0

Chủ trương của đảng về xây về xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay

27 3,241 12

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/07/2014, 18:08

Bên cạnh việc hội nhập kinh tế, tiến trình hội nhập văn hóa cũng là một tất yếu khách quan. Tiến trình giữa hội nhập kinh tế và hội nhập văn hóa, nếu coi nhẹ hội nhập kinh tế thì đất nước sẽ chậm thoát nghèo. Còn coi nhẹ hội nhập văn hóa đôi khi lại nguy hiểm hơn bởi có thể bị các nền văn hóa khác đồng hóa. Vì vậy bên cạnh chiến lược phát triển kinh tế, chúng ta cần có chiến lược phát triển nền văn hóa phù hợp với phát triển kinh tế. Để làm được điều đó chúng ta cần phải chủ động chọn lọc những tinh hoa văn hóa nhân loại để làm phong phú, giàu có thêm, hiện đại hơn nền văn hóa của dân tộc của đất nước mình.                                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ………@  @ ……… TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY SVTH: Voõ Thò Thanh Hoøa – Lôùp CT8A Trang 1 MC LC M U 1. Lý do chn ti: Ngh quyt Trung ng 5 (khúa VIII) ó khng nh quan nim rng v vn húa: Vn húa Vit Nam l thnh qu hng nghỡn nm lao ng sỏng to, u tranh kiờn cng dng nc v gi nc ca cng ng cỏc dõn tc Vit Nam, l kt qu giao lu v tip thu tinh hoa ca nhiu nn vn minh th gii khụng ngng hon thin mỡnh. Vn húa Vit Nam ó hun ỳc nờn tõm hn khớ phỏch, bn lnh Vit Nam, lm rng r lch s v vang ca dõn tc. Nh vy, cú th thy rng, nn vn húa mi Vit Nam bao gm tt c nhng giỏ tr, thnh tu ca con ngi Vit Nam t xa ti nay, th hin c bn nhng phm cht quý bỏu ca ngi Vit Nam (cn cự sỏng to, yờu nc thng nũi ); nhng di sn vn húa vt th v phi vt th c lu truyn nhiu th h (ỡnh, chựa, l hi, phong tc tp quỏn ); vic tip thu nhng giỏ tr tinh hoa ca vn húa th gii phự hp vi iu kin v bn sc vn húa ca dõn tc (ch latinh, mt s loi hỡnh ngh thut hin i nh in nh, kch núi , cụng ngh thụng tin hin i ). Bờn cnh vic hi nhp kinh t, tin trỡnh hi nhp vn húa cng l mt tt yu khỏch quan. Tin trỡnh gia hi nhp kinh t v hi nhp vn húa, nu coi nh hi nhp kinh t thỡ t nc s chm thoỏt nghốo. Cũn coi nh hi nhp vn húa ụi khi li nguy him hn bi cú th b cỏc nn vn húa khỏc ng húa. Vỡ vy bờn cnh chin lc phỏt trin kinh t, chỳng ta cn cú chin lc phỏt trin nn vn húa phự hp vi phỏt trin kinh t. lm c iu ú chỳng ta cn phi ch ng chn lc nhng tinh hoa vn húa nhõn loi lm phong phỳ, giu cú thờm, hin i hn nn vn húa ca dõn tc ca t nc mỡnh. Vn húa vn bao gi cng l nn tng quyt nh ca xó hi, mt vn húa cho s phỏt trin mnh m, sõu sc ton din nht ton cu húa v hụi nhp, ton cu húa nh mt tt yu. Cú th khng nh: Vn húa l ct hn ca dõn tc, mt dõn tc, nu khụng gi c bn sc vn húa riờng thỡ dõn tc ú s b lu m thm chớ khụng cũn dõn tc ú na. Vỡ th, xõy dng v phỏt trin nn vn húa Vit Nam mang bn