Tiểu luận Hiệu quả đầu tư phát triển của Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (EVN)

29 4 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2023, 16:45

LỜI MỞ ĐẦU Theo tiến trình phát triển đất nước xu hướng hội nhập kinh tế khu vực quốc tế, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, Đảng Cộng Sản Việt Nam khởi xướng lãnh đạo đất nước bắt tay vào thời kì đổi tồn diện nhận thức định hướng phát triển kinh tế Hệ thống kinh tế có chuyển hướng rõ rệt tất lĩnh vực từ nông nghiệp đến công nghiệp, từ giao thông vận tải đến thương mại dịch vụ Với định hướng đắn ấy, Nhà nước bắt đầu tách chức quản lý nhà nước khỏi chức sản xuất kinh doanh doanh nghiệp,thực xây dựng đầu kéo phát triển kinh tế đát nước thông qua việc hình thành tổng cơng ty lớn Trong bối cảnh đó, Tổng Cơng Ty Điện Lực Việt Nam thành lập theo Quyết định số 562/TTg Điều lệ hoạt động Tổng công ty Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Nghị địng số 14/CP ngày 27/01/1995 Kể từ thành lập,Tổng công ty thể vị trí quan trọng phát triển kinh tế-xã hội đất nước Công ty thực nhiều dự án quan trọng để xây dựng nguồn điện mạng lưới cung cấp điện cho sản xuất kinh doanh sinh hoạt cho người dân.Trong trình đầu tư phát triển, Tổng cơng ty đạt nhiều kết quan trọng đáp ứng nhu cầu điện Tuy nhiên, Tổng công ty tồn như: tiến độ xây dựng nhà máy thủy điện chậm, tình trạng thiếu điện vào mùa khơ, mạng lưới truyền tải điện chưa hợp lý dẫn đến thất thoát điện …Để đứng vững phát triển đòi hỏi Tổng cơng ty phải có giải pháp thiết thực để khắc phục tồn Để hiểu sâu vấn đề em chọn đề tài: “Hiệu đầu tư phát triển Tổng Công ty Điện Lực Việt Nam (EVN)”.Do khả thu thập tài liệu hiểu biết thực tế có hạn nên em viết phạm vi vấn đề thực dự án phát triển nguồn điện lưới điện Tổng công ty Điện lực Việt Nam nay.Em xin chân thành cảm ơn Cô Đinh Ngọc Quyên hướng dẫn thực viết PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ I.Tổng quan hoạt động đầu tư: Khái niệm đầu tư: Hiện có nhiều định nghĩa đầu tư định nghã tổng quát là: đầu tư việc sư dụng nguồn lực để tiến hành hoạt động nhằm thu kết định tương lai lớn nguồn lực bỏ để thu kết đó.Các nguồn lực tài chính, tài nguyên thiên nhiên,sức lao động trí tuệ.Các nguồn lực sử dụng cách hợp lý để tạo kết tốt với chi phí thấp nhất.Các kết đạt tăng thêm tài sản tài chính,tài sản vật chất ,tài sản trí tuệ nguồn nhân lực cao có đủ điều kiện làm việc với suất lao động cao sản xuất xã hội Trong đầu tư có ba loại đầu tư Đầu tư tài loại đầu tư người có tiền bỏ tiền cho vay mua chứng có giá để hưởng lãi định trước lãi suất tùy thuộc vào kết hoạt động kinh doanh công ty phát hành Đầu tư tài khơng tạo tài sản cho kinh tế mà tăng tài sản tài tổ chức, cá nhân đầu tư Đàu tư thương mại loại đầu tư người có tiền bỏ tiền mua hàng hóa sau bán lại với giá cao nhằm thu lợi nhuận chênh lệch giá mua bán Loại đầu tư không tạo