0

Thực trạng sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại phòng khám marie stopes international việt nam tại hà nội, 2010

76 472 0
  • Thực trạng sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại phòng khám marie stopes international việt nam tại hà nội, 2010

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2014, 00:40

ĐẶT VẤN ĐỀ Gia tăng dân số từ lâu đã và đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Về cơ bản, gia tăng dân số là yếu tố thuận lợi cho sự phát triển xã hội, nhƣng nó sẽ trở thành vật cản khi sự gia tăng đó không cân xứng với sự phát triển xã hội; bởi lẽ, sự gia tăng dân số quá mức sẽ đặt ra một loạt vấn đề cần giải quyết nhƣ: lƣơng thực, nhà ở, đất canh tác, việc làm, tệ nạn xã hội…tạo áp lực lên môi trƣờng sống của con ngƣời, đồng thời cũng tạo ra những thách thức lớn đối với ngành y tế trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Sau hội nghị quốc tế về Dân số phát triển tại Cairo (ICPD) năm 1994, Việt Nam đó cú những nỗ lực to lớn trong việc thực hiện mục tiêu chính sách của Chƣơng trình hành động Cairo 1. Cuối năm 2000, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lƣợc Quốc gia về Dân số và Chiến lƣợc Quốc gia về Chăm sóc Sức khỏe Sinh Sản cho giai đoạn 2001 2010.Và mới đây, cuối năm 2010, Chiến lƣợc Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020 đã ra đời. Theo Tổng kết tình hình thực hiện Chiến lƣợc Dân số Việt Nam và Chiến lƣợc Quốc gia về Chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001 – 2010 cho thấy: tuổi thọ ngƣời dân tiếp tục tăng lên, đặt 72,8 tuổi năm 2009 và tổng suất sinh giảm xuống còn 2.03 (năm 2009). Các cặp vợ chồng đã tiếp cận nhiều hơn các chƣơng trình SKSS, các BPTT và các thông tin để lựa chọn số con và khoảng cách sinh con. Tỷ lệ sử dụng các BPTT là 79,5 % (năm 2008), trong đó 68,8 % là các BPTT hiện đại 2. Những thành tích này đã chứng tỏ những bƣớc tiến dài của Việt Nam vì đó là những vấn đề cơ bản và tồn tại lâu đời của loài ngƣời: sinh, chết và lập gia đình. Tuy nhiên cho đến nay Việt Nam vẫn chƣa đạt đƣợc tiếp cận toàn diện các dịch vụ SKSS và KHHGĐ thiết yếu cho ngƣời dân đƣợc coi là giải pháp cần 2thiết để Việt Nam đạt đƣợc Mục tiêu thiên niên kỷ và tăng cƣờng vị thế cho phụ nữ. Hiện tại còn quá nhiều phụ nữ và trẻ em gái không đƣợc tiếp cận với dịch vụ này, dẫn đến việc có thai và sinh con ngoài ý muốn, ảnh hƣởng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tăng số trẻ em gái bỏ học và đúi nghốo ngày càng tăng 1. Hà Nội là một trong những thành phố lớn của cả nƣớc, nơi đõy cú dân cƣ đông đúc, đời sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao. Công tác DSKHHGĐ tại Hà Nội trong những năm vừa qua đã thu đƣợc nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ suất sinh thô đạt 16,79%o (110.996 trẻ năm 2009), tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã giảm xuống còn 7,99% 3. Các chỉ tiêu về thực hiện biện pháp tránh thai (BPTT) đều đạt và vƣợt mức kế hoạch giao với 350 nghìn ngƣời áp dụng, riêng tỷ lệ dựng cỏc BPTT hiện đại đạt 72,4% 3. Bên cạnh đó, thành phố đã tích cực đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho ngƣời dân, phát triển dịch vụ cung ứng các BPTT đến tận cơ sở . Tuy nhiên không thể phủ nhận thực trạng là tỷ lệ nạo phá thai, đặc biệt trong lứa tuổi vị thành niên và thanh niên, vẫn còn khá cao (chiếm tới 22,3%) 3. Với mong muốn đáp ứng các nhu cầu bị thiếu hụt trong việc cung cấp dịch vụ SKSS và KHHGĐ của Việt Nam, MSIVN, một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc SKSS và KHHGĐ, đã đến Việt Nam vào năm 1989 . Cùng với phát triển thành công mô hình phòng khám SKSSKHHGĐ bền vững, đi tiên phong trong việc lấy khách hàng làm trọng tâm để cung cấp các dịch vụ chất lƣợng cao, giá cả hợp lý, đến nay MSIVN đƣợc biết đến nhƣ là một tổ chức đứng đầu về cung cấp dịch vụ SKSS và KHHGĐ chất lƣợng cao cho phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam 4. Vì vậy, nghiên cứu tình hình sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại 2 phòng khám của MSIVN tại Hà Nội là rất cấn thiết, nhằm đƣa ra giải pháp cho những vấn 3đề còn tồn tại trong công tác DSKHHGĐ của Hà Nội nói riêng, của cả nƣớc nói chung đồng thời cũng góp phần vào thắng lợi của Chiến lƣợc Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 20112020. Xuất phát từ những lý do nêu trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại phòng khám Marie Stopes International Việt Nam tại Hà Nội, 2010 với các mục tiêu sau: 1. Mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại 2 phòng khám MSIVN tại Hà Nội năm 2010. 2. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ KHHGĐ của khách hàng tại các địa điểm trên. 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Gia tăng dân số từ lâu đã và đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Về cơ bản, gia tăng dân số là yếu tố thuận lợi cho sự phát triển xã hội, nhƣng nó sẽ trở thành vật cản khi sự gia tăng đó không cân xứng với sự phát triển xã hội; bởi lẽ, sự gia tăng dân số quá mức sẽ đặt ra một loạt vấn đề cần giải quyết nhƣ: lƣơng thực, nhà ở, đất canh tác, việc làm, tệ nạn xã hội…tạo áp lực lên môi trƣờng sống của con ngƣời, đồng thời cũng tạo ra những thách thức lớn đối với ngành y tế trong chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Sau hội nghị quốc tế về Dân số phát triển tại Cairo (ICPD) năm 1994, Việt Nam đó cú những nỗ lực to lớn trong việc thực hiện mục tiêu chính sách của Chƣơng trình hành động Cairo [1]. Cuối năm 2000, Chính phủ đã phê duyệt Chiến lƣợc Quốc gia về Dân số và Chiến lƣợc Quốc gia về Chăm sóc Sức khỏe Sinh Sản cho giai đoạn 2001- 2010.Và mới đây, cuối năm 2010, Chiến lƣợc Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 – 2020 đã ra đời. Theo Tổng kết tình hình thực hiện Chiến lƣợc Dân số Việt Nam và Chiến lƣợc Quốc gia về Chăm sóc sức khỏe sinh sản giai đoạn 2001 – 2010 cho thấy: tuổi thọ ngƣời dân tiếp tục tăng lên, đặt 72,8 tuổi năm 2009 và tổng suất sinh giảm xuống còn 2.03 (năm 2009). Các cặp vợ chồng đã tiếp cận nhiều hơn các chƣơng trình SKSS, các BPTT và các thông tin để lựa chọn số con và khoảng cách sinh con. Tỷ lệ sử dụng các BPTT là 79,5 % (năm 2008), trong đó 68,8 % là các BPTT hiện đại [2]. Những thành tích này đã chứng tỏ những bƣớc tiến dài của Việt Nam vì đó là những vấn đề cơ bản và tồn tại lâu đời của loài ngƣời: sinh, chết và lập gia đình. Tuy nhiên cho đến nay Việt Nam vẫn chƣa đạt đƣợc tiếp cận toàn diện các dịch vụ SKSS và KHHGĐ thiết yếu cho ngƣời dân đƣợc coi là giải pháp cần 2 thiết để Việt Nam đạt đƣợc Mục tiêu thiên niên kỷ và tăng cƣờng vị thế cho phụ nữ. Hiện tại còn quá nhiều phụ nữ và trẻ em gái không đƣợc tiếp cận với dịch vụ này, dẫn đến việc có thai và sinh con ngoài ý muốn, ảnh hƣởng đến sức khỏe bà mẹ và trẻ em, tăng số trẻ em gái bỏ học và đúi nghốo ngày càng tăng [1]. Hà Nội là một trong những thành phố lớn của cả nƣớc, nơi đõy cú dân cƣ đông đúc, đời sống của ngƣời dân ngày càng đƣợc nâng cao. Công tác DS- KHHGĐ tại Hà Nội trong những năm vừa qua đã thu đƣợc nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tỷ suất sinh thô đạt 16,79%o (110.996 trẻ năm 2009), tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên đã giảm xuống còn 7,99% [3]. Các chỉ tiêu về thực hiện biện pháp tránh thai (BPTT) đều đạt và vƣợt mức kế hoạch giao với 350 nghìn ngƣời áp dụng, riêng tỷ lệ dựng cỏc BPTT hiện đại đạt 72,4% [3]. Bên cạnh đó, thành phố đã tích cực đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho ngƣời dân, phát triển dịch vụ cung ứng các BPTT đến tận cơ sở . Tuy nhiên không thể phủ nhận thực trạng là tỷ lệ nạo phá thai, đặc biệt trong lứa tuổi vị thành niên và thanh niên, vẫn còn khá cao (chiếm tới 22,3%) [3]. Với mong muốn đáp ứng các nhu cầu bị thiếu hụt trong việc cung cấp dịch vụ SKSS và KHHGĐ của Việt Nam, MSIVN, một tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc SKSS và KHHGĐ, đã đến Việt Nam vào năm 1989 . Cùng với phát triển thành công mô hình phòng khám SKSS/KHHGĐ bền vững, đi tiên phong trong việc lấy khách hàng làm trọng tâm để cung cấp các dịch vụ chất lƣợng cao, giá cả hợp lý, đến nay MSIVN đƣợc biết đến nhƣ là một tổ chức đứng đầu về cung cấp dịch vụ SKSS và KHHGĐ chất lƣợng cao cho phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam [4]. Vì vậy, nghiên cứu tình hình sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại 2 phòng khám của MSIVN tại Hà Nội là rất cấn thiết, nhằm đƣa ra giải pháp cho những vấn 3 đề còn tồn tại trong công tác DS-KHHGĐ của Hà Nội nói riêng, của cả nƣớc nói chung đồng thời cũng góp phần