sc SVTH: Voừ Thũ Thanh Hoứa Lụựp CT8A Trang 1 dõn tc khụng ch l trỏch nhim ca ngnh vn hoỏ m cũn l trỏch nhim ca ton ng, ton dõn v ton xó hi. Chớnh vỡ nhng lý do trờn, tụi ó chn nghiờn cu ti ng li xõy dng, phỏt trin nn vn hoỏ v gii quyt cỏc vn xó hi. 2. Mc ớch nghiờn cu: Thc hin ti ng li xõy dng, phỏt trin nn vn húa v gii quyt cỏc vn xó hi em hng n gii quyt nhng vn sau: - Quỏ trỡnh nhn thc v ch trng xõy dng, phỏt trin nn vn húa Vit Nam qua tng thi k. - Lm rừ vn vn húa v bn sc vn húa dõn tc Vit Nam. - Nhng mt tớch cc v hn ch trong vic xõy dng nn vn húa Vit Nam trong quỏ trỡnh hi nhp nc ta. - Thnh qu vic vn dng quỏ trỡnh i mi v phỏt trin ca nc ta vo nn vn húa. - Trờn c s lý lun v thc tin ó nghiờn cu, xut cỏc gii phỏp nhm xõy dng nn vn húa Vit Nam. 3. Phng phỏp nghiờn cu: - Phng phỏp phõn tớch tng hp: rỳt ra nhng vn liờn quan n ti. - Phng phỏp quy np din dch. - Ngoi ra, ti cũn s dng cỏc t liu trờn Internet. 4. úng gúp: - Trỡnh by h thng c s quỏ trỡnh nhn thc v ch trng xõy dng, phỏt trin nn vn húa ca nc ta thi k trc i mi v thi k i mi. - ỏnh giỏ c quỏ trỡnh thc hin ng li i mi. 5. B cc: Ngoi phn m u, kt lun, ti liu tham kho v mc lc thỡ bi Tiu lun gm hai chng: Chng I: Quỏ trỡnh nhn thc v ch trng xõy dng, phỏt trin nn vn húa. Chng II: Quỏ trỡnh nhn thc v ch trng gii quyt cỏc vn xó hi. SVTH: Voừ Thũ Thanh Hoứa Lụựp CT8A Trang 2 NI DUNG CHNG I QU TRèNH NHN THC V CH TRNG XY DNG, PHT TRIN NN VN HểA Vn húa cú rt nhiu nh ngha khỏc nhau. Theo quan nim hin i, Vn húa nờn c cp n nh l mt tp hp ca nhng c trng v tõm hn, vt cht , tri thc v xỳc cm ca mt xó hi hay mt nhúm ngi trong xó hi v nú cha ng, ngoi vn hc v ngh thut, c cỏch sng, phng thc chung sng, h thng giỏ tr, truyn thng v c tin. Núi v vn húa Vit Nam, theo ngha rng: Vn húa Vit Nam l tng th nhng giỏ tr vt cht, tinh thn do cng ng cỏc dõn tc Vit Nam sỏng to ra trong quỏ trỡnh dng nc v gi nc. Tuy nhiờn, ta ch yu dựng nh ngha v vn húa Vit Nam theo ngha hp: Vn húa l i sng tinh thn ca xó hi, Vn húa l h cỏc giỏ tr, truyn thng, li sng, Vn húa l nng lc sỏng to ca mt dõn tc. Vn húa l bn sc ca mt dõn tc, l cỏi phõn bit dõn tc ny vi dõn tc khỏc I. Thi ký trc i mi: 1. Quan im, ch trng v xõy dng nn vn húa mi: * Thi k 1943 1954: - u nm 1943 Ban thng v Trung ng ng hp ti Vừng La (thuc huyn ụng Anh, Phỳ Yờn) ó thụng qua bn cng vn hoỏ Vit Nam do ng chớ Tng Bớ th Trng Chinh trc tip d tho. cng xỏc nh lnh vc vn húa l mt trong ba mt trn (kinh t, chớnh tr, vn húa) ca cỏch mng Vit Nam, v ra ba nguyờn tc ca nn vn húa mi l Dõn tc húa (chng li mi nh hng nụ dch v thuc a), i chỳng húa (chng mi ch trng, hnh ng lm cho vn húa phn li hoc xa ri qun chỳng), Khoa hc húa (chng li tt c nhng gỡ lm cho vn húa phn tin b, trỏi khoa hc). SVTH: Voừ Thũ Thanh Hoứa Lụựp CT8A Trang 3 - Ngy 3/9/1945, trong phiờn hp u tiờn ca Hi ng chớnh ph, ch tch H Chớ Minh ó nờu lờn 6 nhim v cp bỏch ca Nh nc Vit Nam Dõn ch Cng ho, trong ú cú 2 nhim v cp bỏch thuc v vn hoỏ. + Mt l, cựng vi dit gic úi phi dit gic dt. + Hai l, phi giỏo dc li tinh thn nhõn dõn ta, lm cho dõn tc chỳng ta tr nờn mt dõn tc dng cm, yờu nc, yờu lao ng, mt dõn tc xng ỏng vi nc Vit Nam c lp. Ch tch H Chớ Minh ngh: m mt chin dch giỏo dc li tinh thn nhõn dõn bng cỏch thc hin cn, kim, liờm, chớnh. Nh vy, nhim v u tiờn v xõy dng vn húa ca nc Vit Nam c lp l: chng nn mự ch v giỏo dc li tinh thn nhõn dõn. õy l hai nhim v ht sc khiờm tn nhng li v i tm nhỡn, chớnh xỏc v tớnh thi s ca nú. - Cuc vn ng thc hin i sng vn hoỏ mi. u nm 1946 Ban Trung ng vn ng i sng mi c thnh lp vi s tham gia ca nhiu nhõn vt cú uy tớn nh Trn Huy Liu, Dng c Hin, V ỡnh Hoố , m tng th ký l nh Vn Nguyn Huy Tng. n thỏng 3/1947 H Chớ Minh vit ti liu i sng mi gii thớch rt d hiu nhng vn thit thc trong ch trng vn hoỏ quan trng ny. - ng li vn hoỏ khỏng chin dn hỡnh thnh trong ch th Khỏng chin kin quc ra ngy 25/11/1945 ca Ban thng v trung ng ng, trong bc th v Nhim v vn hoỏ Vit Nam trong cụng cuc cu nc v xõy dng nc hin nay ca ng chớ Trng Chinh gi Ch tch H Chớ Minh ngy 16/11/1946 v ti bỏo cỏo Ch ngha Mỏc v vn hoỏ Vit Nam trỡnh by ti Hi ngh vn hoỏ ton quc ln th hai thỏng 7/1948. ng li ú gm cỏc ni dung: + Xỏc nh mi quan h gia vn hoỏ v cỏch mng gii phúng dõn tc. + Xõy dng nn vn hoỏ dõn ch mi Vit Nam cú tớnh cht dõn tc, khoa hc, i chỳng m khu hiu thit thc lỳc ny l Dõn tc, Dõn ch. + Tớch cc bi tr nn mự ch, m cỏc trng i hc, trung hc, ci cỏch vic hc theo tinh thn mi. + Giỏo dc li nhõn dõn, c ng thc hnh i sng mi. + Phỏt trin cỏi hay trong vn hoỏ dõn tc, ng thi bi tr cỏi xu xa h bi, ngn nga sc thõm nhp ca vn hoỏ thc dõn, phn ng, hc cỏi hay, cỏi tt ca vn hoỏ th gii. SVTH: Voừ Thũ Thanh Hoứa Lụựp CT8A Trang 4 + Hỡnh thnh i ng trớ thc mi úng gúp tớch cc cho cụng cuc khỏng chin kin quc v cho cỏch mng Vit Nam. * Thi k 1955 1986: - Trong vn kin i hi III ca ng (9/1960) nờu rừ ng li xõy dng nn vn hoỏ cú ni dung xó hi ch ngha v tớnh dõn tc. Trong tin trỡnh xõy dng ch ngha xó hi, ng xỏc nh vn hoỏ - t tng l mt cuc cỏch mng, tin hnh ng thi gn bú cht ch vi cỏch mng quan h sn xut v cỏch mng khoa hc k thut. ng li tin hnh cuc cỏch mng vn hoỏ t tng, xõy dng nn vn hoỏ mi xó hi ch ngha mang c trng dõn tc - khoa hc - i chỳng tip tc c phỏt trin, b sung trong nhng nm u c nc i lờn ch ngha xó hi. - i hi i biu ton quc ln th IV ca ng (12/1976) xỏc nh Xõy dng con ngi mi, xõy dng nn vn hoỏ mi, tuyờn truyn giỏo dc ch ngha Mỏc - Lờnin v ng li chớnh sỏch ca ng thu sut trong cỏn b, ng viờn v qun chỳng, tin hnh u tranh chng