tài sản cho kinh tế mà tăng tài sản tài người đầu tư q trình mua bán lại, chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa người bán người đầu tư người đầu tư với khách hàng họ Đầu tư phát triển người có tiền bỏ tiền để tiến hành hoạt động nhằm tạo tài sản cho kinh tế, làm tăng tiềm lực cho sản xuất kinh doanh hoạt động xã hội khác điều kiện chủ yếu để tạo việc làm, nâng cao đời sống người dân xã hội Nói cách cụ thể đầu tư phát triển việc bỏ tiền để xây dựng,sửa chữa nhà cửa kết cấu hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, lắp đặt chúng bệ bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực, thực chi phí thường xuyên gắn liền với hoạt động sở tồn đào tạo tiềm lực cho kinh tế xã hội Do phạm vi nghiên cứu liên quan nên quan tâm đến loại đầu tư phát triển Đầu tư phát triển đa dạng phong phú bao gồm hoạt động đầu tư phát triển hoạt động sản xuất, đầu tư phát triển sở hạ tầng_kỹ thuật, đầu tư phát triển văn hóa …xuất phát từ đặc trưng kỹ thuật hoạt độnh xông đầu tư, đầu tư phát triển bao gồm hoạt động chuẩn bị đầu tư, mua sắm yếu tố đầu vào trình đầu tư, thi cơng xây lắp cơng trình, tiến hành cơng tác xây dựng xây lắp khác có liên quan đến phát huy tác dụng sau công đầu tư phát triển Phân loại hoạt động đầu tư: *Theo chất đối tượng đầu tư: hoạt động đầu tư bao gồm đầu tư cho đối tượng vật chất (đầu tư cho tài sản vật chất tài sản thực nhà xưởng, máy móc thiết bị …); đầu tư tài sản tài mua cổ phiếu, trái phiếu chứng khoán khác…và đầu tư cho đối tượng phi vật chất khác *Theo cấu tái sản xuất phân loại hoạt động đầu tư thành đầu tư chiều rộng đầu tư chiều sâu Trong đầu tư theo chiều rộng cần vốn lớn, thời gian thực đầu tư thời gian hoạt động để thu hồi vốn lâu, tình chất kĩ thuật phức tạp, độ mạo hiểm cao Còn đầu tư theo chiều sâu địi hỏi khối lựợng vốn ít, thời gian thực không lâu, độ mạo hiểm thấp so với đầu tư theo chiều rộng *Theo phân cấp quản lý ,dự án đầu tư đựơc chia làm ba nhóm A, B C tùy theo tính chất quy mơ dự án,trong nhóm A Thủ tướng Chính phủ định, nhóm B C Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, quan thuộc phủ,UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương định *Theo lĩnh vực hoạt động xã hội kết đầu tư, chia thành đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển khoa học ki thuật, đầu tư phát triển sở hạ tầng … *Theo thời gian thực phát huy tác dụng để thu hồi vốn, chia thành đầu tư ngắn hạn đầu tư dài hạn *Theo quan hệ quản lý chủ đầu tư, chia thành: - Đầu tư gián tiếp: Trong ngừoi bỏ vốn không trực tiếp tham gia điều hành thực vận hành kết đầu tư Đó việc cính phủ thơng qua chương trình tài trợ khơng hồn lại hoặcn có hồn lại với lãi suất thấp cho phủ nước khác vay để phát triển kinh tế xã hội … - Đầu tư trực tiếp: Trong người bỏ vốn trực tiếp tham gia quản lý, điều hành trình thực vận hành kết đầu tư *Theo nguồn vốn: + Vốn huy động nước: vốn tích lũy ngân sách, doanh nghiệp, tiết kiệm dân cư + Vốn huy động từ nước bao gồm vốn đầu tư gián tiếp vốn đầu tư trực tiếp Ngồi cịn phân dự án đầu tư theo vùng lãnh thổ, phân chia theo quan hệ sở hữu, theo quy mô theo tiêu thức khác II Hiệu đầu tư tiêu đánh giá: Khái niệm phân loại hiệu đầu tư: Hiệu đầu tư phạm trù kinh tế biểu quan hệ so sánh kết kinh tế-xã hội đạt hoạt động đầu tư với chi phí phải bỏ để có kết thời kì định Để đáp ứng nhu càc quản lý nghiên cứu phân loại hiệu đầu tư theo tiêu thức sau đây: - Theo lĩnh vực hoạt động xã hội có hiệu kinh tế, hiệu xã hội, hiệu kĩ thuật hiệu quốc phòng - Theo phạm vi tác dụng hiệu quả, có hiệu đầu tư dự án, doanh nghiệp, ngành, địa phương toàn kinh tế quốc dân - Theo phạm vi lợi ích có hiệu tài hiệu kinh tế-xã hội Hiệu tài chình hiệu kinh tế xem xét phạm vi doanh nghiệp hiệu kinh tế-xã hội hiệu tổng hợp xem xét phạm vi toàn kinh tế - Theo mức độ phát sinh trực tiếp hay gián tiếp có hiệu trực tiếp hiệu gián tiếp -Theo cách tình tốn, có hiệu tuyệt đối hiệu tương đối Hiệu tuyệt đối hiệu tính hiệu số kết chi phí Cịn hiệu tương đối tính tỷ số kết chi phí Các tiêu đánh giá hiệu đầu tư : 2.1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu tài hoạt động đầu tư : Hiệu tài (E tc) hoạt động đầu tư mức độ đáp ứng nhu cầu phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ nâng cao đời sống người lao động sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ sở vốn đầu tư mà sở sử dụng so với kì khác, sở khác so với định mức chung Etc coi hiệu Etc >Etc0 Trong đó: Etc0 – tiêu hiệu tài định mức, kỳ khác mà sở đạt chọn làm sở so sánh, đơn vị khác đạt tiêu chuẩn hiệu Để đánh giá hiệu tài phải sử dụng hệ thống tiêu Mỗi tiêu phản ánh khía cạnh hiệu sử dụng điều kiện định Các tiêu xét hai phương diện khác dự án đầu tư doanh nghiệp thực đầu tư * Đối với dự án đầu tư: Các tiêu hiệu tài hoạt động đầu tư bao gồm : +1 Chỉ tiêu lợi nhuận thuần, thu nhập dự án: Chỉ tiêu phản ánh hiệu tuyệt đối dự án đầu tư Chỉ tiêu lợi nhuận tình cho năm đời dự án, phản ánh hiệu hoạt động năm đời dự án Chỉ tiêu thu nhập phản ánh hiệu hoạt động toàn công đầu tư Các tiêu phải tính chuyển mặt tiền tệ theo thời gian +2 Chỉ tiêu tỷ suất sinh lời vốn đầu tư: RR i = W ipv I v0 Trong : RRi mức sinh lời vốn đầu tư năm i Wipv lợi nhuận năm I tính chuyển thời điểm Iv0 vốn đầu tư thời điểm (tại thòi điểm dự án bắt đầu hoạt động) Chỉ tiêu phản ánh mức lợi nhuận thu năm đơn vị vốn đầu tư (1000đ, 1000000đ,…) npv= NPV I v0 Trong đó: NPV - thu nhập tính thời điểm Chỉ tiêu phản ánh mức thu nhập tính cho đơn vị vốn đầu tư +3 Chỉ tiêu thời gian thu hồi vốn đầu tư (T) Chỉ tiêu cho biết thời gian ma dự án cần hoạt động để thu hồi vốn đầu tư bỏ từ lợi nhuận khấu hao thu hàng năm Dự án có hiệu T T định mức Thời gian thu hồi vốn ngắn hiệu dự án ¿ cao +4 Chỉ tiêu hệ số hoàn vốn nội (IRR) : Hệ số hoàn vốn nội mức lãi suất dùng làm tỷ suất chiết khấu để tính chuyển khoản thu, chi dự án mặt thời gian tổng thu cân với tổng chi Dự án có hiệu IRR ¿ r giới hạn Tỷ suất giới hạn xác định vào cấc ngườn vốn huy động dự án Chẳng hạn dự án vay vốn đầu tư tỷ suất giới hạn lãi suất vay; sử dụng vốn tự có để đầu tư thi tỷ suất giới hạn mực chi phí hội vốn; huy động vốn từ nhiều nguồn, tỷ suất giới hạn tỷ suất bình quân từ nguồn huy động v.v… * Đối với doanh nghiệ thực đầu tư: Các tiêu hiệu tài tính sau: +1 Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận vốn đầu tư: Tính cho năm: n m ( ) (∑ W ) ∑W j i RR i = j j=1 I vb +¿ I vr −¿ I ve = j=1 I Vhd i i ¿¿ Trong đó: Wi lợi nhuận dự án j m ( ∑W j j=1 ) với j=1,2,…,m tổng lợi nhuận dự án hoạt động năm i Ivb vốn đầu tư thực năm i doanh nghiệp Ivr vốn đầu tư thực chưa phát huy tác dụng cuối năm doanh nghiệp Ive vốn đầu tư phát huy tác dụng cuối năm i Tình bình qn: RR= W pv I vhdpv Trong đó: I vhdpv vốn đầu tư phát huy tác dụng bình qn năm thời kì nghiên cứu tính theo mặt với lợi nhuận W pv lợi nhuận bình quân năm thời kì nghiên cứu tính theo giá trị mặt tất dự án hoạt động kì +2 Chỉ tiêu thời hạn thu hồi vốn đầu tư giảm kì nghiên cứu (t) so với kỳ trước (t-1): ΔTT =( T t −T t−1 ) K 0¿ ΔT ELt =¿(E Lt−ELt−1)K>0¿ Trong đó: ΔT E Lt mức tăng suất lao động bình quân năm thời kỳ t so với thời kỳ t1 ΔTE Li mức tăng suất lao động năm i so với năm i-1 2.2 Các tiêu đánh giá hiệu kinh tế - xã hội: +1 Giá trị gia tăng túy ký hiệu NVA (Net value added): Đây tiêu phản ánh hiệu kinh tế -xã hội hoạt động đầu tư NVA mức chêng lệch giá trị đầu giá trị đầu vào Cơng thức tính tốn sau: NVA =O− ( MI −I v ) Trong NVA giá trị gia tăng túy đầu tư mang lại O(Output) giá trị đầu dự án MI(Material input) giá trị đầu vào vật chất thường xuyên dịch vụ mua theo yêu cầu để đạt đầu Iv vốn đầu tư bao gồm chi phí xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, thiết bị … NVA bao gồm yếu tố:chi phí trực tiếp trả cho người lao động ký hiệu Wg(wage) (tiền lương, tiền thưởng kể phụ cấp ).Và thặng dư xã hội ký hiệu SS (social surplus).Thặng dư xã hội thể thu nhập xã hội từ dự án thông qua thuế gián thu, trả lãi vay, lãi cổ phần, đóng bảo hiểm, thuê đấtm, tiền mua phát minh sáng chế … Đối với dự án có liên quan đền yếu tố nước (liên doanh, vay vốn từ bên ngoài, thuê lao động nước ngồi ), giá trị gia tăng túy quốc gia (tíng cho đời dự án (NNVA) tính sau : n n ∑ NNVA ipv =∑ [ O−( MI +PR )] ipv −¿ I v ¿ i=1 i=1 Trong đó: PR giá tri gia tăng túy chuyển nước +2 Chỉ tiêu số lao động có việc làm thực dự án: Ở bao gồm số lao động có việc làm trực tiếp cho dự án số lao động có việc làm dự án khác thực do đòi hỏi án xem xét Trong tạo việc làm cho số lao động, hoạt động dự án làm cho số lao động sở sản xuất kinh doanh khác bị việc sở không cạnh tranh với sản phẩm dự án mà phải thu hẹp sản xuất số lao động dự án, có số người nước ngồi