0

Tiểu luận: Các nguyên tắc sáng tạo cơ bản & vận dụng vào quá trình phát triển Website Magento

25 20 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/07/2023, 02:54

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  BÀI TIỂU LUẬN MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỀ TÀI: CÁC NGUYÊN TẮC SÁNG TẠO CƠ BẢN & VẬN DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN WEBSITE MAGENTO GVHD: GS.TSKH Hoàng Kiếm Ngư ời thực hiện: Nguyễn Thạch Cương Mã số: 1212004 Lớp: Khóa 22 TP.HCM – 12/2012 MỤC LỤC  LỜ I NÓ I ĐẦU TỔ NG Q UAN PH ẦN I: KH ÁI Q UÁT 40 NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO 1) Nguyên lý phân nhỏ: 2) Nguyên lý “tách khỏi”: 3) Nguyên lý phẩm chất cục bộ: 4) Nguyên lý phản đối xứng: .5 5) Nguyên lý kết hợp: 6) Nguyên lý vạn năng: .5 7) Nguyên lý “chứa trong”: .6 8) Nguyên lý phản trọng lượng: 9) Nguyên lý gây ứng suất sơ bộ: 10) Nguyên lý thực sơ bộ: 11) Nguyên tắc dự phòng: 12) Nguyên tắc đẳng thế: 13) Nguyên tắc đảo ngược: 14) Ngun tắc cầu (trịn) hố: 15) Nguyên tắc linh động: 16) Nguyên tắc giải “thiếu” “thừa”: 17) Nguyên tắc chuyển sang chiều khác: 18) Nguyên tắc sử dụng dao động học: 19) Nguyên tắc tác động theo chu kỳ: 20) Ngun tắc liên tục tác động có ích .8 21) Nguyên lý “vượt nhanh”: 22) Nguyên lý biến hại thành lợi: .9 23) Nguyên lý quan hệ phản hồi: 24) Nguyên lý sử dụng trung gian: 25) Nguyên lý tự phục vụ: 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Trang 26) Nguyên lý chép (copy): 27) Nguyên lý “rẻ” thay cho “đắt”: 28) Thay sơ đồ học: 10 29) Sử dụng kết cấu khí lỏng: 10 30) Sử dụng vỏ dẻo m àng mỏng: 10 31) Sử dụng vật liệu nhi ều lỗ: 10 32) Nguyên lý thay đổi m àu sắc: 10 33) Nguyên lý đồng nhất: 11 34) Nguyên lý phân hủy tái sinh phần: 11 35) Thay đổi thơng số hóa l ý đối tượng: 11 36) Sử dụng chuyển pha: 11 37) Sử dụng nở nhiệt: 11 38) Sử dụng chất oxy hoá m ạnh: 11 39) Thay đổi độ trơ: 12 40) Sử dụng vật liệu hợp thành (composite): 12 PH ẦN II: TỔ NG Q UAN VỀ M AG ENTO 13 I Magento ? 13 II Lịch sử Magento? 13 III Tại lại sử dụng Magento ? 13 IV Magento hoạt động nào? 14 V Cấu trúc thư mục m agento, cấu trúc extension: 15 VI Mơ hình M VC magento extension magento : 17 PH ẦN III: C ÁC NG UYÊN LÝ ĐÃ ĐƯỢ C ÁP DỤNG TRO NG Q UÁ TRÌNH PH ÁT TRIỂN M AG ENTO 20 KẾT LUẬN 23 TÀI LIỆU TH AM KHẢO 24 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Trang L I NÓI Đ U Con người - với khả tư sáng tạo không ngừng nghỉ, không g iới hạn ngày chinh phục nhiều thách thức, vấn đề t rong cuộ c sống Sự thay đổi chế độ xã hội lại t thay đổi cơng cụ phương thức sản xuất, từ đưa xã hội người phát triển bướcl ên bậc cao Ngành Tin học đời tất yếu phục vụ nhu cầu trao đổi lượng thông tin khổng lồ người người, giải tốn mang tính đột phá sáng tạo Những thành lĩnh vực CNTT mang lại có vai trò to lớn việc thúc đầy ngành khoa học khác phát t riển Hầu hết lĩnh vực ứng dụng CNTT, i CNTT công cụ thiếu để mang lại hiệu tố i ưu, tiết kiệm th ời gian công sức, t ạo g iá trị lao động vượt bậc công phục vụ nhu cầu đời sống người Vì vậy, việc nghiên cứu khoa họ c lĩnh vực Tin học cần có ph ương pháp cụ thể để giải tốn đặt có h iệu Trong phạm vi thu hoạch tô i xin t rình bày phương pháp g iải quy ết vấn đề theo khoa học phát