t tng vn hoỏ phn ng ca ch ngha thc dõn v ca giai cp búc lt. - i hi i biu ton quc ln th V ca ng (3/1982) ch rừ nn vn hoỏ mi l nn vn hoỏ cú ni dung xó hi ch ngha v tớnh dõn tc, cú tớnh ng v tớnh nhõn dõn sõu sc, thm nhun ch ngha yờu nc v ch ngha quc t vụ sn. i hi V cng trỡnh by rt y v khỏi nim Con ngi mi xó hi ch ngha v a ra phng chõm Nh nc v nhõn dõn cựng lm vn hoỏ. 2. ỏnh giỏ s thc hin ng li: Nh vy, trc i mi, ng li vn hoỏ ca ng ó hỡnh thnh v phỏt trin trờn nhng nột c b n nht: nờu ra quan nim v vn hoỏ, c theo ngha rng l tng th nhng giỏ tr vt cht v tinh thn do con ngi sỏng to ra trong quỏ trỡnh lch s v theo ngha hp, gm cỏc giỏ tr vn hoỏ tinh thn, vn hoỏ vn ngh; mc tiờu ca vn hoỏ l phc v cỏch mng, phc v nhõn dõn lm rừ v trớ ca vn hoỏ l ng lc v l mc tiờu ca s nghip cỏch mng, a ra nhng c trng ca nn vn hoỏ mi l dõn tc, khoa hc v i chỳng, ch ra s cn thit ca cụng tỏc lónh o vn hoỏ v cỏc hỡnh thc lónh o vn hoỏ ca ng; xỏc nh xõy dng nn vn hoỏ mi l mt mt trn Nh c soi sỏng bi ng li lónh o phỏt trin vn hoỏ ỳng n, vn hoỏ cỏch mng Vit Nam ó t c nhng thnh tu vụ cựng to ln: SVTH: Voừ Thũ Thanh Hoứa Lụựp CT8A Trang 5                                     + Khơi dậy được những giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hoá dân tộc, kết hợp với những giá trị tiến bộ và phù hợp của nhân loại và thời đại, tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần đáp ứng yêu cầu đấu tranh bảo vệ nền độc lập dân tộc. + Định hình cơ bản những giá trị văn hoá mới của dân tộc gắn với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, thể hiện trên nhiều lĩnh vực văn hoá, đi sâu vào đời sống nhân dân. + Góp phần tích cực vào việc xoá bỏ những tàn dư của nền văn hoá thực dân cùng với những hủ tục lạc hậu gây tổn hại tới bản chất của nền văn hoá mới. + Góp phần xây dựng đội ngũ trí thức hoạt động trên các lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, không ngừng nâng cao về trình độ, chất lượng sáng tác. + Trình độ văn hoá chung của xã hội đã được nâng lên một mức đáng kể. Lối sống mới đã trở thành phổ biến, con người sống có nghĩa, có tình, có tấm lòng hậu phương vì tiền tuyến, có tinh thần xả thân vì tổ quốc. + Thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ không chỉ là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự đúng đắn mà còn là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước và những giá trị tinh thần cao đẹp của con người Việt Nam. * Hạn chế, nguyên nhân: + Công tác tư tưởng văn hoá thiếu sắc bén, thiếu tính chiến đấu. Việc xây dựng thể chế văn hoá còn chậm, sự suy thoái về đạo đức lối sống có chiều hướng phát triển. + Đời sống văn hoá nghệ thuật còn nhiều bất cập. Rất ít tác phẩm đạt đỉnh cao tương xứng với sự