Do số lao động đất nước có việc làm từ việc bao gồm lao động trực tiếp lao động gián tiếp phục vụ cho dự án, trừ số lao động việc sở có liên quan số người nước làm việc cho dự án +3 Chỉ tiêu mức giá trị gia tăng nhóm dân cư: Chỉ tiêu phản ánh tác động điều tiết thu nhập nhóm dân cư vùng lãnh thổ Để xác định tiêu trước hết phải xác định nhóm dân cư vùng phân phối giá trị tăng thêm (NNVA) dự án Sau xác định phần giá trị tăng thêm dự án tạo mà nhóm dân cư vùng lãnh thổ thu Cuối tình tiêu tỷ lệ giá trị gia tăng nhóm dân cư vùng lãnh thổ thu tổng giá trị gia tăng năm hoạt đọng bình thường dự án III.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu tư: 1.Những nhân tố thưộc môi trường vĩ mô : * Những yếu tố thuộc tiến khoa học kỹ thuật : Các hoạt động đầu tư phải theo trào lưu cơng nghiệp hố, đại hố kinh tế Do tiiến khoa học kỹ thuật tạo nhiều thuận lợi cho trinh thực vận hành dự án gây rủi cho dự án chẳng hạn như:nếu đối thủ doanh nghiệp tiếp cân với tiến khoa học kỹ thuật trước họ có khả cạnh tranh vè giá chất lượng sản phẩm từ đưa đến rủi ro cho dự án mặt giá hàng hoá, tiêu thụ sản phẩm * Những yếu tố kinh tế: Những nhân tố kinh tế có thẻ ảnh hưởng đến dự án bao gồm: khả tăng trưởng GDP-GNP khu vực thực dự án; tiònh trạng lạm phát; tiền lương bình qn; tỷ giá hối đối; lợi so sánh khu vực so với nơi khác Sự thay đổi nhân tố dù hay nhiều tác động đến dự án Do trước lúc đầu tư chủ đầu tư phải đánh giá cách tỷ mỉ yếu tố để đảm bảo chức sinh lời bảo toàn vốn dự án Qua việc xem xét, đánh yếu tố ta sơ nhận định hiệu kinh tế dự án yếu tố rủi ro xảy để đưa biện pháp phòng ngừa * Những yếu tố thuộc sánh nhà nước: Chiến lược đầu tư có chi phối từ yếu tố trị sánh Nhà nước Bởi vậy, suốt trình hoạt động đầu tư phải bám sát theo chủ trương hướng dẫn Nhà nước: cần trọng đến mối quan hệ quốc tế đặc biệt nhân tố tù hội nhập ASEAN bình thường 10 Điện bắt đầu sử dụng Việt Nam từ cuối thập niên 70 kỷ thứ 19 đến năm 1975, sau ngày giải phóng hồn tồn miền Nam, thống nước nhà, tổng công suất nguồn điện nước đạt 1.326,3MW; tổng sản lượng điện đạt 2,95 tỷ kWh Trong miền Bắc đạt 1,271 tỷ kWh, miền nam có 1,614 tỷ kWh miền Trung có 65 triệu kWh Cả nguồn lưới điện nước ta thời điểm cịn q thấp, chưa kết nối thành hệ thống điện thống nhất, phải đối mặt với thiếu điện nghiêm trọng khó khăn Để thực thành cơng tổng sơ đồ phát triển điện lực Chính phủ phê duyệt, ngành điện đồng tâm, hợp lực vượt qua khó khăn thách thức, đẩy mạnh tiến độ xây dựng nhà máy điện: Phả Lại, Hịa Bình, Trị An, Thác Mơ, Vĩnh Sơn, tua-bin khí hỗn hợp Bà Rịa Ngành điện khẩn trương xây lắp đưa vào vận hành tuyến đường dây trạm đồng với nhà máy điện đường dãy 220 kV Vinh -Đồng Hới, đường dây 110 kV Đồng Hới Huế - Đà Nẵng, đồng thời cải tạo nâng cấp loạt hệ thống lưới điện cũ từ 66 kV lên 110 kV Đặc biệt, sau hai năm khẩn trương xây dựng, ngày 27-5-1994, hệ thống điện cao