vào thắng lợi của Chiến lƣợc Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020. Xuất phát từ những lý do nêu trên, tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: “Thực trạng sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại phòng khám Marie Stopes International Việt Nam tại Hà Nội, 2010" với các mục tiêu sau: 1. Mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại 2 phòng khám MSIVN tại Hà Nội năm 2010. 2. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ KHHGĐ của khách hàng tại các địa điểm trên. 4 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1. CÁC BIỆN PHÁP TRÁNH THAI 1.1.1. Định nghĩa [5],[6] BPTT hay còn gọi là biện pháp KHHGĐ là các biện pháp mà các cặp vợ chồng sử dụng nhằm kiểm soát việc sinh đẻ để tránh có thai ngoài ý muốn. Có thể chia các BPTT thành 2 loại:  Các BPTT hiện đại bao gồm:  Các BPTT ngắn hạn (thuốc tránh thai, các BPTT có vách ngăn, các BPTT khẩn cấp)  Các BPTT dài hạn (DCTC, thuốc cấy tránh thai)  Các BPTT vĩnh viễn (đình sản nam, đình sản nữ)  Các BPTT truyền thống bao gồm:  Xuất tinh ngoài âm đạo  Cho bú vô kinh  Kiêng giao hợp định kỳ 1.1.2. Các BPTT ngắn hạn [5],[6] a) Thuốc tránh thai  Thuốc viên tránh thai (TVTT) Hiện cú trờn 60 triệu phụ nữ trên thế giới đang sử dụng viên tránh thai hàng ngày. Đây là BPTT đƣợc sử dụng rộng rãi, từ 20% ngƣời sử dụng tránh thai ở các nƣớc phát triển, đến 28% ở châu Mỹ La Tinh, và 50% ở Bắc Phi [28]. TVTT là một BPTT có hồi phục. Tùy theo thành phần của viên thuốc ngƣời ta có thể chia ra: TVTT phối hợp (gồm 2 chất là Estrogen và Progestin) và TVTT chỉ có Progestin đơn thuần. 5 Cơ chế tác dụng của thuốc là: ức chế phúng noón, ức chế phát triển nội mạc tử cung, làm đặc chất nhầy cổ tử cung ngăn cản tinh trùng xâm nhập vào buồng tử cung.  TVTT phối hợp Chỉ định: phụ nữ muốn sử dụng một BPTT hiệu quả cao và không có chống chỉ định dùng thuốc tránh thai. Chống chỉ định:  Có thai hoặc nghi ngờ có thai  Đang cho con bú dƣới 6 tháng hoặc trong vòng 21 ngày sau đẻ  Trên 35 tuổi hút thuốc lá (1 ngày 10 điếu trở lên)  Huyết áp cao, bệnh van tim, rối loạn đụng mỏu, tiền sử tắc mạch máu, bệnh gan mật, đái tháo đƣờng.  Đang hoặc có tiền sử ung thƣ vú  Đau nửa đầu  Ra máu âm đạo bất thƣờng chƣa rõ nguyên nhân  Đang điều trị bệnh lao, nấm Thời điểm sử dụng thuốc: từ ngày thứ 1 đến ngày thứ 5 của vòng kinh, tốt nhất là ngày đầu tiên. Cách sử dụng thuốc: uống viên đầu tiên vào bất kỳ ngày nào trong 5 ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt, tốt nhấtlà từ ngày đầu, uống mỗi ngày 1 viên vào một giờ nhất định theo chiều mũi tên trên vỉ thuốc. Với vỉ 28 viên, khi hết vỉ phải uống viên đầu tiên của vỉ tiếp theo vào ngày hôm sau. Vỉ 21 viên, khi hết vỉ nghỉ 7 ngày rồi dùng tiếp vỉ sau.  