0

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa của mối uan hệ trên đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn

10 12,833 221

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/05/2014, 08:48

câu hỏi ôn tập môn triết học TRIẾT HỌC: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. Ý nghĩa của mối quan hệ trên đối với hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn. Lịch sử phát triển của triết học gắn liền với quá trình đấu tranh gay gắt giữa hai trường phái đối lập: Chủ nghĩa duy tâm cho rằng thế giới do ý thức sáng tạo ra bị chi phối bởi ý thức Chủ nghĩa duy vật cho rằng thế giới là vật chất mọi sự vận động biến hóa của thế giới đều là kết quả của sự vận động biến hóa của thế giới vật chất ấy. Chính C.Mác, Ph.Ăngghen V.I.Lênin là những người tiên phong, kế thừa những giá trị tích cực, chỉ ra những hạn chế trong quan niệm của các trường phái triết học trước đây, đồng thời tổng kết những thành tựu của khoa học đương thời để sáng lập nên chủ nghĩa duy vật biện chứng, trong đó đã khái quát hình thành quan niệm hết sức khoa học, rõ ràng về vật chất, ý thức mối quan hệ biện chứng giữa chúng. Điều này đã mang lại nhiều ý nghĩa to lớn về lý luận cũng như trong hoạt động thực tiễn của nhân loại có giá trị cho đến ngày nay. Về vật chất: Kế thừa những tư tưởng triết học trước đây, C.Mác, Ph.Ăngghen đã có nhiều nghiên cứu về vật chất, đặt nền móng cho Lênin hoàn thiện nên một định nghĩa rất khoa học về vật chất, theo đó: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác, được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác”. Theo Lênin, vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan. Khác với khoa học tự nhiên xem vật chất gắn với các dạng vật thể cụ thể, phạm trù vật chất theo Lê Nin là vật chất nói chung, nó là vô hạn, không sinh ra không mất đi nên không thể quy vật chất về một vật thể, cũng không thể đồng nhất vật chất với những dạng nguyên tử, khối lượng như quan niệm của chủ nghĩa duy vật trước Mác. Mặt khác, vật chấtthực tại khách quan, chúng có thể tồn tại dưới dạng này dạng khác, song chúng đều có chung một thuộc tính là tồn tại khách quan, ở ngoài độc lập với ý thức con người, đây là tiêu chuẩn cơ bản để phân biệt cái gì là vật chất, cái gì không phải là vật chất cho phép giải thích các dạng vật chất xã hội như: các quan hệ sản xuất (không có một nguyên tử nào nhưng có tính vật chất). Lênin cũng khẳng định thực tại khách quan được cảm giác của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh, điều này chứng tỏ vật chất không phải tồn tại một cách thần bí, vô hình như quan điểm của trường phái thuyết “không thể biết” mà vật chất tồn tại một cách hiện thực, nó tồn tại dưới dạng các sự vật, hiện tượng cảm tính mà con người có thể nhận thức được trực tiếp hoặc gián tiếp. Nên về nguyên tắc, mọi dạng vật chất đều có thể nhận thức được, chỉ có những dạng vật chất chúng ta chưa có điều kiện nhận thức được mà thôi. Hơn nữa, thực tại khách quan được đem lại cho con người trong cảm giác tồn tại không lệ thuộc vào cảm giác. Quan điểm này chỉ rõ: vật chất quyết định ý thức vật chất tồn tại độc lập với ý thức, điều này đã phủ nhận hoàn toàn quan điểm của chủ nghĩa duy tâm khi cho rằng ý thức có trước quyết định vật chất. Ngoài ra, chủ nghĩa duy vật biện chứng còn chứng