nghiệp cách mạng và kháng chiến vĩ đại của dân tộc. Một số công trình văn hoá vật thể và phi vật thể truyền thống có giá trị không được quan tâm bảo tồn, lưu giữ, thậm chí bị phá huỷ, mai một. + Đường lối xây dựng, phát triển văn hoá giai đoạn 1955 - 1986 bị chi phối bởi tư duy chính trị "nắm vững chuyên chính vô sản" mà thực chất là nhấn mạnh đấu tranh giai cấp, đấu tranh "ai thắng ai" giữa hai con đường, đấu tranh 2 phe, đấu tranh ý thức hệ. + Mục tiêu, nội dung cuộc cách mạng tư tưởng văn hoá giai đoạn này cũng bị quy định bởi cuộc cách mạng quan hệ sản xuất mà tư tưởng chỉ đạo là triệt để xoá bỏ tư hữu, xoá bỏ bóc lột càng nhanh càng tốt, là đưa quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa đi trước một bước, tách rời trình độ phát triển thực tế của lực lượng sản xuất. SVTH: Voõ Thò Thanh Hoøa – Lôùp CT8A Trang 6 + Chin tranh cựng vi c ch qun lý k hoch hoỏ tp trung, quan liờu, bao cp v tõm lý bỡnh quõn ch ngha ó lm gim ng lc phỏt trin vn hoỏ, giỏo dc; kỡm hóm nng lc t do sỏng to. II. Trong thi kỡ i mi: * Bi cnh: - Thun li: Sau khi ho bỡnh c lp li, nh nc Vit Nam thng nht c hon thin nhõn dõn c nc h hi di ngn c ca ng xõy dng li nn kinh t t nc hn gn vt thng chin tranh xy dng t nc tin nhanh, tin mnh tin vng chc lờn ch ngha xó hi. - Khú khn: Chin tranh li hu qu quỏ nng n: + Nh nc li phi tr cỏc khon n m ta phi vay trong thi gian chin tranh cựng vi s chng phỏ chớnh quyn ca ta cỏc tnh biờn gii bố l thự ch võn bao võy kinh t cm vn s giao lu kinh t gia nc ta vi cỏc nc khỏc trờn th gii. + Trong quỏ trỡnh thc hin cỏn b ta cũn thiu v lc lng, cũn yu v t duy sỏng to m t quan liờu ca quyn, duy ý chớ + Kinh t nc ta i vo thi kỡ khng hong trm trng. + Lm phỏt gia tng i sng nhõn dõn gp nhiu khú khn. + T nn xó hi cú phn trm trng ó y lũng tin ca nhõn dõn vo ch cú phn gim sỳt. ng trc mt thỏch thc mi y cam go ca thi i mi ng ta phi chng t nng lc lónh o ca mỡnh. Thc hin quỏ trỡnh i mi ton din t nc khụng phi l i mi ch xó hi ch ngha, m bng cỏc phng phỏp mi cỏch lm mi phỏt trin xó hi ch ngha, ch ngha xó hi thc s l xó hi m nhõn dõn ta m c. i mi phi ton din v ng b, t kinh t, chớnh tr t chc n vn hoỏ xó hi 1. Quỏ trỡnh i mi t duy v xõy dng v phỏt trin nn vn húa: - T i hi VI n i hi X, ng ta ó hỡnh thnh tng bc nhn thc mi v c trng ca nn vn húa mi: - i hi VI (1986): Xỏc nh khoa hc- k thut l mt ng lc to ln y mnh quỏ trỡnh phỏt trin kinh t- xó hi; cú v trớ then cht trong s nghip xõy dng ch ngha xó hi. SVTH: Voừ Thũ Thanh Hoứa Lụựp CT8A Trang 7 - i hi VII (1991) a ra quan nim nn vn hoỏ Vit Nam cú c trng: tiờn tin, m bn sc dõn tc. To ra i sng tinh thn cao p, phong phỳ v a dng. Xỏc nh giỏo dc v o to, khoa hc v cụng ngh l quc sỏch hng u. - i hi VII, VIII. IX, X v nhiu ngh