áp 500 kV Bắc Nam mạch 1, dài 1.487 km thức vào hoạt động, đánh dấu bước ngoặt lịch sử phát triển điện lực Việt Nam: Kể từ thời điểm này, hệ thống điện nước Việt Nam thức hợp huy điều độ từ trung tâm điều khiển Trung tâm điều độ Hệ thống điện quốc gia Hệ thống điện 500 kV xuyên Việt tảng để hệ thống điện Việt Nam có khả kết nối với hệ thống điện nước Đông-Nam Á tăng cường hợp tác kinh tế nước khu vực Từ đây, vị EVN không ngừng tăng cao tiến trình hội nhập cách đầy đủ thị trường khu vực quốc tế Hệ thống vận 500 kV Bắc Nam vận hành ổn định, an toàn liên tục 10 năm qua tăng cường hỗ trợ hệ thông điện ba miền đất nước, việc trì mức cơng suất dự phịng hợp lý tồn hệ thống điện quốc gia tùy theo mùa thời điểm cụ thể năm; nâng cao ổn định tin cậy hệ thống điện miền tổ máy tăng lên, 15 kết lưới mạnh hơn, kể trường họp bình thường có cố; đồng thời tăng cường tính kinh tế hệ thống Nhằm bảo đảm cung ứng điện cho nhu cầu ngày cao ngành kinh tế xã hội, an ninh-quốc phòng đời sống nhân dân, EVN tiếp tục phát huy nội lực thực tổng sơ đồ phát triển điện lực giai đoạn IV giai đoạn V hiệu chỉnh, năm 2005 Tổng công ty Điện Lực Việt Nam đạt kết đáng khích lệ: (Tính đến tháng 08 năm 2005 ) Sản lượng điện cung cấp cho KTQD đạt Trong đó: Cơng nghiệp-Xây dựng chiếm: 45,36% Khách hàng trực tiếp mua điện 29,456 tỷ kWh Quản lý-tiêu dùng dân cư chiếm: 42,2% 7.793.721 (Số liệu đến hết ngày 30 tháng 06 năm 2005) Số huyện có điện lưới quốc gia: 525/536 (97,95%) Số xã có điện lưới quốc gia: 8.619/9.024 (95,51%) Số hộ có điện lưới quốc gia: 11.767.358/13.235.380 (88,91%) Số xã có giá điện 700 đ/kWh: 100 (1,16%) Khơng cịn xã có giá điện 900 đ/kWh Phấn đấu năm 2005 đạt sản lượng điện phát 53 tỷ kWh, đến năm 2010 đạt 93 tỷ kWh năm 2020 đạt 2000 tỷ kWh Để đạt mục tiêu này, năm (2001-2003) ngành điện xây dựng xong đưa vào vận hành sáu nhà máy có 16 tổng cơng suất 3.100 MW, khởi cơng xây dựng bảy nhà máy có tổng công suất 2.200 MW, năm năm tới (2006-2010) xây dựng mở rộng thêm 32 nhà máy với tổng công suất 7.547 MW Vốn đầu tư cho ngành điện cần tới 20.000 đến 30.000 tỷ đồng/năm (lớn doanh thu hàng năm ngành đoàn), tỷ lệ vốn tích lũy tái đầu tư đáp ứng 30%, cịn lại phải vay nước ngồi huy động vốn Chủ động khắc phục tình trạng này, EVN thực phương châm Nhà nước nhân dân, trung ương đa phương làm nhằm phát huy cao nội lực, đồng thời có giải pháp hữu hiệu để tăng khả vay vốn nước tổ chức quốc tế thu hút vốn đầu tư nước huy động thành phần kinh tế nước đầu tư phát triển nguồn điện Được Thủ tướng Chính phủ cho phép, EVN thành lập Cơng ty cổ phần liên doanh với doanh nghiệp EVN để đầu tư xây dựng nhà máy điện chạy than Hải Phòng, Qủang Ninh nhà máy nhiệt điện chạy khí Ơ Mơn, tỉnh Hậu Giang Tổng công ty kêu gọi liên doanh đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện Kanak An Khê Sêrêpok3 Trong bốn năm đầu thiên niên kỷ thứ 3, EVN đầu tư xây dựng 