minh, sáng chế việcvận dụng q trình phát triển website thương mại điện tử tảng magento Ch ân thành cảm ơn GS – TSKH Hoàng Kiếm, người Thầy tận t âm truyền đạt kiến thức tảng ch ia sẻ kinh nghiệm quý báu, học t thực tế cách sâu sắc Giúp chúng tơi nhìn nhận vấn đề tiếp cận khoa học công nghệ thông tin cách có phương ph áp, có tư Đồng thời, tơ i xin chân thành cảm ơn Thầy Cô thuộc Phòng Sau đại học - Trường Đại học Khoa Học Tự Nh iên tạo điều kiện g iúp đỡ cho học v iên có điều kiện học tập, nghiên cứu thuận lợi 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Trang T NG QUAN Từ ngàn xưa đến nay, xã hội lồi người khơng ngừng phát triển, nhu cầu cá nhân, cộng đồng với tinh thần cầu tiến người tạo đư ợc xã hội phát triển ngày Trong trình phát triển xã hội, người không ngừng sáng t ạo cách vô thứ c có ý thức Sáng t ạo trình phát triển khơng ngừng ta thấy hoạt động xã hội có bóng dáng sáng t ạo Trước đây, hoạt động sáng tạo cho thiên phú, huyền bí, m ay mắn ngẫu hứng, , ngày lĩnh vự c sáng t ạo nhà khoa học, nhà giáo Genrikh Saulovich Altshuller khái qt hóa thành mơn khoa học phận quan trọng môn khoa học hệ thống 40 thủ thu ật, sáng tạo phân tích t a thấy nằm hệ thống 40 thủ thuật Trong phát triển xã hội ngày nay, đặc biệt phát triển nhanh ngành cơng nghệ thơng tin cơng việc sáng tạo lại to lớn hơn, rõ nét Để đáp ứng nhu cầu mua bán trao đổi nhanh chóng tạo điều kiện cho người mua hàng, trang web thư ơng mại điện tử t ạo để giúp ngư ời m ua hàng xem mu a sản phẩm online internet mà không cần phải đến cửa hàng Và Magento framework cho phép tạo cách nhanh chóng với đầy đủ chức trang web thư ơng mại điện tử Phần trình bày khái quát lịch sử phát triển Magento giải thích các nguyên lý (trong số 40 nguy ên lý đư ợc trình bày Genrikh Saulovich Altshuller) người áp dụng trình Magento 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Trang PHẦN I: KHÁI QUÁT 40 NGUYÊN LÝ SÁNG TẠO 1) Nguyên l ý phân nhỏ: a Chia đối tượng t hành phần độc lập b Làm đối tượng trở nên tháo lắp c Tăng mứ c độ phân nhỏ đối tượng 2) Nguyên l ý “tách khỏi”: - Tách phần gây “phiền phức” (t ính chất “phiền phứ c”) hay ngược lại tách phần “cần thiết ” (t ính chất “cần thiết”) khỏi đối tượng 3) Nguyên l ý phẩm chất cục bộ: a Chuyển đối tượng (hay mơi trường bên ngồi, tác động bên ngồi) có cấu trúc đồng thành khơng đồng b Các phần khác đối tư ợng phải có c khác c Mỗi phần đối tượng phải điều kiện th ích hợp công việc 4) Nguyên l ý phản đối x ứng: - Chuyển đối tượng có hình dạng đối xứng thành khơng đối xứng (nói chung giảm bậc đối xứng) 5) Nguyên l ý kết hợp: - Kết hợp đối tượng đồng đối tượng dùng cho hoạt động kế cận - Kết hợp mặt thời gian hoạt động đồng kế cận 6) Nguyên l ý vạn năng: - Đối tượng thự c số c khác nhau, khơng cần tham gia đối tượng khác 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Trang 7) Nguyên l ý “chứa trong”: - Một đối tư ợng đặt bên tr ong đối tượng khác thân lại chứa đối tượng thứ ba - Một đối tư ợng chuyển động xuyên suốt bên đối tượng khác 8) Nguyên l ý phản trọng lượng: - Bù trừ trọng lượng đối tượng cách gắn với đối tư ợng khác có lự c nâng - Bù trừ trọng lượng đối tượng tương tác với mô i trường sử dụng lự c thủy động, khí động 9) Nguyên l ý gây ứng suất sơ bộ: - Gây ứng suất trư ớc với đối tượng để chống lại ứng suất không cho phép k hông mong muốn đối tượng làm việc (h oặc gây ứ ng suất trước để làm việc dùng ứng suất ngư ợc lại) 10) Nguyên l ý thực sơ bộ: - Thự c trư ớc thay đổi cần có, hồn tồn phần, đối tượng - Cần xếp đối tượng trước, cho chúng hoạt động từ vị trí thuận lợi nhất, không thời gian dịch chuyển 11) Nguyên tắc dự phòng: - Bù đắp độ tin cậy không lớn đối tượng cách chuẩn bị trư ớc phương tiện báo động, ứng cứu, an toàn 12) Nguyên tắc đẳng thế: - Thay đổi điều kiện l àm việc để nâng lên hay hạ xuống đối tượng 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Trang 13) Nguyên tắc đảo ngược: - Thay hành động yêu cầu toán, hành động ngược lại (ví dụ: khơng làm n óng mà làm lạnh đối tượng) - Làm phần chuyển đ ộng đối tượng (hay mơi trường bên ngồi) thành đứng n ngư ợc lại, phần đứng yên thành chuyển động 14) Ngun tắc cầu (trịn) hố: a Chuy ển phần thẳng c đối tượng thành cong, mặt phẳng thành mặt cầu, kết cấu hình hộp thành kết cấu hình cầu b Sử dụng lăn, vi ên bi, vòng xoắn c Chuy ển sang chuyển động quay, sử dụng lực ly tâm 15) Nguyên tắc linh động: a Cần thay đổi đặc trư ng đối tượng hay mơi trường bên ngồi cho chúng u giai đoạn làm việc b Phân chia đối tư ợng thành phần, có khả nă ng dịch chuyển với 16) Nguyên tắc giải “thiếu” “thừa”: - Nếu khó nhận 100% hi ệu cần t hiết, nên nhận nhiều “một chút” Lúc đ ó to án trở nên đơn giản dễ giải 17) Nguyên tắc chu yển sang chi ều khác: a Những khó khăn chuy ển động (hay xếp) đối tư ợng theo đường (một chiều) khắc phục c ho đối tượng khả di c huyển mặt phẳng (hai chiều) Tươn g tự, toán liên quan đến chuyển động (hay xếp) đối tư ợng m ặt phẳn g đơn giản hố chuyển sang khơng gian (ba chiều) b Chuy ển đối t ượng có kết cấu tầng thành nhiều tần g 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Trang c Đặt đối tượn g nằm nghiêng d Sử dụng mặt sau diện tích cho trư ớc e Sử dụng luồng ánh sáng tới diện tích bên cạnh tới mặt sau di ện t ích cho trư ớc 18) Nguyên tắc sử dụng dao động học: a Làm đối tượng dao động Nếu có dao động, tăng t ầng số dao động (đến tần số siê u âm) b Sử dụng tần số cộng hưởng c Thay dùng rung học, dùng r ung áp điện d Sử dụng siêu âm kết hợp với trường điệ n từ 19) Nguyên tắc tác động theo chu kỳ: a Chuy ển t ác động liên tục thành t ác động theo chu kỳ (xung) b Nếu có tác độ ng t heo chu kỳ, thay đổi chu kỳ c Sử dụng khoảng thời gian xung để thực tác động khác 20) Ngun tắc liên tục tác động có ích a Thực cô ng việc cách liên tục (tất phần đối tượng cần lu ôn l uôn làm v iệc ch ế độ đủ t ải) b Khắc phục vận hành không tải trung gian c Chuy ển chuy ển động tịnh tiến qua l ại thành chuyển động quay 21) Nguyên l ý “vượt nhanh”: a Vư ợt qua giai đoạn có hại nguy hiểm với vận tốc lớn b Vư ợt nhanh để có hiệu ứ ng cần thiết 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Trang 22) Nguyên l ý biến hại thành lợi: a Sử dụng t ác nhân có hại (thí dụ tác động có hại mơi trường) để thu hiệu ứng có lợi b Khắc phục t ác nhân có hại cách kết hợp với tác nhân có hại khác c Tăng cường tác nhân có hại đến mức khơng cịn có hại nữ a 23) Ngun l ý quan hệ phản hồi: a Thiết lập quan hệ phản hồi b Nếu có quan hệ phản hồi, thay đổi 24) Nguyên l ý sử dụng