quyt trung ng tip theo xỏc nh vn húa l nn tng tinh thn ca xó hi, coi vn húa va l mc tiờu, l ng lc ca s phỏt trin. - i hi VIII(1996) khng nh: Coi s nghip giỏo dc- o to, khoa hc- cụng ngh l quc sỏch hng u phỏt huy nhõn t con ngi v ng lc trc tip ca s phỏt trin xó hi. - Ngh quyt trung ng 5 khúa VIII (7/1998) nờu ra 5 quan im c bn ch o quỏ trỡnh phỏt trin vn húa trong thi k cụng nghip húa hin i húa t nc. - Hi ngh trung ng 9 khúa IX (1/2004) xỏc nh phỏt trin vn húa ng b vi phỏt trin kinh t. - Hi ngh trung ng 10 khúa IX (7/2004) t vn m bo s gn kt nhim v phỏt trin kinh t l trung tõm, xõy dng chnh n ng l then cht vi nhim v khụng ngng nõng cao vn húa- nn tng tinh thn ca xó hi; Hi ngh nhn nh nh hng ca c ch th trng v hi nhp quc t tỏc ng n phm vi vai trũ ca dõn ch húa- xó hi húa vn húa v ca cỏ nhõn ngy cng tng lờn v m rng l nhng thỏch thc mi i vi s lónh o qun lý cụng tỏc vn húa ca ng v Nh nc. 2. Quan im ch o v ch trng v xõy dng v phỏt trin nn vn húa: Mt l, Vn hoỏ l nn tng tinh thn ca xó hi, va l mc tiờu va l ng lc thỳc y s phỏt trin kinh t - xó hi: - Vn hoỏ l nn tng tinh thn ca xó hi: + Quan im: vn húa phn ỏnh mt cỏch tng quỏt sng ng mi mt ca cuc sng, qua bao th k cu thnh nờn mt h thng cỏc giỏ tr truyn thng v li sng. Cỏc giỏ tr ú to nờn nn tng tinh thn ca xó hi. Vn húa l si ch xuyờn sut ton b lch s ca dõn tc, lm nờn sc mnh mónh lit, giỳp cng ng dõn tc Vit nam vt qua súng giú v thỏc ghnh tn ti v khụng ngng phỏt trin. + Ch trng: lm cho vn húa thm sõu vo mi lnh vc ca i sng xó hi. + Mc tiờu: cỏc giỏ tr vn húa tr thnh nn tng ca i sng xó hi, thnh ng lc phỏt trin kinh t- xó hi. L con ng xõy dng con ngi mi, xõy dng mụi SVTH: Voừ Thũ Thanh Hoứa Lụựp CT8A Trang 8 trng vn húa lnh mnh sc khỏng v y lựi cỏc tiờu cc xó hi, y lựi s xõm nhp t tng, vn húa phn tin b. + Bin phỏp: y mnh cuc vn ng ton dõn on kt xõy dng i sng vn húa. y mnh cuc vn ng xõy dng gia ỡnh vn húa, phng xó vn húa c quan vn húa Nờu gng ngi tt vic tt - Vn húa l ng lc thỳc y s phỏt trin: Quan im: ng lc ca s i mi kinh t mt phn quan trng nm trong nhng giỏ tr vn húa ang c phỏt huy: i mi t duy, chớnh sỏch v ch qun lý, s gii phúng t tng bc phỏt trin mi v trỡnh nng lc ca i ng cỏn b khoa hc v cụng ngh, cỏn b qun lý v lc lng lao ng. Yu t quyt nh cho s tng trng kinh t l trớ tu, l thụng tin l ý tng sỏng to v khụng ngng i mi. Tim nng sỏng to ny nm trong cỏc yu t cu thnh vn hoỏ, ngha l trong trớ thc kh nng sỏng to v bn lnh i mi t duy ca mi cỏ nhõn v ca c cng ng. Vn hoỏ da vo tiờu chun ca cỏi ỳng cỏi tt cỏi p hng dn v thỳc y con ngi khụng ngng phỏt huy sỏng to, ci tin k thut, nõng cao tay ngh, sn xut ra hng hoỏ vi s lng v cht lng ngy cng cao ỏp ng nhu cu xó hi. Vn hoỏ s dng sc mnh ca cỏc giỏ tr truyn thng, ca o lý dõn