TRỰC KHUẨN GRAM ÂM SINH MEN - LACTAMASE PHỔ MỞ RỘNG PHÂN LẬP potx

26 488 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2014, 06:21

TRỰC KHUẨN GRAM ÂM SINH MEN - LACTAMASE PHỔ MỞ RỘNG PHÂN LẬP TÓM TẮT Mở đầu: Hiện nay, sự xuất hiện các chủng trực khuẩn gram âm sinh men (-lactamase) phổ mở rộng (ESBL) đang được xem như một vấn đề cấp thiết của ngành y tế toàn cầu, đặc biệt là các chủng gây nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV). Tỷ lệ VK sinh ESBL cũng như mức độ đề kháng kháng sinh của chúng thường khác nhau tùy theo quốc gia, khu vực và nơi nghiên cứu. Mục tiêu: (1) Xác định tỷ lệ trực khuẩn gram âm sinh ESBL trong NKBV và nhiễm khuẩn cộng đồng (NKCĐ) tại Bệnh viện trung ương Huế; (2) Đánh giá mức độ đề kháng kháng sinh của các VK sinh ESBL phân lập được. Phương pháp: Từ tháng 10 đến tháng 12/2006, khảo sát tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL từ 214 trực khuẩn gram âm phân lập tại Bệnh viện trung ương Huế bằng phương pháp Javier. Thực hiện kháng sinh đồ thường quy theo phương pháp Kirby-Bauer đối với các chủng vi khuẩn phân lập được Kết quả: Tỷ lệ sinh ESBL là 30,4% (65/214 chủng); Số lượng chủng sinh ESBL phân lập nhiều nhất là: E. coli (27 chủng), K. pneumoniae (15 chủng) và P. aeruginosa (12 chủng); Tỷ lệ VK sinh ESBL gây NKBV là 64,6%(42/65 chủng); VK sinh ESBL phân lập được nhiều nhất ở: mủ (44,61%), nước tiểu (23,07%), máu và đàm (10,77%); Các khoa phòng có tỷ lệ phân lập vi khuẩn sinh ESBL cao là: các khoa Ngoại (49,22%) và khoa CCHS (23,07%); Các chủng sinh ESBL đề kháng với các kháng sinh cao hơn nhiều so với chủng không sinh ESBL. Kết luận: Đối với E. coli và K. pneumoniae: Các chủng sinh ESBL đề kháng với các kháng sinh cao hơn nhiều so với chủng không sinh ESBL (trên 70%). Chỉ còn Imipenem và Amoxicillin/acid Clavulanic là nhạy cảm tốt với K. pneumoniae (tỷ lệ nhạy lần lượt là 100% và 80%). Cả hai nhóm VK sinh ESBL gây NKBV và nhóm gây NKCĐ đều có tỷ lệ đề kháng kháng sinh cao. SUMMARY Background: Nowadays, the emergence of extended-spectrum -lactamase (ESBL) – producing gram negative bacille is considered a critical medical issue, espeially in nosocomial infection. The rate of ESBL-producing bacteria as well as the antibiotic resistance vary regionally. Objectives: (1) To investigate the prevalence of ESBL-producing bacille detected from cases of nosocomial and community infections; (2) To study the antibiotic resistance of detected species. Method: FROM 10/2006 to 12/2006, we carried out a survey of the prevalence of Extended-Spectrum Beta-Lactamse producing bacteria among 214 Gram-Negative Bacilli isolated at Hue central hospital. The Antibiotics Sensitivity Test (AST) was performed for detected species. Results: Sixty five of the 214 isolated (30.4%) were ESBL producers; ESBL were mainly produced by E. coli (27 strains), K. pneumoniae (15 strains) and P. aeruginosa (12 strains); The prevalence of ESBL producing bacteria responsible for nosocomial infection was 64.6% (42/65 strains); A high percentage of pus (44.61%), urine (23.07%), blood and sputum (10.77%) isolates produced ESBL; The department with high frequency of ESBL producing bacteria: the surgical departments (49.22%) and Intensive Care Unit (23.07%); The frequency of antibiotic-resistant ESBL (+) bacteria was higer than ESBL (-) bacteria. Conclusion: For E. coli and K. pneumoniae: ESBL-producing species yielded stronger antibiotics resistance than that of non-ESBL-producing species ( 70%). Imipenem and Amoxicilline/clavulanique acid give the good effect on K. pneumoniae (100% and 80% respectively). ESBL- producing pathogens causing nosocomial infection and community acquired infection show high antibiotics resistance. ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện nay, sự đề kháng kháng sinh của các trực khuẩn gram âm đối với các kháng sinh nhóm -lactamase bằng cách sinh men -lactamase phổ mở rộng (ESBL) đang được xem như một vấn đề cấp thiết của ngành y tế toàn cầu, đặc biệt là các vi khuẩn gram âm sinh ESBL gây nhiễm khuẩn bệnh viện (NKBV). Rất nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam đã ghi nhận sự gia tăng của các vi khuẩn (VK) sinh ESBL. Tỷ lệ VK sinh ESBL cũng như mức độ đề kháng kháng sinh của chúng thường khác nhau tùy theo quốc gia, khu vực và nơi nghiên cứu (Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.,Error! Reference source not found.) . Theo thông báo của Bộ Y tế năm 2003, VK đường ruột sinh ESBL là nguyên nhân của 30-50% các trường hợp NKBV (2) . Tại Thừa Thiên Huế, chưa có có nhiều nghiên cứu về VK sinh ESBL, vì vậy chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm: - Xác định tỷ lệ trực khuẩn gram âm sinh ESBL trong NKBV và nhiễm khuẩn cộng đồng (NKCĐ) tại Bệnh viện trung ương Huế. - Đánh giá mức độ đề kháng kháng sinh của các VK sinh ESBL phân lập được. ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu - Các trực khuẩn gram âm được phân lập tại khoa Vi Sinh, Bệnh viện trung ương Huế từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2006. - Chẩn đoán nhiễm khuẩn bệnh viện: là nhiễm khuẩn mắc phải trong thời gian nằm viện và là hậu quả của tình trạng nằm viện: các triệu chứng khởi phát sau nhập viện 48 giờ, hoặc bệnh nhân có tiền sử nằm viện 2 tuần trước đó, hoặc bệnh nhân được chuyển đến từ bệnh viện khác và VK phân lập được phù hợp với các tác nhân từ bệnh viện. Phương pháp nghiên cứu Thiết kế nghiên cứu Phương pháp mô tả cắt ngang (cross sectional study). Biến số nghiên cứu + Chủng loại vi khuẩn. + Vị trí phân lập vi khuẩn. + Tính sinh ESBL: có hay không. + Vi khuẩn sinh ESBL từ bệnh viện hay từ cộng đồng. + Kết quả kháng sinh đồ của các chủng sinh ESBL. - Cỡ mẫu: n=(Z 2 (1-/2) x )=195,9196 mẫu. Trong đó: p=0,15;=0,05; d=0,05. - Kỹ thuật nuôi cấy, phân lập và định danh VK theo thường quy của Tổ chức Y tế thế giới. Thực hiện kháng sinh đồ theo hướng dẫn của NCCLS (17) . - Phát hiện ESBL theo phương pháp do Jarlier mô tả với khoảng cách giữa đĩa Amoxicillin/acid Clavulanic (AMC) và đĩa Cephalosporin thế hệ 3 là 30mm (từ trung tâm đến trung tâm) (15) . Nếu nghi ngờ, sẽ thu hẹp khoảng cách xuống còn 20mm. Thử nghiệm dương tính (VK sinh ESBL) khi có sự tăng kích thước vùng vô khuẩn của đĩa Cephalosporin thế hệ 3 về phía đĩa AMC hoặc có vùng vô khuẩn giữa các đĩa nói trên. KẾT QUẢ Tỷ lệ các trực khuẩn gram âm sinh ESBL Đặc điểm chung của trực khuẩn gram âm sinh ESBL - Số chủng trực khuẩn gram âm được thử: 214 chủng. Tỷ lệ các VK gram âm trong tổng số các VK phân lập được trong giai đoạn nghiên cứu: 214/445 = 48,1%. - Số chủng sinh ESBL: 65 chủng. Tỷ lệ ESBL (+): 30,4%. Trong đó: NKBV là 42 chủng (19,6%), NKCĐ là 23 chủng (10,8%). Tỷ lệ các loại vi khuẩn sinh ESBL: Bảng 1. Tỷ lệ các loại vi khuẩn sinh ESBL Vi khuẩn Số lượng ESBL (+) % % từng loại VK Escherichia coli 62 27 41,5 43,5 P. aeruginosa 58 12 18,5 20,7 Klebsiella pneumoniae 28 15 23,1 53,6 Shigella flexneri 25 0 0 Aci. baumannii 12 3 4,6 25,0 Proteus mirabilis 7 5 7,7 71,4 Enterobacter cloacae 6 3 4,6 50,0 Pseudomonas spp. 6 0 0 Vi khuẩn khác 10 0 0 Tổng cộng 214 65 100% Tỷ lệ các loại vi khuẩn sinh ESBL ở bệnh viện và cộng đồng: Bảng 2. Tỷ lệ các loại vi khuẩn sinh ESBL ở NKBV và NKCĐ VK Bệnh viện Cộng đồng Klebsiella