minh rằng vận động là phương thức tồn tại, là thuộc tính cố hữu của vật chất. Cũng chống lại các quan điểm duy tâm, siêu hình, chủ nghĩa duy vật biện chứng chứng minh rằng không gian thời gian tồn tại khách quan gắn liền với vật chất, là hình thức tồn tại của vật chất. Định nghĩa của Lê nin về vật chất đã bao quát toàn bộ thế giới hiện thực, đã cung cấp thế giới quan phương pháp luận khoa học để khắc phục những cuộc khủng hoảng trong khoa học, đấu tranh chống lại mọi biểu hiện của chủ nghĩa duy tâm, thuyết không thể biết, giúp cho các nhà khoa học đi sâu nghiên cứu thế giới vật chất, làm phong phú thêm tri thức của con người về thế giới. Trong nghiên cứu khoa học hoạt động thực tiễn, muốn nhận thức đúng sự vật, hiện tượng, chúng ta phải đặt chúng trong quá trình vận động, trong không gian thời gian cụ thể của nó. Về ý thức: Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, ý thức là phạm trù triết học chỉ những hoạt động tinh thần phản ánh thế giới vật chất, diễn ra trong bộ óc người, được hình thành trong quá trình lao động được diễn đạt nhờ ngôn ngữ. Bản chất của ý thức thể hiện qua các điểm sau: Một là, ý thức là sự phản ánh thế giới khách quan vào bộ não người trên cơ sở hoạt động thực tiễn. Ý thức có nguồn gốc tự nhiên xã hội. Bản chất của ý thức chính là sự phản ánh các sự vật hiện tượng vào óc người một cách tích cực, năng động sáng tạo. Ý thức là cái phản ảnh thế giới khách quan, nhưng nó là cái thuộc phạm vi chủ quan, là thực tại chủ quan, không có tính vật chất. Tuy nhiên, ý thức không phải là bản sao giản đơn, thụ động máy móc của sự vật. Ý thức phản ảnh thế giới khách quan trong quá trình con người tác động cải tạo thế giới. Hai là, thế giới khách quan là nguồn gốc của ý thức. Nội dung của ý thức do thế giới khách quan quy định, thế giới khách quan giống như “bản chính”, còn ý thức giống như “bản sao”. Ý thức không phải là thế giới khách quan, mà chỉ là hình ảnh của thế giới khách quan được thể hiện trong bộ não con người. Ba là, phản ánh của ý thức là tích cực, chủ động. Nghĩa là con người dựa trên cơ sở hoạt động thực tiễn, chủ động tác động vào sự vật, hiện tượng làm cho chúng bộc lộ thuộc tính, tính chất của mình, qua đó con người có hiểu biết về sự vật hiện tượng. Bốn là, ý thức là quá trình “cái vật chất” được chuyển vào bộ óc người được cải biến trong đó, cho nên sự phản ánh của ý thức mang dấu ấn sâu sắc của chủ thể phản ánh, thể hiện qua các mặt sau: Thứ nhất, sự phản ánh của ý thức phụ thuộc vào trình độ, năng lực của chủ thể. Trình độ của chủ thể càng cao thì khả năng xác định mục đích, phương tiện, phương pháp phản ánh càng chính xác ngược lại; Thứ hai, sự phản ánh của ý thức phụ thuộc vào kinh nghiệm của chủ thể; Thứ ba, sự phản ánh của ý thức phụ thuộc vào lợi ích của chủ thể; lợi ích chi phối trực tiếp tình cảm, ý chí của chủ thể phản ánh, có thể xuyên tạc, bóp méo nội dung phản ánh; Thứ tư, ý thức tư tưởng có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển xã hội. Do đó, đánh giá nội dung của ý thức cần đặt trong mối quan hệ với tình cảm, ý chí, năng lực, lợi ích của chủ thể. Để ý thức ngày càng phản ánh chính xác hơn hiện thực khách quan cần không ngừng nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh của chủ thể. Tránh tách rời nội dung của ý thức với chủ thể phản ánh. Từ phân tích trên, có thể nhận thấy rõ giữa vật chất ý thức mối quan hệ biện chứng với nhau: Một mặt, vật chất có vai trò quyết định ý thức. Tính quyết định ở đây của vật chất bao gồm quyết định cả nguồn góc bản chất ý thức. Vật chất là cái tồn tại khách quan, vĩnh viễn trong không gian thời gian, còn ý thức chỉ là kết quả của một quá trình phát triển lâu dài của thế giới vật chất, là một thuộc tính của một thực thể vật chất có tổ chức cao nhất là bộ óc người; do vậy, không thể có ý thức trước khi có con người hay ý thức nằm ngoài, độc lập với con người. Vật chất là cái có trước, ý thức là cái có sau, vật chất tồn tại độc lập với ý thức là nguồn gốc sinh ra ý thức. Mặc dù ý thức không phản ánh nguyên vẹn thế giới khách quan mà là sự phản ánh sáng tạo, nhưng sự sáng tạo đó đều phải xuất phát từ những tiền đề vật chất phải tuân thủ quy luật khách quan. Vận dụng vào thực tiển có thể thấy: Để mục đích, chủ trương, nhiệm vụ mà chúng ta đặt ra cho hoạt động thực tiễn là đúng đắn, thì phải xuất phát từ thực tế khách quan phù hợp với các quy luật khách quan; mọi ý thức, tư tưởng chỉ có thể tồn tại, phát triển trên cơ sở những mối quan hệ vật chất, điều kiện, hoàn cảnh nhất định; tự bản thân ý thức tư tưởng không thể trực tiếp làm thay đổi hiện thực. Mặt khác, mặc dù ý thức “tự nó không làm gì được” nhưng thông qua hoạt động của con người, ý thức có thể làm biến đổi những điều kiện, hoàn cảnh vật chất, thậm chí nó còn có thể tạo ra “thiên nhiên thứ hai” để phục vụ con người. Xã hội càng phát triển thì vai trò ý thức càng lớn. Tuy nhiên, vai trò ý thức nói trên chỉ được thể hiện mỗi khi ý thức phản ánh đúng hiện thực khách quan, do đó sẽ thúc đẩy hoạt động thực tiễn theo khuynh hướng đi lên trong quá trình cải tạo thế giới. Nếu ý thức phản ánh không đúng hiện thực khách quan, hoặc phản ánh đúng hiện thực khách quan nhưng nó được vận dụng nhằm phục vụ cho lợi ích của các giai cấp, các lực lượng xã hội phản động, lỗi thời thì ý thức sẽ có tác dụng tiêu cực, 5 6 7 thậm chí có thể kìm hãm con người trong hoạt động cải tạo thế giới. Vì thế nên ý thức được coi là nhân tố quan trọng, quyết định sự phát triển của con người, quyết định sự đúng hay sai, thành công hay thất bại của mỗi người. Như vậy, ý thức phản ánh vật chất có chọn lọc, tích cực, chủ động, sáng tạo, ngoài ra còn định hướng sự vận động phát triển của các nhân tố vật chất, nên trong thực tiễn muốn đề ra mục đích, chủ trương biện pháp hoạt động thực tiễn đúng đắn cần phải nhận thức đúng những điều kiện vật chất khách quan khi đã có mục đích, chủ trương, biện pháp đúng, muốn biến nó thành hiện thực thì con người cần phải có ý chí, nghị lực quyết tâm thực hiện nó; Ý thức tư tưởng có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển xã hội. Tuyệt đối hóa bất cứ mặt nào đều có thể dẫn đến những sai lầm trong hoạt động của con người. Trong thực tiễn, mối quan hệ giữa vật chất ý thức được biểu hiện ở rất nhiều mối quan hệ cụ thể như: giữa lực lượng sản xuất quan hệ sản xuất; giữa lý luận với thực tiễn; giữa kinh tế với văn hóa Để giải quyết tốt các mối quan hệ đó, trong hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn cần phải lưu ý những vấn đề cơ bản như sau: Thứ nhất, phải có quan điểm khách quan trong mọi hành động của con người. Điều này đòi hỏi hoạt động nhận thức hoạt