tc hn ch t tng sựng bỏi vt cht, sựng bỏi tin t dn ti suy thoỏi xó hi. Nn vn hoỏ ung i vi nhng giỏ tr mi s l mt tin quan trng a nc ta hi nhp ngy cng sõu hn v ton din hn vo nn kinh t th gii. Trong vn bo v mụi trng vỡ s phỏt trin bn vng vn húa giỳp hn ch li sng chy theo ham mun quỏ mc ca xó hi tiờu th, dn n lm cn kit ti nguyờn ụ nhim mụi trng sinh thỏi Vn hoỏ, nht l vn hoỏ Phng ụng c v v hng dn cho mt li sng cú chng mc hi hũa vi sc ti hnh tinh chỳng ta. Nú a ra mụ hỡnh ng x thõn thin gia con ngi vi thiờn nhiờn, vỡ s phỏt trin bn vng cho th h hin nay v th h mai sau. - Vn hoỏ l mt mc tiờu phỏt trin: SVTH: Voừ Thũ Thanh Hoứa Lụựp CT8A Trang 9 [...]... tip thu tinh hoa vn hoỏ nhõn loi Xõy dng Vit Nam thnh mt a ch giao lu vn hoỏ khu vc v quc t - Gi gỡn bn sc vn hoỏ dõn tc phi i lin vi chng nhng cỏi lc hu, li thi trong phong tc tp quỏn v l thúi c SVTH: Voừ Thũ Thanh Hoứa Lụựp CT8A Trang 11 Ba l, Nn vn hoỏ Vit Nam l nn vn hoỏ thng nht m a dng trong cng ng cỏc dõn tc Vit Nam: - Nột ni bt ca vn hoỏ Vit Nam l s thng nht m a dng, l s ho quyn bỡnh ng,... v ca Vit Nam núi riờng Vn húa l kt qu ca quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin lõu di tri qua cỏc thi kỡ ca dõn tc ta m ụng cha ta ỳc kt c nh ngy hụm nay Do ú, vic bo v v phỏt huy bn sc vn húa dõn tc, c bit l s nghip xõy dng v phỏt trin nn vn húa Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc, cng t ra yờu cu phi thng xuyờn quan tõm ti vn vn húa, di sn vn húa vt th v phi vt th gc r ca bn sc vn hoỏ dõn tc Vit Nam Trong... cu t chc, c ch qun lý ni dung, phng phỏp dy v hc; thc hin chun hoỏ, hin i hoỏ, xó hi hoỏ, chn hng nn giỏo dc Vit Nam Bi dng giỏ tr vn hoỏ trong thanh niờn, hc sinh, sinh viờn c bit l lý tng sng, li sng, nng lc trớ tu, o c v bn lnh sỏng to ca con ngi Vit Nam - Chuyn dn mụ hỡnh giỏo dc hin nay sang mụ hỡnh giỏo dc m-mụ hỡnh xó hi hc tp vi h thng hc tp sut i, o to liờn tc, liờn thụng gia cỏc bc hc cỏc... sng trờn lónh th Vit Nam Mi thnh phn dõn tc cú truyn thng v bn sc ca mỡnh, c cng ng dõn tc Vit Nam cú nn vn hoỏ chung nht S thng nht bao hm c tớnh a dng , a dng trong s thng nht Khụng cú s ng húa hoc thụn tớnh , k th bn sc vn húa ca cỏc dõn tc - Hn 50 dõn tc trờn t nc ta u cú nhng giỏ tr v bn sc vn húa riờng Cỏc giỏ tr v sc thỏi ú b sung cho nhau , lm phong phỳ nn vn húa Vit Nam cng c s thng nht... hin nay: khc phc nhng hn ch, yu kộm, tip tc gi gỡn v phỏt huy bn sc vn húa dõn tc, ỏp ng yờu cu phỏt trin ca xó hi v con ngi trong iu kin y mnh cụng nghip húa, hin i húa v hi nhp kinh t quc t, trc mt chỳng ta cn thc hin mt s nhim v c bn, cp thit sau: - Tng cng s lónh o ca ng, qun lý ca Nh nc, phỏt huy sc mnh tng hp ca t nc, to s chuyn bin c bn v bc phỏt trin mnh m trong xõy