trung gian: - Sử dụng đối tư ợng trung gian, chuy ển t iếp 25) Nguyên l ý tự phục vụ: a Đối tượng phải tự phục vụ cách thực thao tác phụ trợ, sửa chữa b Sử dụng phế liệu, chất thải, lượng dư 26) Nguyên l ý chép (copy): a Thay sử dụng không p hép, phức tạp, đắt tiền, không tiện lợi dễ vỡ, sử dụng b Thay đối tượng hệ đối tượng quang học (ảnh, hình vẽ) với tỷ lệ cần thiết c Nếu sử dụng quang học vùng biẻu kiến (vùng ánh sáng nhìn thấy b ằng mắt thường), chuyển sang sử dụng hồng ngoại tử ngoại 27) Nguyên l ý “rẻ” thay cho “đắt”: - Thay đối tư ợng đắt tiền đối tư ợng rẻ có chất lượng (thí dụ tuổi thọ) 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Trang 28) Thay sơ đồ học: a Thay sơ đồ học b ằng điện, quang, nhiệt, âm mùi vị b Sử dụng điện trư ờng, từ trường điện từ trư ờng tương tác với đối tượng c Chuyển trư ờng đứng yên sang chuy ển động, trư ờng cố định sang thay đổi theo thời gian, trư ờng đồng sang có cấu trúc định d Sử dụng trư ờng kết hợp với hạt sắt từ 29) Sử dụng kết cấu khí lỏng: - Thay cho phần đ ối tượng thể rắn, sử dụng chất khí lỏng: nạp khí, nạp chất lỏng, đệm khơng khí, th ủy tĩnh, thủy phản lực 30) Sử dụng vỏ dẻo màng mỏng: a Sử dụng vỏ dẻo màng mỏng thay cho kết cấu khối b Cách ly đối tượng với mơi trường bên ngồi vỏ dẻo màng mỏng 31) Sử dụng vật liệu nhiều l ỗ: a Làm đối tượng có nhiều lỗ sử dụng thêm chi t iết có nhiều lỗ (miếng đệm, phủ… ) b Nếu đối tượng có nhiều lỗ, sơ tẩm chất 32) Nguyên l ý thay đổi màu sắc: a Thay đổi màu sắc đối tượng hay môi trư ờng bên b Thay đổi độ suốt của đối tư ợng hay m trường bên ngồi c Để quan sát đư ợc nhữ ng đối tượng trình, sử dụng chất phụ gia màu, huỳnh quang d Nếu chất phụ gia sử dụng, dùng nguyên tử đánh dấu e Sử dụng hình vẽ, ký hiệu thích hợp 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 10 33) Nguyên l ý đồng nh ất: - Những đối tượng, tương tác với đối tượng cho trư ớc, phải làm từ vật liệu (hoặc từ vật liệu gần tính chất) với vật liệu chế tạo đối tượng cho trư ớc 34) Nguyên l ý phân hủy tái sinh phần: - Phần đối tượng hoàn thành nhiệm v ụ trở nên khơng càn thiết phải tự phân hủy (hồ tan, bay ) phải biến dạng - Các phần mát đối tượng phải p hục hồi trự c tiếp trình làm việc 35) Thay đổi thơng số hóa lý đối tượng: a Thay đổi trạng thái đối tượng b Thay đổi nồng độ hay độ đậm đặc c Thay đổi độ dẻo d Thay đổi nhiệt độ, thể tích 36) Sử dụng chuyển pha: Sử dụng tượng nảy sinh q trình chuy ển pha như: thay đổi thể tích, to ả hay hấp thu nhiệt lượng 37) Sử dụng nở nhiệt: a Sử dụng nở (hay co) nhiệt vật liệu b Nếu dùng nở nhiệt, sử dụng với vật liệu có hệ số nở nhiệt khác 38) Sử dụng chất oxy hố m ạnh: a Thay khơng khí thư ờng khơng khí giàu oxy b Thay khơng khí giàu oxy oxy 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 11 c Dùng bứ c xạ ion hố tác động lên khơng khí oxy d Thay oxy giàu ozon (hoặc oxy bị ion hoá) ozon 39) Thay đổi độ trơ: a Thay môi trư ờng thông thường môi trư ờng trung hoà b Đưa thêm vào đối tượng phần, chất phụ gia, trung hồ c Thực q trình chân không 40) Sử dụng vật liệu hợp thành (composite): - Chuyển từ v ật liệu đồng sang s dụng vật liệu hợp thành (composit e) Hay nói chung sử dụng vật liệu 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 12 PH N II: T NG QUAN