động thực tiễn bao giờ cũng phải gắn với những điều kiện, hoàn cảnh thực tế. Mọi mục tiêu, chủ trương, đường lối đặt ra cho hoạt động của con người, cho xã hội phải xuất phát từ yêu cầu của chính thực tiễn cuộc sống, phải xuất phát từ những tiền đề vật chất đã có. Quan điểm khách quan cũng đòi hỏi mọi hành động của chúng ta phải luôn luôn tôn trọng các quy luật khách quan. Lịch sử nhân loại cho thấy mỗi khi làm trái quy luật, con người đều phải trả giá. Bài học mà đất nước ta đã gặp phải trước đổi mới: Việc vận hành nền kinh tế theo cơ chế kế hoạch hoá tập trung trong một thời gian dài sau chiến tranh đã triệt tiêu sự phát triển của các thành phần kinh tế, không công nhận kinh tế thị trường các quy luật vốn có của nó như quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh dẫn đến sự khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, kéo theo nhiều hệ lụy về mặt xã hội mà Đảng ta đã nghiêm túc kiểm điểm, sửa sai trong quá trình đổi mới. Thứ hai, không chỉ tôn trọng quy luật khách quan mà trong thực tiễn, con người cần phải nhận thức được vận dụng các quy luật khách quan một cách sáng tạo, hành động theo quy luật khách quan nhằm cải tạo thế giới hiện thực, đưa thế giới hiện thực đi lên theo xu hướng tiến bộ xã hội. Đó là: sáng tạo trong việc vận dụng các quy luật khách quan phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương, đơn vị; sáng suốt phân tích, dự báo tình hình, xu hướng vận động, để đề ra các chủ trương, đường lối phát triển đúng đắn, nhằm khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh của mình; kiên định mục tiêu, kiên định tổ chức thực hiện; đồng thời không ngừng động viên, khích lệ tinh thần của mọi người để thực hiện thành công mục tiêu đã đề ra. Cần phải cương quyết chống chủ quan duy ý chí, nóng vội, xa rời thực tế hay hành động bất chấp quy luật, hoàn cảnh cụ thể. Đồng thời cũng chống lại chủ nghĩa khách quan, xem thường tính năng động, sáng tạo của ý thức, phủ nhận vai trò của ý thức, hay những biểu hiện của tư tưởng lại, thái độ thụ động, không dám hành động. Ba là, để vừa thực hiện nguyên tắc khách quan vừa phát huy tính năng động của con người, trước hết cần phải quan tâm đến việc nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, nâng cao đạo đức cách mạng, phải nhận thức vận dụng đúng đắn mối quan hệ lợi ích. Thực tế cho thấy, ở đâu mối quan hệ lợi ích không được giải quyết đúng đắn, phù hợp thì sẽ dẫn đến những mâu thuẫn lợi ích, đây là cội nguồn của mọi mâu thuẫn xã hội. Có xử lý đúng đắn các mối quan hệ lợi ích của cá nhân, tập thể, cộng đồng mới động viên, phát huy các nguồn lực vật chất, tinh thần nhằm đạt mục tiêu tiến bộ công bằng xã hội. Thực tiễn cách mạng Việt Nam cũng góp phần làm sáng tỏ các bài học trên đây. Đảng ta đã rút ra bài học “Mọi đường lối, chủ trương của Đảng phải xuất phát từ thực tế, tôn trọng quy luật khách quan”. Thực tiễn cho thấy, ở đâu khi nào việc xây dựng CNXH mang ý chí chủ quan, coi thường thực tiễn, không tôn trọng quy luật khách quan thì việc thực hiện sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí sẽ thất bại phải gánh chịu những hậu quả rất khó lường. Đảng ta cũng từng có những sai lầm về đường lối trước đổi mới do căn bệnh chủ quan, nóng vội chưa tôn trọng quy luật khách quan, thể hiện ở việc xác định mục tiêu, bước