15 cơng trình nguồn điện trọng điểm với tổng số vốn dự toán 72.500 tỷ đồng Các công ty nước liên doanh với ngành điện đầu tư theo phương thức BOT xây dựng hàng chục nhà máy thủy điện quy mô nhỏ vừa Tính đến cuối năm 2004, tổng cơng suất lắp đặt nhà máy điện toàn hệ thống điện Việt Nam đạt 11.197 MW, có 9.868 MW nhà máy thuộc EVN, lại thuộc thành phần kinh tế khác Để đồng với nguồn điện, toàn ngành xây dựng gần 200 nghìn km đường dây cao hạ với trạm biến áp có tổng cơng suất 51.655 MVA, tăng gấp 2,8 lần so với năm 1995 Nhằm bảo đảm cung cấp điện liên tục, an toàn ổn định, việc phát huy nguồn điện mới, huy động tối đa nguồn điện mua ngồi, EVN cịn trọng tăng cường lực truyền tải điện cấp điện áp, đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa vào vận hành sớm đường dây 500 kV Phú Mỹ-Nhà 17 Bè-Phú Lâm hệ thống đường dây 500 kV Bắc Nam mạch 2, đoạn PLây Cu Dốc Sỏi - Đà Nẵng Hệ thống truyền tải điện 500 kv mạch hoàn thành thức hoạt động tăng cường độ an tồn ổn định tin cậy toàn hệ thống điện quốc gia, nâng cao chất lượng điện cho hệ thống miền đất nước, tạo điều kiện khai thác cách hiệu tối ưu nguồn điện có 1.3.Làm chủ kỹ thuật tiên tiến đại: Một thành công bật EVN quán triệt sâu sắc đường lối đổi đảng sách mở cửa Nhà nước, nhanh chóng tổ chức học tập nâng cao trình độ, mạnh dạn tiếp cận khoa học - kỹ thuật tiên tiến, đại ngành điện giới để bước nắm làm chủ trình đầu tư phát triển theo hướng đại, tắt, đón đầu cơng nghệ Hiện nay, tồn Tổng cơng ty có đội ngũ đơng đảo cán bộ, cơng nhân đạt trình độ cao, có 18.525 người tốt nghiệp đại học đại học Nhờ đó, từ chỗ quản lý, vận hành nguồn điện hệ thống đường dây nhỏ lẻ, lạc hậu, phân tán vươn lên nắm vững quy trình, quy phạm, quản lý, vận hành hiệu quả, an toàn nhà máy điện lớn đại hệ thống đường dây siêu cao áp 500 kV dài gần 2.000 km, ngang tầm giới Công tác tư vấn xây dựng điện khâu quan trọng, định nhiều đến hiệu đầu tư xây dựng điện EVN đạo công ty tư vấn tập trung xây dựng chiến lược phát triển từ đào tạo nhân lực đến trang thiết bị, áp dụng công nghệ tiến kỹ thuật Nhờ vậy, từ chỗ khảo sát, thiết kế công trình nhỏ, cấp điện áp thấp, kỹ thuật khơng phức tạp làm tư vấn phụ cho cồng ty nước ngồi, đến cơng ty tư vấn vươn lên trở thành nhà tư vấn chính, đảm đương cơng tác khảo sát, thiết kế cơng trình lớn, kỹ thuật phức tạp hệ thống đường dây 500 kV, nhà máy thủy điện YaLy, Tuyên 18 Quang, AVương tư vấn thiết kế cơng trình thủy điện Sơn La có độ phức tạp quy mơ lớn Ngành khí điện lực có bước phát triện mạnh, khơng làm tốt cơng tác đại tu, sửa chữa, phục hồi sở điện lực, mà nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành cơng nhiều thiết bị kỹ thuật điện đạt tính kỹ thuật cao thay hàng trước ta phải nhập Đặc biệt, lần đầu tiên, EVN thiết kế chế tạo thành cơng máy biến áp có cấp điện áp 220 kV với dung lượng 125 MVA mở triển vọng tự sản xuất máy biến áp lớn