V MAGENTO I Mage nto l ? - Magento m ã nguồn m giúp tạo trang web thương m ại điện tử Magento triển khai vào ngày 31 tháng năm 2008, sáng lập Varien, xây dựng tảng thành phần Zend Framework - M agento xuất giấy phép P hần mềm mở 3.0(Open Software License version 3.0) Kể từ phiên 1.1.7 số phần cấp giấy phép theo Academic Free License version 3.0 II Lịch sử Mage nto? - Magento thứ c bắt đầu phát triển vào tháng năm 007 - Ngày 31/8/2007 phát hành Beta - Trong thán g 3/2008, Magent o lự a chọn để có mặt Under the Radar: trang web kinh doanh hội nghị Apps, Magento đoạt giải thưởng dành cho mã nguồn mở thư ơng m ại điện tử người dùng yêu thích - Bản magent o 1.0 phát hành vào ngày 31/3/2008 - Bản magento 1.1 phát hành vào ngày 25/7/2008 Phiển cung cấp sửa chữa cho nhiều lỗi làm cho magent o nhanh với nhiều đáp ứ ng nhiều giao diện ngư ời sử dụng - Hiện 1.7.0.2 - phát hành ngày 5/7/2012 III Tại l ại sử dụng Magento ? - Magento tảng thư ơng m ại điện tử mạnh mẽ nhiều tính Nó cung cấp tất tính công cụ để xây dựng, cài đặt website thương m ại điện tử nhanh chóng - Các tính tổng quát mà magento cung cấp: + Phân tích báo cáo: tích hợp với dịch vụ Google Analytics cung cấp nhiều báo cáo 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 13 + Duyệt sản phẩm: với nhiều hình ảnh, tùy chọn nhận xét đánh giá sản phẩm, danh mục sản phẩm ưu thích + Duyệt danh m ục: dễ dàng t ìm kiếm chọn lọc sản phẩm + Quản lý danh mục: quản lý hàng tồn, nhập, xuất … + Tài khoản khách hàng: tình trạng tài khoản, lịch sử giao dịch, danh mục ưu thích, địa chỉ, giỏ hàng… + Dịch vụ khách hàng: t ăng cường tính năng, hình thứ c liên hệ khách hàng; theo dõi toàn diện, dịch vụ email + Quản lý đơn hàng + Thanh toán: nhiều phương thức tốn thẻ tín dụng, PayPal, Authoriz e.net, Google Checkout, hỗ trợ mơ-đun tốn bên ngồi CyberSource, ePay, eWA Y nhiều + Cơng nghệ tìm k iếm: nhanh chóng, thân thiện, hỗ trợ tìm kiếm Google SiteM ap + Hỗ trợ quốc t ế: với đa ngôn ngữ tiền tệ + Công cụ khuyến tiếp thị: phiếu giảm giá, khuyến nhiều tùy chọn + Quản lý trang web: - Ngồi bạn hồn tồn xây dựng thêm m odul riêng để đáp ứng yêu cầu cụ thể trang web IV Mage nto hoạt động nào? - Magento sử dụng PHP làm ngôn ngữ kịch cho Web Server sở liệu MySQL - Các modul liệu dựa mơ hình thự c thể - thuộc t ính - giá trị m lưu trữ liệu đối tư ợng theo cấu trúc - Modules phần quan Magento + Magento hỗ trợ cài đặt modul thông qua giao diện web trang quản lý(administration) cài đặt magento 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 14 + Các Modul lưu trữ web t hương mại điện tử M agento Bất kỳ thành viên cộng đồng tải lên modul thơng qua trang web p duyệt thành viên nhóm Magento + Modul đư ợc cài đặt cách nhập vào khóa modul có sẵn trang modul website Magento + Có loại modul lưu trữ Magento Connect: · Core Modules · Community Modules · Commercial M odules(cung cấp thơng tin giá liên kết bên ngồi) V Cấu trúc thư mục mage nto, cấu trúc extensi on: Cấu trúc thư mục magento:  app: Tất code, modules, design themes, configurat ion, translate chứa thư mục o app/code:  Comm unity: inst alled extension từ nhà phát triển thứ Hoặc từ cộng đồng  Core: core code magent o Không chỉnh sửa  Local: Code ext ension o app/design:  