pneumoniae 12 3 Pseudomonas aeruginosa 11 1 Escherichia coli 10 17 Proteus mirabilis 5 0 Acinetobacter baumannii 3 0 Enterobacter cloacae 1 2 Tổng cộng 42 (64,6%) 23 (35,4%) Tỷ lệ các trực khuẩn gram âm sinh ESBL theo loại mẫu nghiệm và theo khoa phòng Tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL theo các loại mẫu nghiệm Bảng 3. Tỷ lệ vi khuẩn sinh ESBL theo các loại mẫu nghiệm ESBL (+) Loại mẫu nghiệm (n) (%) ESBL (-) (n) Tổng cộng (n) Mủ 29 (K.ngoại: 22) 44,61 56 85 Nư ớc tiểu 15 (ng 6:7; ng 4:2) 23,07 20 35 Máu 7 10,77 21 28 Đàm 7 10,77 13 20 Dịch khác 2 3,08 1 3 Dịch màng 1 1,54 3 4 [...]... các trực khuẩn gram âm sinh ESBL - Tỷ lệ trực khuẩn gram âm sinh ESBL là 30,4% (65/214 chủng) - Số lượng chủng sinh ESBL phân lập nhiều nhất là: E coli (27 chủng), K pneumoniae (15 chủng) và P aeruginosa (12 chủng) - VK có tỷ lệ sinh ESBL cao nhất là P mirabilis(71,4%), tiếp đến là K pneumoniae (53,6%), E coli (43,5%) và P aeruginosa (20,7%) - Tỷ lệ VK sinh ESBL gây NKBV là 64,6%, NKCĐ là 35,4% - Loại... 35,4% - Loại VK sinh ESBL gây NKBV thường gặp là K pneumoniae, P aeruginosa và E coli Đối với NKCĐ, thường phân lập được E coli sinh ESBL - VK sinh ESBL phân lập được nhiều nhất ở: mủ (44,61%), nước tiểu (23,07%), máu và đàm (10,77%) - Các khoa phòng có tỷ lệ phân lập vi khuẩn sinh ESBL cao là: các khoa Ngoại (49,22%) và khoa CCHS (23,07%) - Phần lớn các VK sinh ESBL gây NKBV được phân lập từ các bệnh... chủng) Trong khi đó, với NKCĐ thường phân lập VK sinh ESBL từ nước tiểu (11/23 chủng) - Các khoa Ngoại và khoa CCHS là những nơi có tỷ lệ phân lập VK sinh ESBL gây NKBV cao (34/42 chủng) Tỷ lệ đề kháng kháng sinh của trực khuẩn gram âm sinh ESBL * Đối với E coli: Các chủng sinh ESBL đề kháng với các kháng sinh cao hơn nhiều so với chủng không sinh ESBL Đối với các kháng sinh nhóm Cephalosporin, Ciprofloxacin... Kháng sinh n (%) n R (%) p Bactrim 42 92,9 23 87,0 BÀN LUẬN Về tỷ lệ các trực khuẩn gram âm sinh ESBL Tỷ lệ sinh ESBL Trong nghiên cứu của chúng tôi tỷ lệ trực khuẩn gram âm sinh ESBL là 30,4% Ở TP Hồ Chí Minh, tác giả Nguyễn Việt Lan (1999) nghiên cứu VK đường ruột sinh ESBL tại bệnh viện Chợ Rẫy, có 4,3% E coli và 4,7% K.pneumoniae sinh ESBL Tại bệnh viện Thống Nhất (2005) đã phát hiện 17,8% VK sinh. .. Nhiều tác giả đã ghi nhận nguy cơ cao bị nhiễm VK sinh ESBL là nằm ở ICU, có phẫu thuật gần đây, có dụng cụ xâm nhập (sonde tiểu, catheter tĩnh mạch…), sử dụng Cephalosporin thế hệ 3(18) Phân bố vi khuẩn sinh ESBL gây NKBV, NKCĐ theo khoa phòng Các vi khuẩn sinh ESBL gây NKCĐ thường có ở hầu hết các khoa lâm sàng Còn vi khuẩn sinh ESBL gây NKBV thường phân lập được từ các khoa Ngoại và CCHS Theo Phạm Lê... 214 Phân bố vi khuẩn sinh ESBL gây NKBV, NKCĐ theo khoa Bảng 6 Phân bố vi khuẩn sinh ESBL theo khoa Khoa NKBV NKCĐ Cấp cứu hồi sức (p . TRỰC KHUẨN GRAM ÂM SINH MEN - LACTAMASE PHỔ MỞ RỘNG PHÂN LẬP TÓM TẮT Mở đầu: Hiện nay, sự xuất hiện các chủng trực khuẩn gram âm sinh men ( -lactamase) phổ mở rộng (ESBL) đang. AMC hoặc có vùng vô khuẩn giữa các đĩa nói trên. KẾT QUẢ Tỷ lệ các trực khuẩn gram âm sinh ESBL Đặc điểm chung của trực khuẩn gram âm sinh ESBL - Số chủng trực khuẩn gram âm được thử: 214 chủng các kháng sinh nhóm  -lactamase bằng cách sinh men  -lactamase phổ mở rộng (ESBL) đang được xem như một vấn đề cấp thiết của ngành y tế toàn cầu, đặc biệt là các vi khuẩn gram âm sinh ESBL
- Xem thêm -

Xem thêm: TRỰC KHUẨN GRAM ÂM SINH MEN - LACTAMASE PHỔ MỞ RỘNG PHÂN LẬP potx, TRỰC KHUẨN GRAM ÂM SINH MEN - LACTAMASE PHỔ MỞ RỘNG PHÂN LẬP potx, TRỰC KHUẨN GRAM ÂM SINH MEN - LACTAMASE PHỔ MỞ RỘNG PHÂN LẬP potx

Từ khóa liên quan