TVTT chỉ có Progestin Chỉ định:  Phụ nữ muốn tránh thai có hồi phục mà không có chống chỉ định  Đặc biệt thích hợp với phụ nữ đang cho con bú 6  Phụ nữ có chống chỉ định với thuốc tránh thai phối hợp Chống chỉ định:  Đã hoặc đang bị ung thƣ vú  Đang bị viêm gan, xơ gan  Ra huyết bất thƣờng chƣa rõ nguyên nhân  Đang điều trị thuốc chống co giật hay kháng sinh nhƣ Rifampicin  Đang mang thai hoặc nghi ngờ có thai Thời điểm sử dụng thuốc:  Nếu đang cho con bú: có thể bắt đầu từ tuần thứ 6 sau đẻ  Nếu không cho con bú: bất cứ lúc nào trong 4 tuần đầu đầu sau đẻ  Trong vòng kinh: tƣơng tự TVTT phối hợp Cách sử dụng thuốc: mỗi ngày uống 1 viên vào một giờ nhất định. Dùng vỉ kế tiếp ngay sau khi hết vỉ đầu, không ngừng giữa 2 vỉ.  Thuốc tiêm tránh thai: DMPA DMPA (Depomedroxy Progesterone Acetat) có hàm lƣợng 150mg. Bản chất thuốc là Progestin dạng depot, thuốc sẽ giải phóng hormon vào trong tuần hoàn chậm, từ từ. Tiêm một liều thuốc có thể tác dụng từ 2 - 3 tháng. Cơ chế tác dụng: làm teo nội mạc tử cung, làm quánh đặc chất nhày cổ tử cung và ức chế phúng noón. Đây là BPTT có hiệu quả cao (99,6%), nhƣng làm thay đổi kinh nguyệt nhƣ: mất kinh hoặc có thể chảy máu kéo dài, ra máu giữa kỳ kinh. Theo UNESCO, tỷ lệ dùng thuốc tiêm tránh thai ở các nƣớc đang phát triển năm 1987 là 2%, ở các nƣớc cận Sahara Châu Phi là 16%, ở Thái Lan là 14% và Indonesia là 20% [28]. 7 b) Các BPTT vách ngăn  Bao cao su nam (BCS) BCS nam đƣợc dùng nhiều ở các nƣớc phát triển (13%), hơn là các nƣớc đang phát triển (3%) [29]. BCS là BPTT an toàn, có hiệu quả phòng chống HIV – AIDS và các bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục. Cơ chế tác dụng:  BCS làm bằng nhựa latex mỏng có thể lồng vào dƣơng vật hoặc âm đạo trƣớc khi giao hợp. Nó có tác dụng chứa và ngăn không cho tinh trùng vào âm đạo nờn khụng thụ tinh. Chỉ định:  Dùng cho tất cả các trƣờng hợp muốn tránh thai  Là BPTT hỗ trợ  Phòng chống HIV/AIDS và các bệnh lây truyền qua đƣờng tình dục Chống chỉ định:  Dị ứng với cao su Cách sử dụng:  Khách hàng cần có sẵn BCS  KIểm tra trƣớc về hạn sử dụng và chất lƣợng của bao  Lồng bao vào dƣơng vật đang cƣơng trƣớc khi giao hợp  Giữ cho vành cuộn của bao nằm ở phía ngoài  Tháo cuộn vành bao lên tới gốc dƣơng vật, không cần kéo căng  Sau khi xuất tinh, rút dƣơng vật ra lỳc cũn cƣơng  Giữ chặt vành bao ở gốc dƣơng vật khi rút ra để bao không bị tuột và tinh dịch không bị trào ra ngoài. 8  Tránh thai trong âm đạo: Có nhiều phƣơng pháp nhƣ màng ngăn âm đạo, BCS nữ, miếng xốp, viên đặt Cơ chế tác dụng có thể màng ngănco học, màng ngăn lý học, nhƣng bao giờ cũng có kèm theo chất diệt tinh trùng đƣợc bổ sung vào. Tất cả các biện pháp này đều có tác dụng tránh thai nhất thời, dễ dàng phục hốiau khi ngừng sử dụng.  