app/design/frontend/{package}/{t hem es}/layout  app/design/frontend/{package}/{t hem es}/template o app/etc:  downloader: download từ web cho upgrade inst all chứa thư mục  js: tất nhữ ng file js m ặc định (lúc install) đư ợc a thư mục  lib: chứa t ất thư viện liên quan đến m agento.Có thư viện Zend framework (The Zend Framework)  media: Tất liên quan đến media a thư mục Cơ hình ảnh thumbnail, uploaded product images  pkginfo: form ngắn khai báo thông tin up grade h ay thông tin fix lỗi  skin: chứa file images, js, css, flash liên quan t ới t heme app/design/frontend/{package}/{t hemes}/  var: a cache, session, dat a export + backup báo cáo cache bị lỗi 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 15 Cấu trúc extension: Magento sử dụng m ô hình MVC để thự c thi workflow chúng Do cấu trúc extension thiết kế dự a mơ hình Tứ c m ột ext ension với cấu trúc đầy đủ phải có model(M), controllers(C) t emplate(V)  app/etc/modules: Khai báo đăng ký module (M yCompany_MyModule.xml)  app/code o local: (local/MyCompany/MyModule/)  etc: chức file xm l dùng để config cho m odule Có file quan trọng là:  config.xm l  system.xml  adminhtml.xml o controllers(C) : định nghĩa controller cho m odule d ùng để khai báo xử lý để thự c thi request n gười dùng Controller đóng vai trị người điều hướng o Block(V): chứa khai báo block dùng khai báo để hiển thị template, load hay chỉnh sử a hiển thị o Helper: Dùng để add hàm tiện ích dùng chng cho toàn module bạn Để gọi helper dùng code sau: Mage::helper("yourmodule/yourhelper") Đặc biệt module phải có help er Data Do tạo m ới module, bạn phải t ạo helper Cách gọi helperdata::Mage::help er("yourm odule") o Model(M ): chức xử lý việc truy cập sở liệu Viết functions để truy vấn trực tiếp sở liệu o sql:chứa file setup dat abase cho module  app/design: /app/design/{area}/{package}/{theme}/ o Cụ thể:  {area}: frontend adminhtml  {package} base, default yourpackage  {them e}: default,… o Trong thư mục có thư mục : 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 16 o layout: khai báo layout extension (.xm l) o template: khai báo file t emplate(.phtml ) extension  /skin/frontend/{area}/{package}/{theme}/ o Chú thích: tương tự templat e o css : chức file css o js: c file js o images: c im ages Ngồi cịn có layout t emplate cho admin: app/design/adminhtm l/default/default VI Mơ hình MVC mage nto extension magento : Tổng quan MVC M agento : Magento hệ thống configuration-based MVC T hiết nghĩ nên có thay thành hệ thống convention-based M VC Vậy tảng Configuration-based MVC Convention-based MVC sao?Khác nào? Trong hệ thống dùng Convention-based MVC, bạn muốn thêm Controller Model, bạn phải tạo file/class, hệ thống tự động tích hợp Trong hệ thống dùng Configuration-based MVC, giống Magento, việc bổ sung thêm file/class, bạn thường cần phải cho hệ thống biết class m ới, nhóm class cách rõ ràng Trong Magento, module có file có tên config.xml File có chứa tất cấu hình có liên quan cho Module Magento Khi chạy, tất file đư ợc nạp vào m ạng lưới file cấu hình Ví dụ, muốn sử dụng M odel M odule tùy chỉnh bạn? Bạn cần phải t hêm số m ã vào config.xm l để nói với Magento bạn muốn sử dụng Model class sở tất Model bạn thực thi Packagename_Modulename_Model 