị SXKD • Giúp DN chủ động ứng phó với những biến đổi • Giúp tập trung nguồn lực • Giúp định hướng các hoạt động tác nghiệp • Tạo điều kiện cho công tác kiểm tra 3.2.2. Bản chất của công tác kế hoạch trong DN • Kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu của DN • Kế hoạch nhằm thực hiện công tác quản lý • Kế hoạch giúp đạt được hiệu quả SXKD 3.2.3. Nội dung kế hoạch DN • Lập kế hoạch • Thực hiện kế hoạch • Kiểm tra kế hoạch • Điều chỉnh kế hoạch • Đánh giá kế hoạch 3.3. Phương pháp lập kế hoạch • Sơ đồ Gantt • Sơ đồ Pert • Các công cụ dự báo [...].. .3. 3 Phương pháp lập kế hoạch • Phương pháp sơ đồ Gant  Phương pháp do Gant đưa ra từ đầu thế kỷ XX  Rất có ích trong điều hành, thực hiện, kiểm tra tiến độ 3. 3 Phương pháp lập kế hoạch 1-5 6 - 10 1 1-1 5 1 6-2 0 2 1-2 5 2 6 -3 0 1 - 5 A B C D E A : 10 ngày ; B : 15 ngày ; C : 7 ngày ; D : 4 ngày ; E : 2 ngày Phương pháp... trên đường căng (A - B - D - F) Xác định các công việc không căng  Các công việc không nằm trên đường căng là công việc không căng (C và E)  Thời gian thực hiện 2 công việc này còn dự trữ 2 ngày 18 3. 4 Dự báo 3. 4.1 Khái niệm 3. 4.2 Phân loại dự báo 3. 4 .3 Trình tự tiến hành dự báo 3. 4.4 Các phương pháp dự báo • Dự báo định tính • Các phương pháp định lượng • Kiểm tra kết quả dự báo 3. 4.1 Khái niệm Khái... mới ở thời kỳ t • Ft –1: Nhu cầu dự báo thời kỳ t-1 • A t –1: Nhu cầu thực tế của thời kỳ t-1 • α : Hằng số san bằng ( 0 < = α < = 1) San bằng số mũ có điều chỉnh xu hướng (FIT) (san Các bước tiến hành: bằng số mũ bậc 2) 1) Tính dự báo hằng số mũ đơn giản cho giai đoạn t ( Ft ) Ft = Ft -1 + α (At -1 - Ft -1 ) 2) Tính Tt với Tt = Tt -1 + β (Ft – F t -1 ) 3) Tính FITt = Ft + Tt Trong đó: • Ft : Số dự báo... tương trong tương lai 3. 4.2 Phân loại Căn cứ theo thời gian dự báo: • Dự báo ngắn hạn (dưới 3 tháng): dùng cho việc đặt kế hoạch mua hàng, điều đô công việc, cân bằng nhận lực, phân chia công việc và cân bằng sản xuất… có thể dùng các phương pháp toán • Dự báo trung hạn (3 tháng - 3 năm): đặt kế hoạch bán hàng, KH sản xuất, dự thảo ngân sách, KH tiền mặt… • Dự báo dài hạn (trên 3 năm): 3. 4.2 Phân loại Căn... đó: Xn+1 là giá trị của thời kỳ dự báo thứ n+1 n là số đơn vị thời gian trong thời kỳ tính SMA b) Các phương pháp định lượng • Phương pháp bình quân di động có trọng số (WMA): Xi+1 = b) Các phương pháp định lượng San bằng số mũ (san bằng số mũ bậc 1) Đây cũng là phương pháp tính số bình quân di động nhưng không đòi hỏi phải có nhiều số liệu quá khứ Cách tính: Ft = Ft -1 + α (At -1 - Ft -1 ) Trong đó:... thể phải hoàn thành  Xác định thứ tự mỗi một công việc khi hoàn thành NV  Xác định thời gian cần thiết khi thực hiện mỗi công việc 13 Bước 2: Lập bảng Nhiệm vụ Thời gian thực hiện ( ngày ) Công việc trước A 6 - B 8 A C 4 A D 5 B E 7 C F 2 E, D 14 Bước 3: Vẽ mạng đồ PERT 3 D B 1 A 6 2 8 5 E C 4 4 5 F 2 6 7  Điểm bắt đầu, kết thúc công việc  A,B Công việc  8,4,7 số ngày thực hiện các công việc tương... tương lai • Dự báo nhu cầu: dự kiến về nhu cầu trong tương lai Đây là cơ sở cho các dự báo về nhân sự, nguyên liệu, … lên kế hoạch marketing, sản xuất 3. 4 .3 Trình tự tiến hành dự báo • Bước 1: xác định mục tiêu dự báo • Bước 2: Xác định mặt hàng dự báo • Bước 3: Lựa chọn phương pháp dự báo phù hợp (ngắn, trung, dài hạn), xác định thời đoạn dự báo • Bước 4: Xây dựng đối tượng để thu thập thông tin và xây... hình đã chọn • Bước 8: Phân tích, tính toán để đưa ra kết quả và quyết định 3. 4.4 Các phương pháp dự báo a) Dự báo định tính • Lấy ý kiến của hội đồng điều hành • Lấy ý kiến của nhân viên bán hàng các khu vực • Lấy ý kiến của khách hàng hiện tại và tiềm năng • Phương pháp Delphi (lấy ý kiến của chuyên gia trong và ngoài doanh nghiệp) b) Các phương pháp định lượng • Bình quân số học đơn giản D1+ D2 +... Tính Tt với Tt = Tt -1 + β (Ft – F t -1 ) 3) Tính FITt = Ft + Tt Trong đó: • Ft : Số dự báo ở thời kỳ t (bằng phương pháp SMA) • Ft –1: Số dự báo ở thời kỳ (t-1) • Tt: Hiệu chỉnh xu hướng cho giai đoạn t • Tt –1: Hiệu chỉnh xu hướng cho giai đoạn (t-1) • α : Hằng số san bằng mũ bậc 1( 0 < = α < = 1) • β: Hằng số san bằng xu hướng (san bằng mũ bậc 2) ( 0 < = β < = 1) • Phương pháp hệ số mùa vụ: Hệ số thời . Chương 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp 3. 1. Khái niệm và phân loại kế hoạch 3. 2. Bản chất, vai trò và nội dung của kế hoạch 3. 3. Phương pháp lập kế hoạch 3. 4. Dự. trong điều hành, thực hiện, kiểm tra tiến độ. 3. 3. Phương pháp lập kế hoạch 1 - 5 6 - 10 1 1-1 5 1 6-2 0 2 1-2 5 2 6 -3 0 1 - 5 A B C D E A : 10 ngày ; B : 15 ngày ; C : 7 ngày ; D : 4 ngày ;. ngày 18 3. 4. Dự báo 3. 4.1. Khái niệm 3. 4.2. Phân loại dự báo 3. 4 .3. Trình tự tiến hành dự báo 3. 4.4. Các phương pháp dự báo • Dự báo định tính • Các phương pháp định lượng • Kiểm tra kết quả dự báo 3. 4.1.
- Xem thêm -

Xem thêm: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 3 pptx, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 3 pptx, QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - Chương 3 pptx, Chương 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, b) Các phương pháp định lượng, San bằng số mũ có điều chỉnh xu hướng (FIT) (san bằng số mũ bậc 2)

Từ khóa liên quan