Thuốc diệt tinh trùng Là những chế phẩm hóa chất đặt vào âm đạo trƣớc khi quan hệ tình dục nhằm mục đích tránh thai. Thuốc có nhiều dạng khác nhau: dạng gel, kem, sủi bọt, viên thuốc, thuốc đạn và màng mỏng. Thuốc có hoạt chất là một trong những chất sau: Clorua benzalkonium, Hexyl-Resorcinol, 9-Nonoxynol. Cơ chế tác dụng: làm bất hoạt tinh trùng và về mặt vật lý chặn không cho tinh trùng vào cổ tử cung. TÍnh hiệu quả của thuốc tùy thuộc vào ngƣời sử dụng cú đỳng khụng. Để hiệu quả cao, thuốc cần đặt vào sâu trong âm đạo1 giờ trƣớc khi giao hợp. Ngoài ra, thuốc dạng viện nén hay thuốc đạn phải đặt ít nhất 10 phút trƣớc khi giao hợp. Nói chung, thuốc diệt tinh trùng có hiệu quả thấp so với ccs biện pháp khác. c) Các BPTT khẩn cấp BPTT khẩn cấp là biện pháp đƣợc sử dụng sau khi giao hợp không đƣợc bảo vệ, gồm có: TVTT và DCTC. Cơ chế tác dụng:  Đối với TVTT: úc chế và làm chậm sự phúng noón.  Đối với DCTC: ngăn cản sự làm tổ của trứng đã thụ tinh. 9 1.1.3. Các BPTT dài hạn a) Thuốc cấy tránh thai Là Progestin cấy dƣới da nhằm ngừa thai trong thời gian dài. Là dạng thuốc tránh thai có hiệu quả và tiện dụng cho phụ nữ với độ tin cậy cao. Cơ chế tác dụng: làm đặc chất nhày cổ tử cung, niêm mạc tử cung kém phát triển. Ức chế phúng noón do nồng độ Progestin cao liên tục trong máu (Implanon). Các loại thuốc cấy tránh thai gồm có: Norplant và Implanon. b) Dụng cụ tử cung (DCTC) DCTC còn gọi là vòng tránh thai đƣợc sử dụng rộng rãi trên thế giới (20% tổng số ngƣời sử dụng trỏnh thỏi) [29]. Ở Việt Nam, theo tác giả Trần Thị Phƣơng Mai là 33,3% trong số 1800 khách hàng nạo phá thai [7]. DCTC làm bằng chất dẻo, có chứa muối Parium, vì vậy cản quang với tia X. Hiện nay, để làm tăng khả năng tránh thai, ngƣời ta tẩm vào DCTC đồng, bạc, hormon DCTC có đồng, các ion đồng gây độc cho giao tử. DCTC có Progestin làm đặc chất nhầy cổ tử cung. Tỷ lệ thất bại của DCTC là từ 1,5 - 4% phụ nữ/năm. Cơ chế tác dụng:  Cơ chế chính là làm cản trở noãn và tinh trùng gặp nhau. Có thể DCTC làm cho tinh trùng di chuyển trong đƣờng sinh dục nữ khó khăn, làm giảm khả năng thụ tinh của tinh trùng đối với noãn.  Có thể ngăn cản trứng thụ tinh làm tổ trong buồng tử cung. Chỉ định:  Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, muốn áp dụng một BPTT tam thời nhƣng dài hạn và không có chống chỉ định.  DCTC cũng đƣợc dùng nhƣ một BPTT khản cấp. Chống chỉ định: 10  Về kinh nguyệt: rong kinh, kinh nhiều, đau bụng kinh nặng, rong huyết do bất kỳ nguyên nhân gì.  Về phụ khoa: viêm nhiễm đƣờng sinh dục chƣa điều trị khỏi, sa sinh dục, khối u trong tử cung, dị dạng tử cung.  Về sản khoa: chƣa đẻ lần nào, đã bj chửa ngoài tử cung, đang hoặc nghi ngờ có thai, có sẹo mổ ở tử cung trong vòng 6 tháng.  Về tiền sử bệnh tật: bệnh tim, các bệnh về máu, cơ địa dễ nhiễm khuẩn, đái tháo đƣờng, giảm bạch cầu, điều trị Corticoid kéo dài. Thời điểm đặt DCTC:  Có thể đặt DCTC bất kỳ ngày nào trong vòng kinh, khi đã chắc chắn ngƣời đó không có thai.  Sau đẻ: có thể đặt vào các thời điểm:  Đặt sau 6 tuần lễ (đặt tại Trung tâm Y tế huyện hoặc tuyến cao hơn).  