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 17 Tương tự cho Helper, Block, Rout e cho Controller, Ev en Handler, v.v Hầu lúc bạn muốn khai thác sức mạnh hệ thống M agent o, bạn cần phải thực s ố thay đổi bổ sung vào tập tin cấu hình bạn Mơ hình chuẩn MVC M agento: Mơ hình MVC e xtension :  Controller: Mỗi extension với Contr oller có m ột thư mục riêng có tên "controller", có chứa tất Controller cho ext ension Các Controller M odule a t hư mục Contr oller controllers: o Controller: a file Router.php có t ác dụng re-write url làm cho url thân thiện với người dùng o controllers: a file controller xử ký điều khiển module  Model: T hành phần M odel ext esion thư mục M odel hỗ trợ truy vấn liệu 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 18  View :Thành phần View ext ension Magento chủ yếu file thư mục Block (*.php)- xử lý thị file layout (*.xml) template (*.phtml) hỗ trợ thị o Xét thư mục Block bao gồm:  Back-end (Adminhtml): chứa file thị giao diện bên Backend  front-end: chứa file thị giao diện bên front-end, o Xét file layout:  layout cho back-end: app\design\adminhtml\default\default\layout\name-module.xml  layout cho front-end: app\design\front end\base\default\layout\nam e- module.xml o Xét file t emplate:  Admin: lưu trữ app\design\adminhtml\default\default\template\nam emodule : gồm nhiều file phtml hỗ trợ thị thông tin bên giao điện back-end  front-end: lưu trữ t ại app\design\frontend\base\default\template\nam emodule : gồm nhiều file phtml hỗ trợ t hị thơng tin bên ngồi giao điện front end-end 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 19 PH N III: CÁC NGUYÊN LÝ ĐÃ Đ C ÁP D NG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N MAGENTO Nguyên tắc phân nhỏ: Như ta thấy, website magent o cấu thành từ thành phần khác : module, template, skin vv… Những thành phần tồn t ại độc lập tư ơng tác với nhau, người quản trị website thêm gỡ bỏ nhữ ng thành phần khỏi website magento m ột cách dễ dàng Nguyên tắc tách kh ỏi: Theo phát triển magento thời điểm này(Tháng 12/2012) version 1.7.0.2 có nhiều cải tiến đáng kể so với phiên trư ớc Cụ thể thành phần(Back-end) giao diện quản trị website như: Category, product, report, Quản trị ngư ời dùng đơn giản hoá nhiều: loại bỏ thành phần gây nhập nhằng, phiền phứ c Do cơng tác quản trị trở nên dễ dàng nhiều so với version trước Nguyên tắc phẩm chất cục bộ: Tính chặt chẽ website magento thể rõ Mọi thành phần websit e m agento đư ợc chun m ơn hố chức cách rõ ràng tồn độc lập với Do đó, thuận lợi cho việc mở rộng, nâng cấp cơng tác bảo trì websit e Các thành phần có xu hướng đa dạng để đáp ứng nhiều yêu cầu cho ngư ời xây dựng website Nguyên tắc vạn năng: Trong phần back-end Khi tạo thành phần cho websit e magento có nhiều tuỳ chọn(option) cho thành phần Tương ứng với tuỳ chọn thành phần thể c khác nhau(biến hoá c thành phần) Nguyên tắc chứa trong: Một số thành phần magento a n hững t hành phần khác Ví dụ: Trong catalog có chứa cat egory , product 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 20 Nguyên tắc linh động: Trong websit e m agento, thành phần linh hoạt, uyển chuyển việc xác lập vị trí thể nội dung Chẳng hạn xác lập vị trí thể tương đối tuỳ ý : left, top, right, bottom, center vị trí mà người xây dựng websit e tự định nghĩa file XML layout m agento Nguyên tắc thay đổi màu sắc: Xây dựng website magento Ngư ời xây dựng có nhiều lưa chọn việc thay đổi màu sắc thành phần áp đặt template khác để tạo đa dạng giao diện(Front-end)cho website N gồi ra, magento cịn hỗ trợ xây dựng website đa ngôn ngữ(multi language) tiền t ệ ( multi currency) Nguyên tắc kết hợp: Các module m agento sử dụng hàm có sẵn module core magento Đây m ột chế mở phép lập trình viên m agento m rộng thêm c m ới cho website Có thể nói ưu điểm vư ợt trội công nghệ m agento Ngun tắc dự phịng: Trong magento có c n ăng backup database , exp ort list products, custom ers để lưu nhằm chuẩn bị trước trường hợp rủi ro bị m ất liệu 10 Nguyên tắc linh động : Các module magento thành phần riêng lẻ, ta tạo module mang module từ site sang m ột site khác để làm thêm c hay nâng cấp chỉnh sửa, Sau cài lại vào site 11 Nguyên lý ché p (copy): Tất phiên sau magento xuất phát từ lõi phiên m phát triển thêm N gay magento đư ợc phát triển tảng có sẵn Zend Framework 12 Nguyên lý “rẻ” thay cho “đắt”: Magento Comm unity phiên mã nguồn mở đư ợc cung cấp miễn phí giúp khách hàng giảm đư ợc chi phí xây dựng website thương mại điện tử 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 21 13 Nguyên lý quan hệ phản hồi: Magento thư ờng xuyên phải tương t ác với ngư ời dùng Khi ngư ời dùng phát sinh yêu cầu thơng qua giao diện trang web, website phải vào mà có phản hồi tương ứng cho người dùng Các giao diện tư ơng tác người dùng nâng cấp phiên để tạo điều kiện thuận lợi cho người dùng dễ sử dụng 14 Nguyên tắc tác động hữu hiệu : Các website magento chạy liên tục 24/24 để khách hàng truy cập lúc 15 Nguyên tắc tự phục vụ : Magento có hỗ trợ cron job để người quản trị lên lịch sau magent o tự động chạy việc gửi m ail cho khách hàng ch ạy chức khác t ạo report 16 Nguyên tắc đồng : Các module xây dựng t heo cấu trúc folder chuẩn tên class, hàm theo chuẩn đồng magento để đảm bảo cài đặt m odule site magento khác 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 22 K T LU N Qua tiểu luận trình bày, ta thấy mức độ ảnh hưởng 40 phương pháp sáng tạo trình giải vấn đề tin học lớn Do đó, việc nắm vững 40 phương pháp sáng tạo coi chìa khố để mở cánh cửa thành cơng cho cơng tác nghiên cứu khoa học tin học Chỉ cần đưa r a ý tưởng để giải đư ợc vấn đề thơi làm nên cách mạng cơng nghệ Chính vậy, người làm công tác nghiên cứu khoa học cần có nhữ ng tố chất: đam mê, kiên trì, cẩn thận, xác vận dụng m ột cách linh hoạt nguyên tắc sáng tạo để tạo cơng trình nghiên u khoa học có chất lượng 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 23 TÀI LI U THAM KH O [1] G S.T SK H H ồng K iếm, Bài giảng m ơn Phư ơng pháp nghiên cứu khoa học tr ong tin học, T rư ờng Đ ại học Công nghệ thông tin [2] G S.T S Phan D ũng, 40 thủ thu ật (ng uyên tắc) sá ng tạo bản, Trung t âm sáng t ạo khoa học kỹ thuật, Đ ại học khoa học t ự nhiên [3] http://en.wikipedia.org/wiki/M agento [4] http://ww w.magentocomm erce.com/ [5] http://ww w.magentovietnam.com / 1212004 - Nguyễn Thạch C ương Tra ng 24
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận: Các nguyên tắc sáng tạo cơ bản & vận dụng vào quá trình phát triển Website Magento,