đi trong quá trình xây dựng cơ sở vật chất CNXH chưa phù hợp. Trong quản lý kinh tế, chúng ta nóng vội xóa bỏ nhiều thành phần kinh tế, chỉ thừa nhận kinh tế quốc doanh kinh tế hợp tác xã nhằm tiến nhanh, tiến thẳng lên CNXH trong lúc điều kiện cơ sở vật chất, trình độ quản lý chưa đáp ứng được. Hậu quả là đã kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Những thành tựu sau gần 30 năm đổi mới vừa được Đại hội XI của Đảng đánh giá là có ý nghĩa lịch sử to lớn cũng minh chứng cho sự đúng đắn trong đường lối đổi mới của Đảng ta; đó là kết quả của sự vận dụng sáng tạo, kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Tỉnh Quảng Nam chúng tôi trong những năm trước đây, việc đầu tư các dự án vùng nguyên liệu , nhà máy đường, nhà máy bia một số công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất theo ý muốn chủ quan của một số cán bộ chính quyền nhằm tăng nhanh khoản thu ngân sách, giải quyết việc làm đã để lại những hậu quả đáng tiếc cho Nhà nước mà nguyên nhân do nhận thức chưa đầy đủ về những lợi thế tiềm năng điều kiện xã hội, trình độ quản lý thấp. Trong những năm gần đây thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ chính trị Quyết định 148-QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phương hướng chủ yếu phát triển kinh tế – XH vùng kinh tế trọng điểm Miền trung đến năm 2010đã chỉ ra những định hướng, những nhiệm vụ lớn cho sự phát triển của tỉnh trong những năm tới, Quảng Nam đã đề ra những phướng hướng, nhiệm vụ giải pháp một cách tích cực phù hợp với điều kiện KT- XH để vừa phát triển nhanh bền vững. Từ những liên hệ trên, đã chứng minh rằng : Tồn tại XH quyết định ý thức xã hội, QHSX phát triển phù hợp với tính chất trình độ LLSX, nhận thức lý luận phải đi đôi với thực tiễn vật chất quyết định ý thức đồng thời ý thức-XH có tính độc lập tương đối, nó tác động trở lại Tồn tại XH, thúc đẩy tồn tại XH khi ý thức XH phù hợp với tồn tại XH ngươc lại làm hạn chế,kìm hảm, thậm chí gây trở ngại tồn tại XH khi ý thức XH không phù hợp với tồn tại XH. Do ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động thực tiễn của con người. Do vậy chúng ta phải không ngừng nâng cao năng lực nhận thức đúng các quy luật khác quan, vận dụng chúng vào trong quá trình hoạt động thực tiễn XH, đồng thời chống chủ nghĩa giáo điều, kinh nghiệm do nhận thức tuyệt đối hoá phạm trù vật chất hoặc ý thức trong cuộc sống con người . . trên, có thể nhận th y rõ giữa vật chất và ý thức có mối quan hệ biện chứng với nhau: Một mặt, vật chất có vai trò quyết định ý thức. Tính quyết định ở đ y của vật chất bao gồm quyết định cả nguồn. mà nguyên nhân do nhận thức chưa đ y đủ về những lợi thế tiềm năng và điều kiện xã hội, trình độ quản lý thấp. Trong những năm gần đ y thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ chính trị và Quyết định. triển thì vai trò ý thức càng lớn. Tuy nhiên, vai trò ý thức nói trên chỉ được thể hiện mỗi khi ý thức phản ánh đúng hiện thực khách quan, do đó sẽ thúc đ y hoạt động thực tiễn theo khuynh hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa của mối uan hệ trên đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn, Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa của mối uan hệ trên đối với hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn,

Từ khóa liên quan