dng, nn vn hoỏ Vit Nam. .. th gii phự hp vi yờu cu phỏt trin ca Vit Nam; tham gia o to nhõn lc khu vc v th gii Cú c ch qun lý phự hp i vi cỏc trng do nc ngoi u t hoc liờn kt o to - Phỏt trin khoa hc xó hi, tip tc gúp phn lm sỏng t nhng vn lý lun v con ng i lờn ch ngha xó hi nc ta - Phỏt trin khoa hc t nhiờn v khoa hc cụng ngh, tp trung nghiờn cu c bn nh hng ng dng, c bit cỏc lnh vc Vit Nam cú nhu cu v th mnh y mnh cú chn lc... Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc, cng t ra yờu cu phi thng xuyờn quan tõm ti vn vn húa, di sn vn húa vt th v phi vt th gc r ca bn sc vn hoỏ dõn tc Vit Nam Trong thi i ngy nay, hi nhp ang tr thnh mt xu th khỏch quan Dõn tc Vit Nam, hay bt c mt dõn tc no khỏc khụng th nm ngoi qu o ú Hi nhp l con ng tt yu, l l sng cũn ca c dõn tc Vn t ra l chỳng ta hi nhp nh th no Rừ rng, chỳng ta vi t th ch ng, hi... ngi Vit Nam, chỳng ta s phỏt huy ti a ni lc, nõng cao hiu qu hp tỏc quc t, bo m c lp t ch v nh hng xó hi ch ngha, kt hp sc mnh dõn tc vi nhng u th ca thi i phỏt trin t nc v tng bc khng nh v th bn lnh ca dõn tc mỡnh trc cng ng Vi n lc ca bn thõn trong sut quỏ trỡnh thc hin bi tiu lun, em hi vng ó mang n mt cỏi nhỡn sõu sc v ch trng xõy dng, phỏt trin nn vn húa v vic gii quyt cỏc vn xó hi hin nay ca... vn húa v vic gii quyt cỏc vn xó hi hin nay ca nh nc nc ta hin nay Do bi tiu lun ny c em thc hin trong mt thi gian tng i ngn nhng em ó c gng ht sc cú th thc hin tht tt ti ny Tuy vy vn cũn mt s thiu sút mong thy thụng cm v gúp ý cho bi ca em, rt mong nhn c ý kin ca thy TI LIU THAM KHO 1 Sỏch Giỏo trỡnh ng li cỏch mng ca ng cng sn Vit Nam (Dnh cho sinh viờn i hc, cao ng khi khụng chuyờn ngnh Mỏc Lờnin,... Mc tiờu xõy dng mt xó hi Vit Nam dõn giu, nc mnh, dõn ch, cụng bng v vn minh chớnh l mc tiờu vn húa Chin lc phỏt trin kinh t xó hi 1991-2000 xỏc nh mc tiờu v ng lc chớnh ca ca s phỏt trin l vỡ con ngi do con ngi, Tng trng kinh t phi . NGHỆ THÔNG TIN ………@  @ ……… TIỂU LUẬN ĐỀ TÀI: CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY SVTH: Voõ Thò Thanh Hoøa – Lôùp CT8A. THỨC VÀ CHỦ TRƯƠNG GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI I. Thời kỳ trước đổi mới: 1. Chủ trương của Đảng về giải quyết các vấn đề xã hội: - Giai đoạn 1945 - 1954: Ngay sau cách mạng tháng Tám và trong. xã hội phát triển kinh tế theo cơ chế thị trường. Thực hiện chính sách điều hoà lợi ích giữa chủ và thợ. - Giai đoạn 1955 - 1975: Các vấn đề xã hội được giải quyết trong mô hình chủ nghĩa xã
- Xem thêm -

Xem thêm: Chủ trương của đảng về xây về xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay, Chủ trương của đảng về xây về xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội ở Việt Nam hiện nay,

Từ khóa liên quan