0

Tiểu Luận Triết Học Chuyên Đề Giải Cấp Và Vai Trò Đấu Tranh Giai Cấp Đối Với Xã Hội Có Đối Kháng Giai Cấp.pptx

29 9 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2023, 02:06

PowerPoint Presentation 1 Giai cấp 2 Đấu tranh giai cấp I Quan niệm trước Mac về giai cấp và đấu tranh giai cấp  Các nhà triết học trước Mác đã đưa ra nhiều luận điểm có giá trị, là tiền đề cho những[.] Giai cấp Đấu tranh giai cấp I Quan niệm trước Mac giai cấp đấu tranh giai cấp  Các nhà triết học trước Mác đưa nhiều luận điểm có giá trị, tiền đề cho phát kiến sau  Tuy nhiên luận điểm khơng đưa định nghĩa cụ thể giai cấp nguồn gốc nó, chưa đường để thủ tiêu xã hội có giai cấp, thủ tiêu chế độ tư chủ nghĩa, xây dựng xã hội II Quan niệm Mac - Lenin Khái niệm giai cấp o o Những tập đoàn người Trong xã hội có giai cấp có nhiều giai cấp (có kết cấu xã hội-giai cấp) Khác địa vị họ hệ thống sản xuất-xã hội định Khác quan hệ họ tư liệu sản xuất (có vai trị định) Giai cấp tập đoàn người to lớn Khác vai trò họ tổ chức quản lý lao động xã hội Khác cách thức hưởng thụ phần cải xã hội mà họ hưởng II Quan niệm Mac - Lenin o o Khác địa vị họ hệ thống sản xuất-xã hội định o o o Có giai cấp địa vị thống trị bị trị Sự khác địa vị hệ thống kinh tế-xã hội dẫn đến giai cấp chiếm đoạt lao động giai cấp khác Thực chất mối quan hệ giai cấp mối quan hệ bóc lột bị bóc lột, áp bị áp Ln có mâu thuẫn giai cấp đấu tranh giai cấp Giai cấp phạm trù kinh tế-xã hội có tinh lịch sử II Quan niệm Mac - Lenin VD: Sự phân hóa người cộng đồng xã hội thành giai cấp đối kháng nhau: • Chủ nô nô lệ lịch sử cổ đại • Chúa đất nơng nơ thời trung cổ • Tư sản vô sản từ thười cận đại đến II Quan niệm Mac - Lenin Nguồn gốc giai cấp  Muốn tìm hiểu xã hội phân chia thành giai cấp → Bắt đầu từ xã hội khơng có giai cấp → Xã hội ngun thủy  Cơ cấu kinh tế Công hữu tư liệu sản xuất Xã hội nguyên thủy dựa theo nguyên tắc bình đẳng, giai đoạn đầu khơng phân hóa giai cấp, khơng có giai cấp khơng có Nhà nước II Quan niệm Mac - Lenin  Cơ cấu tổ chức xã hội: Mẫu hệ Phụ hệ Hái lượm Săn bắn II Quan niệm Mac - Lenin Vai trò đấu tranh giai cấp phát triển xã hội có đối kháng giai cấp  Đấu tranh giai cấp gì?  Cuộc đấu tranh người lao động làm thuê, người nô lệ, bị tước hết quyền, bị áp bức, bóc lột trị - kinh tế - xã hội  Chống lại kẻ có đặc quyền, đặc lợi, kẻ áp ăn bám  Cuộc đấu tranh người công nhân làm thuê hay người vô sản chống người hữu sản hay giai cấp vô sản Từ chế độ phong kiến Tư chủ nghĩa II Quan niệm Mac - Lenin  Thực chất đấu tranh giai cấp:  Cuộc đấu tranh nhằm giải mâu thuẫn mặt lợi ích quần chúng nhân dân lao động bị áp bức, bóc lột với giai cấp thống trị, bóc lột, đặc quyền đặc lợi Cơng nhân đình cơng Canada (1919) Người Châu Phi chống thực dân Anh II Quan niệm Mac - Lenin Khởi nghĩa nông dân Trung Quốc phong kiến Công xã Pa-ri (1871) Nhân dân Việt Nam đấu tranh giành quyền độc lập II Quan niệm Mac - Lenin Vai trò đấu tranh giai cấp  Một động lực thúc đẩy xã hội phát triển Nhận thức lịch sử loài người lịch sử đấu tranh giai cấp Chủ nô & Nô lệ Địa chủ & Nông dân Chiếm hữu nô lệ Phong kiến II Quan niệm Mac - Lenin  Làm thay đổi phương thức sản xuất, thúc đẩy lực lượng sản xuất tiếp tục phát triển Người nông dân chế độ phong kiến Người công nhân nhà máy đại II Quan niệm Mac - Lenin  Góp phần xố bỏ lực phản động, lạc hậu đồng thời cịn có tác dụng cải tạo thân giai cấp cách mạng quần chúng cách mạng  Giải vấn đề mâu thuẫn lợi ích kinh tế trị - xã hội giai cấp thống trị bị thống trị phạm vi mức độ khác Cách mạng Việt Nam Ngày đầu Thời kì đổi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu Luận Triết Học Chuyên Đề Giải Cấp Và Vai Trò Đấu Tranh Giai Cấp Đối Với Xã Hội Có Đối Kháng Giai Cấp.pptx,