bao-cao-de-tai-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-tan-phat.pdf

45 5.2K 50

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2012, 08:26

Báo cáo đề tài đào tạo và phát triển nguồn lực tại công ty Tân Phát.

Hình ảnh liên quan

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty 10 - bao-cao-de-tai-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-tan-phat.pdf

2.1.1.

Lịch sử hình thành và phát triển công ty 10 Xem tại trang 1 của tài liệu.
Từ bảng số liệu trên cho thấy, do đặc thù công việc nên lao động nam chiếm  tỷ  lệ  cao  hơn  lao  động  nỮ  (chiếm  68,1%) - bao-cao-de-tai-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-tan-phat.pdf

b.

ảng số liệu trên cho thấy, do đặc thù công việc nên lao động nam chiếm tỷ lệ cao hơn lao động nỮ (chiếm 68,1%) Xem tại trang 19 của tài liệu.
Biểu 2.2: Bảng công nhân lao động sản xuất (Năm 2011) - bao-cao-de-tai-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-tan-phat.pdf

i.

ểu 2.2: Bảng công nhân lao động sản xuất (Năm 2011) Xem tại trang 20 của tài liệu.
3 Quản đốc PX chế biến tạo hình 01 - bao-cao-de-tai-dao-tao-va-phat-trien-nguon-nhan-luc-tai-cong-ty-tan-phat.pdf

3.

Quản đốc PX chế biến tạo hình 01 Xem tại trang 25 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan