0

đổi khắc phục để cho công ty ngày càng phát triển.

Một phần của tài liệu BAO-CAO-DE-TAI-DAO-TAO-VA-PHAT-TRIEN-NGUON-NHAN-LUC-TAI-CONG-TY-TAN-PHAT.PDF (Trang 29-29 )

2.3.7. Thực trạng đánh giá chương trình đào tạo

Công ty tiến hành tổng kết đánh giá công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực một năm một lần, do đó không mang tính kịp thời, không phục vụ một cách tốt nhất cho khoá học tiếp theo.

2.4. Thực trạng đánh giá công tác ĐT và PT nguồn nhân lực ở công ty

Trong 3 năm gần đây thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực

của công ty đã đạt được một số kết quả sau: 2.4.1. Điểm mạnh:

+ Nhìn chung trong nhỮng năm vừa qua với sự quan tâm của lãnh đạo công

ty thì công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đã mang lại hiệu quả tương

đối tốt. Điều đó được thể hiện Ở sự phát triển của doanh nghiệp trên thị trường. + Công ty đã phân định trách nhiệm rõ ràng cho các bộ phận để thực hiện chương trình đào tạo và phát triển. Chương trình này đã được áp dụng thống

nhất cho mọi cán bộ công nhân viên trong công ty.

+ Công ty đã bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm để thực

+ Công ty luôn quan tâm tới công tác tổ chức thi nâng bậc cho người lao

độøn là công nhân kỹ thuật, hoạt động này được tổ chức hàng năm.

+ Lực lượng lao động của công ty tương đối trẻ và có ý thức ham học hỏi.

+ Việc lựa chọn đối tượng đào tạo trong mỗi khoá học đã được công ty

gắn với các tiêu chuẩn cụ thể.

+ Việc công ty áp dụng các phương pháp đào tạo phù hợp với từng đối tượng đã giúp người lao động tiếp thu được các kỹ năng dễ dàng và nhanh

chóng:

-_ Đối với lao động gián tiếp thì sau khi được đào tạo trình độ chuyên

môn nghiệp vụ được tăng lên so với trước, tiếp thu nhanh chóng công

nghệ mới, khả năng giao tiếp được nâng lên thể hiện Ở việc ngày càng ký kết được nhiều hợp đồng.

- _ Đối với lao động là công nhân kỹ thuật thì sau khi đào tạo có thể đáp ứng tốt yêu cầu của công việc và được làm đúng công việc thích ứng với trình đỘ tay nghề của mình. Với nhữỮng lao động là lao động phổ thông thì đã nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu công việc.

- _ Để thực hiện tốt chương trình đào tạo bằng những nội dung cụ thể được tiêu chuẩn hoá từ thấp đến cao cho từng chuyên đề đào tạo, kết hợp với những kiến thức mới và nâng cao kỹ năng ứng dụng những kiến thức đó vào thực tế.

Một phần của tài liệu BAO-CAO-DE-TAI-DAO-TAO-VA-PHAT-TRIEN-NGUON-NHAN-LUC-TAI-CONG-TY-TAN-PHAT.PDF (Trang 29 -29 )