Trong vòng 6 tháng sau đẻ, nếu bà mẹ chƣa có kinh trở lại và đang nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.  Sau phá thai: có thể đặt ngay sau phá thai nếu đảm bảo khụng sút rau và nhiễm khuẩn. 1.1.4. Đình sản nam, nữ a) Đình sản nữ: Nguyên tắc của đình sản nữ là làm gián đoạn 2 vòi trứng dẫn đến noãn không gặp đƣợc tinh trùng, hiện tƣợng thụ tinh không xảy ra. Các kỹ thuật thắt, cắt 2 vòi trứng thƣờng đƣợc làm ở đoạn eo của vòi trứng, cách sừng tử cung khoảng 2cm, ở khoảng vô mạch của mạc treo vòi trứng. Đây là BPTT có hiệu quả trên 99%, tỷ lệ thất bại khoảng 0,5%. Chỉ định: [...]... dụng dịch vụ DCTC tại PK Hà Nội 01 (428 lƣợt) cao gấp 5,2 lần so với tại PK Hà Nội 02 (83 lƣợt) Biểu đồ 3 5 Sử dụng dịch vụ PTAT 32 Nhận xét: Tổng số lƣợt sử dụng dịch vụ PTAT tại PK Hà Nội 01 (1971 lƣợt) cao gấp 2,5 lần so với tổng số lƣợt sử dụng dịch vụ PTAT tại phòng khám Hà Nội 02 (789 lƣợt) Tại PK Hà Nội 01, số lƣợt sử dụng dịch vụ MSMP (1415 lựợt) cao gấp 2,5 lần so với số lƣợt sử dụng dịch vụ. .. PK Hà Nội 02 có tổng số lƣợt sử dụng dịch vụ KHHGĐ là 1451 lƣợt trong đó dịch vụ MSMP có số lƣợt sử dụng cao nhất (591 lƣợt) Biểu đồ 3 1 Sử dụng các BPTT và PTAT Nhận xét: Tổng số lƣợt sử dụng các dịch vụ KHHGĐ tại PK Hà Nội 01 (3921 lƣợt) cao gấp 2,7 lần so với tại PK Hà Nội 02 (1451 lƣợt) Tại PK Hà Nội 01, số lƣợt sử dụng dịch vụ PTAT (1971 lƣợt) gần bằng số lƣợt sử dụng các BPTT (2047 lƣợt) Tại. .. lƣợt) Tại PK Hà Nội 02, số lƣợt sử dụng dịch vụ MSMP (591 lƣợt) cao gấp 3 lần so với số lƣợt sử dụng dịch vụ MSP Biểu đồ 3 6 Sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại PK Hà Nội 01 theo thời gian Nhận xét: Tại PK Hà Nội 01:Tổng lƣợt dịch vụ KHHGĐ trong 12 tháng là 3961 Xu hƣớng tăng trƣởng của từng dịch vụ không ổn định, cỏc thỏng tăng giảm thất thƣờng Những tháng cuối năm 2010 tổng số lƣợt sử dụng của tất cả các dịch vụ. .. lƣợt) Tại PK Hà Nội 02, số lƣợt sử dụng dịch vụ PTAT (789 lƣợt) cao gấp 1,4 lần so với số lƣợt sử dụng các BPTT (565 lƣợt) 29 Biểu đồ 3 2 Sử dụng từng loại dịch vụ KHHGĐ tại 2 PK Nhận xét: Tổng số lƣợt sử dụng từng loại dịch vụ KHHGĐ tại PK Hà Nội 01 luôn cao hơn tại PK Hà Nội 02 Trong đó: 1 Số lƣợt sử dụng các BPTT ngắn hạn tại PK Hà Nội 01 (1619 lƣợt), cao gấp 3,4 lần so với số lƣợt sử dụng các BPTT... sử dụng các dịch vụ KHHGĐ chung ở 25 các PK tham gia nghiên cƣu; các loại dịch vụ KHHGĐ; thực trạng sử dụng các BPTT ngắn hạn và dài hạn; thực trạng sử dụng dịch vụ PTAT Phân tích sẽ đƣợc thực hiện đối với thực trạng chung cho cả 2 địa điểm nghiên cứu và từng địa điểm nghiên cứu 2 Mô tả một số yếu tố liên quan đến việc sử dụng dịch vụ KHHGĐ (bao gồm: các BPTT, PTAT và các BPTT sau PTAT) của khách hàng... ngắn hạn tại PK Hà Nội 02 (482 lƣợt) 2 Số lƣợt sử dụng các BPTT dài hạn tại PK Hà Nội 01 (428 lƣợt) cao gấp 5,2 lần so với số lƣợt sử dụng các BPTT dài hạn tại PK Hà Nội 02 (83 lƣợt) 3 Số lƣợt sử dụng dịch vụ PTAT của cả 2 PK đều cao hơn so với số lƣợt sử dụng các loại BPTT Trong đó, số lƣợt sử dụng dịch vụ PTAT của PK Hà Nội 01 (1971 lƣợt) cao gấp 2,5 lần so với số lƣợt dịch vụ PTAT của PK Hà Nội 02... dụng dịch vụ KHHGĐ là thuốc uống tránh thai là cao nhất: gấp 21,1 lần so với số lƣợt sử dụng dịch vụ bao cao su và gấp 26,1 lần so với số lƣợt sử dụng thuốc tiêm tránh thai 31 Biểu đồ 3 4 Sử dụng các BPTT dài hạn Nhận xét: Trong thời gian nghiên cứu, tại cả 2 PK Hà Nội 01 và Hà Nội 02, không có khách hàng nào sử dụng dịch vụ que cấy tránh thai BPTT dài hạn duy nhất đƣợc sử dụng là DCTC Số lƣợt sử dụng. .. đầu về cung cấp dịch vụ SKSS và KHHGĐ chất lƣợng cao cho phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam 23 CHƢƠNG 2 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 ĐỊA ĐIỂM NGHIấN CỨU Nghiên cứu đƣợc triển khai tại 2 phòng khám (PK) của MSIVN tại Hà Nội, phòng khám: Hà Nội 01 và Hà Nội 02 PK Hà Nội 01 đặt tại tầng 1, Nhà A4, Làng Quốc tế Thăng Long, phƣờng Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội.PK Hà Nội 01 đƣợc... xét: Tổng số lƣợt sử dụng các BPTT ngắn hạn tại PK Hà Nội 01 (1619 lƣợt) cao gấp 3,4 lần số lƣợt sử dụng các BPTT ngắn hạn tại PK Hà Nội 02 (482 lƣợt) trong đó: 1 Số lƣợt sử dụng BPTT là bao cao su tại PK Hà Nội 01 (1433 lƣợt) cao gấp 68,2 lần so với tại phòng khám Hà Nội 02 2 Số lƣợt sử dụng thuốc tiêm tránh thai tại PK Hà Nội 01 (89 lƣợt) cao gấp 5,2 lần so với tại phòng khám Hà Nội 02 (17 lƣợt) 3... việc sử dụng dịch vụ PTAT (P-value < 0.001) Khách hàng dƣới 25 tuổi có số lƣợt PTAT cao nhất (1320) trong 3 nhóm tuổi, tiếp đến là khách hàng từ 25-34 tuổi, thấp nhất là khách hàng ≥ 35 tuổi Trong cả 3 nhóm khách hàng, tỷ lệ sử dụng MSMP đều cao hơn tỷ lệ sử dụng MSP Xột riêng với mỗi loại dịch vụ cho thấy tỷ lệ sử dụng dịch vụ MSMP giảm dần khi tuổi khách hàng tăng dần ngƣợc lại tỷ lệ sử dụng dịch vụ . hành nghiên cứu đề tài: Thực trạng sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại phòng khám Marie Stopes International Việt Nam tại Hà Nội, 2010& quot; với các mục tiêu sau: 1. Mô tả thực trạng sử dụng dịch vụ. cấp dịch vụ SKSS và KHHGĐ chất lƣợng cao cho phụ nữ và nam giới trong độ tuổi sinh sản tại Việt Nam [4]. Vì vậy, nghiên cứu tình hình sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại 2 phòng khám của MSIVN tại Hà. tả thực trạng sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại 2 phòng khám MSIVN tại Hà Nội năm 2010. 2. Mô tả một số yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng dịch vụ KHHGĐ của khách hàng tại các địa điểm trên. 4 CHƢƠNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại phòng khám marie stopes international việt nam tại hà nội, 2010, Thực trạng sử dụng dịch vụ KHHGĐ tại phòng khám marie stopes international việt nam tại hà nội, 2010,