nước tiết kiệm vốn đầu tư ngoại tệ cho đất nước Nếu hệ thống đường dây siêu cao áp 500 kV Bắc Nam mạch 1, phải nhập toàn vật tư kỹ thuật thiết bị, cơng nghệ, hệ thống đường dây 500 kV xuyên Việt mạch 2, đường 500 kV khác, tự sản xuất toàn dây cáp điện nhiều phụ kiện khác 2.Những tồn trình đầu tư phát triển Tổng công ty: Mặc dù vậy, công đầu tư EVN yếu điểm việc thu hút vốn đầu tư, tiến độ thực dự án đầu tư cịn chậm,vẫn cịn tình trạng thiếu điện vào mùa khô, lượng điện nhập từ nước ngồi cịn lớn , giá điện cao… 2.1.Thiếu vốn đầu tư : Cho đến cuối năm 2005, EVN thiếu khoảng 45.000 tỷ đồng cho 14 dự án xây dựng dở dang chuẩn bị khởi công năm Hiện EVN 13 dự án ký cam kết tài trợ, chưa ký hợp đồng với giá trị 45.000 tỷ đồng, có tới dự án triển khai A Vương, Buôn Kuốp, Buôn Tuasrah, Sê San 4, Serêpok 3, Bản Vẽ, Đồng Nai 3&4 Sơn La Việc huy động vốn nước gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ dự án Việc cân đối vốn nước từ ngân hàng, quỹ hỗ trợ vướng khối lượng đầu tư lớn, lại diễn thời gian ngắn Trong đó, ngân hàng bị hạn chế, không cho vay 15% vốn tự 19 có Mặt khác, nhà máy điện chuyển sang hạch toán độc lập, khấu hao giữ lại để đầu tư khiến nguồn vốn EVN huy động ngày hạn chế Đến Tổng công ty ký hợp đồng vay cho dự án ng Bí mở rộng, Sê San 3, Quảng Trị, Pleikrông với tổng giá trị 188 triệu USD 4.553 tỷ đồng 2.2.Tiến độ thực dự án chậm: Việc lập thủ tục đầu tư, triển khai công tác đấu thầu dự án số Ban quản lý dự án số ban Tổng công ty xử lý chậm nên thực kéo dài Điển hình Báo cáo nghiên cứu khả thi Trạm 110 kV Bầu Xéo, TKKT đường dây 110 kV Thạnh Hưng - Cao Lãnh Ban QLDA điện miền Nam thẩm tra tháng, đường dây 220 kV An Khánh- Sở Thú trình Tổng cơng ty tháng 9/2003 đến chưa duyệt, chậm 3-6 tháng Công tác xét thầu chậm dẫn đến số dự án Nhà máy Điện Ơ Mơn khơng khởi cơng theo kế hoạch Vẫn cịn 63 cơng trình lưới điện đưa vào vận hành chậm, trí có cơng trình chậm - 13 tháng đường dây 110 kV Nam Định - Lý Nhân chậm tháng, Trạm biến áp 110 kV Khu công nghiệp Mỹ Xuân A chậm 11 tháng, đường dây 110 kV Bà Rịa - Xun Mộc chậm 13 tháng… Một số cơng trình đường dây trạm truyền tải xây dựng vào không tiến độ làm ảnh hưởng không nhỏ tới việc cung cấp điện an toàn, vận hành kinh tế hệ thống điện cải thiện điện áp cho số khu vực đường dây 220 kV Phả Lại - Hoành Bồ, đường dây 220 kV Nam Định - Thái Bình trạm 220 kV Thái Bình, đường dây 500 KV Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm, đường dây 220 kV Phú Mỹ - Cát Lái Thủ Đức… Năm 2005, khơng có dự án đưa vào vận hành Toàn 16 dự án xây dựng nhà máy thuỷ điện (có tổng cơng suất 3.328 MW) có trục trặc làm ảnh hưởng đến tiến độ phát điện Theo kế hoạch, Nhà máy thuỷ điện Sêsan vơi công suất 260 MW, đến tháng 12 năm 2005, tổ máy số phát điện, phải lùi tiến độ tới tháng 6/2006 Đây dự án thực tổng thầu 20

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan